relacyjny model danych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relacyjny model danych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relacyjny model danych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Relacyjny model danych - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Relacyjny model danych. Wprowadzenie do systemów baz danych. Podstawowe wymagania stawiane modelowi danych. Unikanie nadmiarowości danych (redundancji) – jedna informacja powinna być wpisana do bazy danych tylko jeden raz Problem powtarzających się grup

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Relacyjny model danych' - necia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
relacyjny model danych

Relacyjny model danych

Wprowadzenie do systemów baz danych

podstawowe wymagania stawiane modelowi danych
Podstawowe wymagania stawiane modelowi danych
 • Unikanie nadmiarowości danych (redundancji) – jedna informacja powinna być wpisana do bazy danych tylko jeden raz
 • Problem powtarzających się grup
  • Wypisując wiele faktur dla jednego odbiorcy, na każdej fakturze należy umieścić dane tego odbiorcy, w bazie danych dane odbiorcy powinny być zapisane tylko w jeden raz
relacyjny model danych1
Relacyjny model danych
 • Opublikowany przez E.F. Codda w 1969
 • Wywodzi się z teorii zbiorów
 • Jedyną strukturą danych jest RELACJA
 • Relacja zapisywana jest w formie tabeli
 • Relacja (tabela) spełnia zbiór zasad
relacja w j zyku potocznym
Relacja w języku potocznym
 • sprawozdanie z ...
 • stosunek między (dwoma lub więcej) przedmiotami, pojęciami wielkościami itp., zależność między nimi
 • droga pociągu ...

Popularny słownik języka polskiego

relacja matematyka
Relacja (matematyka)
 • Relacją n-argumentową nazywamy podzbiór iloczynu kartezjańskiego n zbiorów
 • Relacja jest zwykle takim podzbiorem iloczynu kartezjańskiego, którego elementy spełniają pewien warunek, np. formułę zdaniową n zmiennych
 • Intuicyjnie relacja oznacza związek pomiędzy elementami zbiorów
 • Elementami n-argumentowej relacji są n-elementowe uporządkowane zbiory zwane n-elementowymi krotkami
regu y kt re musi spe nia relacja
Reguły, które musi spełniać relacja
 • Każda relacja w bazie danych ma jednoznaczną nazwę
 • Każda kolumna w relacji ma jednoznaczną nazwę w ramach jednej relacji
 • Wszystkie wartości w kolumnie muszą być tego samego typu
 • Kolejność kolumn w relacji nie jest istotna
 • Każdy wiersz w relacji musi być różny
 • Porządek wierszy nie jest istotny
 • Każde pole leżące na przecięciu kolumny i wiersza powinno zawierać wartość atomową (w jednym polu relacji nie jest dozwolony zbiór wartości)
tabela
Tabela
 • Tabela składa się z nagłówka (heading) i treści (body) – w tej formie jest najczęściej zapisywana jako plik
 • Nagłówek tabeli – nazwy kolumn tabeli
 • Treść tabeli – wiersze danych
 • Liczba kolumn – stopień tabeli
 • Liczba wierszy – liczebność tabeli
dziedzina
Dziedzina
 • Dziedzina (domain) to zbiór wartości, z których pochodzą elementy pojawiające się w kolumnach tabeli
 • Integralność dziedziny oznacza, że wartości atrybutów przyjmują tylko poprawne wartości
 • Aby wymusić poprawne modyfikacje można użyć (w języku SQL) klauzuli CHECK
klucz g wny
Klucz główny
 • Klucz główny (primary key)to jedna lub więcej kolumn tabeli, w których wartości jednoznacznie identyfikują każdy wiersz w tabeli
 • Klucz główny wymusza integralność encji
 • Przykłady kluczy głównych (podstawowych)
  • Imię + nazwisko + imię ojca + data urodzenia
  • PESEL
  • NIP
  • Numer dowodu osobistego
  • Numer paszportu
  • Numer albumu
w a ciwo ci klucza g wnego
Właściwości klucza głównego
 • Wartość klucza głównego musi być zawsze określona – nie może zawierać NULL
 • Wartości klucza głównego muszą być unikatowe w obrębie klucza
 • Poszczególne wiersze (krotki) rozpoznajemy po zawartości klucza głównego
klucze obce
Klucze obce
 • Klucze obce są sposobem łączenia danych przechowywanych w różnych tabelach
 • Klucz obcy (foreign key) jest kolumną lub grupą kolumn tabeli, która czerpie swoje wartości z tej samej dziedziny co klucz główny tabeli powiązanej z nią w bazie danych
 • Klucz obcy identyfikuje wiersz w powiązanej tabeli
klucz obcy zwi zek jeden do wiele
Klucz obcy – związek jeden do wiele

