slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta vantuch@fedu.uniba.sk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta vantuch@fedu.uniba.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík Pohľad hodnotiteľa a evaluátora. Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta vantuch@fedu.uniba.sk. Bratislava,  24.11. 2010. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?. Odkiaľ prichádzame? Čo sme? Kam ideme?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juraj Vantuch Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta vantuch@fedu.uniba.sk' - naoko


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík

Pohľad hodnotiteľa a evaluátora

Juraj Vantuch

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

vantuch@fedu.uniba.sk

Bratislava,  24.11. 2010

d o venons nous que sommes nous o allons nous

D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?

Odkiaľ prichádzame?

Čo sme?

Kam ideme?

Paul Gauguin (1897)

slide3

Kam (chceme) ísť?

Leonardo da Vinci

Sokrates - LdV

Program celoživotného vzdelávania - LdV

Národná správa o realizácii

Programu celoživotného vzdelávania v SR

v rokoch 2007-2009

Autori:

Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc , Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc, Ing. Alena Galanová, Mgr. Renáta Proková, RNDr. Miloš Novák, RNDr. Mária Rychnavská

slide4

Národná správa o realizácii PCV v SR v rokoch 2007-2009

Pozitíva PCV (vrátane LDV)

 • podporuje ... európsku súdržnosť tým, že umožňuje aj „prežiť a precítiť“ podobnosť ...problémov ... európskych krajín napriek odlišnosti európskych kultúr.
 • podporuje výmenu skúseností „in situ“, s bezprostredným účinkom, a teda so silným potenciálom zmeny a inovácie.

Ako dosiahnuť zmenu?

Zhora dole alebo zdola nahor?

slide5

Education & Training Programme 2010

Copenhagen Declaration 2002

2000-2005 

2005 – 2006 

Národná lisabonská stratégia (Národný program reforiem) a Minerva - prvýkrát ciele na podporu rozvoja ľudských zdrojov.

2008 - 2010 

Modernizačný program Slovensko 21 (Národný program reforiem na roky 2008 – 2010) - v zameraní na výskum, vývoj a inovácie 4 krátkodobé opatrenia a 4 strednodobé opatrenia a v oblasti vzdelávania 8 krátkodobých opatrení a 14 strednodobých opatrení s relevanciou k PCV. (Strategické priority)

 Deklaratívna rovina vs Implementačná rovina

kodansk n stroje

Kodanské nástroje

Dôraz na vzdelávacie výsledky (learning outcomes)

Europass

EQF (NSQ)

Kvalita: CQAF... ENQA-VET... EQARF

Uznávanie nonformálneho a informálneho vzdelávania sa

(ECVET)

Vantuch, J. a kol.: Správa o politike OVP v rokoch 2002-2010 (embargo CEDEFOP do 6.12.2010)

 • Horúce témy 2010+
 • Prepojenie národných sústav povolaní (NSO) a kvalifikácií (NSQ)
 • ESCO Taxonómia (švédska versus česká cesta)
 • Staronový problém: Ako na „kompetencie“ – čo je kľúčové?
 • Pilotné projekty a Projekty Transferu inovácií :
 • Leonardovo medzinárodné laboratórium – Načo robiť vlastné chyby?
legislat vny boom 2008 2009

Legislatívny boom 2008-2009

Školský zákon: Ako programovať vzdelávanie?

Zákon o OVP: Ako anticipovať potreby trhu práce?

(regionálne stratégie a sektorové plány výkonov)

Zákon o CŽV - Čo je relevantné pre kvalifikovanosť?

- Ako uznávať spôsobilosť získanú „ mimo“ (NSK)

Zákon o PedZam a OdbZam - Čo je relevantné pre profesionalizáciu?

 • Dobrá správa: Indukovanie dopytu po know-how
 • Príklady dobrej praxe krajín EU – nástroje!
 • Impulz pre LdV- 2010+

Načo robiť zbytočné vlastné chyby?

slide8

Národná správa o realizácii PCV v SR v rokoch 2007-2009

Slabiny PCV (vrátane LDV)

 • Nedostatočne využívaný potenciál
 • na zefektívnenie ...národných politík prostredníctvom mainstreamingu
 • na poučenie z medzinárodných skúseností ..(a)..cieleného vyťažovania PCV na riešenie ... identifikovaných problémov

Výsledky diseminácie?

