wszystko jest trucizn i nic ni nie jest dawka decyduje tylko czy co nie jest trucizn paracelsus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wszystko jest trucizn ą i nic ni ą nie jest. Dawka decyduje tylko, czy co ś nie jest trucizn ą Paracelsus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wszystko jest trucizn ą i nic ni ą nie jest. Dawka decyduje tylko, czy co ś nie jest trucizn ą Paracelsus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Wszystko jest trucizn ą i nic ni ą nie jest. Dawka decyduje tylko, czy co ś nie jest trucizn ą Paracelsus - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Wszystko jest trucizn ą i nic ni ą nie jest. Dawka decyduje tylko, czy co ś nie jest trucizn ą Paracelsus. Identyfikacja potencjalnych zagro ż e ń chemicznych dla zdrowia – spis treści. Niebezpieczne substancje chemiczne Drogi wnikania zwi ą zków chemicznych do organizmu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wszystko jest trucizn ą i nic ni ą nie jest. Dawka decyduje tylko, czy co ś nie jest trucizn ą Paracelsus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wszystko jest trucizn i nic ni nie jest dawka decyduje tylko czy co nie jest trucizn paracelsus
Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Dawka decyduje tylko, czy coś nie jest truciznąParacelsus
identyfikacja potencjalnych zagro e chemicznych dla zdrowia spis tre ci
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń chemicznych dla zdrowia – spis treści
 • Niebezpieczne substancje chemiczne
 • Drogi wnikania związków chemicznych

do organizmu

 • Skutki toksykologiczne
 • Substancje niezgodne
 • Sposób informowania
niebezpieczne substancje chemiczne klasyfikacja
Niebezpieczne substancje chemiczne - klasyfikacja
 • Powodujące zagrożenia ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne (wybuchowe, łatwopalne, utleniające itd.)
 • Powodujące zagrożenia, ze względu na specyficzny wpływ na organizmy żywe (toksyczne, żrące, uczulające itd.)
 • Niebezpieczne dla środowiska naturalnego
drogi wnikania zwi zk w chemicznych do organizmu
Drogi wnikania związków chemicznych do organizmu

przez układ oddechowy

z przewodu pokarmowego

przez skórę

np. anilina, cyjanowodór, nitrobenzen, związki rtęcio- i fosforoorganiczne, fenol

skutki toksykologiczne nara enia chemicznego definicje
Skutki toksykologicznenarażenia chemicznego - definicje

Dawka - ilość substancji niebezpiecznej, zwykle liczona na kg masy ciała (mg/kg),

na którą jest narażony organizm.

Narażenie (ekspozycja)- proces, podczas którego substancja jest zdolna do wniknięcia

do organizmu, organu, tkanki lub komórki

jedną z możliwych dróg absorpcji: przez

skórę, drogi oddechowe lub drogę pokarmową

skutki toksykologiczne nara enia chemicznego
Skutki toksykologiczne narażenia chemicznego
 • Toksyczność ostra
 • Toksyczność chroniczna (przewlekła)
 • Karcynogeneza

4. Toksyczność rozrodu

toksyczno ostra
Toksyczność ostra

Efekt działania substancji (odpowiedź organizmu) pojawia się zaraz po krótkotrwałym narażeniu na czynnik chemiczny lub po narażeniu na określone stężenie czynnika.

toksyczno chroniczna przewlek a
Toksyczność chroniczna (przewlekła)

Efekt działania substancji (odpowiedź organizmu) pojawia się po upływie długiego czasu od narażenia na małe, powtarzające się dawki czynnika toksycznego – może to trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata.

karcynogeneza
Karcynogeneza

Niekontrolowany podział i rozwój komórek jako rezultat działania czynnika chemicznego (karcynogenu), proces rozwoju nowotworu.

toksyczno rozrodu
Toksyczność rozrodu

Jakikolwiek skutek szkodliwego działania na funkcje rozrodcze dorosłych osobników bądź na rozwój embrionu lub płodu.

substancj a toksyczna
Substancja toksyczna

Substancje toksyczne

np. cyjanek potasu lub strychnina

 • wdychane, połknięte lub absorbowane przez skórę w niewielkich ilościach, powodują ciężkie uszkodzenie organizmów żywych lub śmierć na skutek oddziaływań (interakcji)fizykochemicznych.
 • mogą powodować szkody poprzez niszczenie struktur biologicznych i/lub zaburzenie funkcji organizmu.
substancje niezgodne
Substancje niezgodne

Są to substancje, których wzajemny kontakt stwarza zagrożenie w pracy laboratoryjnej, gdyż może zajść pomiędzy nimi reakcja chemiczna, o gwałtownym przebiegu.

Reakcja pomiędzy substancjami niezgodnymi może mieć miejsce w warunkach otoczenia, gdy temperatura i/lub ciśnienie ulegnie zmianie lub gdy ulegnie zmianie prężność par substancji.

substancje niezgodne1
Substancje niezgodne

Efektem reakcji pomiędzy substancjami niezgodnymi może być:

 • samozapłon (kontakt substancji chemicznej z powietrzem),
 • wytworzenie ciepła (kontakt z wilgocią),
 • wytworzenie toksycznych gazów,
 • rozkład związku,
 • utworzenie nowych związków bardziej niebezpiecznych,
 • zapłon innych materiałów lub wybuch.
sposoby informowania o zagro eniach chemicznych
Sposoby informowania o zagrożeniach chemicznych

Standardowe etykiety związków

 • symbole (piktogramy)
 • Informacja o zagrożeniach, zwroty R
 • Informacja o koniecznych środkach bezpieczeństwa - zwroty S

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (ang. MSDS)