sp n zen projektu v pr b hu realizace a udr itelnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ing. Markéta Hanzalová 14.3.2012. Obsah. Povinnosti příjemců při realizaci projektu Změny v realizaci projektu Pravidla pro způsobilé výdaje Předkládání monitorovacích zpráv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti' - nani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sp n zen projektu v pr b hu realizace a udr itelnosti
Úspěšné řízení projektu v průběhu realizace a udržitelnosti

Úřad Regionální rady

regionu soudržnosti Jihozápad

Ing. Markéta Hanzalová

14.3.2012

obsah
Obsah
 • Povinnosti příjemců při realizaci projektu
 • Změny v realizaci projektu
 • Pravidla pro způsobilé výdaje
 • Předkládání monitorovacích zpráv
 • Kontrola projektů
 • Konzultace k veřejným zakázkám
 • Nejčastější chyby a opomenutí v předkládání MZ se ŽoP

www.rr-jihozapad.cz

povinnosti p jemce p i realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu
 • Realizovat projekt v souladu s legislativou ČR a EU, zejména v oblasti zadávání VZ, VP a ŽP
 • Řídit se platnou dokumentací ÚRR – Příručka pro příjemce, Metodické pokyny, Metodická oznámení, Pravidla pro publicitu, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace atd.
 • Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
 • Hlásit vzniklé změny v průběhu realizace projektu
 • Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv
 • Dodržovat harmonogram projektu

www.rr-jihozapad.cz

povinnosti p jemce p i realizaci projektu1
Povinnosti příjemce při realizaci projektu
 • Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě a udržet je po dobu udržitelnosti
 • Vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR
 • Provést audit projektu
 • Dodržovat pravidla pro publicitu
 • Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let (od finančního ukončení projektu)
 • Pojistit majetek pořízený v rámci realizace projektu min. na hodnotu jeho pořizovací ceny vztažené ke ZV projektu
 • Prosazovat princip rovných příležitostí a princip nediskriminace

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v realizaci projektu
Změny v realizaci projektu
 • = jakékoliv změny oproti původnímu plánu
 • Příjemce je povinen neprodleně změnu oznámit, nejpozději
 • 15 pracovních dní před tím, než změna reálně nastane
 • Neočekávané změny, které nesnesou odkladu, je příjemce
 • povinen oznámit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne
 • vzniku změny

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v realizaci projektu1
Změny v realizaci projektu
 • Příjemce oznámí vzniklou změnu na formuláři Oznámení
 • příjemce o změně projektu. Přílohou oznámí jsou veškeré
 • doklady, které s příslušnou změnou souvisí.
 • Jedná-li se o změnu rozpočtu projektu, přílohou Oznámení je
 • formulář Změny v rozpočtu. V případě změny rozpočtu
 • víceetapového projektu se dokládá formulář za každou etapu
 • projektu i za celý projekt (např. 2 etapy – 3 formuláře).
 • Informace o provedených změnách musí být uvedena v
 • nejbližší monitorovací zprávě.

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v realizaci projektu2
Změny v realizaci projektu

Změna nepodstatná

 • Nezapříčiní změnu výstupů projektu, jedná se o tyto změny:
  • Změna obecných údajů o příjemci (statutární zástupce, kontaktní osoba, člen projektového týmu, adresa pro doručování, sídlo)
  • Změny smluv s partnery, které mají formální charakter (viz. bod 1),
  • Změny v rozpočtu mezi existujícími položkami, a to do výše max. 15% objemu položky v rámci jedné kapitoly (žádná z položek se nesmí změnit o více než 15%),
  • Změny mezi podpoložkami v rámci jedné položky rozpočtu, při kterých nedojde ke změně celkové výše položky,
  • Změna termínů konání dílčích akcí v rámci etapy/projektu (např. termíny výstav, festivalů),

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v realizaci projektu3
Změny v realizaci projektu

Změna nepodstatná

 • Změna termínu zahájení fyzické realizace (nesmí dojít k překročení 6 měs. lhůty od podpisu Smlouvy),
 • Změny v nezpůsobilých výdajích,
 • Snížení celkových výdajů projektu (např. vysoutěžení nižší než plánované ceny),
 • Změna počtu a termínů VŘ (bez ohrožení termínu ukončení fyzické realizace a ukončení projektu),
 • Drobné změny související se stavebními pracemi (nemění vnitřní dispozice stavby, nemá vliv na rozpočet, může však zapříčinit příp. odchylky v položkovém rozpočtu stavby).

