slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Als je voor God kiest... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Als je voor God kiest...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Als je voor God kiest... - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Als je voor God kiest. keuzes maken. doorgaan. stoppen. zorg & welzijn. Kies je voor God, dan... tja. economie. Lezen Ruth 1 : 6 - 22

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Als je voor God kiest...' - naomi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Als je voor

God kiest...

slide2

keuzes maken

doorgaan

stoppen

zorg & welzijn

Kies je voor

God, dan... tja..

economie

slide3

Lezen Ruth 1 : 6 - 22

6 Toen maakte zij zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab; want zij had gehoord in het land van Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun brood.

7 Daarom ging zij uit van de plaats, waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op den weg, om weder te keren naar het land van Juda,

8 Zo zeide Naómi tot haar twee schoondochters: Gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder; de HEERE doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden, en bij mij.

9 De HEERE geve u, dat gij ruste vindt, een iegelijk in het huis van haar man! En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden;

10 En zij zeiden tot haar: Wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk.

11 Maar Naómi zeide: Keert weder, mijn dochters! Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn?

slide4

12 Keert weder, mijn dochters! Gaat heen; want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: Ik heb hoop, of ik ook in dezen nacht een man had, ja, ook zonen baarde;

13 Zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn; zoudt gij daarnaar opgehouden worden, om geen man te nemen? Niet, mijn dochters! Want het is mij veel bitterder dan u; maar de hand des HEEREN is tegen mij uitgegaan.

14 Toen hieven zij haar stem op, en weenden wederom; en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.

15 Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin na.

16 Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.

slide5

17 Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!

18 Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken.

19 Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen; en het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en zij zeiden: Is dit Naómi?

20 Maar zij zeide tot henlieden: Noemt mij niet Naómi, noemt mij Mara; want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.

21 Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de HEERE doen wederkeren; waarom zoudt gij mij Naómi noemen, daar de HEERE tegen mij getuigt, en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft?

22 Alzo kwam Naómi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den gersteoogst.

slide6

Naomi keert

terug met

haar

schoondochters...

slide10

Orpa keert terug

Kiezen = moeilijk

Maar moet

wel gebeuren

ORPA

slide11

Ruth...

…kiest voor de God van Naomi!

…heeft vertrouwen.

Ons leven = als een borduurwerk!

RUTH

slide12

Naomi...

…weduwe, werd genegeerd!

…allebei haar zonen verloren!

…zware tijd gehad!

…koos wél voor God!

NAOMI

slide13

Kiezen voor God?

God gaat jouw leven bepalen!

Bedenk bij elke keuze:

Wat zou God willen, dat ik doe?

ONZE KEUZE

slide14

Wanneer maak je een goede keuze?

antwoord :

ligt in God zelf!

ONZE KEUZE

slide16

‘k Stel mijn vertrouwen OTH 444

'k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn god.want in zijn handligt heel mijn levenslot.hem heb ik lief,zijn vrede woont in mij.'k zie naar hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

slide17

Wat de toekomst brengen moge OTH 336

Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

slide18

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land

Laat mij niet mij lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

slide19

Psalm 87 : 1, 4 en 5

1Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastighedenHeeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;De Heer', die Zich in Sions heil verblijdt,Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

4God zal hen zelf bevestigen en schragen,En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,Hen tellen, als in Isrel ingelijft,En doen den naam van Sions kindren dragen.5Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;Dan zullen daar de blijde zangers staan,De speellien op de harp en cimbel slaan,En binnen u al mijn fonteinen wezen.

slide20

God wijst mij een weg OTH 148

Refrein:God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.Langs wegen die geen mens bedenkt.maakt Hij mij zijn wil bekend.Hij geeft elke dag nieuwe liefde nieuwe kracht.Als ik mijn hand in Zijn hand leg,wijst Hij mij de weg,wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.Hij toont mij een rivier in de woestijn.Alles zal ooit vergaan maar Zijn liefde blijft bestaan.en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein