„КРЪГЛА МАСА”
Download
1 / 42

„КРЪГЛА МАСА” - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

„КРЪГЛА МАСА” Функциониращият комплексен електроенергиен пазар в обединена Европа и реализацията му в България – устойчивите гаранции за откритост и публичност при ценообразуването. Цени на електрическата енергия в условията на либерализиращ пазар: гледната точка на регулаторната институция

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„КРЪГЛА МАСА”' - nat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„КРЪГЛА МАСА”

Функциониращият комплексен електроенергиен пазар в обединена Европа и реализацията му в България – устойчивите гаранции за откритост и публичност при ценообразуването


Цени на електрическата енергия в условията на либерализиращ пазар: гледната точка на регулаторната институция

Проф. Дтн. инж. Константин ШушуловПредседател на ДКЕВР

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

14.03.2009г.

София


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 • Цени на електрическата енергия в условията на либерализиращ се пазар: гледната точка на регулаторната институция

  • Характеристики на свободния и на регулирания дял на продажбите на електрическа енергия в страната: количества, търгувани на свободния пазар/ количества, продавани на регулирания пазар; профил на потребителите и на доставчиците за регулирания и за свободния сегмент

  • Методи за определяне на регулираните цени на електрическата енергия за защитените групи потребители – доколко и как тези методи създават стимули за ефективност; задължения на производителите за продажби на електрическа енергия (квоти) по регулирани цени – критерии за определяне на задълженията и виждания за промени в бъдеще; съпоставка между цените на електрическата енергия на регулирания пазар, на свободния пазар и цените за износ

  • Оценка от страна на регулатора на системата за насърчаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ и по комбиниран начин: предимства, недостатъци и необходимост от бъдещи промени

  • Оценка от страна на регулатора на постигнатата либерализация на електроенергийния пазар и виждания за ускоряване на пазарното отваряне, в това число – ролята на електроенергийните борси


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Характеристики на свободния и на регулирания дял на продажбите на електрическа енергия в страната: количества, търгувани на свободния пазар/ количества, продавани на регулирания пазар; профил на потребителите и на доставчиците за регулирания и за свободния сегмент

 • Търговски участници за 2008 г.


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Търговия с електрическа енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Търговия с електрическа енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Търговия с електрическа енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Търговия с електрическа енерегия

Закупената ЕЕ по графици за 2008 г. е в размер на 56 559 MWh от 71 потребители. На долната Таблица са показани търговците на ЕЕ.


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Търговия с електрическа енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Пазар на балансиращата енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Пазар на балансиращата енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Пазар на балансиращата енерегия


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Пазар на балансиращата енерегия

 • От графиката се вижда рязкото увеличение на цените на балансиращата енергия за недостиг на 01.07.2008г. от 76 лв./мвч до 191 лв./мвч или близо 150%, както и последващото увеличение на 01.01.2009 от 191 лв./мвч до 263 лв./мвч. Това доведе до огромни разходи на клиентите ВН за балансираща енергия, защото се увеличи в пъти разликата между пазарната цена и цената за недостиг. За да избегнат от състоянието, в което им се налага да купуват скъпа балансираща енергия, потребителите на свободния пазар прибягнаха до варианта да заявяват допълнителни количества цел регистриране само на излишък. Резултатът от скъпите цени за недостиг доведе до генериране на изкуствен излишък от порядъка на 15-20%, защото фирмите купуваха в повече знаейки, че няма да вложат тази енергия в производството, с цел да не излязат на недостиг.

 • За да се реши този проблем с балансиращата енергия е необходима промяна в балансиращия механизъм заложен в ПТЕЕ и въвеждането на цени, които реално отразяват разходите на ЕСО ЕАД за активиране на балансиращи източници. Такива са големите водни централи на НЕК ЕАД и някои от термичните централи в България участващи във вторичното регулиране на системата. В момента в работната група в ДКЕВР се обсъжда промяната на този механизъм.

