da z pr jmov pr vnick ch os b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daň z príjmov právnických osôb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daň z príjmov právnických osôb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Daň z príjmov právnických osôb - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Daň z príjmov právnických osôb. zmeny v zdaňovacom období roku 2011 a informácia o zmenách pre rok 2012 Ing. Radoslav Uharka. Legislatívne zmeny pre rok 2011 – zákonom č.:. 548/2010 Z. z. – od 1.1.2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Daň z príjmov právnických osôb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
da z pr jmov pr vnick ch os b

Daň z príjmov právnických osôb

zmeny v zdaňovacom období roku 2011

a informácia o zmenách pre rok 2012

Ing. Radoslav Uharka

legislat vne zmeny pre rok 2011 z konom
Legislatívne zmeny pre rok 2011 – zákonom č.:
 • 548/2010 Z. z. – od 1.1.2011
 • 129/2011 Z. z. - §1 ods.2, §51b – od 1.5.2011 + pre daň z emisných kvótVyhl.č.177 a č.178/2011 Z. z.
 • 231/2011 Z. z. - § 30a, § 52k – od 1.8.2011
 • 250/2011 Z. z. – zdravotné poisťovne – od 1.8.2011
 • 362/2011 Z. z. - § 8, § 17 ods.31, § 21 ods.2 písm. m) – od 1.12.2011
medzin rodn zmluva
„Medzinárodná zmluva“
 • Podľa § 1 ods.2 „medzinárodná zmluva“ má prednosť pred týmto zákonom, pričom tento pojem zahŕňa:

- medzinárodnú zmluvu, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo

- dohodu, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou SR a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne.

zmeny v pr jmoch zo z vislej innosti fo
Zmeny v príjmoch zo závislej činnosti FO
 • § 5 ods.5 písm. a) – vreckové poskytované pri zahraničnej pracovnej ceste je predmetom dane u zamestnanca – pracovné cesty začaté od 1.1.2011 (§52j ods.1) – nie je už povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť vreckové (§14 z.č.283/2002 Z. z.)
 • § 5 ods.5 písm. d) – zmena odkazu 16 – predmetom dane nie sú len plnenia podľa § 18 až § 33 zákona o cestovných náhradách (náhrady pri výkone práce v zahraničí – napr. na pobyt manžela)

- napr. suma na ošatenie matrikárov podľa osobitného predpisu sa už zdaňuje

 • § 5 ods. 8 a 9 + § 52j ods.4 – zamestnanci v zdravotníctve už neznižujú svoj základ dane o úhrady za ďalšie vzdelávanie, pričom začaté vzdelávanie musia dokončiť resp. pri nedokončení vzdelávania by si museli zvýšiť základ dane aj po 1.1.2011 o doteraz uplatnené úhrady
12 ods 2 predmet dane da ovn kov uveden ch v 12 ods 3
§ 12 ods.2 - Predmet dane daňovníkov uvedených v § 12 ods.3
 • Príjmy z činností, ktorými:
 • dosahujú zisk,
 • sa dá zisk dosiahnuť

Vrátane príjmov z:

 • predaja majetku,
 • nájomného,
 • reklám,
 • členských príspevkov,
 • príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážkou) – napr. úroky z vkladov, vyplatenie podielových listov, výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok
13 oslobodenie od dane
§ 13 Oslobodenie od dane
 • § 13 ods.1 písm. a) – príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods.3
 • z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli (zriaďovacia listina),
 • zo základnej činnosti vymedzenej osobitným predpisom

Okrem: príjmov z činností, ktoré sú podnikaním

a príjmov z ktorých sa daň vyberá podľa

§ 43 (daň vyberaná zrážkou)

13 oslobodenie od dane1
§ 13 Oslobodenie od dane
 • § 13 ods.1 písm. b) – príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa
 • neplatí to pre príspevkové organizácie – všetky
 • neplatí to pre rozpočtové organizácie, ak zriaďovateľom je obec alebo VÚC (napr. aj školy zriadené obcou a VÚC)

Poznámka:

Od 1.1.2011 obce a VÚC nemajú oslobodený

príjem z prenájmu a predaja ich majetku

- napr. prenájom obecných bytov, prenájom hrobových miest a pod.

