Download
presskonferens 12 juni 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presskonferens 12 juni 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presskonferens 12 juni 2012

Presskonferens 12 juni 2012

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Presskonferens 12 juni 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presskonferens12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors

 2. Antaganden • Att den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2012 och med cirka 4 procent 2013 • Att finanspolitiska beslut förändras i Förenta staterna • Att krisen i Eurozonen kan hanteras inom den ekonomiska politiken • Att kronan förstärks, framför allt mot euron, men försvagas mot dollarn • Att den inhemska efterfrågan håller uppe BNP-tillväxten • Att Riksbanken bibehåller styrräntan på 1,5 procent under 2012 • Att löneökningarna uppgår till drygt 3 procent per år 2012 och 2013

 3. Procentuell förändring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BNP, till marknadspris 3,3 -0,6 -5,0 6,2 3,9 0,7 1,7 BNP, kalenderkorrigerat 3,5 -0,8 -4,9 6,0 4,0 1,1 1,7 Arbetade timmar 3,1 1,2 -2,9 3,2 2,3 -0,5 0,5 Arbetade timmar, kalenderkorrigerat 3,4 0,7 -2,6 2,6 2,3 0,3 0,5 Produktivitetstillväxt 0,1 -1,5 -2,3 3,4 1,7 0,8 1,2 KPIF, inflation, årsgenomsnitt 1,5 2,7 1,7 2,0 1,4 1,0 1,3 Timlön3,3 4,3 3,4 2,6 2,7 3,3 3,1 Hushållens reala disp. Inkomster 5,5 2,3 2,2 1,2 3,0 2,3 2,4 Privat konsumtion 3,7 0,0 -0,3 3,7 2,0 1,8 2,4 Sparkvot, inkl. avtalspension 7,2 8,9 11,2 8,5 9,7 9,8 9,9 Valda indikatorer

 4. Tusental personer Förändring, tusental / %-enhet Utfall Prognos Utfall Prognos 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Arbetskraft 4782 4838 4893 4903 492656 55 10 23 Sysselsatta 4381 4429 4522 4527 4542 49 93 5 15 Arbetslösa 401 409 371 376 384 8 -38 5 8 % av arbetskraften 8,4 8,4 7,6 7,7 7,8 0,1 -0,9 0,1 0,1 Relativa arbetskraft 80,2 80,8 81,5 81,5 81,7 0,6 0,7 0,0 0,2 Sysselsättningsgrad 73,5 74,0 75,3 75,2 75,3 0,5 1,3 -0,1 0,1 Programdeltagare1 127 185 178 190 200 58 -8 12 10 % av arbetskraften 2,7 3,8 3,6 3,9 4,1 1,2 -0,2 0,2 0,2 Nyckeltal 1Exklusive subventionerade anställningsformer för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 5. Grupper som har svårt att finna arbete: • Personer med högst förgymnasial utbildning • Ungdomar och särskilt för dem med bristfällig utbildning • Utrikes födda, särskilt för dem födda utom Europa • Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga • Arbetslösa personer 55-64 år

 6. ArbetsmarknadsutsikternaVåren 2012 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

 7. Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller Finansiell oro Generationsväxling Arbetskraftsbrist Arbetslöshet Attityder och diskriminering

 8. Förändringar på arbetsmarknaden perioden 2001 till 2011 2001-2005 • Sysselsättningen har minskat med 4 000 • Sysselsättningsgraden minskat från 75,8 till 73,9 • Befolkningen har ökat med 138 000 • Tillskottet i arbetskraften 84 000 2005-2011 • Sysselsättningen har ökat med 260 000 • Sysselsättningsgraden ökat från 73,9 till 75,3 • Befolkningen har ökat med 235 000 • Tillskottet i arbetskraften 271 000 • 2008-2011 • Sysselsättningen har ökat med 38 000 • Sysselsättningsgraden minskat från 75,7 till 75,3 • Befolkningen har ökat med 82 000 • Tillskottet i arbetskraften 115 000

 9. Totalt inskrivna arbetssökande april respektive år (samtliga sökandekategorier) • 2008 516 000 • 2009 615 000 • 2010 705 000 • 2011 669 000 • 2012 675 000 • 2013 695 000

 10. Andel åldersavgångar inom Jord- och skogsbruk, 2012- 2020Branschen utgör 1,6 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

 11. Andel åldersavgångar inom Industri 2012- 2020 Branschen utgör 16,3 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

 12. Andel åldersavgångar inom Byggnadsverksamhet, 2012- 2020 Branschen utgör 6,3 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

 13. Andel åldersavgångar inom privata tjänster, 2012- 2020 Branschen utgör 41,1 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

 14. Andel åldersavgångar inom offentliga tjänster, 2012- 2020 Branschen utgör 33,9 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

 15. Egenföretagare totalt 417 000, andel över 50 år 2010 Mycket över rikssnittet (Över 50 procent) Över rikssnittet (46 – 50 procent) Under rikssnittet (under 46 procent)

 16. Ungdomsstrategi • Den allvarliga ungdomsarbetslösheten ligger på mellan 7-10 procent. (ca 100 000 personer) • Ökade aktiviteter för ungdomar i garantierna • Uppsökande verksamhet Unga In • Nolltolerans för ungdomar i Sysselsättningsfasen

 17. Samarbete med arbetsgivare på nationell nivåNationell matchning Samarbetspartners Anpassade aktiviteter ICA Åhléns Max Hamburgare Swedbank Sparbankerna LKAB Svensk Travsport Försvarsmakten Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Swedavia Nobina Coca-Cola Peab NCC, Relacom (El-tele) Empower Swedbank LKAB, ABB VOLVO WSP-group Apoteket AB Carema Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI, Rejlers Damil Folktandvården Ludvika Kommun Skellefteå Kommun Resultat Verifiering av kunskap Instegsjobb Yrkeskompetens Bedömning/Arbetsförlagd kartläggning Arbete Nystartsjobb Praktik Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska