1 / 12

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen. Konsiliet i Nicea 325. Gud fader. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;. Jesus.

nay
Download Presentation

Trosbekännelsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Trosbekännelsen Konsiliet i Nicea 325

 2. Gud fader • Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

 3. Jesus • och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat;

 4. Jesus • som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;

 5. Jesus • som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven;

 6. Jesus • som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;

 7. Helige ande • och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna;

 8. Kyrkan • och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka.

 9. Dop • Jag bekänner ett enda dop,

 10. Syndernas förlåtelse • till syndernas förlåtelse,

 11. Evigt liv • och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.

 12. Amen

More Related