17 ods 16 predaj majetku
§ 17 ods.16 - Predaj majetku
 • Majetok sa používal na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane

Základ dane

= príjem z predaja – (vstupná cena podľa § 25 vrátane TZ – daňové odpisy)

 • Majetok sa nepoužíval na činnosť, z ktorej

príjmy sú predmetom dane

Základ dane

= príjem z predaja – (cena majetku podľa účtovníctva pri nadobudnutí + náklady na TZ)

TZ = technické zhodnotenie podľa § 29 ods.1

pren jom majetku a n klady s t m s visiace
Prenájom majetku a náklady s tým súvisiace
 • daňové odpisy podľa § 27 alebo § 28
 • úroky z úveru na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak podľa účtovných predpisov sa tieto účtujú v nákladoch -§ 19 ods.3 písm. s) -napr. úroky z úveru na výstavbu nájomných bytov obce
 • iné náklady – napr. časť miezd zamestnanca, ktorý má v pracovnej náplni prenájom, náklady na správu cintorína, náklady na vykopanie a zasypanie hrobu a pod.

Poznámky:

 • samotný úver (napr. zo Štátneho fondu rozvoja bývania) a ani jeho splátky nie sú daňovým výdavkom,
 • nenávratný príspevok (dotácia) sa do základu dane zahrnuje podľa § 17 ods.3 písm. f) – postupne vo výške daňových odpisov
vstupn cena hmotn ho majetku pre da ovn kov uveden ch v 12 ods 3
Vstupná cena hmotného majetkupre daňovníkov uvedených v § 12 ods.3
 • § 24 ods.5 – pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane
 • vstupná cena podľa § 25 ods.1 písm. d)
 • odpisuje ako v ďalších rokoch odpisovania
 • § 25 ods.1 písm. d) – vstupnou cenou môže byť:
 • obstarávacia cena – ods. 1 písm. a)
 • vlastné náklady – ods. 1 písm. b)
 • reprodukčná obstarávacia cena – ods.1 písm. c)

Za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného

príjmu sa odpisy neuplatňujú

Napr. budova zaradená do užívania v roku 2002 a v roku 2011 je prenajímaná:

 • za roky 2002-2010 (9 rokov) bez daňových odpisov,
 • daňové odpisy za roky 2011-2021 (11 rokov) t.j. rok 2011 = 10. rok odpisovania
25 ods 1 vstupn cena
§ 25 ods.1 – Vstupná cena
 • obstarávacia cena - § 25 ods.6 z.č.431/2002 Z. z. o účtovníctve – cena za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním,
 • suma vlastných nákladov – priame náklady vynaložené na výrobu a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu,
 • reprodukčná obstarávacia cena (ROC) – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
 • suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmotnému majetku, ktorý pri nezaplatení pohľadávky prechádza do vlastníctva veriteľa znížená o čiastku splateného úveru (pôžičky),
 • zostatková cena zistená u darcu pri vyradení (okrem majetku vylúčeného z odpisovania),
 • obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania u darcu pri vyradení
 • obstarávacia cena u darcu –FO, ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol v obchodnom majetku, ale ak by sa namiesto darovania predal, nevzťahovalo by sa na tento predaj oslobodenie podľa § 9

