UNIT 13 Holidays - PowerPoint PPT Presentation

unit 13 holidays n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIT 13 Holidays PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIT 13 Holidays

play fullscreen
1 / 12
UNIT 13 Holidays
163 Views
Download Presentation
nat
Download Presentation

UNIT 13 Holidays

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNIT 13 Holidays Esranur ÇİNKO 6-B 314

 2. NationalHolidays Easter Christmas Ramadan Festival Halloween Paskalya Yeni Yıl Ramazan Bayramı Cadılar Bayramı

 3. NationalHolidays(2) RepublicDay 29th October VictoryDay 30th August YouthandSportsDay 19th May Cumhuriyet Bayramı 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Zafer Bayramı

 4. Will/ GoingTo(Future Tense) İngilizcede gelecek zaman için iki farklı yapı kullanırız. Aslında ikisi de kullanıldığı cümleye gelecek zaman eki olan ''-ecek, -acak'' anlamını verir.

 5. Will Gelecekle ilgili tahminlerde ve konuşma anında verilen kararları ifade etmede kullanır.- Fille herhangi bir ek getirilmez- Kısaltılmış hali özneye '' 'II ''şeklinde eklenerek yapılır- Olumsuz hali '' won't '' olarak kullanılır. ( will not )

 6. Örnek Positive (+) olumlu(+) This week will be good for you. (+) Your team will win the game. (+) He will come to the party. Negatıve (-) olumsuz(-) This week won't be good for you. (-) Your team won't win the game(-) He won't come to the party.

 7. Örnek(2) Question (?) soru(?) Will this week good for you?(?) Will your team win the game?(?) Will he come to the party?

 8. Gelecek Zaman İçin Kullandığımız Zaman İfadeleri Tomorrow (yarın)Tomorrowmorning (yarın sabah)Threeminuteslater (üç dakika sonra)Twohourslater (iki saat sonra)Oneweeklater ( bir hafta sonra)Sixmonthslater ( altı ay sonra)A fewdayslater ( bir kaç gün sonra)Thisweek ( bu hafta)Nextyear ( gelecek yıl)Nextweek ( gelecek hafta)Nextmonth (gelecek ay)

 9. Be GoingTo Gelecekte yapacağımız işleri bir plan dahilinde yapacaksak yani önceden yapacağımız iş için herhangi bir hazırlık yaptıysak, kasıtlı olarak bir şeyi gerçekleştireceksek o zaman bu durumlar için ''be goingto'' yapısını kullanırız. WILL'den en büyük farkı budur. Yani yapacağımız işin planlı olmasıdır.- Gelecekte gerçekleşmesi çok yüksek olan işler için kullanırız. Mesela girdiği sınavdan yuksek alan birisinin yaptığı tercihlerden mutlaka birisine yerleştirilme ihtimalinin neredeyse %99 olması durumu gibi.

 10. Örnekler I am going to...He is going to...She is going to...It is going to...We are going to...You are going to...They are going to...- Bu yapıdansonramutlakafiilin 1. haligeliryanifiilhiçbirekalmaz.

 11. Örnekler(2) Olumsuzu ''be'' fiilinegelen not ilegercekleştirilir. I am not going to...He is not going to...She is not going to...It is not going to...We are not going to...You are not going to...They are not going to...