stavba patentov ch n rok m f l k na l bu rakoviny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny. Léčba rakoviny. 17-AAG, R 17 = alkylamino. Oxaliplatin a. Výklad pojmů protein teplotního šoku 90 (HSP 90) Patří ke skupině proteinů, které chrání buňky před zvýšenou teplotou; pomáhají při supresi tumoru .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stavba patentových nárokům (f) Lék na léčbu rakoviny' - nasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l ba rakoviny
Léčba rakoviny

17-AAG, R17 = alkylamino

Oxaliplatina

Výklad pojmů

 • protein teplotního šoku 90 (HSP 90)

Patří ke skupině proteinů, které chrání buňky před zvýšenou teplotou; pomáhají při supresi tumoru.

 • inhibitor proteinu teplotního šoku 90 (inhibitor HSP 90)

Látky, které blokují účinek HSP 90. Příklady: geldanamycin nebo 17-alkylamino-17-desmetoxygeldanamycin (17-AAG).

 • koordinační komplexy platiny

Platina tvořící komplex s ligandy. Tyto sloučeniny se používají jako chemoterapeutika.

Příklady: cisplatina, karboplatina, oxaliplatina.

vyn lez
Vynález
 • Jak lze tento vynález ochránit před nápodobou?
 • „zlepšený způsob" →Ve srovnání s čím? (nejasná formulace)
 • „způsob léčby pacientů" →Způsob chirurgického nebo terapeutického léčení lidského nebo zvířecího těla = výluka z patentovatelnosti
 • „koordinační komplex → Nikoli „metoda léčby“; má
 • platiny“ „technickou “funkci →lze patentem

Zlepšený způsob léčby pacientů trpících rakovinou prsu podáním injekce koordinačního komplexu platiny a volitelně též inhibitoru HSP 90.

Tento vynález přináší lepší výsledky díky kombinaci těchto dvou složek. Specifická kombinace oxaliplatiny a 17-AAG má synergický účinek.

jak patentovat tento vyn lez n rokujte jej
Jak patentovat tento vynález: nárokujte jej!

Patentový nárok: „Koordinační komplex platiny"

Nárokování koordinačního komplexu platiny obecně znamená pokus o získání velmi široké ochrany. Již víte, že takové komplexy byly už dříve popsány.

Patentový nárok: „Koordinační komplexy platiny určené pro léčbu pacientů"

Tato formulace rovněž nedává jasný popis vašeho vynálezu.

Patentový nárok: „Koordinační komplex platiny určený k léčbě rakoviny prsu"

Průzkum dosavadního stavu techniky ukáže, zda daný patent – jak je nárokován – je skutečně nový.

v sledek prostudov n dosavadn ho stavu techniky
Výsledek prostudování dosavadního stavu techniky

Při studiu dosavadního stavu techniky byl objeven článek v časopise, který daný vynález odhaluje.

Zprávy o léčbě rakoviny 67(3) 235-238, 1983

"... 2 [pacienti] s adrenokarcinomem prsu ... byli léčeni cisplatinou v dávce 60 mg/m2 ..."

Koordinační komplex platiny (např. cisplatina) používaný pro léčbu rakoviny je na základě tohoto článku již znám!

srovn n t chto dvou vyn lez
Srovnání těchto dvou vynálezů

Vynález tak, jak je nárokován

Zprávy o léčbě rakoviny

„Koordinační komplex platiny pro léčbu rakoviny prsu."

"... 2 [pacienti] s adrenokarcinomem prsu ... byli léčeni cisplatinou v dávce 60 mg/m2 ..."

není nový

 • nový
 • zahrnuje vynálezeckou činnost(kombinované použití přinášízlepšený účinek)

„Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití ..."

n rok chr n c vyn lez
Nárok chránící vynález

Nárok vhodný k podání:

"Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití při léčbě rakoviny prsu."

pou it z visl ch n rok pro zlep en ochrany patentu
Použití závislých nároků pro zlepšení ochrany patentu

Patent by měl zahrnovat jak široké tak specifické nároky.

Široký nárok:

Nezávislý nárok (tj. nárok, který uvádí základní znaky vynálezu) pomáhá zabránit obcházení patentu.

Specifický nárok:

Závislé nároky odkazují na ty nezávislé a navíc definuje výhodná provedení vynálezu.

Nezávislý nárok

Závislý nárok 1

Závislý nárok 2

p ihl ka podan na evropsk patentov ad epo
Přihláška podaná na Evropský patentový úřad (EPO)

NÁROK 1:

„Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití k léčbě rakoviny prsu."

Nárok 2: „Kombinace dle nároku 1, vyznačující se tím, že inhibitorem HSP 90 je 17-AAG."

Nárok 3: „Kombinace dle nároku 1, vyznačující se tím, že koordinačním komplexem platiny je oxaliplatina."

Nárok 4: „Kombinace dle nároku 2, vyznačující se tím, že koordinačním komplexem platiny je oxaliplatina."

