1 / 9

ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY. PAPIEROSY.

neci
Download Presentation

ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

  2. PAPIEROSY • Palenie papierosów przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym wywołuje jeszcze większeszkody niż palenie przez dorosłych. Porównując świadectwa szkolne w Niemczech, Szwajcarii. USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach badacze stwierdzili, że uczniowie palący mają o 25% gorsze wyniki w nauce. Na odrabianie zadań potrzebują więcej czasu, gorzej uczą się na pamięć, w badaniach testowych popełniają więcej błędów. Dzieci palące papierosy mają niższy wzrost, mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki piersiowej. Osiągają gorsze wyniki w sporcie: w biegach, marszu i pływaniu.Papierosy można wszędzie kupić bez trudu. Są dość tanie i łatwo dostępne dla młodych ludzi, którzy chętnie w ten sposób manifestują swoją dorosłość i niezależność.

  3. ALKOHOL • Alkohol jest najłatwiej dostępnym i przez to najczęściej używanym ze środków odurzających, a powszechne przyzwolenie sprawia, że piją nie tylko dorośli, ale również młodzież i coraz częściej dzieci, gdyż wzorce postępowania czerpią z zachowania dorosłych. Systematyczne nadużywanie napojów alkoholowych szybko prowadzi do uzależnienia. W rodzinach alkoholików dzieci często są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, a nieraz stają się ofiarami nadużyć seksualnych. Według statystyk policyjnych 20% przestępstw wśród młodzieży dokonywane jest pod wpływem alkoholu.

  4. NARKOTYKI • Najczęstszymi powodami sięgania u dzieci i młodzieży po narkotyki są: • Ciekawość. • Presja kolegów i koleżanek. • Aspirowanie do dorosłości. • Niezadowolenie z siebie i swojego życia. • Konflikty i napięcia wewnętrzne. • Problemy w szkole lub w domu. • Robienie na przekór dorosłym. NARKOTYKI? NIE DZIEKUJĘ, JA CHCĘ ŻYĆ!

  5. RODZAJE NARKOTYKÓW Amfetamina Kokaina Heroina Marihuana Kleje Ecstazy

  6. PRZEMOC W SZKOLE • Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej.Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole ?Dlaczego zdarzają się na terenie szkoły pobicia, kradzieże i wymuszenia ?Niepokojącym zjawiskiem jest fala przemocy, która wystąpiła w środowisku szkolnym.O rozmiarach agresji wiemy niewiele, ponieważ uczeń z obawy przed powtórnym pobiciem, sponiewieraniem, ośmieszaniem nie zechce o tym komukolwiek powiedzieć. Podobną postawę przejawiają niejednokrotnie i sami rodzice, nawet jeżeli wiedzą o kłopotach swojego dziecka. Nauczyciele też często bagatelizują informacje na temat tych zjawisk. Z jednej strony narzekają na uczniów, z drugiej zaś twierdzą, że to nieprawda, że problem ten nie dotyczy uczniów ich klasy czy szkoły.Tymczasem przemoc miała i ma miejsce w szkole, na terenach przyległych do szkoły i na drodze dom-szkoła.

  7. PRZEMOC W SZKOLE

  8. PODSUMOWANIE • Młodzi ludzie najpierw szukają autorytetów w rodzinie, wśród znajomych, pośród księży, nauczycieli i wychowawców. Niestety, kontakt z rodziną bywa najczęściej ograniczony, a brak wzajemnych rozmów degraduje rodziców do roli strażników domowych. Alkohol, narkotyki, przemoc, to tematy, które nieustannie pojawiają się na łamach  prasowych, w radiu, telewizji. Problematyka ta  wzbudza nieustanne zaniepokojenie różnorodnych środowisk i organizacji w kraju.Kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, prawidłowego ich rozwoju psychicznego i emocjonalnego to sprawa priorytetowa dla każdej społeczności. Obejmuje ona sprawy bezpieczeństwa czynnego i biernego, wychowania i prewencji a coraz częściej i odpowiedzialności nieletnich za ich czyny zabronione prawem.

  9. KONSTANCJA SUCHORSKA • DOMINIKA WALISZEWSKA • MALWINA TONIŃSKA

More Related