Poznámka: ak by sa vzťahovalo oslobodenie podľa § 9, tak VC môže byť ROC

vstupn cena a odpisovanie
Vstupná cena a odpisovanie
 • § 25 ods.2 – súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie – vtedy, keď bolo zaradené do užívania. Pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.
 • § 24 – Hmotný a nehmotný majetok odpisuje:
 • daňovník, ktorý má vlastnícke právo,
 • daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo, ak účtuje o:
 • výpožičke majetku počas trvania zabezpečenia záväzku hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom,
 • užívaní dlhodobého hmotného hnuteľného majetku, kde vlastníkom sa stáva až úplným zaplatením kúpnej ceny,
 • užívaní nehnuteľnej veci, kde vlastníkom sa stáva až povolením vkladu do katastra,
 • lízingu (finančný prenájom hmotného majetku),
 • majetku štátu, obce a VÚC, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej org., príspevkovej org. alebo inej PO zriadenej zákonom (o železniciach)
odpisovanie
Odpisovanie
 • Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca (písomná zmluva s vlastníkom) - § 24 ods.2
 • Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj daňovník, ktorý ho užíva za odplatu - § 24 ods.7
pr jmy da ovn ka s obmedzenou da ovou povinnos ou 16 a forma ich zda ovania
Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - §16 a forma ich zdaňovania
 • Preddavky
 • z činností stálej prevádzkarne - § 16 ods.1 písm. a)
 • zo závislej činnosti na území SR (lietadlá, lode) - § 16 ods.1 písm. b)
 • odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov PO za výkon funkcie - § 16 ods.1 písm. e) bod 6.
 • Daň vyberaná zrážkou - § 43
 • zo služieb poskytovaných na území SR vrátane poradenstva a sprostredkovania - § 16 ods.1 písm. c) + viď. medzinár. zmluva
 • z činnosti umelca, športovca, artistu a pod. na území SR aj keď plynú cez sprostredkovateľa – 16 ods.1 písm. d) + § 43 ods.5 písm. c)= znížiť príjem o 40%= náklady – môže považovať za preddavok,
 • odplaty za použitie priemyselného vlastníctva, softvéry, know-how - § 16 ods.1 písm. e) bod 1. – môže považovať za preddavok

*Pozn.: §13 ods.2 písm. h)

pr jmy da ovn ka s obmedzenou da ovou povinnos ou 16 a forma ich zda ovania1
Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - §16 a forma ich zdaňovania
 • Daň vyberaná zrážkou - § 43

- odplaty za autorské práva - § 16 ods.1 písm. e) bod 2. – môže považovať za preddavok

*Pozn.: § 13 ods.2 písm. h)

 • úroky a iné výnosy z úverov a pôžičiek a z vkladov peňažných prostriedkov na účtoch, výnosy majetku v podielovom fonde, vyplatené podielové listy, výnosy z dlhopisov**, výnosy z vkladových a depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných CP im na roveň postavených a z derivátov podľa osobitného predpisu - § 16 ods.1 písm. e) bod 3. – môže považovať niektoré za preddavok – viď. §43 ods.6 písm. b), d)
 • *Pozn.: § 13 ods.2 písm. f)
 • **Pozn.: Od 1.1.2011 sa výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok nepovažujú za príjem zo zdroja na území SR pre nerezidenta (nezrazí sa daň)
pr jmy da ovn ka s obmedzenou da ovou povinnos ou 16 a forma ich zda ovania2
Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - §16 a forma ich zdaňovania
 • Daň vyberaná zrážkou - § 43

- nájomné a iné využitie hnuteľných vecí umiestnených na území SR vrátane motorových vozidiel a dopravných zariadení využívaných daňovníkom SR v medzinárodnej doprave - §16 ods.1 písm. e) bod 4.- môže považovať za preddavok

*Pozn.: § 13 ods.2 písm. h)

 • výhry z reklamných súťaží, športových súťaží, lotérie - § 16 ods.1 písm. e) bod 7.
 • výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia - § 16 ods.1 písm. e) bod 8.
pr jmy da ovn ka s obmedzenou da ovou povinnos ou 16 a forma ich zda ovania3
Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - §16 a forma ich zdaňovania
 • *Pozn.: Možnosť oslobodených príjmov podľa:
 • § 13 ods.2 písm. f) alebo
 • § 13 ods.2 písm. h)

ak sú vyplácané právnickej osobe (daňovníkovi členského štátu EÚ – konečný príjemca) od právnickej osoby SR pri splnení jednej z týchto podmienok počas obdobia najmenej 24 mesiacov bezprostredne po sebe do dňa výplaty príjmu:

 • vyplácajúca PO SR má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní PO z EÚ – príjemcu,
 • príjemca – PO z EÚ má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní PO SR vyplácajúcej,
 • iná PO z EÚ má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní PO SR vyplácajúcej a zároveň má aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní PO z EÚ - príjemcu

Pozn.: Daň sa zrážkou nevyberie pri splnení podmienky oslobodenia, aj keby sa v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uvádzalo inak.

pr jmy da ovn ka s obmedzenou da ovou povinnos ou 16 a forma ich zda ovania4
Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - §16 a forma ich zdaňovania
 • § 43 ods.10 – platiteľ dane vykoná zrážku dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka (aj nepeňažné plnenie)
 • § 43 ods. 11 – odvod do 15. dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac

- v tej istej lehote oznámiť zrazenie a odvedenie dane správcovi dane

pr jmy da ovn ka s obmedzenou da ovou povinnos ou 16 a forma ich zda ovania5
Príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - §16 a forma ich zdaňovania
 • Zabezpečenie dane - § 44
 • príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území SR, prevod cenných papierov emitovaných v SR, prevod majetkových práv, prevod podielov na obchodnej spoločnosti, členského práva v družstve - § 16 ods.1 písm. e) bod 5.
 • príjmy z prevodu, nájomného a iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej v SR

Pozn.: Prevod = nielen predaj ale napr. aj nepeňažný vklad a pod.

§ 44 ods.2 – platiteľ príjmu zrazí na zabezpečenie dane sumu podľa sadzby uvedenej v medzinárodnej zmluve,

- nezráža sa daňovníkom podľa § 2 písm. t) = daňovník členského štátu EÚ (FO alebo PO)

- pri príjme FO za prenájom nehnuteľnosti sa najskôr príjem zníži o výdavok 40% (§6 ods.10)

§ 44 ods.3 – odvod do 15. dňa za predchádzajúci mesiac

- oznámiť miestne príslušnému DÚ daňovníka

da vyberan zr kou od 1 1 2011
Daň vyberaná zrážkou od 1.1.2011
 • § 43 ods.2 -príjmy daňovníkov s obmedzenou daň. povinnosťou
 • § 43 ods.3 - príjmy daňovníkov s obmedzenou aj neobmedzenou daňovou povinnosťou
 • § 43 ods.3 písm. a) a b) – obsahuje výnimky – nevykoná sa zrážková daň, ak príjemcom je napr. podielový fond, doplnkový dôchodkový fond, dôchodkový fond, banka a pod.
 • § 43 ods.4 – základom dane je iba príjem s výnimkami:
 • § 43 ods.3 písm. e) a f) – príjem sa zníži o vklady do DDS resp. o vklady pri poistení pre prípad dožitia veku,
 • § 43 ods.3 písm. h) – príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a TV sa zníži o 40%
 • § 43 ods.3 písm. g) – príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv

+ § 43 ods.13 – platiteľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo FO alebo PO (vykonáva správu)

- odvod do 15. januára po uplynutí kalendárneho roka

da vyberan zr kou od 1 1 20111
Daň vyberaná zrážkou od 1.1.2011
 • § 43 ods.3 písm. i) – len ak príjem plynie FO alebo subjektu nezriadenému na podnikanie (§12 ods.2), FNM, NBS, nerezidentovi bez stálej prevádzkarne

+ § 43 ods.14 - platiteľom dane je obchodník s cennými papiermi

Pozn.: PO dostane výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok v hrubom - do základu dane ide tento príjem podľa § 17 ods.4

 • § 43 ods.3 písm. j) – vypustený príjem zo závislej činnosti do 165,97 € mesačne, preto sa uplatňuje preddavkový spôsob podľa § 35 ods.6 – odvod preddavku do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa (platiteľa dane) neurčí inak – napr. aj športové kluby vyplácajúce rozhodcov každý týždeň
da vyberan zr kou od 1 1 20112
Daň vyberaná zrážkou od 1.1.2011
 • § 43 ods.6 – daňová povinnosť sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.

- daň vybranú zrážkou je možné považovať za preddavok len pri príjmoch uvedených v § 43 ods.6 písm. a) až d)

- z toho:

- písm. c) – príjmy slovenskej PO a FO z vyplatenia podielových listovokrem daňovníkov nezriadených na podnikanie (§ 12 ods.2), FNM a NBS

dph ako s as z kladu dane na dani z pr jmov
DPH ako súčasť základu dane na dani z príjmov
 • § 17 ods.3 písm. d) – do základu dane sa nezahŕňa DPH k hmotnému a nehmotnému majetku:
 • pri registrácii si uplatnil odpočet a zníži VC majetku (§25 ods. 5 a ods. 7)
 • pri zrušení registrácie je povinný odviesť DPH (§ 81 ods.6 zákona o DPH) a upraví vstupnú cenu (§ 25 ods.7)
 • § 17 ods.18 – súčasťou základu dane je aj DPH:
 • pri registrácii si uplatnil odpočet (§55 zák. o DPH) a neznížil VC majetku
 • dodatočne odpočítateľná alebo dodatočne neodpočítateľná, ak platiteľ DPH zmenil účel použitia hmotného majetku podľa zákona o DPH
vstupn cena a dph
Vstupná cena a DPH
 • § 25 ods.5 – súčasťou vstupnej ceny je DPH:
 • u daňovníka, ktorý nie je platiteľom DPH
 • u daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a nemôže ju odpočítať
 • časť neodpočítanej DPH u daňovníka, ktorý je platiteľom DPH, ak uplatňuje nárok na odpočítanie koeficientom za podmienky, že neuplatňuje § 19 ods.3 písm. k) bod 2. (do nákladov priamo)

- účinné od 1.1.2007 – použiteľné už za r.2006 - § 52b ods.7

 • § 25 ods.6 – pri lízingusúčasťou obstarávacej ceny u nájomcu nie je DPH (je daňovým nákladom u neplatiteľa DPH podľa toho, ako je priradená k splátkam)
 • § 25 ods.7 – „upravená vstupná cena“ – pri registrácii a zrušení registrácie DPH, ak sa upravuje vstupná cena

- VC sa zníži pri registrácii a zvýši sa pri zrušení registrácie

dph ako da ov v davok na dani z pr jmov
DPH ako daňový výdavok na dani z príjmov
 • § 21 ods.2 písm. i) – daňovým výdavkom nie je DPH u platiteľov DPH s výnimkou:
 • prípadov uvedených v § 19 ods.3 písm. k)
 • dodatočne vyrubenej DPH za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad (účet 538 – ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok)
 • § 19 ods.3 písm. k) – DPH je daňovým výdavkom:
 • pri zrušení registrácie je povinný odviesť DPH a neupraví vstupnú cenu (nezvýši VC)
 • na odpočítanie DPH platiteľ nemá nárok, alebo pomerná časť DPH, ak platiteľ DPH uplatňuje nárok na odpočet koeficientom (neuplatní zároveň túto DPH ako súčasť VC - § 25 ods.5)
dph ako da ov v davok na dani z pr jmov1
DPH ako daňový výdavok na dani z príjmov
 • § 19 ods.3 písm. k) – DPH je daňovým výdavkom:

c) má nárok na vrátenie z EÚ a účtuje o nároku na vrátenie (378A/648)

d) nemá nárok na vrátenie z EÚ z dôvodu, že suma DPH nedosahuje

predpísanú výšku + podmienka zaplatenia za tovar a službu !

Limity pre žiadosť o vrátenie DPH:

 • suma DPH za kalendárny rok musí byť najmenej 50 EUR
 • pri žiadostiach za štvrťrok musí byť suma DPH najmenej 400 EUR

(alebo ekvivalent v národnej mene)

Žiadosti o vrátenie DPH – najneskôr do 30.9. kalendárneho roka za predchádzajúci rok

vybran da ov v davky
Vybrané daňové výdavky
 • § 19 ods.2 písm. c) bod 5.
 • príspevok na stravovanie – max 2,09 € (55% z 3,80)
 • hodnota stravovacej poukážky – najmenej 2,85 € (75% z 3,80)
 • § 19 ods.2 písm. c) bod 6. – mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi okrem cestovných náhrad podľa osobitných predpisov (z.č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách)

- aj keby cestovné náhrady boli vo vyššom rozsahu uvedené v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve a pod.

 • § 19 ods.2 písm. d) – cestovné náhrady do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov + vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa osobitného predpisu

- § 14 z.č.283/2002 Z. z. – zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške do 40% stravného ustanoveného podľa § 13 ods.4 a 5 = výpočet stravného podľa hodín trvania zahraničnej pracovnej cesty

vybran da ov v davky1
Vybrané daňové výdavky
 • § 19 ods.2 písm. e) – FO -živnostník – vreckové pri činnosti v zahraničí do 40% nároku na stravné je od 1.1.2011 vypustené
 • § 19 ods.2 písm. k) – výdavky na reklamu

- prezentácia činnosti, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práva a záväzkov,