 • Според мнението на повечето търговски участници цената за недостиг трябва да е от порядъка на 100-120 лв./мвч, което ще бъде на равно отстоянием, както цената за излишък в момента – 40 лв./мвч. Тази промяна ще позволи на участниците да изготвят реални графици спрямо производствения режим на предприятията, и неутрални графици спрямо цените на балансиращата енергия. Така ще се оптимизират разходите за енергия и ще се позволи по нататъшното развитие на свободния пазар.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Държавно регулиране на ценитеМетоди за регулиране на цените

 • “Норма на възвръщаемост”

  Регулирането с “норма на възвръщаемост” е създадено единствено с цел да не позволи на енергийните предприятия да експлоатират монополното си положение и да получават свръхвисока възвръщаемост от своите активи.

  Не създава стимули на предприятията да съкращават разходите си.

  Регулаторния орган наблюдава ежегодно и детайлно резултатите от дейността на предприятията и осъществява контрол върху получената доходност от дейността им.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Държавно регулиране на ценитеМетоди за регулиране на цените

 • “Норма на възвръщаемост”

  Регулирането с “норма на възвръщаемост” е създадено единствено с цел да не позволи на енергийните предприятия да експлоатират монополното си положение и да получават свръхвисока възвръщаемост от своите активи.

  Не създава стимули на предприятията да съкращават разходите си.

  Регулаторния орган наблюдава ежегодно и детайлно резултатите от дейността на предприятията и осъществява контрол върху получената доходност от дейността им.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Държавно регулиране на ценитеМетоди за регулиране на цените

 • “Нетна настояща стойност” – адаптиран вариант на метода “норма на възвръщаемост” за нуждите на ценообразуването на природния газ

 • Регулирането с “нетна настояща стойност” отразява уникалните условия в България – регулирани цени в условията на интензивно развиващ се пазар.

 • Особености:

  • Енергийните предприятия образуват единна цена по години за регулаторен период, равен на периода, за който има одобрена от регулатора инвестиционна програма;

  • Осигурява разумни пределни ценови равнища при отчитане на интензивните темпове на инвестиране;

  • Постига се изглаждане на цените по години в рамките на регулаторния период.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Държавно регулиране на ценитеМетоди за регулиране на цените

 • “Таван на приходи и цени”

  • В Европа, регулирането с “таван” е използвано за първи път във Великобритания през 1984 г.;

  • Регулирането с “таван” е създадено с цел да създаде на предприятията стимул да намаляват разходите си. Това се постига чрез определянето на цените или приходите, които едно предприятие би могло да получава за период от няколко години, независимо от размера на разходите, които то прави през този период;

  • Стимулите за регулираното предприятие са свързани с възможността му да управлява свободно доходността от дейността си по време на предварително определения регулаторен период.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Държавно регулиране на ценитеМетоди за регулиране на цените

 • Основната разлика между двата основни метода на регулиране на цените е свързана с базата за определянето на необходимите приходи на предприятието:

  • При “норма на възвръщаемост” – на основата на разходите за предходната година;

  • При “таван” – на основата на определения таван на приходите през предходния регулаторен период, като нивото им може да бъде коригирано с коефициент за ефективност, отразяващ възможността за намаляване на разходите.

 • Предимства на регулиране с “таван”

  • Чрез намаляване на връзката между действителните разходи и регулираните цени се осигуряват по-силни стимули за намаляване на разходите;

  • Удължаването на периода на забавяне на реакцията от страна на регулаторния орган създава устойчивост на тази стимули.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Държавно регулиране на цените

 • Общи принципи при регулирането на цените:

  - прозрачност: справедливо и равнопоставено отношение към всички участници на пазара;

  - ефективност: подаваните ценови сигнали стимулират към адекватно пазарно поведение на участниците на пазара;

  - стабилност: последователните действия на регулатора създават стабилна среда за инвеститорите;

  - просто и ясно представяне на резултатите от регулирането на цените.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуването

 • Техниките на ценообразуването включват подходите и начините за изчисляването на отделните цени.

