Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ökad plasma osmolalitet (Na + ) Hypovolemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ökad plasma osmolalitet (Na + ) Hypovolemi

Ökad plasma osmolalitet (Na + ) Hypovolemi

464 Views Download Presentation
Download Presentation

Ökad plasma osmolalitet (Na + ) Hypovolemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ökad plasma osmolalitet (Na+) Hypovolemi ⇓ ⇓ Vasopressin = ADH Törst ⇓ ⇓ Ökat Vatten intag Minskad Urin volym ⇨ ⇦ VÄTSKEBALANS

 2. Aktiv värmeavgivning Salt och vattenförluster Vattenförluster Inga förluster

 3. Avdunstning/Evaporation Vid övergång av 1 liter vatten till vattenånga åtgår 2.4 MJ (580 kcal), denna energi åtgång är c:a 6 ggr högre än när man värmer upp vatten från 0C till 100C

 4. Växtätarens dilemma lever på en lågsalt (Na+) diet Salt aptit Salt sparande hormon: Aldosteron

 5. Den högmjölkande kons dilemma: • Mjölken är alltid isoton med blodplasman • Det finns ingen aktiv reglering av mjölkens vattenfas • Höglakterande kor blir därför snabbt uttorkade vid vattenbrist

 6. Den högpresterande hästens dilemma: • Hästar förlorar både salt och vatten vid hårt arbete • Hästens svett är hyperton i förhållande till blodplasmans • Högpresterande hästar kan inte täcka sitt saltbehov genom att slicka på en saltsten

 7. Elektrolytsammansättning i blodplasma och svett från häst hos människa:

 8. Foder • Växtätarens foder (bete, hö/havre) innehåller mycket kalium- men lite natrium- och kloridjoner • Växtätare har normalt en alkalisk belastning därför att det åtgår vätejoner vid nedbrytning av fodret • Köttare har normalt en sur belastning eftersom deras foder innehåller mycket proteiner och icke flyktiga syror som • t ex fosforsyra och svavelsyra

 9. Teorin om ”starka jon differenser” SIDskillnad i starka katjoner och starka anjoner i ECV • Starka joner är helt dissocierade i lösning och deltar inte i jämvikts-ekvationer • (Natrium + Kalium) – (Klorid + Laktat) • I vila (145 + 4 – 107 = 42) • Beroende variabler (pH, HCO3-) • Oberoende variabler (SID, pCO2, Atot

 10. pH (H+) i plasma   SID pCO2 Atot  FÖRÄNDRING Magtarm- kanal Foder Vävnad Cirkulation REGLERING Njurar Andning Cirkulation Lever   MODIFIERAR RBC, ICVISV

 11. Metabolisk acidos, ⇓SID (Natrium + Kalium) – (Klorid + Laktat)

 12. Metabolisk alkalos, ⇑SID Förlust av kloridjoner