Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2014/ Operationell Programm Slowenien - Osterreich 2007-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2014/ Operationell Programm Slowenien - Osterreich 2007-2014

Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2014/ Operationell Programm Slowenien - Osterreich 2007-2014

193 Views Download Presentation
Download Presentation

Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2014/ Operationell Programm Slowenien - Osterreich 2007-2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fifth working meeting of the MURMAN project in Fehring, Austria, on 16October 2012 Dragica Zadravec, Aleš Kolmanič, Katarina Kresnik, Workingmeeting, Fehring, 16 October 2012 Operativni program Slovenija–Avstrija 2007–2014/OperationellProgrammSlowenien-Osterreich 2007-2014 MURMAN project, Fehring, Austria, 11 October 2012

 2. Activities on lizimeters in the location Tezno • Fertilizing with nitrogen • Application of herbicides NAČRTOVANE AKTIVNOSTI / ACTIVITIES PLANED MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 3. IZVEDENO DELO / WORK DONE MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 4. - Analysis of data for farms which are in water protection area of location Krog and Podgrad analiza podatkov po kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad - Analysis of production for farms which are in water protection area of location Krog and Podgrad analiza pridelave na njivah na kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad - Analysis of 5 year crop rotation on the farms which are in water protection area of location Krog and Podgrad analiza 5-letnega kolobarja na kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad -Analysis of livestock on farms which are in water protection area of Krog and Podgrad analiza staleža živine na kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad -Evaluation of impact of fertilizing with nitrogen on a fields and meadows, evaluation of consumption balance of nitrogen and proposed measurs at high positive balance of nitrogen ocena vplivov gnojenja z dušikom na njivah in travnikih, ocena bilance rabe dušika in predlaganje ukrepov pri visoki pozitivni bilanci dušika IZVEDENO DELO / WORK DONE MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 5. - Analysis of enforcement of subsidies for agriculturalenvironmentalmeasures for the water protection area Krog and Podgrad analiza uveljavljanja subvencij za okoljske ukrepe na VVO Krog in VVO Podgrad -Realisation of fieldworkshop: Fertilizing with nitrogen on a water protection areas with emphasizing on fertilizing wintercrops in the place Lutverci • Izvedba terenske strokovne delavnice: Gnojenje z dušikom na vodovarstvenih območjih s poudarkom na gnojenju ozimnih posevkov v Lutvercih IZVEDENO DELO / WORK DONE MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 6. -Realisation of quicksoiltests for measuring of nitrogen in soilafterharvest of maize and vegetables on the fields which are on water protection area of Podgrad. -Izvedba hitrih talnih testov za meritev dušika v tleh po spravilu koruze in zelenjave – parcele na najožjem VVO Podgrad. IZVEDENO DELO / WORK DONE MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 7. - Analysis of data for farms which are in water protection area of location Krog and Podgrad analiza podatkov po kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad REZULTATI / RESULTS MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 8. Analysis of production for farms which are in water protection area of location Krog and Podgrad analiza pridelave na njivah na kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad REZULTATI / RESULTS MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 9. Analysis of livestock on farms which are in water protection area of Krog and Podgrad analiza staleža živine na kmetijah na VVO Krog in VVO Podgrad REZULTATI / RESULTS MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 10. Analysis of enforcement of subsidies for agriculturalenvironmentalmeasures for the water protection area Krog and Podgrad analiza uveljavljanja subvencij za okoljske ukrepe na VVO Krog in VVO Podgrad Legend: - EKO – basicpayments • IPL – integrated production of crops • IVR – integrated production of vegetables • KOL – measure for crop rotation • PP – paymantrights • NENZNANO – unknown • REJ – suistanablebreeding of animal • ZEL – greeningoffields • VVO – water protection areas • IPS – integrated production offruits • SOR - production of indigenous and traditional varieties of agricultural plants REZULTATI / RESULTS MURMAN project, Fehring, Austria, 16October 2012

 11. VODOVOD MURSKA SOBOTA – Watersuply Murska Sobota – list offarmers on thelocation Krog • IEI – Institut forecologicalengineeiring – datafromthepiezometerswithanalysisofthisdata in senseofconsumptionofpesticidesandnitrogen RAZMERJA DO DRUGIH DP / RELATIONS TO OTHER WP MURMAN project, Fehring, Austria, 11 October 2012

 12. Activitiesthat are planed in spring in thenextyear: • Activities on liziometers - aplicationofherbicidesandtheirmovementthourghdepths • Fertilizing in thelocation Krog. ČASOVNICA - NAČRT AKTIVNOSTI / ACTIVITIES PLANNED BY WP MURMAN project, Fehring, Austria, 11 October 2012

 13. Thankyouforyourattention MURMAN project, Fehring, Austria, 11 October 2012