slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitální učební materiál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Slova vícevýznamová. Synonyma, antonyma, tautonyma, paronyma. Synonyma. synonyma jsou slova souznačná jsou slova, která mají různou formu (různě znějí), ale mají stejný nebo podobný význam , označují stejnou skutečnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální učební materiál' - nathaniel-rich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slova v cev znamov

Slova vícevýznamová

Synonyma, antonyma, tautonyma, paronyma

synonyma
Synonyma
 • synonyma jsou slova souznačná
 • jsou slova, která mají různou formu (různě znějí), ale mají stejný nebo podobný význam, označují stejnou skutečnost
 • použitím synonym můžeme vyjádřit jeden význam několika různými slovy
 • umožňují dosáhnout slohové pestrosti, pomáhají vyjádřit různé odstíny skutečnosti
druhy synonym
Druhy synonym

1. Úplná

 • úplná synonyma jsou ta, která mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit za všech okolností, kromě ustálených obratů (pořekadel nebo přísloví)
 • v jazyce jsou používána velmi málo
 • např. kouř – dým

hezký – pěkný

 • synonyma úplná najdeme i v terminologii, pokud existuje pro český výraz přejatý termín
 • např. životopis - biografie

jazykověda – lingvistika

nerost - minerál

druhy synonym1
Druhy synonym

2. Částečná (neúplná)

 • částečná synonyma jsou ta, jejichž významy jsou navzájem blízké, ale nikoli totožné
 • v jazyce jsou používána často
 • částečná synonyma mají téměř stejný význam, ale liší se:
 • a/ významovým odstínem

např. dobrý člověk – dobrá práce

b/ citovým zabarvením

např. táta – tatínek

c/ stylistickým užitím

např. říct – pravit

d/ intenzitou výrazu

např. volat - ječet

tautonyma
Tautonyma
 • jsou slova, která nemají synonymní význam
 • tautonyma mají stejný význam, který se vyskytuje

v různých útvarech národního jazyka (nářečí, slang,

profesní mluva, argot)

 • např. chlapec x ogar (lašské nářečí)

peněženka x šrajtofle (argot)

vlasy x háro (slang)

paronyma
Paronyma
 • jsou slova podobná, ale významově zcela nebo úplně odlišná
 • často se jedná o slova cizího původu

např. adoptovat x adaptovat

psychologie x psychiatrie

průhledný x průsvitný

fyzický x fyzikální

povědomí x podvědomí

antonyma
Antonyma
 • antonyma (opozita) jsou slova protikladná
 • jsou slova, která pojmenovávají významově protikladné skutečnosti
 • antonyma pomáhají objasnit významový rozdíl slov
 • rozšiřují slovní zásobu – studium cizích jazyků
druhy antonym
Druhy antonym
 • Antonyma lexikální
 • nejsou spolu příbuzná a jsou tvořena:
 • a/ jedním slovem:

např. mladý x starý

ráno x večer

bída x blahobyt

 • b/ slovním spojením:

např. pouštět si pusu na špacír x držet jazyk za zuby

nenávidět x mít rád

druhy antonym1
Druhy antonym

2. Antonyma slovotvorná

 • odvozujeme:

a/ od jednoho slova předponami vyjadřujícími protiklad:

např. souhlas x nesouhlas

klad x protiklad

b/ od jednoho slova navzájemprotikladnými předponami:

např. vznést x snést

vejít x vyjít

c/ skládáním pomocí protikladných slov:

např. maloprodej x velkoprodej

d/ souslovím s antonymy:

např. ostrý úhel x tupý úhel

kontroln cvi en
Kontrolní cvičení
 • 1. Jak nazýváme slova, která se vyskytují v různých útvarech národního jazyka, a nemají synonymní význam?
 • 2. Rozhodněte, kdy se jedná o dvojici synonym:

paprika - zelenina, děvčátko - holčička, pes - jezevčík, dělat - pracovat.

 • 3. Cizí slova nahraďte vhodnými českými synonymy:

školní uniforma, tajný dokument, adjektivum, živelná katastrofa, inventář, evakuace.

 • 4. Uveďte ke slovům slova opačného významu:

světlý, vysoký, nikdy, půlnoc, začínat, dobře, vzbudit se.

spr vn e en
Správné řešení
 • 1. tautonyma
 • 2. dvojice synonym: děvčátko – holčička, dělat - pracovat
 • 3. školní uniforma - stejnokroj

tajný dokument – listina, která něco dokládá

adjektivum – přídavné jméno

živelná katastrofa - pohroma

inventář – seznam, soupis položek

evakuace – vystěhování osob

 • 4. světlý – tmavý, vysoký – nízký, nikdy – vždy, půlnoc - poledne, začínat - končit, dobře - špatně, vzbudit se - usnout.
pou it zdroje
Použité zdroje:
 • SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment).

ISBN 978-802-5301-890.

 • MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009,

264 s. ISBN 978-807-2387-793.

 • MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1.
 • HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7.
 • Slovník českých synonym a antonym. 1. vyd. Brno: Lingea, 2007, 573 s. ISBN 978-80-87062-09-8.
 • BARTÁK, Matěj et al. Nový slovník cizích slov pro 21. století. 1. vyd. Praha: Plot, 2008, 367 s. ISBN 978-80-86523-89-7.
 • FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

4. vyd. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1347-4.

ad