 • so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov

+ z.č.147/2001 Z. z. o reklame v zn. neskorších predpisov

+ § 19 ods.2 písm. n) – odpisy pri majetku – poskytnutý inému

 • majetok slúži na podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov daňovníka, ktorý ho poskytol na priame využitie inému daňovníkovi

(napr. stoly, stoličky, výčapné zariadenia a pod.)

vybran da ov v davky2
Vybrané daňové výdavky
 • § 19 ods.3 písm. b), c), d) – zostatková cena ako daňový výdavok:
 • ZC hmotného a nehmotného majetku (aj pomerná časť) – vyradenie predajom, likvidáciou
 • likvidovaný stavebný objekt – ZC sa zahrnie do obstarávacej ceny nového objektu alebo do ceny technického zhodnotenia objektu (ak sa likviduje v tejto súvislosti)
 • ZC alebo OC hmotného majetku bezplatne odovzdaného do vlastníctva organizácie – ďalšie využitie podľa osobitného predpisu –energetické prípojky, vodovody a kanalizácie, pozemné komunikácie (ak nie je súčasťou OC stavby odpisovanej daňovníkom)
 • vyradenie pri škode – ZC hmotného a nehmotného majetku sa uzná len do výšky príjmu z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane príjmu z predaja vyradeného majetku (napr. za kovošrot)

- s výnimkou § 19 ods.3 písm. g) – živelné pohromy a neznámy páchateľ

+§ 21 ods.2 písm. f) - daňovým výdavkom nie je ZC trvale vyradeného hmotného a nehmotného majetku s výnimkou § 19 ods.3 písm. b) až d)

vybran da ov v davky3
Vybrané daňové výdavky
 • § 19 ods.3 písm. j) – miestne dane a miestne poplatky = okrem iného daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel
 • poplatky vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani
 • § 19 ods. 3 písm. l) príspevky na DDS zamestnávateľa za zamestnancov vrátane DDS v zahraničí rovnakého druhu

- limit do 6% zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy účastníka sporenia

ava pre pr jemcov investi nej pomoci od 1 8 2011 z 231 2011 z z
Úľava pre príjemcov investičnej pomoci od 1.8.2011 –z.č.231/2011 Z. z.
 • Zmeny v §30a ods.2, 4, 8, 9, 10 + §52k
 • výpočet pomernej časti základu dane možný aj koeficientom 0,8 zo základu dane, ale potom aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach,
 • nárok na úľavu najviac na 10 zdaňovacích období,
 • ustanovená lehota na podanie dodatočného DP pri nedodržaní podmienok – do konca tretieho kalendárneho mesiaca,
 • prekluzívna lehota na vyrubenie dane – 10 rokov
 • prechodné ustanovenia k čerpaniu všetkých foriem úľav,
 • povinnosť vykonať kontroly dodržania podmienok úľav podľa z.č.366/1999 Z. z. za každé zdaňovacie obdobie
zmeny z konom 250 2011 z z od 1 8 2011 zdravotn pois ovne
Zmeny zákonom č.250/2011 Z. z. od 1.8.2011 – zdravotné poisťovne
 • §13 ods.2 písm. i)- podmienky pre oslobodenie výnosov z verejného zdravotného poistenia,
 • §19 ods.2 písm. h) – vypustený bod 6. – odpis pohľadávky pri 100%-tnej opravnej položke,
 • § 20 ods.16 – technické rezervy podľa osobitného predpisu sú daňovým výdavkom do výšky podľa ods.18,
 • §20 ods.17 až 19 – opravné položky k pohľadávkam – vo výške a za podmienok podľa ods.14,
 • k výnosom oslobodeným od dane nie je možné uplatňovať daňové výdavky vrátane tvorby opravnej položky a platí to aj pre rezervy k záväzku, ktorého náklad sa vzťahuje k oslobodeným výnosom
 • § 52l prechodné ustanovenie (oprava v čiastke č.88/2011 Z. z.)
 • § 53a – zrušená Vyhl. MZ SR č.161/2006 Z. z. – ustanovovala rozsah a výšku technických rezerv a opravných položiek na daňové účely
zmeny z konom 362 2011 z z od 1 12 2011
Zmeny zákonom č.362/2011 Z. z. od 1.12.2011
 • zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach–čl. VI.
 • § 8 ods.1 písm. l) – ostatným príjmov FO jepeňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté:
 • poskytovateľovi zdrav. starostlivosti (z.č.578/2004 Z. z.),
 • zamestnancovi poskytovateľa zdrav. starostlivosti,
 • zdravotníckemu pracovníkovi

od: držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov (z.č.362/2011 Z. z.), výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny (z.č.577/2004 Z. z.) alebo prostredníctvom tretej osoby.

