slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Основи на Седма рамкова програма PowerPoint Presentation
Download Presentation
Основи на Седма рамкова програма

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Основи на Седма рамкова програма - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Основи на Седма рамкова програма. Възможности за финансиране на проекти по Правосъдие и вътрешни работи. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Основи на Седма рамкова програма' - natasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Основи на Седма рамкова програма

Възможности за финансиране на проекти по Правосъдие и вътрешни работи

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

22 ноември 2008 г., София

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

ИНВЕСТИЦИИ

В ХОРАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

slide2
Финансиране от ЕС: Обзор
 • ЕС има три основни инструмента за финансиране – Седма рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7РП), Рамковата програма за Конкурентоспособност и иновации (CIP) и Структурните фондове (СФ)
slide3
7РП: Основни характеристики
 • Бюджет от над € 50 млрд. за периода 2007-2013 г.
 • Инструмент, специално разработен в подкрепа на НИРД,предоставящ съ-финансиране за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти
 • Предоставя подкрепа и за съвместни или индивидуални изследователски проекти, както и за развитието на изследователски умения и капацитет.
7 50 521
Бюджет но 7РП (€ 50 521 млн., в текущи цени)
 • JRC (EC)€1 751 млн.
 • Сътрудничество€32 413 млн.
 • Идеи€7 510 млн.
 • Хора€4 750 млн.
 • Капацитет€4 097 млн.
slide5
7РП: Основни характеристики (2)
 • В повечето случаи парите се използват за отпускане на финансова помощ /грантове/ за изследователи, работещи в Европа или извън нея, с цел да се съ-финансират научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните проекти. Финансовата помощ се определя на база на обяви за проектни предложения и последващ процес на тяхната оценка, при който има силна конкуренция. Основна характеристика на 7РП, която я отличава от Структурните фондове, е липсата на фиксиран национален или регионален критерий за разпределението на парите.
 • С цел да могат да допълнят националните изследователски програми, дейностите, финансирани от 7РП трябва да притежават “Европейска добавена стойност”. Един от основните аспекти на Европейската добавена стойност е транснационалният характер на много от дейностите: изследователските проекти се осъществяват от консорциум с участници от различни европейски (и други) държави, а изследователските стипендии по 7РПизискват осъществяване на мобилност извън националните граници.
slide6
7РП– Основни елементи
 • Сътрудничество: подкрепя сътрудничеството в и между индустрията и академичната сфера с цел постигане на лидерство в ключови технологични области
 • Идеи: подкрепя базовата изследователска дейност във всички научни и технологични области (осъществява се от Европейския научен съвет)
 • Хора: подкрепя мобилността и развитието на кариерата за изследователи в и извън Европа
 • Капацитет: подкрепя развитието на капацитета, от който Европа се нуждае за изграждането на икономика, базирана на знанието.
slide7
По-близък поглед над основните елементи: Сътрудничество
 • Програма Сътрудничество е основата на 7РП и нейният най-голям компонент (с бюджет от € 32 млрд.)
 • Ключови тематични области:
  • здраве
  • храни, селско стопанство и рибовъдство
  • биотехнологии
  • ИКТ
  • нано-науки, нанотехнологии, материали и технологии за ново производство
  • енергетика и околна среда
  • транспорт
  • социологически, икономически и хуманитарни науки
  • открит космос и сигурност
slide8
По-близък поглед над основните елементи: Идеи
 • Програмата Идеи финансира изследвания, инициирани от самите учени, във всички области на науката и технологията
 • Предложените изследователски проекти се оценяват по тяхното качество и представено ниво на компетентност
 • Изследванията може да се провеждат във всяка област на науката или технологиите, вкл. инженерни науки, социални и икономически науки и хуманитарни науки. Особено внимание се отделя на нововъзникващите и бързоразрабстващи се области на науката и на между-дисциплинарните научни изследвания. За разлика от програма Сътрудничество, тук няма задължение за формиране на транс-гранични партньорства.
slide9
По-близък поглед над основните елементи: Хора
 • Програма Хора предоставя значителна подкрепа за изследователска мобилност и развитие на кариерата
 • Програмата включва дейности като въвеждащи обучения за изследователи, подкрепа на ученето през целия живот и развитие чрез транс-национални Европейски стажове и други дейности, както и партньорства между индустрията и академичната общност
slide10
По-близък поглед над основните елементи: Капацитет
 • Програма Капацитет е предназначена да спомогне за засилването и оптимизирането на капацитета и знанията, от които Европа се нуждае, за да развие икономика, базирана на знанието
 • Програмата обхваща шест специфични области на знанието:
  • Изследователски инфраструктури
  • Изследвания в подкрепа на МСП
  • Региони на знанието
  • Изследователски потенциал
  • Наука в обществото
  • Международно сътрудничество
slide11
Схеми за финансиране
 • Това са видовете проекти или “инструменти”, чрез които 7РП се осъществява. Те функционират “хоризонтално" между специфичните програми. Те включват:
  • Проекти чрез сътрудничество: фокусирани изследователски проекти с ясно дефинирана научна и технологична цел и точно определени очаквани резултати (например разработване на ново знание или технология за подобряване конкурентоспособността на Европа)
  • Мрежи на компетентност: предназначени за изследователски институции, желаещи да комбинират и функционално да интегрират значителна част от тяхната дейност и капацитет в дадена област, с цел да създадат европейски “виртуален изследователски център" в тази област
slide12
Схеми за финансиране (продължение)
 • Координационни и поддържащи дейности: Това са дейности, които покриват не самите изследвания, а координацията и управлението на мрежи при изпълнение на проекти, програми и политики
 • Индивидуални проекти: Проекти, изпълнявани на индивидуално равнище от национални или мултинационални изследователски екипи, ръководени от “основен изследовател/координатор", финансирани от Европейския изследователски съвет (ЕИС)
 • Подкрепа за обучения и развитие на кариерата за изследователи: Обучения иразвитие на кариерата за изследователи от ЕС и неговите изследователски партньори чрез подкрепящи дейности, носещи името на Мари Кюри
 • Изследвания в полза на специфични групи – в частност МСП: Проекти за изследвания и технологично развитие, където по-голямата част от дейността се извършва от университети, изследователски центрове или други ю.л., в полза на специфични групи като МСП и НПО.
slide13
Кой може да получи финансиране?
 • Участието в 7РП е отворено за широк кръг организации и отделни лица. Университетите, изследователските центрове, мултинационалните корпорации, МСП, публичните администрации и дори отделни лица – всички те имат възможност да участват в 7РП
 • За голяма част от 7РП, финансовата помощ не се предоставя за отделни изследователи или фирми, а за транснационални партньорства. По-конкретно, транснационалните партньорства са задължителна норма за програмите Сътрудничество и Капацитет, а отделните изследователи и изследователски организации маже да кандидатстват по програми Идеи и Хора, а също и по програма Капацитет.
 • По отношение на индивидуалните проекти, основният принцип при 7РП е съ-финансирането. Това означава, че в общия случаи ЕК не “закупува” изследователски услуги чрез договори и заплащане на съответната цена. Та дава финансова помощ за проекти, като така допринася за определен процент от общите разходи
slide14
Финансиране на проекти за Правосъдие и вътрешни работи (1)
 • Финансирането по темата Правосъдие и вътрешни работи, вкл. чрез идеи за сътрудничество между Лондонския икономически институт и Центъра за изследване на демокрацията, попада под програма Сътрудничество(в частност, под тематичните области “социо-икономически и хуманитарни науки” и “открит космос и сигурност”). Налични са някои възможности и по програма Капацитет.
 • За да може да се кандидатства по 7РП, дейностите, особено по програма Сътрудничество, трябва да бъдат с транснационален характер: т.е. Изследователските проекти трябва да се проведат от консорциум, който включва участници от различни европейски държави, което означава, че проекти със сътрудничеството на установени организации като Лондонския икономически институт и Центъра имат добри шансове за успех.
slide15
Финансиране на проекти за Правосъдие и вътрешни работи (2)
 • Инструментът или финансиращата схема, която е най-подходяща да се използва за кандидатстване по темата ПВР е “проект за сътрудничество”; най-важното е, че тук се включва 100% финансиране, което означава, че всички разходи по проекта ще бъдат покрити (т.е. не е нужно съ-финансиране)
 • В някои случаи финансиране по темата ПВР може да бъде получено и чрез схемата “координационни и подкрепящи дейности”. При този инструмент обаче е нужно по-дългосрочно сътрудничество и се предоставя максимум 75% финансиране на разходите (т.е. прилага се правилото за съ-финансиране)
slide16
Финансиране на проекти за Правосъдие и вътрешни работи (3)
 • Два примера за проекти на близка тема по Програма Сътрудничество 2009:
  • Под “социо-икономически и хуманитарни науки”:
   • SSH-2009 - 3.3.1. Толерантност и културно разнообразие; Финансираща схема: Проекти за сътрудничество
  • Под тема “сигурност” (в Програма Сътрудничество 2009, “открит космос” и “сигурност” се разглеждат поотделно, което ни помага да се фокусираме върху разглежданата тема в раздел “сигурност”):
   • SEC-2009.1.2.1: Управление на информацията и знанието за превенция на тероризма и организираната престъпност; финансираща схема: Проект за сътрудничество
slide17
Източници на информация (1)
 • 7РПуебсайт: http://cordis.europa.eu/fp7/
 • 7РППрограма Сътрудничество 2009: http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2009_en.html
 • 7РППрограма Сътрудничество 2009: Тема 8 (социално-икономически и хуманитарни науки): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/ssh/h_wp_200901_en.pdf
 • 7РППрограма Сътрудничество 2009: Тема10 (Сигурност): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/security/k_wp_200901_en.pdf
slide18
Източници на информация (2)
 • Enterprise Europe Network: обзор на технологиите и статуса на бизнеса, идентифицира нуждите и възможностите за технологичен трансфер.Мрежата предоставя персонализирани консултации при кандидатстване за финансиране от ЕС и намиране на бизнес партньори http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
 • Национални контактни лица– структури, установени и финансирани от правителствата на 27-те страни-членки на ЕС и асоциираните на 7РП държави и CIP. Те предоставят персонализирано практическа информация и подкрепа при кандидатстване по 7РП: http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html