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v realizaci projektu4
Změny v realizaci projektu

Změna podstatná menšího rozsahu

 • Nezapříčiní změnu výstupů projektu, jedná se o tyto změny:
  • Změna harmonogramu projektu (zahájení, ukončení fyzické realizace, ukončení projektu),
  • Změna způsobilých výdajů projektu mezi jednotlivými položkami v rámci jedné kapitoly rozpočtu nad 15%,
  • Změna čísla účtu příjemce, na který bude vyplacena dotace,
  • Přesun způsobilých výdajů mezi etapami projektu,
  • Změna v počtu etap projektu,
  • Změna struktury financování projektu (změna režimu plátce/neplátce).
 • Je schvalována vedoucím Odboru řízení programu.
 • Po schválení je vyhotoven dodatek smlouvy.

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v realizaci projektu5
Změny v realizaci projektu

Změna podstatná většího rozsahu

  • Změna, která zapříčiní změnu indikátorů projektu,
  • Změna, která zapříčiní změnu výstupů projektu (aktivity, cíle).
 • Je schvalována VRR.
 • Po schválení je vyhotoven dodatek smlouvy.
 • Další změny, které podléhají schválení VRR:
  • Souhlas poskytovatele dotace s převodem a pronájmem majetku pořízeného z dotace,
  • Souhlas se zřízením věcného břemene k majetku, výpůjčka majetku pořízeného z dotace.

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v r mci rop jz obecn nep pustn
Změny v rámci ROP JZ obecně nepřípustné

Změny za všech okolností nepřípustné:

 • Zvýšení absolutního objemu nebo procenta dotace

www.rr-jihozapad.cz

zm ny v r mci rop jz obecn nep pustn1
Změny v rámci ROP JZ obecně nepřípustné

Změny, u kterých je výjimečně možné v objektivně odůvodněných případech udělit výjimku:

 • Změna termínu zahájení fyzické realizace, která překročí lhůtu 6 měs. od podpisu Smlouvy,
 • Přesuny způsobilých výdajů mezi kapitolami v rozpočtu projektu,
 • Změna termínu ukončení fyzické realizace projektu, který bude navržen po termínu stanoveném jako nejzazší ve Výzvě,
 • Přesuny mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu,
 • Změna, která má vliv na snížení indikátorů a výstupů projektu,
 • Zastavovat majetek získaný, byť jen částečně, z dotace RR.

www.rr-jihozapad.cz

pravidla pro zp sobil v daje
Pravidla pro způsobilé výdaje
 • = výdaje, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů
 • Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
  • musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR,
  • musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů,
  • musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým,
  • musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.

www.rr-jihozapad.cz

pravidla pro zp sobil v daje1
Pravidla pro způsobilé výdaje
 • Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé k proplacení pokud:
  • vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu/etapy, tj. když žadatel předkládá Žádost o platbu,

a zároveň

  • výdaje vznikly nejdříve v den předložení Žádosti o poskytnutí dotace na ÚRR

Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše

uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po

1.1.2007.

Výdaje na audit projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace, ale uhrazeny do ukončení projetu.

www.rr-jihozapad.cz

pravidla pro zp sobil v daje2
Pravidla pro způsobilé výdaje
 • Výjimka pro projekty zakládající veřejnou podporu realizované
 • v režimu regionální investiční podpory:
  • způsobilost výdajů je stanovena od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. přijatelnosti projektu, termín je žadateli sdělen písemně do 5 pracovních dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti

www.rr-jihozapad.cz

pravidla pro zp sobil v daje3
Pravidla pro způsobilé výdaje
 • Dokladování způsobilých výdajů
  • způsobilé výdaje musí být přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace,
  • výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné, musí být doložitelné účetními doklady,
  • výdaje, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé,
  • výdaje musí být zaplaceny a zaplacení musí být do data ukončení projektu a předložení monitorovací zprávy s žádostí o platbu(doložení kopie výpisu z bankovního účtu),
  • transakce související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících(doklady musejí být řádně označeny názvem a registr. č. projektu)

www.rr-jihozapad.cz

pravidla pro zp sobil v daje4
Pravidla pro způsobilé výdaje
 • Rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů je datum
 • zdanitelného plnění; u výdajů, které nejsou předmětem daně z přidané
 • hodnoty, pak datum uskutečnění účetního případu.
 • Datum zdanitelného plnění nesmí překročit termín ukončení fyzické
 • realizace projektu a příslušný způsobilý výdaj musí být uhrazen do
 • data ukončení projektu (nejpozději do 20 pracovních dnů od data
 • ukončení fyzické realizace projektu, čili do data ukončení projektu).