 • § 8 ods.3 písm. c) – príjem podľa § 8 ods.1 písm. l) sa zhŕňa do základu dane neznížený o výdavok
 • do 30.11.2011- príjem podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 písm. c)
zmeny z konom 362 2011 z z od 1 12 20111
Zmeny zákonom č.362/2011 Z. z. od 1.12.2011
 • § 17 ods. 31 – súčasťou základu dane PO je aj peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté:
 • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (z.č.578/2004 Z. z.)

od: držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov (z.č.362/2011 Z. z.), výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny (z.č.577/2004 Z. z.) alebo prostredníctvom tretej osoby.

 • § 21 ods. 2 písm. m) – daňovým výdavkom nie sú výdavky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vzťahujúce sa k peňažnému plneniu a nepeňažnému plneniu prijatému podľa § 17 ods. 31
slide35
Zdaňovacie obdobie a základ dane pri zrušení likvidáciou, bez likvidácie, konkurze a reštrukturalizácii
 • A. LIKVIDÁCIA
 • § 41 ods.3, 4, 8 (zdaňovacie obdobie)
 • § 49 ods.2 (lehota na podanie daňového priznania)
 • § 14 ods.2 (základ dane)

Napr. vstup do likvidácie 3.7.2011

 • obdobie od 1.1.2011 do 2.7.2011 – DP do 31.10.2011 – štat. orgán
 • obdobie od 3.7.2011 do 31.12.2013 – DP do 31.3.2014 – likvidátor
 • obdobie kalendárny rok 2014 – DP do 31.3.2015 – likvidátor
 • obdobie od 1.1.2015 do 20.2.2015 (koniec likv.)-DP do 31.5.2015
likvid cia a konkurz
Likvidácia a konkurz

Príklad:

Vstup do likvidácie bol 3.7.2011 a dňa 10.10.2012 bol vyhlásený

konkurz počas likvidácie:

- obdobie od 1.1.2011 do 2.7.2011 – DP do 31.10.2011 – štat. orgán

 • obdobie od 3.7.2011 do 9.10.2012 – DP do 31.1.2013 – likvidátor

*skončenie konkurzu 2.12.2013 a pokračuje likvidácia

 • obdobie od 10.10.2012 do 2.12.2013 – DP do 31.3.2014 – konkurz
 • obdobie od 3.12.2013 do 31.12.2013 – DP do 31.3.2014 –likvidácia
 • obdobie kalendárny rok 2014 – do 31.3.2015
 • obdobie od 1.1.2015 do 20.2.2015 (koniec likv.) – DP do 31.5.2016
likvid cia a konkurz n sledne v maz
Likvidácia a konkurz, následne výmaz

Príklad:

Vstup do likvidácie bol 3.7.2011 a dňa 10.10.2012 bol vyhlásený

konkurz počas likvidácie:

- obdobie od 1.1.2011 do 2.7.2011 – DP do 31.10.2011 – štat. orgán

 • obdobie od 3.7.2011 do 9.10.2012 – DP do 31.1.2013 – likvidátor

*konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku 15.3.2013 a nasledoval výmaz spol. dňa 28.3.2013

 • obdobie od 10.10.2012 do 15.3.2013 – DP do 30.6.2013 – ak ho nepodá do dňa výmazu 28.3.2013, potom už nikto nie je oprávnený podať DP
b zru enie bez likvid cie
B. ZRUŠENIE BEZ LIKVIDÁCIE
 • § 41 ods.2 (zdaňovacie obdobie)
 • § 49 ods.6 a ods.2 (lehoty na podanie daňového priznania)

