nowa matura czyli nie taki diabe straszny jak go maluj
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują… - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują…. 7.09.1991r. ustawa o systemie oświaty. 01.01.1999r. powołanie CKE. 10.04.2001r. rozporządzenie o standardach wymagań egzaminacyjnych. maj 2005r. pierwsza nowa matura, która objęła wszystkich uczniów szkół

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują…' - napua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
7.09.1991r.

ustawa o systemie oświaty

01.01.1999r.

powołanie CKE

10.04.2001r.

rozporządzenie

o standardach

wymagań

egzaminacyjnych

maj 2005r.

pierwsza nowa matura, która

objęła wszystkich

uczniów szkół

ponadgimnazjalnych

centralna komisja egzaminacyjna
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
 • CKE utworzona została w celu przygotowaniai organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi
 • CKE zajmuje się m.in.:
   • koordynowaniem działań OKE
   • opracowywaniem standardów egzaminacyjnych
   • przygotowywaniem arkuszy egzaminacyjnych
   • analizą wyników poszczególnych egzaminów
   • upowszechnianiem programów doskonalących nauczycieliw zakresie diagnozowania i oceniania
standardy egzaminacyjne
STANDARDY EGZAMINACYJNE
 • egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego; sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalonew standardach wymagań egzaminacyjnych (pierwsze standardy wymagań egzaminacyjnych ustalono w 2003r.)
 • aktualne standardy wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego znaleźć można w Informatorze o egzaminie maturalnym od 2008 roku. Język polski.
 • na stronie CKE zamieszczony został również Aneks, którego treść obejmie maturzystów dopiero w przyszłym roku.
 • CKE ogłasza również co roku komunikaty dotyczące listy lektur z języka polskiego
po co aneks
Po co ANEKS?
 • 25 września 2008 r. wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Choć rozporządzenie nie wpłynęło na treść standardów egzaminacyjnych, to jednak od 2010 r. zmieniona zostanie forma oraz struktura egzaminu dojrzałości z języka polskiego
co si zmieni
Co się zmieni?

MATURA 2009

MATURA 2010

ustny egzamin z j. polskiego

pozostaje bez zmian

pisemny egzamin z języka polskiego

zdawany jest jako przedmiot

obowiązkowy na poziomie podstawowym

bądź rozszerzonym

pisemny egzamin z języka polskiego

zdawany jest jako przedmiot

obowiązkowy na poziomie podstawowym

a jako przedmiot dodatkowy

na poziomie rozszerzonym

co si zmieni1
Co się zmieni?

MATURA 2009

MATURA 2010

Pisemna część egzaminu

a) na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność

rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim

zamieszczonym w arkuszu

b) na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu

własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu

Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związkuz tekstem literackim

zamieszczonym w arkuszu

jak wygl da egzamin ustny
Jak wygląda egzamin ustny?
 • Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy
 • Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowychw całym kraju. W ustnej części egzaminu ocenie podlegają:
   • prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi)
   • rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem
   • sprawność językowa w obu częściach egzaminu
jak wygl da egzamin pisemny
Jak wyglądaegzamin pisemny?
 • Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
   • części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
   • części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu
 • Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
   • tekst (do 1000 słów),
   • test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie odpowiedzi
 • Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
   • publicystyczny lub popularnonaukowy,
   • przejrzyście skonstruowany,
   • napisany staranną polszczyzną,
   • nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego
czego dotycz pytania testowe
Czego dotyczą pytania testowe?
 • poziomu znaczeń (rozumienia słów, związków frazeologicznych, odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy, wyszukiwania informacji, hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństw, rozumienia głównej myśli tekstu)
 • poziomu struktury (kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia, wskazywania zasady kompozycyjnej, odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowo-skutkowego, rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora)
 • poziomu komunikacji (genezy tekstu, dostrzegania intencji nadawcy, dostrzegania adresata i sposobu oddziaływania na niego, dostrzegania cech stylistycznych tekstu, rozumienia funkcjonalności środków językowych)
jak wygl da pisanie w asnego tekstu
Jak wygląda pisaniewłasnego tekstu?
 • Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym:
   • dwa tematy wypracowania do wyboru
   • strony przeznaczone na napisanie wypracowania
pisanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Pisanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • Na poziomie podstawowym
  • tematy są redagowane w odniesieniu do jednegolub więcej utworów literackich albo fragmentu/fragmentów utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjnei zobowiązują do odczytania utworu/utworów głównie na poziomie idei
  • tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowania, zinterpretowania, porównania, skomentowania, napisania opiniio problemie zawartym w tekście oraz jej uzasadnienia, scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla epoki
slide16
Na poziomie rozszerzonym
  • tematy są redagowane na podstawie jednego lub więcej tekstów albo fragmentów tekstów i zobowiązują do odczytania utworu/utworów zarówno na poziomie idei, jaki organizacji
  • tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowaniai zinterpretowania tekstów, interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, kontekście utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjne, porównania tekstów, wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście
uwagi
Uwagi…
 • W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny
 • Wypracowanie maturalne zdającego powinno być nie krótsze niż około 250 słów. W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, zapis i język pracy nie będą oceniane
 • PUNKTACJA:
  • Na poziomie podstawowym

a) część sprawdzająca rozumienie czytanego tekst 20 punktów

b) część sprawdzająca umiejętność pisania 50 punktów

  • Na poziomie rozszerzonym 40 punktów
kryteria oceny wypracowania
Kryteria oceny wypracowania
 • w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym:
  • rozwinięcie tematu 25 punktów = 50%
  • kompozycję 5 punktów = 10%
  • styl 5 punktów = 10%
  • język 12 punktów = 24%
  • zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6%

Razem 50 punktów = 100%

 • w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym:
  • rozwinięcie tematu 26 punktów = 65%
  • kompozycję 2 punkty = 5%
  • styl 2 punkty = 5%
  • język 8 punktów = 20%
  • zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5%

Razem 40 punktów = 100%

problemy
2

2

Click to add Title

PROBLEM KLUCZA

1

1

3

1

OBAWA PRZED

ZMIANAMI

Click to add Title

Click to add Title

PROBLEM KUPOWANIA PRAC

2

4

Click to add Title

PRZECIEKI?

Problemy? 

Źródło: http://www.cke.edu.pl

ad