Účinky štandardných nástrojov?

slide9

Národná správa o realizácii PCV v SR v rokoch 2007-2009

Slabiny využitia PCV (vrátane LDV)

Nespochybniteľné účinky diseminácie v horizontálnej rovine (lokálne/regionálne a v peer komunite)

Podstatne slabší vertikálny účinok

Potenciál pre systémové zmeny a systematické inovácie nedostatočne využitý.

slide10

Diseminačné aktivity

 • Nástroje - štandardné
 • Udržateľnosť účinku výsledkov projektu - dva problémové momenty
 • Webstránky
 • Zastarávanie - Vyhasínanie - Obmedzovanie prístupu tretích strán k materiálom
 • Stabilnejšie pri umiestnení na serveroch participantov.
 • Vyššia zraniteľnosť pri webhostingu a outsourcingu vytvorenia stránok.
 • Zvláštny problém - ochrana duševného vlastníctva
 • Impakt diseminačných aktivít
 • Prirodzene účinnejšie lokálne/regionálne a v príslušnej profesijnej komunite.
 • Problémový mainstreaming
slide11

Diseminačné aktivity – vertikalizácia

Ako zvýšiť reflexiu výsledkov decíznou sférou, podporiť mainstreaming

a nešpecifický transfer do iných oblastí?

 • Zintenzívniť spoluprácu národnej agentúry a decíznej sféry?
 • Zmena v spôsobe tvorby národných politík!

Zvýšiť záujem decíznej sféry o tvorbu politiky založenej na spoľahlivých analýzach a relevantných údajoch a v zakladaní procesov zmeny

 • Tri kroky na zamyslenie vo vzťahu k európskym skúsenostiam
 • Evaluácia projektových webstránok s cieľom vypracovať odporúčania na podporu účinnej aktuálnej ale aj dlhodobej informovanosti odbornej verejnosti
 • Revízia techniky opisu príkladov dobrej praxe!!! – „decisor friendly“
 • Vytvorenie všeobecne dostupnej vyhľadávacej webstránky umožňujúcej informovať sa o výsledkoch jednotlivých projektov (aj centralizovaných!) a príkladoch dobrej praxe v slovenskom jazyku a v „praktickom“ jazyku.
slide12

Mobility v rokoch 2007-2009

Z 369 podaných mobilitných projektov schválených 284 (úspešnosť 76,96%)

Počet schválených a uskutočnených mobilít* podľa cieľových skupín

*Mobility uskutočnené do 31.12.2009; Plán – schválené, Real - uskutočnené

Disproporčne málo projektov zameraných na ľudí na trhu práce (PLM).

Paradoxné najmä v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou absolventov 

Koordinácia s APTP – Absolventská prax?

slide13

Mobility

 • Pozitíva
 • Ciele a národné priority plnené. Identifikované pozitíva sú v tom, že
 • Narastá objem mobility z hľadiska všetkých cieľových skupín v rámci OVP,
 • Narastá objem spolupráce so školami a inštitúciami v zahraničí
 • Intenzívnejšie podporuje učenie sa moderných cudzích jazykov
 • Rozvíjajú sa inovácie s podporou IKT v OVP
 • Negatíva
 • Zatiaľ nedochádza k zlepšeniu transparentnosti a uznávania kvalifikácií
 • Certifikáty sú v najlepšom prípade len portfóliom referencií pre zamestnávateľov
 • Nemožno konštatovať dopad na zvýšenie kvality a inovácie systému OVP
 • Alena Galanová (čiastková evaluačná správa)
 • Výzvy do budúcnosti
 • 53,97% kontaktov zabezpečili sprostredkovateľské organizácie – domáce organizácie sporné na rozdiel od zahraničných
 • Dokument Europass-Mobilita získalo len 31,34% účastníkov – Dotazníkový prieskum : : Vydávania Europass-Mobility bez problémov (67,20%), Procedúra je administratívne náročná (12%), Europass nie je dostatočne známy (20,8% !)
syst movo siln a slab str nky akcie prenos inov ci pod a realiz torov projektov
Systémovo silné a slabé stránky akcie Prenos inovácií podľa realizátorov projektov

Silné stránky

 • projekty sú zamerané na inovácie, ktoré už prešli hodnotením praxe;
 • dostatok času na adaptáciu a vylepšovanie transferovaného produktu,
 • možnosti spolupráce a konfrontácia skúseností s viacerými krajinami,
 • benefit z ... projektu majú .. aj partneri, ktorí poskytujú (svoje) produkty
 • nepomerne vyššie zúročenie výstupov ako u iných projektov .
 • možnosť transferu existujúcich kvalitných vzdelávacích materiálov zo zahraničia

Slabé stránky

 • málo príležitostí na kontaktné stretnutia, vo fáze prvotného uvažovania o PI, s realizátormi projektov, ktoré sú potenciálne hodné transferu; dôležité pre eliminovanie umelého hľadania "inovácie" za každú cenu,
 • ťažkosti so získaním vysokokvalifikovaných špecialistov tak z oblasti vzdelávania sa (pedagogika, didaktika, psychológia) ako aj riadenia projektu.