Diagram standardu Integration DEFinition (IDEF1X)

MS Access

Diagram MS SQL Server

w a ciwo ci klucza obcego
Właściwości klucza obcego
 • Wartość klucza obcego powinna wskazywać na istniejący wiersz w powiązanej tabeli albo być nieokreślona (NULL)
 • Jeśli wartość klucza obcego różna od NULL nie wskazuje na istniejący wiersz w powiązanej tabeli mówimy, że naruszona jest integralność referencyjna bazy danych
 • Klucz obcy odnosi się zwykle do klucza podstawowego innej tabeli, i identyfikuje jeden wiersz w tej tabeli
symbol null
Symbol NULL
 • NULL stosujemy wtedy, kiedy wartość atrybutu jest nieokreślona (nieznana)
 • NULL nie porównuje żadnej informacji niezależnie od jej wartości
 • NULL nie dobiera NULL – NULL nie jest ani równe, ani różne NULL
 • NULL nie ma żadnej wartości
 • Istnienie NULL zmienia logikę z dwuwartościowej (prawda, fałsz) na trójwartościową (prawda, fałsz, nieznane (NULL))
integralno bazy danych
Integralność bazy danych
 • Integralność encji – relacja musi mieć unikalny klucz główny, który powinien być unikatowy i nie zawierać wartości NULL – klucz główny uniemożliwia wystąpienie powtórzeń wierszy
 • Integralność referencyjna – wszystkie wartości kluczy obcych odnoszą się do istniejącej krotki albo są NULL
 • Integralność dziedziny - wymuszanie poprawnych wartości dziedziny – niektóre atrybuty nie są ze sobą powiązane logicznie, ale są powiązane w rzeczywistości
kryteria relacyjno ci bazy danych codd 1985
Kryteria relacyjności bazy danychCodd 1985

0. Każdy system, który pretenduje do miana systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych, musi być w stanie zarządzać danymi wyłącznie dzięki swoim funkcjom relacyjnym

 • Baza danych gromadzi wszystkie informacje wewnątrz krotek
 • Każda wartość może być dostępna przez kombinację nazwy relacji, nazwy atrybutu i wartości klucza podstawowego tej krotki
 • Wartości NULL wprowadzane są systematycznie
 • Katalog bazy danych jest przechowywany wewnątrz jednej lub wielu relacji, które mogą być czytane przez autoryzowanych użytkowników
 • System wdraża język zapytań
 • System musi być zdolny do uaktualniania przez perspektywę
 • System musi być zdolny do wstawiania, aktualizowania i usuwania grup krotek, nie tylko jednej krotki na raz
kryteria relacyjno ci bazy danych codd 19851
Kryteria relacyjności bazy danychCodd 1985
 • Programy, za pomocą których manipuluje się bazą danych, są niezależne od tego, jak baza jest fizycznie zorganizowana
 • Programy, za pomocą których baza danych jest przetwarzana, są niezależne od tego, jak baza jest logicznie zorganizowana wewnętrznie
 • Zasady integralności danych powinny być możliwe do zdefiniowania wewnątrz języka zapytań i przechowywane w katalogu, a nie w aplikacji
 • Baza danych powinna działać tak samo, niezależnie od tego, czy pracuje na pojedynczej maszynie, czy jest rozproszona przez sieć
 • Nie można użyć języka niższego rzędu do obalenia jedności zasad bazy danych

Żaden z istniejących SZBD nie spełnia wszystkich kryteriów