ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล - PowerPoint PPT Presentation

nay
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล PowerPoint Presentation
Download Presentation
ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
116 Views
Download Presentation

ชนิดข้อมูลพื้นฐานและ การคำนวณในภาษาปาสคาล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ชนิดข้อมูลพื้นฐานและการคำนวณในภาษาปาสคาลชนิดข้อมูลพื้นฐานและการคำนวณในภาษาปาสคาล

 2. 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer)

 3. ตัวอย่างการแสดงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของข้อมูลชนิด Integer ถ้ากำหนดให้ตัวแปร a และ b เป็นตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็มและมีค่าเป็น 13 และ 5 ตามลำดับ

 4. 2. ข้อมูลชนิดจำนวนจริง(Real)

 5. ตัวอย่างการแสดงการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของข้อมูลชนิด real ถ้ากำหนดให้ตัวแปร v1 และ v2 เป็นตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็มและมีค่าเป็น 12.5 และ 0.5 ตามลำดับ

 6. 3. ข้อมูลชนิดตัวอักขระ (Character) เป็นข้อมูลหนึ่งตัวที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย   Single Quote ('  ') และไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณใด ๆ ได้ ได้แก่ ตัวอักษร (A ถึง Z, a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น + , -, =, $, *  ฯลฯ ตัวอย่าง เช่น '9', '*', '%','A','b' เป็นต้น

 7. 4. ข้อมูลชนิดตรรกศาสตร์ (ฺBoolean ) เป็นข้อมูลที่แสดงว่าค่าความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีค่าความจริงของข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ ข้อมูลจริง (True) และ ข้อมูลเท็จ (False)  โดยทั่วไปจะใช้ในการเปรียบเทียบนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ สามารถแบ่งนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ออกเป็น 2 แบบ

 8. 1. นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์เป็นตัวเชื่อม

 9. ตัวอย่าง

 10. 2. นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์เป็นตัวเชื่อม

 11. เครื่องหมายการคำนวณทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายการคำนวณทางคณิตศาสตร์

 12. ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนิพจน์ทางเลขคณิต 1 ( ) 2 - (จำนวนลบ) เช่น -5 3 not 4 * / div mod and 5 + - or 6 = < <= >= <> ลำดับความสำคัญเครื่องหมาย

 13. X := 7; 3 div Y := 2; 2 7 6 1 mod X MOD Y = 1 X DIV Y = 3

 14. นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ภาษาปาสคาล x + 4y - z x + 4 * y – z 2xy + 4z 2 * x * y + 4 * z X2 + 2x + 5 (x * x )+ 2 * x + 5 4ab – 5b + b2 4 * a * b – 5 * b + (b * b) 2r2 2 * (r * r) 5x + 2xy – 4 5 *x + 2 * x * y - 4

 15. ตัวอย่าง การแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นนิพจน์ภาษาปาสคาล 4x2 – y2 + 6xy 4 * (x*x) – (y*y) + 6 * x * y หรือ 4 * sqr(x) – sqr(y) + 6 * x * y

 16. ตัวอย่าง การแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นนิพจน์ภาษาปาสคาล 7x+ y 6xy (7 * x + y) / (6 * x * y)

 17. ตัวอย่าง การแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นนิพจน์ภาษาปาสคาล Y - 4 X2 - 4 ( Y - 4 ) / (X * X - 4 )

 18. ตัวอย่าง การแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นนิพจน์ภาษาปาสคาล 3X + 4Y + 20 3 * X + 4 * Y + 20

 19. ตัวอย่าง การแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นนิพจน์ภาษาปาสคาล 3X + 4 + 7 sqrt(3 * X) + sqrt(4) + 7

 20. ตัวอย่างลำดับการคำนวณในภาษาปาสคาลตัวอย่างลำดับการคำนวณในภาษาปาสคาล

 21. ตัวอย่าง ลำดับการทำงาน • 1) a * b • 10 mod b • 1) + 2) a * b+10 mod b

 22. ตัวอย่าง ลำดับการทำงาน • 1) a mod b • 1) * 2 • d * 7 • C + 3) • 2) = 4) (a mod b) * 2=c +d * 7

 23. ตัวอย่าง ลำดับการทำงาน • b – 3 • a div b • a * 10 • 3) mod 1) • 2) + 4) a div b + a * 10 mod (b – 3)