Download
ekologick probl my konkr tne zne istenie ovzdu ia v okol pre ova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekologické problémy, konkrétne znečistenie ovzdušia v okolí Prešova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekologické problémy, konkrétne znečistenie ovzdušia v okolí Prešova

Ekologické problémy, konkrétne znečistenie ovzdušia v okolí Prešova

275 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekologické problémy, konkrétne znečistenie ovzdušia v okolí Prešova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekologické problémy, konkrétne znečistenie ovzdušia v okolí Prešova Vypracoval Slavomír Sremaňák 3.D GJAR 2007/2008

 2. Obsah • Čo je to ovzdušie? • Čo ho znehodnocuje? • Ako je to v Prešove? • Dôsledky na ľudský organizmus • Resumé

 3. Čo je to ovzdušie? • ovzdušie teda atmosféra je plynný obal Zeme s hrúbkou asi 480km • jeho význam je nesporný pre všetky formy života na Zemi (dýchanie, ochrana pred UV, zachytáva odparenú vodu - kolobeh vody...)

 4. Čo ho znehodnocuje? • emisie z továrni či rôzne transmisie, výfukové plyny, rôzne splodiny horenia, prach, kúrenie, fajčenie, ťažké kovy • z fyzikálno-chemického hľadiska sú to zlúčeniny : • tuhé, kvapalné, plynné • organické, anorganické

 5. Ako je to v Prešove? Činitele: • presýtenosť dopravy priamo v meste (nie sú obchvaty), zahltenosť stavbami • kronospan, spaľovňa • málo nefajčiarskych podnikov, málo zelene Problémy: • smog, prah, špina • smrad, ťažkosti či zhoršenie zdravia

 6. Dôsledky na ľudský organizmus Tuhé častice v ovzduší (prašnosť) • účinky závisia od ich koncentrácie, zloženia, fyzikálnych vlastností a dĺžky expozície • zo zdravotného hľadiska sú najnebezpečnejšie častice s rozmermi 2,5 – 0,1 mm, ktoré prenikajú hlboko do dýchacích ciest a ukladajú sa v pľúcach

 7. Dôsledky na ľudský organizmus • Negatívne účinky prašnosti sú rôznorodé: • mechanické - dráždia očný spojivkový vak , lymfatické cesty v pľúcach, vysušujú rohovku, spojivky a povrch oka, sliznice • toxické - môžu obsahovať toxické chemikálie, kovy a dlhodobá expozícia s vysokou koncentráciou SiO2 vedie k silikóze

 8. Dôsledky na ľudský organizmus • Negatívne účinky prašnosti sú rôznorodé: • alergizujúce - biologické aerosóly, niektoré chemikálie a kovy • karcinogénne - niektoré chemikálie, kovy, azbest, sadze, cigaretový dym ... zapríčiňujú zvýšenú tvorbu voľných radikálov (vznik počas LP, spôsobujú poškodenia buniek)

 9. Dôsledky na ľudský organizmus Oxidy dusíka (NO, NO2) Oxidy dusíka zhoršujú choroby srdca, znižujú obranné schopnosti organizmu voči infekciám, najmä dýchacích ciest. • Oxid dusičitý je oveľa toxickejší ako oxid dusnatý. Dráždi oči a horné dýchacie cesty. V pľúcach s vodou vytvára zmes kyselín HNO2 a HNO3, ktoré narúšajú normálnu funkciu pľúc. Vo vysokých koncentráciách (vo vonkajšom prostredí sa nevyskytujú) môžu vyvolať edém pľúc.

 10. Dôsledky na ľudský organizmus Oxidy dusíka (NO, NO2) • Oxid dusnatý má vyššiu afinitu k hemoglobínu ako kyslík, čím zhoršujeprenos kyslíka do tkanív. Pri extrémnych koncentráciách môže spôsobiť cyanózu.

 11. Dôsledky na ľudský organizmus Oxid siričitý (SO2) • všeobecne zhoršuje choroby dýchacieho aparátu, srdcovo-cievneho systému, dráždi pľúca, oči a pokožku • negatívny účinok SO2 zvyšuje jeho synergizmus s inými látkami, prítomnými v ovzduší (aerosólové častice obsahujúce napr. NaCl, Fe, Mn, U, As a niektoré uhľovodíky)

 12. Dôsledky na ľudský organizmus Oxid siričitý (SO2) • pôsobenie SO2 v organizme je komplexné. Môže priamo alebo v následnej radikálovej forme reagovať s molekulami iných látok • známe sú napr. jeho reakcie s DNK (možnosť indukcie nádorového procesu) a s nenasýtenými lipidmi.

 13. Dôsledky na ľudský organizmus Ozón (O3) • prízemný ozón je hlavnou zložkou fotochemického smogu – (letného typu vysokého znečistenia ovzdušia) • zvýšené koncentrácie ozónu dráždia oči a dýchací aparát. V extrémnych koncentráciách (aké sa vo vonkajšom ovzduší nevyskytujú) môže vyvolať edém pľúc

 14. Dôsledky na ľudský organizmus Ozón (O3) • reaguje s nenasýtenými uhľovodíkmi za produkcie vysoko reaktívnych voľných radikálov • zvýšené koncentrácie ozónu znižujú fyzický výkon, zvyšujú citlivosť organizmu na bakteriálne infekcie, poškodzujú vegetáciu, rôzne materiály

 15. Dôsledky na ľudský organizmus Oxid uhoľnatý (CO) • ľahko reaguje s hemoglobínom, pričom vzniká pomerne stabilný komplex karbonylhemoglobín. • Väzba medzi hemoglobínom a CO je asi 300 krát pevnejšia ako väzba hemoglobínu s kyslíkom. Krvné farbivo tým stráca schopnosť prenášať kyslík, ktorý je nevyhnutný pre životné procesy.

 16. Dôsledky na ľudský organizmus Oxid uhoľnatý (CO) • Množstvo viazaného CO na hemoglobín závisí od jeho koncentrácie v ovzduší, od doby pôsobenia a činnosti osoby. • Napr. koncentrácia 0,37% CO v ovzduší spôsobuje po dvojhodinovom vdychovaní smrť. • Koncentrácie 15 – 30 mg.m-3 v ovzduší spôsobuje zníženie mentálnej pohotovosti, čo dokazujú autonehody zapríčinené profesionálnymi vodičmi.

 17. Dôsledky na ľudský organizmus Oxid uhoľnatý (CO) • Pri koncentráciách 60 – 70 mg.m-3 (zle vetrané dopravné tunely) spôsobuje bolesti hlavy a nutkanie na vracanie. Človek v čistom prostredí má asi 0,5% CO v krvi. Obyvatelia veľmi znečistených miest môžu mať až 5%. Silný fajčiar až 15%. Pri otravách sa zisťuje obsah 60 – 70%.

 18. Resumé Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci, potápať ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia. G.B.Shaw