 • Ценовата теория описва два основни начина за ценообразуване:

  • Разходен, при който подхода е “от разходите към цената”;

  • Пазарен, където за основа се използват съществуващите на пазара цени.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоРазходни методи на ценообразуване

 • Предимства :

  • Цените отразяват условията за производство и доставка

  • Потребителска справедливост - повишеното търсене не увеличава цените

 • Недостатъци:

  • Не отразяват пазарното търсене и конкуренцията


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуването

 • Необходими приходи

  • Годишни разходи

  • Възвръщаемост на активите

   • Норма на възвръщаемост на капитала

   • Регулаторна база на активите

    Необходими приходи = Годишни разходи + норма на възвръщаемост на капитала*регулаторна база на активите


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоРазходи

 • Условно-постоянни разходи - за краткосрочен период не се влияят от промените в обема и общия им размер до голяма степен зависи от управленските решения.

 • Променливи разходи - размера им зависи от обема на производството, преноса, разпределението, снабдяването. Значението на размера на променливите разходи е най-силно изразено при производството на топлинна и електрическа енергия.

 • Комисията преценява икономическата целесъобразност на разходите, които да бъдат включени в цените.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоНорма на възвръщаемост

 • Регулаторът утвърждава целева капиталова структура и определя норма на възвръщаемост на капитала, изчислена като среднопретеглената цена на капитала на предприятията;

 • Цената на капитала на предприятията отразява различните източници на финансиране – акционери и кредитори;

 • Регулаторната база на активите включва само активи, които са придобити възмездно и са свързани с осъществяването на регулираната дейност.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоРегулаторна база на активите

 • РБА = А-Ф+ОК+И

  • Регулаторът позволява включването в регулаторната база само на активи, които са свързани с осъществяването на регулираната дейност.

  • Оборотен капитал – практика

  • Инвестиции

София, 11 ноември 2005 г.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоЦени на електрическата енергия - Преходен период

 • Особености на образуването на цените по време на преходния период:

  • Цените за битови потребители се повишават поетапно в съответствие с предварително приет Примерен график;

  • За облекчаването на финансовия натиск върху битовите потребители е определено защитно ниво на потребление за всички битови потребители, за което е предвидено да се прилагат съществуващите към 30.06.2002 г. цени през целия преходен период.

  • Определените цени за потреблението над определеното защитно ниво трябва да отразяват и недостига от приходи за потреблението на І стъпало така, че крайното общо увеличение на средната продажна цена да е в границите на предварително определените проценти съгласно приетия график.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоЦени на електрическата енергия- Преходен период

 • Особености на образуването на цените по време на преходния период:

  • По време на целия преходен период нарастването на одобрените от регулатора разходи за производство, пренос и разпределение на електрическата енергия в целия електроенергиен сектор се ограничават до нивото на приходите от продажби на електрическа енергия на всички потребители в сектора;

  • Цените на стопанските и на небитовите потребители, присъединени към мрежите ниско напрежение не се променят през целия период на изпълнение на примерния график.


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО водно регулиранеИ ВОДНО

РЕГУЛИРАНЕ

Техника на ценообразуванетоЦени на електрическата енергия- Преходен период

 • Резултати от прилаганата ценова политика по време на преходния период:

  • Отчетената средна продажна цена за битови потребители към края на 2004 г. е

   99,30 лв./МВтч;

  • Потреблението на електрическа енергия от битови потребители за 2004 г. е намаляло с 11 % спрямо 2001 г.;

  • Отчетените приходи от продажби на битови потребители за 2004 г. са увеличени спрямо отчетените за 2001 г. с 31%.


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Задължения на производителите за продажби на електрическа енергия (квоти) по регулирани цени – критерии за определяне на задълженията и виждания за промени в бъдеще

Предстои приемането и утвърждаването на Методика за определяне на квотите за регулирания пазар от ДКЕВР. Към този момент задълженията на производителите, както и техните квоти за продажба на ел.енергия по регулирани цени се определя по тази методика.


+ 23% водно регулиране

01.07.2008

+ 38%

01.07.2007

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Съпоставка между цените на електрическата енергия на регулирания пазар, на свободния пазар и цените за износ


2008 водно регулиране

2007

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Съпоставка между цените на електрическата енергия на регулирания пазар, на свободния пазар и цените за износ


01.01.2009 водно регулиране

190->263 лв.