Patentový úřad provede své vlastní prostudování dosavadního stavu technikya poté zváží, zda vynález tak JAK JE NÁROKOVÁN, je nový a nezřejmý.

dal dosavadn stav techniky objeven pr zkumem epo
Další dosavadní stav techniky objevený průzkumem EPO

„Metody vedoucí k zajištění účinnosti cytotoxických činitelů prostřednictvím

použití inhibitorů HSP90"

„Kombinace inhibitoru HSP 90 ... s protirakovinným činitelem jako je karboplatinanebo cisplatina ... k inhibici ... růstu rakovinových buněk v prsu."

stanovisko epo
Stanovisko EPO

Nároky přihlašovatele:

„Kombinace koordinačního komplexu platiny a inhibitoru HSP 90 pro použití při léčbě rakoviny prsu."

Koordinační komplex platiny (např. cisplatina) a inhibitor HSP 90 byly použity v patentu WO 02/15925 k léčbě rakoviny prsu.

Vynález dle popisu v nároku 1

je již popsán a nárokován v patentu

WO 02/15925.

Odpověď EPO:

Prosíme, upravte své nároky, pokud chcete svůj vynález patentovat!

dal anal za
Další analýza
 • Prostudujte materiály objevené rešerší dosavadního stavu techniky:
  • Má vynález nějaké znaky, které NEJSOU odhaleny v dosavadním stavu techniky?
  • Jaké jsou výhody vynálezu ve srovnání se současným stavem techniky?

Jak lze upravit nároky, aby vyjádřily novost vynálezu (vzhledem k dosavadnímu stavu techniky)?

 • Interpretoval EPO některé důležité znaky vynálezu jinak, než vynálezce?

Reakce přihlašovatele: úpravy v přihlášce, objasnění vztahu mezi vynálezem a dosavadním stavem techniky

srovn n vyn lezu se sou asn m stavem techniky
Srovnání vynálezu se současným stavem techniky

WO 02/15925

Zprávy o léčbě

rakoviny

Technické znaky vynálezu

Nárok 1: Kombinace inhibitoru HSP 90

a koordinačního komplexu platiny

ne

Nárok 2: Znaky nároku 1 +

inhibitor HSP90 = 17-AAG

ne

ne

Nárok 3: Vlastnosti nároku 1 +

koordinační komplex Pt = oxaliplatina

ne

ne

Nárok 4: Vlastnosti nároků 1 + 2 +

koordinační komplex Pt = oxaliplatina

ne

ne

Výhody / technický účinek

Zlepšený účinek (aditivní)

ne

Synergie (více než aditivní účinek)

ne

ne

v sledek anal zy
Výsledek analýzy

Ačkoli jsou jednotlivé prvky vynálezu známy, kombinace specifických sloučenin známa není a tvoří tím nový, unikátní přínos. Musíme však vzít v potaz, že:

Nárok 2se vztahuje na použití17-AAG. Použití konkrétně tohoto inhibitoru HSP 90 je považováno za triviální, neboť patent WO02/15925 doporučuje použití jakéhokoli inhibitoru HSP 90 v kombinaci s protirakovinným činidlem.

Nárok 3představuje použití oxaliplatiny. Vzhledem k tomu, že WO 02/15925 naznačuje použití jakéhokoli protirakovinného léku, je použití oxaliplatiny opět považováno za zřejmé.

Nárok 4popisuje použití kombinaceoxaliplatinya17-AAG. Patentová přihláška popisuje, že použitím této kombinace je dosaženo synergického

(= více než aditivního) účinku.Což v WO 02/15925 odhaleno není.

v sledek anal zy1
Výsledek analýzy

vynález

(nové + inventivní)

R17 = alkylamino

Je-li jedna sloučenina jednoduše nahrazena jinou, aniž by se to projevilo nějakým nečekaným nebo překvapujícím účinkem, je taková náhrada často považována za rutinní pro odborníka.

Pokud se ale dostaví nečekaný či překvapující účinek, pak je takový vynálezpovažován za vynálezeckou činnost (tj.vynález je něco, co není známo odborníkům pracujícím v dané oblasti).

Použití17-AAG a oxaliplatiny, které vede k nečekané synergické kombinaci, je tak inovující a objevné.

p vodn popis podan u epo podporuje pravy n rok
Původní popis podaný u EPO podporuje úpravy nároků

Podporuje vynálezeckou činnost:

odlišný technický výsledek

Daný vynález poskytuje způsob léčení rakoviny.Tento způsob zahrnuje aplikaci inhibitoru HSP90 a koordinačního komplexu platiny, kdy kombinovaná aplikace přináší synergický účinek.

Typickým inhibitorem HSP90 je z tohoto hlediska 17-AAG, zatímco koordinačním komplexem platiny je oxaliplatina.

Kombinace 17-AAG vbuňkách SKSBr-3 [0093].Následující tabulka ukazuje hodnoty Cl pro kombinaci 17-AAG a komplexy platiny oxaliplatinu a cisplatinu ve vzorku buněk SKBr-3 ...

Odlišné od „Zprávy o léčbě ..“

Odlišné od patentu WO02/…

patent je ud len
Patent je udělen

Odpověď z EPO: Patent udělen!

Nárok 1 tak, jak byl udělen patent:

„Lék zahrnující 17-Alkylamino-17-desmetoxygeldanamycin (17-AAG) a oxaliplatinu pro použití při léčbě pacientů s rakovinou prsu."