www.rr-jihozapad.cz

p edkl d n monitorovac ch zpr v
Předkládání monitorovacích zpráv
 • Příjemci informují ÚRR o realizaci projektů pomocí monitorovacích
 • zpráv. Obsahují popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání
 • rozpočtu, proběhlých výběrových řízení, změn v projektu, naplňování
 • předepsaných indikátorů ze Smlouvy o dotaci a další.
 • Typy monitorovacích zpráv:
  • Průběžná monitorovací zpráva
  • Etapová monitorovací zpráva
  • Závěrečná monitorovací zpráva
  • Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 • Kontrola monitorovacích zpráv probíhá v rámci administrativní
 • kontroly projektů. Před proplacením dotace je projekt kontrolován i
 • v rámci fyzické kontroly – kontrola na místě realizace projektu.
 • Monitorovací zprávy se liší v rozsahu požadovaných informací.
 • S monitorovací zprávou jsou předkládány příslušné povinné přílohy.

www.rr-jihozapad.cz

pr b n monitorovac zpr va
Průběžná monitorovací zpráva
 • předkládaná jedenkrát za 6 měsíců
 • podepsána příjemcem/pověřeným oprávněným zástupcem a doručena do 5 pracovních dnů na podatelnu ÚRR
 • první monit. období je ukončeno po uplynutí 6 kalendářních měsíců následujících po kalend. měsíci, ve kterém byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace (např. 1.5.2012 uzavřena smlouva, 30.11.2012 I.PMZ, 31.5. 2013 II.PMZ atd.)
 • pokud by měla být průběžná monit. zpráva předložena do 1 měsíce před nebo po předložení etapové/závěrečné monit. zprávy nepředkládá se
 • přílohou je kompletní zadávací dokumentace u doposud zrealizovaných VŘ (kontrola těchto podkladů se v praxi často kontrolu až s MZ s ŽoP)

www.rr-jihozapad.cz

etapov z v re n monitorovac zpr va
Etapová/Závěrečná monitorovací zpráva
 • předkládána po ukončení etapy/projektu dle termínu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace či dodatku ke Smlouvě
 • přílohou je vždy: Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů, faktury, doklady o jejich zaplacení, doklady o zaúčtování, doložení vedení samostatné účetní evidence, Změny v rozpočtu, doklady o plnění indikátorů ze Smlouvy, doklady k proběhlým výběrovým řízením, uzavřené smlouvy s dodavateli, objednávky, doklady prokazující ukončení jednotlivých aktivit projektu (kolaudační souhlas, povolení k předčasnému užívání stavby, netýkající se stavby - předávací protokoly, dodací listy apod.) a další
 • převážná většina příloh se dokládá v kopii (originál uchovává příjemce)
 • nelze provést kontrolu následující etapové monit. zprávy, pokud není ukončena kontrola předchozí etapové monit. zprávy a prostředky proplaceny na účet příjemce

www.rr-jihozapad.cz

monitorovac zpr va o zaji t n udr itelnosti projektu
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 • předkládána do 20 pracovních dnů po uplynutí každého roku od ukončení projektu (např. ukončení projektu 31.3.2012, I.MZU nejpozději do 20 prac. dnů po datu 31.3.2013)
 • předkládána po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let (3 roky MSP), od data ukončení projektu

www.rr-jihozapad.cz

monitorovac zpr va o zaji t n udr itelnosti projektu1
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 • Přílohy monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:
  • Doložení zaúčtování dotace dle Avíza o provedené platbě, účetní vypořádání případných pozastávek, popř. uveden majetku do užívání (zaúčtování majetku, inventární karty),
  • Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotodokumentace),
  • Dokladování nově vytvořených pracovních míst v souvislosti s projektem (pracovní smlouvy, pracovní náplně, přepočtený stav zaměstnanců, mzdové listy, pracovní výkazy či pracovní docházky),
  • Doklady o naplnění indikátoru „Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR“ (Certifikát a Klasifikační znak dle Oficiální jednotné klasifikace ČR ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel případně jiný dle Definice indikátorů),
  • Dokumenty prokazující udržování ostatních indikátorů (čestné prohlášení),
  • Další dle relevantnosti projektu

www.rr-jihozapad.cz

fyzick kontrola
Fyzická kontrola
 • Z časového hlediska dělíme na:
 • ex–ante – předběžná
 • interim – průběžná
 • ex-post – následná
 • Ex–ante
  • Probíhá před podpisem Smlouvy o podmínkách dotace u vybraného vzoru projektů (nejpozději do 20 prac. dní po rozhodnutí VRR o výběru projektů doporučených k financování)
  • Kontrolováno, zda stav popisovaný v benefitové žádosti odpovídá skutečnosti – místo realizace projektu, ověření realizace plánovaných výběrových řízení

www.rr-jihozapad.cz

fyzick kontrola1
Fyzická kontrola
 • Interim
  • Probíhá v průběhu realizace projektu
  • Každý projekt musí být zkontrolován min. jedenkrát po dobu realizace
  • Kontrolováno je především:
 • - vedení a uchování dokumentace spojené s realizací projektu v šanonu příjemce,
 • - místo realizace projektu,
 • - zda stav popisovaný v monitorovací zprávě odpovídá skutečnosti,
 • - plnění indikátorů,
 • - publicita projektu

www.rr-jihozapad.cz

fyzick kontrola2
Fyzická kontrola
 • Ex-post
  • Probíhá v období udržitelnosti projektu
  • Kontrolováno především:

- udržení indikátorů projektu

- publicita projektu – pamětní deska

- uchování dokumentace k projektu

www.rr-jihozapad.cz

konzultace k ve ejn m zak zk m
Konzultace k veřejným zakázkám
 • Forma konzultace:
 • Osobní
 • Písemná
 • po předchozí dohodě s příslušným finančním manažerem
  • Možnost nechat si nezávazně zkontrolovat zadávací dokumentaci a dokumenty vztažené k zahájení zakázky (např. výzvu či oznámení) → odhalení nepřiměřených kvalifikačních kritérií, nesprávných lhůt apod.
  • Finanční manažer prověří zadávací dokumentace či výzvy vyhodnocení předložené dokumentace, zda nějaká část není v souladu s legislativou či podmínkami ROP.

www.rr-jihozapad.cz

konzultace k ve ejn m zak zk m1
Konzultace k veřejným zakázkám
 • Pokud nedojde k vyjádření ke všem skutečnostem uvedeným v předložené dokumentaci, neznamená to, že ÚRR JZ shledal správnost těchto dokumentů nebo že dokumenty nebudou předmětem dalších kontrol.
 • Kontrola má pouze informativní a konzultační charakter, ÚRR JZ nenese žádnou odpovědnost za případné nedostatky v zakázce a je na zvážení příjemce, zda bude uvedené vyhodnocení akceptovat.

www.rr-jihozapad.cz

nej ast j chyby v p edkl dan ch monitorovac ch zpr v ch se dost o platbu
Nejčastější chyby v předkládaných monitorovacích zprávách se žádostí o platbu
 • Chybně uvedený termín skutečného předložení

monitorovací zprávy

 • Stručný popis realizace projektu, který neobsahuje veškeré realizované aktivy projektu
 • Neuvedení veškerých vzniklých změn projektu či uvedení chybného termínu oznámení ŘO
 • Opomínání uvedení informace o dodatku ke Smlouvě o dotaci
 • Ve výběrových řízeních chybně uvedena výše předpokládané hodnoty a nasmlouvané ceny
 • Nedostatečný popis naplnění enviromentílních kritérií
 • Nedostatečný popis naplnění rovných příležitostí

www.rr-jihozapad.cz

nej ast j chyby p jemc v p edkl dan ch p loh ch monitorovac ch zpr v se dost o platbu
Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu
 • Nesoulad mezi formuláři Žádost o platbu, Soupiskou účetních dokladů a Změny v rozpočtu
 • Špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu (částka celkových způsobilých výdajů, křížové financování – v rámci ROP JZ není možné)
 • Nedoložení samostatné účetní evidence včetně sestavy z níž je patrné rozdělení investičních a neinvestičních výdajů, způsobilých a nezpůsobilých výdajů
 • Nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob včetně vnitřní směrnice organizace upravující účtování o projektu (oddělení účetnictví projektu od ostatních účetních operací)

www.rr-jihozapad.cz

nej ast j chyby p jemc v p edkl dan ch p loh ch monitorovac ch zpr v se dost o platbu1
Nejčastější chyby příjemců v předkládaných přílohách monitorovacích zpráv se žádostí o platbu
 • Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury
 • Nedoložení příloh k fakturám (např. soupis provedených prací)
 • Nesoulad částky vystavené faktury s přiloženým soupisem prací
 • Opomenutí doložit kopii pojistné smlouvy
 • Nepředložení popisu zapojení partnera v rámci projektu/etapy

www.rr-jihozapad.cz

odkaz
Odkaz
 • www.rr-jihozapad.cz
 • Příručka pro příjemce + přílohy
 • Smlouva o poskytnutí dotace
 • Pravidla pro publicitu
 • Manuál vizuálního stylu
 • Logo ROP Jihozápad, informační banner ke stažení
 • ●Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

www.rr-jihozapad.cz

kontakty
Kontakty:
 • Ing. Markéta Hanzalová
 • hanzalova@rr-jihozapad.cz, tel: +420 389 058 622Úřad regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad
 • Jeronýmova 1750/21370 01 České Budějovice
 • Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 16:30

Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30

Pátek: 8:00 - 14:00

www.rr-jihozapad.cz