slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jordi Vilaseca i Requena Universitat Oberta de Catalunya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jordi Vilaseca i Requena Universitat Oberta de Catalunya

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29

Jordi Vilaseca i Requena Universitat Oberta de Catalunya - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
Jordi Vilaseca i Requena Universitat Oberta de Catalunya
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Premi a la Innovació Tecnològica Agrària (PITA) 2004 Les TIC i la indústria agroalimentària a Catalunya. Jordi Vilaseca i Requena Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, 10 de maig de 2005

 2. SUMARI 1.- TIC i empresa: el Projecte Internet Catalunya (PIC) 2.- El sector agroalimentari a Catalunya. 3.- Usos TIC i sector agroalimentària. 4.- Els resultats del canvi tecnològic al sector agroalimentari

 3. L’intrument d‘análisi del Projecte Internet Catalunya PIC_Empreses Indústria de la informació Sector TIC Ensenyament, I+D i activitats d’edició i difusió del coneixement Indústria dels continguts digitals Industria de baixa tecnología Indústria agroalimentària Tèxtil Fusta, paper, mobles reciclatge i altres indústries manufactureres Activitats primàries Altres activitats industrials i de construcció Indústria de tecnologia mitjana Indústria de productes metàl·lics, minerals no metàl·lics i metal·lúrgia Indústria energètica, cautxú i plàstic i drassanes Indústries d’alta tecnologia Aeronaus i naus espacials Productes farmacèutics Equips medicoquirúrgis i aparells ortopèdics Maquinària i equips Material de transport Indústria química Serveis menys intensius en coneixement Activitat comercial Hotels i restaurants Transports i activitats postals Resta de serveis Serveis intensius en coneixement Mediació financera, assegurances i activitats immobiliàries Serveis a l’empresa Serveis socials i de salut Activitats d’associacions Els sectors d’activitat, la grandària i el territori Nombre de treballadors MIcroempreses Petita Empresa Mitjana Empresa Gran Empresa Menys de 5 De 6 a 19 De 20 a 99 Més 100 Indústria agroalimentària Activitats primàries Territori Barcelona Tarragona Lleida Girona

 4. El sector agroalimentari al PIC_Empreses Branques d’activitat del sector agroalimentari Agricultura, ramaderia i pesca Producció agrícola Producció ramadera Producció agrícola combinada amb la producció ramadera Activitats dels serveis relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries Caça, captura d’animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s’hi relacionen Silvicultura, explotació forestal i activitats del serveis que s’hi relacionen Indústria d’aliments Indústries càrnies Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix Preparació i conservació de fruites i hortalisses Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals) Indústries làcties Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis Fabricació de productes per a l’alimentació animal Fabricació d’altres productes alimentaris Elaboració de begudes Indústries del tabac

 5. El sector agroalimentari al PIC_Empreses Fitxa Tècnica Font: Elaboració pròpia.

 6. SUMARI 1.- TIC i empresa: el Projecte Internet Catalunya (PIC) 2.- El sector agroalimentari a Catalunya. 3.- Usos TIC i indústria agroalimentària. 4.- Els resultats del canvi tecnològic al sector agroalimentari

 7. El sector agroalimentari català es caracteritza per una dimensió mitjana... La dimensió (nombre de treballadors) de la indústria agroalimentària a Catalunya En percentatge sobre el total d’empreses 100 o més treballadors 20 a 99 treballadors 10 a 19 treballadors 6 a 9 treballadors 5 o menys treballadors Empresa Catalana Sector Agroalimentari FONT: DIRCE 2002

 8. ... una activitat realitzada amb diversos establiments... Els establiments de l’activitat agroalimentària a Catalunya. 2003 En percentatge del total

 9. ... una presència molt important d’empreses familiars, amb pocs grups empresarials... L’estructura empresarial del sector agroalimentari a Catalunya. 2003 En percentatge d’empreses

 10. ... una presència aclaparadora de capital català, amb presència insignificant de capital internacional... L’origen geogràfic del capital no català de la indústria agroalimentària a Catalunya. 2003 En percentatge del capital (en mitjana)

 11. … una orientació de l’oferta de productes dividida entre les sèries curtes i les llargues… Caracterització de l’oferta de productes de la indústria agroalimentària i de les altres indústries a Catalunya. 2003 En percentatge d’empreses sobre el total

 12. ...un nivell mitjà de formació dels seus treballadors baix... El nivell de formació de la indústria agroalimentària catalana. 2003 Percentatge de treballadors amb nivell màxim d’estudis finalitzats

 13. ... una alta interacció amb competidors, i clients de fora de l’Estat Espanyol... La procedència dels agents externs immediats de la indústria agroalimentària catalana. 2003 Percentatge d’empreses amb clients, proveïdors i competidors Sector agroalimentari Empresa catalana

 14. ... un model competitiu basat en la qualitat i la diferenciació de producte... Les estratègies competitives de la indústria agroalimentària a Catalunya. 2003 En percentatge sobre el total d’empreses

 15. i unes expectatives per al futur immediat sense canvis... Les previsions a l’alça de les plantilles de la indústria agroalimentària catalana. 2003 Percentatge d’empreses amb previsió d’ajust de plantilla els propers 2 anys

 16. SUMARI 1.- TIC i empresa: el Projecte Internet Catalunya (PIC) 2.- El sector agroalimentari a Catalunya. 3.- Usos TIC i indústria agroalimentària. 4.- Els resultats del canvi tecnològic al sector agroalimentari

 17. L’activitat agroalimentària a Catalunya està digitalment ben equipada Usos i equipaments de les TIC a la indústria agroalimentària catalana. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses Font: Elaboració pròpia.

 18. Comparació usos i equipaments TIC a la indústria agroalimentària catalana i a UE-5*. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses Font: Elaboració pròpia a partir de dades de The European e-Business Market Watch (Juliol 2003) (*) UE – 5 formada per Alemanya, Espanya, França, Itàlia i Regne Unit

 19. El equipaments d’Internet de la indústria agroalimentària catalana són baixos... Els equipaments d’Internet de la indústria agroalimentària catalana. 2003 En percentatge del total d’empreses Nivells d’equipament - Molt baix: Sense connexió a Internet - Baix: Connexió a Internet amb banda estreta - Normal: Connexió a Internet banda estreta i pàgina web - Avançat: Connexió a Internet amb banda ampla i pàgina web

 20. ... i s’empren bàsicament en tasques de gestió, obtenció d’informació i comunicació... Principals usos empresarials de les TIC a la indústria agroalimentària catalana. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses

 21. ... no considerant necessària la implantació de les TIC en les seves operacions ... Motius pels quals no ha implantat TIC en operacions. Indústria agroalimentària catalana. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses

 22. ... tot i que el nivell d’usos empresarials de les TIC són considerables. Els usos TIC a la indústria agroalimentària catalana. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses Indicador d’usos TIC - Usos baixos: No disposició de cap sistema tecnològic per a cap dels àmbits de les operacions (producció i proveïdors/distribució), el màrqueting i l’organització i els recursos humans (bàsic i complex), o bé només disposició per a un dels cinc. - Usos mitjans: Disposició de sistemes tecnològics per a dos o tres dels cinc àmbits esmentats. - Usos avançats: Disposició de sistemes tecnològics per a quatre o cinc dels àmbits esmentats.

 23. L’agilitat, rapidesa en la gestió i la millora de la qualitat i el control són els principals avantatges percebuts. Principals avantatges percebudes dels usos empresarials de les TIC a la indústria agroalimentària catalana. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses catalanes

 24. La penetració del comerç electrònic a la indústria agroalimentària catalana és força baixa. El comerç electrònic de l’activitat agroalimentària a Catalunya. 2003 En percentatges sobre el total d’empreses

 25. SUMARI 1.- TIC i empresa: el Projecte Internet Catalunya (PIC) 2.- El sector agroalimentari a Catalunya. 3.- Usos TIC i indústria agroalimentària. 4.- Els resultats del canvi tecnològic al sector agroalimentari

 26. La innovació empresarial de la indústria agroalimentària catalana. El dinamisme innovador de la indústria agroalimentària a Catalunya amb l’ús de les TIC. 2003 Percentatge d’empreses. Empreses innovadores: aquelles empreses que han introduït una innovació de producte, procés o organització durant els darrers dos anys amb l’ús de les TIC

 27. Es confirma l’existència d’un salari premi a les activitats agroalimentàries intensives en l’ús de les TIC Salari mitjà brut per treballador i els usos TIC de l’activitat agroalimentària de Catalunya Desviació en percentatge respecte al salari mitjà de l’economia catalana (17.846 euros)

 28. El nivell d’us d’Internet condiciona les millores de productivitat de la indústria agroalimentària catalana La productivitat del treball i els equipaments d’Internet de la indústria catalana En euros del 2001 +1,6 -11,1 +20,5

 29. Premi a la Innovació Tecnològica Agrària (PITA) 2004 Les TIC i la indústria agroalimentària a Catalunya. Jordi Vilaseca i Requena Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, 10 de maig de 2005