+40%

01.07.2008

76->191 лв.

+150%

Справедлива цена недостиг 100-120 лв.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Съпоставка между цените на електрическата енергия на регулирания пазар, на свободния пазар и цените за износ


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Съпоставка между цените на електрическата енергия на регулирания пазар, на свободния пазар и цените за износ


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Оценка от страна на регулатора на системата за насърчаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ и по комбиниран начин

Насърчаването на производството на електрическа енергия от ВЕИ е регламентирано в ЗВАЕИБ (Обн. ДВ. бр. 49 от 19.06.2007 г.) при:

Отчитане характеристиките на различните видове възобновяеми и алтернативни енергийни източници и технологии за производство на електрическа енергия;

Отчитане принципите на пазара на електрическа енергия;

Осигуряване на производителите на електрическа енергия най-малко еквивалентен ефект на преференциално третиране по отношение на приходите им от единица произведена електрическа енергия при промяна на механизмите за насърчаване;

Задължително присъединяване на производителите на електрическа енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива към електрическата мрежа;

Определяне на преференциална цена за изкупуване на произведената електрическа енергия;

Облекчаване на административното регулиране при производството на енергия от ВЕИ и АЕИ, както и при изграждането на необходимите съоръжения.


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Оценка от страна на регулатора на постигнатата либерализация на електроенергийния пазар и виждания за ускоряване на пазарното отваряне, в това число – ролята на електроенергийните борси


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Оценка от страна на регулатора на постигнатата либерализация на електроенергийния пазар и виждания за ускоряване на пазарното отваряне, в това число – ролята на електроенергийните борси


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Оценка от страна на регулатора на постигнатата либерализация на електроенергийния пазар и виждания за ускоряване на пазарното отваряне, в това число – ролята на електроенергийните борси


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Оценка от страна на регулатора на постигнатата либерализация на електроенергийния пазар и виждания за ускоряване на пазарното отваряне, в това число – ролята на електроенергийните борси


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Оценка от страна на регулатора на постигнатата либерализация на електроенергийния пазар и виждания за ускоряване на пазарното отваряне, в това число – ролята на електроенергийните борси


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Необходими условия за създаване на енергийна борса в България

 • Промяна в ЗЕ– освобождаване на повече енергия за пазара

 • Промяна в ПТЕЕ – преминаване към концепцията “балансиращи групи”

 • Форма Собственост – смесена, МИЕ, МФ, ДКЕВР, ЕСО ЕАД

 • Управление и контрол – НС, УС , комисии, например търговска, сетълмент, развитие

 • Обхват – локална или регионалназаедно с OPCOM?

 • Договори – договори за участие с цел минимална ликвидност

 • Продукти – физически – 1 година, 3 месеца, 1 месеца, дневни и финансови деривати (фючърси)

 • Изисквания за участие и такси – клиринг сметки, комисионни

 • IT система – лесен достъп за участниците


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Какви са ползите от създаването на енергийна борса?

Достъп до енергия – означава по-големи обеми, повече сделки

Пазарна цена – референтна цена, достъпна и видима от всички участници

Управление на риска – възможност за заемане на позиция, управление на небалансите, оптимизиране на разходите за енергия

Показва движението на пазарите – ориентир за индустрията, планиране на бюджетите във времето, защита от неочаквани промени

Оптимизиране на електропроизводството – възможност за планиране на продажбите от страна на централите в зависимост от пазарната среда (високи, ниски цени, сезонни колебания, климат, ремонтни програми, и др.)

Бързо и адекватно реагиране и отразяване на тенденциите на световния пазар на горива (въглища, газ, петрол, CO2, )


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Благодаря за вниманието

Проф. Дтн. инж. Константин ШушуловПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВРtel.: + 359 2/ 93 59 652; fax: + 359 2/ 988 87 82e-mail: [email protected]

14.03.2009г.

София


ad