Prosjekt kompetanseregionen
Download
1 / 25

Prosjekt kompetanseregionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Kompetanseforum 04.09.14 Kjetil Gulsrud Lundemoen kjetil @@kongsbergregionen.no Mobil 990 31 512. Prosjekt kompetanseregionen. Nito.no. Utfordringene:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjekt kompetanseregionen' - nayef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjekt kompetanseregionen

Kompetanseforum

04.09.14

Kjetil [email protected]@kongsbergregionen.noMobil 990 31 512

Prosjekt kompetanseregionen

Nito.no


Utfordringene
Utfordringene:

«Fram mot 2020 forventes det fortsatt vekst i behovet for kommunale tjenester. Befolkningsveksten vil fortsette, samtidig som etterkrigsgenerasjonen når pensjonsalderen. Det vil også bli flere barn i barnehage- og skolealder de nærmeste årene. Dette vil føre til et økt behov for kommunale tjenester, hvor kommunene må klare å skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Økende privat kjøpekraft vil også bidra til at innbyggernes forventninger om kvaliteten og omfanget på det kommunale tjenestetilbudet vil øke.»

Kommuneproposisjon for 2014

tilstrekkelig kompetent arbeidskraft.


Kompetanse
Kompetanse:

“Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål”

 • Linda Lai –

  Kompetanse kan bestå av formal-, og realkompetanse. Både teoretisk og praktisk. Både kunnskap og ferdigheter/evner til å løse store og små oppgaver.


M lsetninger
Målsetninger:

Gevinster:

 • Mer attraktive kommunale arbeidsplasser

 • Kommunene er bedre rustet til å møte sitt behov for kompetanse og kompetanseutvikling - med enklere tilrettelegging, bedre tilpasset læring, økt læringsutbytte, lavere kostnader og bedre dokumentasjon av kompetanse

 • Økt evne til omstilling og fornying (innovasjon) i de kommunale virksomhetene

Resultatmål:

 • Etablert et regionalt miljø (økosystem) som har i hovedoppgave å planlegge, tilby og formidle kurs- og kompetansetiltak for ansatte i kommunene

 • Etablert samarbeid om ressurser som koordinerer fellestiltak, og som fasiliterer og leverer tjenester knyttet til kompetanseutvikling

 • Etablert samarbeid om ressurser som bidrar aktivt til kunnskapsutvikling i kommunenes og regionens utviklingsarbeid

 • Dokumentert praktiske erfaringer med anbefalte strukturer og systemer gjennom samarbeid om aktuelle opplærings- og støttetjenester

 • Gjennomført en evaluering med forslag til eventuelle endringstiltak samt organisering av en videre driftsfase.


Milep ler og aktivitet til n
Milepæler og aktivitet til nå

 • Etablert prosjektstruktur (kompetanseforum, prosjektleder)

 • Fått på plass infrastruktur for fasilitering(frikomport, KS’ digital læringsarena)

 • Etablert metodikk for strategisk kompetanseutvikling (Statkonsult)Infrastruktur
Infrastruktur

Viktig bidrag til infrastrukturen for å drive kompetanseutvikling

Kongsbergregionen, sammen med andre regioner i Telemark, har vært viktige bidragsytere

Et steg på veien til en smartere, raskere og bedre måte å drive kompetanseutvikling

Skape – gjennomføre – dele

Frikomport – en enkelt fasilitator


Metodikk
Metodikk

 • Utviklet metodikk basert på Statkonsult. Videreutviklet av «læringsløpet»

 • Rolle og oppgavebasert, ikke bare enhetsbasert

 • Et hjelpemiddel for enhetsledere


Klar for neste fase
Klar for neste fase

Etableringsfase

Utprøving/evaluering

Hovedprosjekt

Informasjon/medvirkning

2014-2015


Aktiviter framover
Aktiviter framover

Høringsutkast strategiplan ferdigstilles 4. september 2014. Til RMU 24. oktober.

Utarbeidelse av årshjul/prosess for innmelding av behov. Testfase

Utarbeidelse av plan for opplæringstiltak tidlig fase basert på innspill fra rådmenn, kompetanseforum og regionale nettverk

Tilknytning av eksterne samarbeidspartnere

Implementere metodikk, prosess og leveranse for enkeltenheter (piloter).


Prosjektets verdi
Prosjektets verdi:

Metodikk

System

Erfaring i bruk av nye nasjonale løsninger som vil bidra til å videreutvikle løsningene

Innføring og opplæring i systemer som vil gjøre det lettere med strategisk kompetanseutvikling

Bidrag til utvikling av nytt opplæringsinnhold til KS læring relevant for andre kommuner

Kombinasjonen viktig!

 • Erfaring med innføring av læringskultur

 • Konkret testing av en prosess for kartlegging av kompetansegap

 • Erfaring med tilrettelegging av større og mindre opplæringsaktivitet

 • Erfaring fra større (26’) og mindre (1,4’) kommuner

 • Bidrag til nasjonal utvikling av KS’ utvikling innen strategisk kompetanseutvikling

Økosystem for strategisk kompetanseutvikling


Innsjekking
Innsjekking:

 • Hvordan de respektive kommunene/organisasjonene arbeider med strategisk kompetanseutvikling?

