1 / 16

Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı

Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı. KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARININ VE ULUSAL KONTROL PROGRAMININ İZLENMESİ. Ali Kocabaş. Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı. Bilgilendirme ve Farkındalık. Birincil Koruma.

nayef
Download Presentation

Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARININ VE ULUSAL KONTROL PROGRAMININ İZLENMESİ Ali Kocabaş

 2. Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı Bilgilendirme ve Farkındalık Birincil Koruma KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARININ (ASTIM-KOAH) MORBİDİTE VE MORTALİTESİNİ AZALTMAK İkincil Koruma Üçüncül Koruma İzlem ve Değerlendirme

 3. Kronik hava yolu hastalıklarının ve Kontrol programının İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ • Hastalık yükü ve risk faktörlerini izlemek, güvenilir veri elde etmeye yönelik standart metodlar geliştirmek ve buna uygun veri toplamak • Kronik Hava yolu Hastalıkları Kontrol programının izlenmesi, yıllık değerlendirmesi ve raporlanması

 4. Hastalık yükü ve risk faktörlerini izlemek • Bazal değerleri elde etmek (Durum analizi) • Güvenilir veri elde etmeye yönelik standart metodlar geliştirmek • Buna uygun veri toplamak • Değerlendirmek ve raporlamak

 5. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINI (ASTIM-KOAH) ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI ANKARA 2008

 6. Hastalık Yükünü İzlemede Kullanılacak Ölçütler • Mortalite • Morbidite • Prevalans ve Risk Faktörleri • DALY • Maliyet • Poliklinige başvurular • Acil Başvuruları • Acilde Kalış Süreleri • Hastane Yatışlar • Hastanede Kalış Süreleri • Hastane Çıkışları • Hastanede Ölümler • Yoğun Bakım Yatış Sayısı • Yoğun Bakımda Yatış Süresi • Yoğun Bakımda Ölümler

 7. Hastalık yükünün izlenmesi

 8. Kronik Hava yolu Hastalıkları Kontrol Programının izlenmesi • KHH Kontrol Programı süreç ve çıktılarınını gösterir göstergelerin belirlenmesi • Belirlenen çıktıların rutin olarak toplanması için protokollerin oluşturulması • Program çıktılarının toplanması ve degerlendirilmesi • Yıllık ülke raporunun hazırlanması • Son değerlendirme raporunun yayınlanması

 9. 16-17 Aralık 2011 Ankara

 10. 2. KHH KONTROL PROGRAMININ İZLENMESİ C. 1. 2. 1. KHH Kontrol Programı süreç ve çıktılarını gösterir göstergelerin belirlenmesi

 11. Sonuç • Bu program halk saglıgı açısından çok önemli • Bu program sivil toplum-bakanlık ortak çalışmasının ilk ve güzel bir örneği • Başarılı mı? • Denize atlamadan yüzme öğrenilmiyor • Yeter ki yüzmek isteyelim…

More Related