Miloš Novák (čiastková evaluačná správa)

Výzvy do budúcnosti?

slide15

LdV - Odporúčania pre Národnú agentúru

 • Decentralizáciou tvorby kurikula narastá potreba, ale i dopyt po skúsenostiach a transfere alternatívnych vzdelávacích príležitostí na školách (formou i obsahom).Odporúčame priorizovať prípravu a realizáciu nových školských vzdelávacích programov i parciálne inovácie v nich prostredníctvom PI i mobilít.
 • Odporúčame požiadať o spoluprácu zákonom o odbornom vzdelávaní novokreované rady OVP... Pokúsiť sa s ich podporou o kampaň a prípravu tréningových seminárov pre potenciálnych podávateľov projektov Prenos inovácií najmä zo stredných odborných škôl a malých a stredných podnikov, keďže ich podiel na participácií je neuspokojivý...
 • Pravidene vyhodnocovať aktivity sprostredkujúcich organizácií, najmä či sú v súladeúlohami, ktoré sú uvedené v Strategických prioritách a eliminovať také, ktoré sa pod zámienkou podpory mobility zameriavajú na sprostredkúvanie práce a nie odborného vzdelávania a prípravy
slide16

Odporúčania pre MŠVVŠ SR a orgány samosprávnych krajov

 • Dbať v maximálnej možnej miere o elimináciu substitúcie disponibilných zdrojov a mŕtvej váhy. Priorizovať... projekty a iné aktivity, „ktoré by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory Európskej únie“.
 • Zaviesť funkciu koordinátora medzinárodnej spolupráce na škole. Zahrnúť do systému kontinuálneho a kariérneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl (podľa Zákona č. 317/2009 Z.z.) aj vzdelávanie v projektovom manažmente.
 • Pokračovať v kampani týkajúcej sa implementácie nástroja Europass Mobilita; propagovaním jeho zavedenia a používania. Zverejňovať každoročne štatistické údaje o počtoch vystavených dokumentov Europass Mobilita celkovo a zvlášť v rámci PCV.
 • Stimulovať zriaďovateľov škôl a samosprávne kraje k tomu, aby ... zohľadňovali pri úprave siete stredných odborných škôl aj dlhodobú medzinárodnú spoluprácu a v jej rámci nadobudnuté skúsenosti škôl.
 • Prostredníctvom Rád OVP výraznejšie informovať a ovplyvňovať účasť jednotlivých sektorov a ich zamestnávateľov na regionálnej aj celoštátnej úrovni na aktivitách LdV - PI a mobilite pre jednotlivé cieľové skupiny účastníkov.
slide17

Dva podnety pre Európsku komisiu

 • Decízna sféra, záujemcovia o podanie projektu ale i  samotná NA, nemajú dosť informácií o výsledkoch centralizovaných projektov (i samotnej účasti slovenských subjektov v nich). Na podporu zintenzívnenia participácie na centralizovaných projektoch a na zvýšenie synergie je potrebné zvýšiť informovanosť NA a národných hráčov.
 • Veľmi negatívne a ako diskriminujúce je vnímané súčasné nastavenie limitov ceny práce jednotlivých kategórií pracovníkov participujúcich na riešení projektov (ponúkané príjmy nie sú konkurencieschopné, pretože limity sú odvodzované z ceny práce podfinancovaného verejného sektoru, čím znižujú atraktivitu napr. i Prenosu inovácií a negatívne sa premietajú do počtu a kvality predkladaných projektov. (Napr. v pozícii manažér, slovenský pracovník nedosahuje ani 27 % úrovne talianskeho pracovníka).
program leonardo da vinci ako 15 ro n mlad k poh ad hodnotite a a evalu tora

Ďakujem Vám za pozornosť

Program Leonardo da Vinci ako 15 ročný mladík

Pohľad hodnotiteľa a evaluátora

a pracovníkom národnej agentúry za dlhoročné neľahké úsilie pri „výchove mládenca“a či skôr „orbe na národa roli dedičnej“... ?

Juraj Vantuch, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

vantuch@fedu.uniba.sk