 • Hvilke forventninger representantene har til gevinster og resultater i prosjektet?


Orienteringssaker
Orienteringssaker

 • Prosjekt kompetanseregionen skal opp som sak i regionrådet 9. september

 • Kongsbergregionen innfaser gevinstmetodikk som arbeidsform

 • Det oppfordres til å delta på eKommunekonferansen 16.-17. september


Forslag til strategiplan
Forslag til strategiplan:

 • Kortfattet og operativ

 • Veivalg i strategien, kunnskap og informasjon i vedlegg

 • Skille mellom prosjektets strategi og plan for opplæringstiltak

 • Kap 1-3 «gir seg selv»

 • Risikofaktorer = forutsetninger


Strategiske veivalg
Strategiske veivalg:

4.1 Implementering

4.2 Utviklling av system og innhold

For at vi skal nå målsetningene om et økosystem for strategisk kompetanseutvikling, er det viktig for prosjektet å være med i videreutviklingen av digital læringsarena, herunder utvikling av innhold til opplæringsaktiviteter. Samt å delta i utvikling av arenaer for samarbeid og erfaringsoverføring, interregionalt og nasjonalt.

4.1.1 Kompetanse om kompetanse

For at prosjektet skal lykkes og arbeidsplassen kan utvikles som læringsarena, er det behov for å sikre et felles kunnskapsgrunnlag og kultur for kompetanseutvikling. Dette er spesielt viktig på strategisk ledernivå og for ledere med personalansvar.

4.1.2 Prosess for å avdekke kompetansebehov

For at kommunene skal kunne avdekke og formidle sine reelle kompetansebehov, skal det lages rutiner for en slik prosess. En slik prosess bør være kontinuerlig og må involvere strategisk ledelse, ledere med personalansvar, ansatte og tillitsvalgte. Det er viktig at en slik prosess er ubyråkratisk og er basert på kommunens øvrig arbeid og etablerte arenaer. Prosjektet må skaffe erfaring med slike prosesser og bør gjennomføre og evaluere piloter innen ulike tjenesteområder og kommuner.

4.1.3 Støttesystemer for gjennomføring

Støttesystemer omfatter logistikk, fasiliteter og verktøy for gjennomføring av prosess og opplæringsaktivitet. Det er viktig at dette oppleves som et sømløst, brukervennlig system for ledere og ansatte. Et slikt støttesystem må sikre opplæring og oppfølging for de tar i bruk metodikk og system.

4.1.4 Evaluering og forbedring

Gjennom implementering av både piloter og senere i mer omfattende skala, er det behov for kontinuerlig evaluering og forbedring. Det kan etableres referansegrupper for system og implementering ved behov i testfasen.


Strategiske veivalg1
Strategiske veivalg:

4.1 Implementering

4.2 Utviklling av system og innhold

For at vi skal nå målsetningene om et økosystem for strategisk kompetanseutvikling, er det viktig for prosjektet å være med i videreutviklingen av digital læringsarena,herunder utvikling av innhold til opplæringsaktiviteter. Samt ådelta i utvikling av arenaer for samarbeidog erfaringsoverføring, interregionalt og nasjonalt.

4.1.1 Kompetanse om kompetanse

For at prosjektet skal lykkes og arbeidsplassen kan utvikles som læringsarena, er det behov for å sikre et felles kunnskapsgrunnlag og kultur for kompetanseutvikling. Dette er spesielt viktig på strategisk ledernivå og for ledere med personalansvar.

4.1.2 Prosess for å avdekke kompetansebehov

For at kommunene skal kunne avdekke og formidle sine reelle kompetansebehov, skal det lages rutiner for en slik prosess. En slik prosess bør være kontinuerlig og må involvere strategisk ledelse, ledere med personalansvar, ansatte og tillitsvalgte. Det er viktig at en slik prosess er ubyråkratisk og er basert på kommunens øvrig arbeid og etablerte arenaer. Prosjektet må skaffe erfaring med slike prosesser og bør gjennomføre og evaluere piloter innen ulike tjenesteområder og kommuner.

4.1.3 Støttesystemer for gjennomføring

Støttesystemer omfatter logistikk, fasiliteter og verktøy for gjennomføring av prosess og opplæringsaktivitet. Det er viktig at dette oppleves som et sømløst, brukervennlig systemfor ledere og ansatte. Et slikt støttesystem må sikre opplæring og oppfølging for de tar i bruk metodikk og system.

4.1.4 Evaluering og forbedring

Gjennom implementering av både piloter og senere i mer omfattende skala, er det behov for kontinuerlig evaluering og forbedring. Det kan etableres referansegrupper for system og implementering ved behov i testfasen.


Strategiske veivalg2
Strategiske veivalg:

4.3 Tilknytning av eksterne aktører

4.4 Informasjon og medvirkning

Prosjektet skal følge plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse, som oppdateres ved behov. Prosjektet kan med bakgrunn i dette utarbeide mer detaljerte interessentanalyser for å kunne være målrettet i informasjons- og forankringsarbeidet. Det anses som hensiktsmessig at prosjektet har en oppdatert nettside med nyheter og basisinformasjon, men at nyhetsbrev også kan vurderes på generelt grunnlag eller ovenfor spesifikke målgrupper. Det er avgjørende for prosjektet at metodikk og aktivitet videreformidles internt i de enkelte kommuner.

4.5 Framtidens kompetansebehov

Kommunene har behov for tilgang faglært arbeidskraft i framtiden, både innen fagopplæring og høyere utdanning. Det er to strategier for å komme et slikt behov i møte utenom kvalifisering av egne ansatte. Den ene er et strategisk rekrutteringsarbeid, det andre er kvalifisering og tilrettelegging for desentralisert utdanning for innbyggere bosatt i kommunene. Prosjektet kan, hvis kapasiteten er tilstrekkelig, utvide sitt arbeidsområde til å bistå innen begge disse områdene, spesielt prioriteres tilrettelegging ovenfor egne innbyggere.

4.3.1 Tilbydere

For å kunne levere på Kompetanseforums plan for opplæringstiltak, må prosjektet knytte til seg tilbydere og utviklere av opplæringstilbud. Det er viktig at behov defineres først og at tilbydere deretter blir kontaktet og ikke omvendt. Det er også viktig at kommunene så langt det lar seg gjøre sitter med rettigheter til materiell og innhold i opplæring som anskaffes for å sikre mulighet for gjenbruk og deling med andre kommuner og regioner.

4.3.2 Gode hjelpere

Det er viktig å knytte til seg aktører som kan bidra i utvikling av innhold og system for strategisk kompetanseutvikling. Utvikling av dette gjøres mer ressurseffektivt i felleskap med andre. Dette kan også være aktuelle finansielle bidragsytere til både utvikling av systemer og innhold, og selve opplæringsaktiviteten.


Strategiske veivalg3
Strategiske veivalg:

4.3 Tilknytning av eksterne aktører

4.4 Informasjon og medvirkning

Prosjektet skal følge plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse, som oppdateres ved behov. Prosjektet kan med bakgrunn i dette utarbeide mer detaljerte interessentanalyser for å kunne være målrettet i informasjons- og forankringsarbeidet. Det anses som hensiktsmessig at prosjektet har en oppdatert nettside med nyheter og basisinformasjon, men at nyhetsbrev også kan vurderes på generelt grunnlag eller ovenfor spesifikke målgrupper. Det er avgjørende for prosjektet at metodikk og aktivitet videreformidles internt i de enkelte kommuner.

4.5 Framtidens kompetansebehov

Kommunene har behov for tilgang faglært arbeidskraft i framtiden, både innen fagopplæring og høyere utdanning. Det er to strategier for å komme et slikt behov i møte utenom kvalifisering av egne ansatte. Den ene er et strategisk rekrutteringsarbeid, det andre er kvalifisering og tilrettelegging for desentralisert utdanning for innbyggerebosatt i kommunene. Prosjektet kan, hvis kapasitetener tilstrekkelig, utvide sitt arbeidsområde til å bistå innen begge disse områdene, spesielt prioriteres tilrettelegging ovenfor egne innbyggere.

4.3.1 Tilbydere

For å kunne levere på Kompetanseforums plan for opplæringstiltak, må prosjektet knytte til seg tilbydere og utviklere av opplæringstilbud. Det er viktig at behov defineres først og at tilbydere deretter blir kontaktet og ikke omvendt. Det er også viktig at kommunene så langt det lar seg gjøre sitter med rettigheter til materiell og innholdi opplæring som anskaffes for å sikre mulighet for gjenbruk og deling med andre kommuner og regioner.

4.3.2 Gode hjelpere

Det er viktig å knytte til seg aktører som kan bidra i utvikling av innhold og system for strategisk kompetanseutvikling. Utvikling av dette gjøres mer ressurseffektivt i felleskap med andre. Dette kan også være aktuelle finansielle bidragsytere til både utvikling av systemer og innhold, og selve opplæringsaktiviteten.

To behov for prosjektet
To behov for prosjektet:

 • Introduksjon til strategisk kompetanseutvikling (Metode og prosess)

 • Introduksjon til verktøy (KS læring)

  Andre innmeldte

 • PLP-kurs

 • Arkivsystemer

 • Offentlig innkjøp

 • Velferdsteknologi

 • Norskopplæring?Informasjon
Informasjon:

Mer målrettet ovenfor nøkkelgrupper? Tett knyttet til forutsetninger i strategiplanen

 • Hvem og hvordan?


Eventuelt
Eventuelt:

 • Aktuelle søknadsordninger:

  • Oslofjordfondet

  • Regionalt innovasjonsprogram

  • RU-midler

  • Skjønnsmidler

 • Tilknytning av strategisk FoU-partner

  • HiBV

  • HiT

  • Telemarksforskning

  • BI

  • Fafo

  • Ks (Konsult)

 • Tilknytning av kompetansesamarbeid i privat sektor (NCE)

 • Faglig påfyll for kompetanseforum framover


ad