Príklad

Zrušenie bez likvidácie, pričom rozhodný deň bol určený na 10.10.2011

 • obdobie od 1.1.2011 do 9.10.2011 – DP do 31.1.2012 – podá ho zrušená PO sama alebo právny nástupca,
 • od 10.10.2011 – majetok a záväzky sú až do dňa výmazu už súčasťou majetku a záväzkov právneho nástupcu
 • ak nástupca nevznikol:
 • obdobie od 10.10.2011 do 31.12.2012 – DP do 31.3.2013 –zrušená PO
 • ak nástupca vznikne napr. 3.3.2012 (od 1.1.2012 do 31.12.2012)
 • obdobie od 10.10.2011 do 31.12.2012 – DP do 31.3.2013 – právny nástupca
 • ak nástupca vznikne 18.12.2011 (od 10.10.2011 do 31.12.2011)
 • obdobie od 10.10.2011 do 31.12.2011 – DP do 31.3.2012 – právny nástup.
c konkurz
C. KONKURZ
 • § 41 ods. 2, 5, 6, 8, 9 (zdaňovacie obdobie)
 • § 49 ods. 2 (lehota na podanie daňového priznania)
 • § 14 ods. 2 (základ dane)

Príklad – deň vyhlásenia konkurzu bol 4.4.2011

 • obdobie od 1.1.2011 do 3.4.2011 – DP do 31.7.2011 – správca KP
 • obdobie od 4.4.2011 do 31.12.2013 – DP do 31.3.2014 – správ. KP
 • obdobie – kalendárny rok 2014 – DP do 31.3.2015 – správca KP
 • obdobie od 1.1.2015 do 21.3.2015 (koniec konk.) – DP do 30.6.2015
 • obdobie od 22.3.2015 do 31.12.2015 – ak nebol výmaz PO – môže začať aj likvidácia - § 41 ods.8 písm. a)

Príklad – zrušenie daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – napr. 4.4.2011

 • obdobie od 1.1.2011 do 3.4.2011 – DP do 31.7.2011 – štatutár
 • obdobie od 4.4.2011 do výmazu – napr. 6.6.2011 – nikto nepodá DP
d re trukturaliz cia
D. REŠTRUKTURALIZÁCIA
 • § 14 ods.2 – od 1.1.2007 (z.č.688/2006 Z. z.) – nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia ku dňu povolenia reštrukturalizácie alebo počas reštrukturalizácie
 • z.č.198/2007 Z. z. – novelizoval zákon o účtovníctve – obdobie reštrukturalizácie nie je mimoriadnym účtovným obdobím
 • z.č.621/2007 Z. z. od 1.1.2008 - § 52d ods.1 – ak bola povolená reštrukturalizácia alebo vyrovnanie do 31.12.2006 – určí sa zdaňovacie obdobie podľa zákona účinného do 31.12.2006 (vtedy účinný § 41 ods.7 – podobne ako konkurz a likvidácia) až do dňa ich skončenia
zmeny od 1 1 2012
Zmeny od 1.1.2012
 • Zákon č. 331/ 2011 Z. z.:

- prenos pojmov a ďalších ustanovení zo zákona o správe daní, pretože od 1.1.2012 platí nový daňový poriadok (zákon č.563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. a z. č. 332/2011 Z. z.)

 • úpravy z titulu zániku DR SR a vzniku Finančného riaditeľstva SR (zákon č. 333/2011 Z. z.)
 • správca dane môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak – zákon už neukladá ďalšie podmienky – platí pre FO aj PO,
 • možnosti pri vrátení preddavkov
zmeny od 1 1 20121
Zmeny od 1.1.2012
 • prehľady zo ZČ – budú sa podávať mesačne, ale o bonus môže zamestnávateľ požiadať správcu dane iba štvrťročne (§ 39 ods. 9 a § 35 ods.7),
 • povinnosť podať „opravný prehľad“ - § 39 ods.13
 • pokuty za nevykonanie ročného zúčtovania zamestnancovi – 15 eur za každého zamestnanca (max. 30 000 eur za všetkých)
 • hlásenie zo ZČ – bude sa podávať ročne a považuje sa za daňové priznanie - § 39 ods.11
zmeny od 1 1 20122
Zmeny od 1.1.2012
 • postup pri daňovej kontrole daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie – pri neplnení povinností správca dane môže tieto určiť aj podľa pomôcok,
 • sťažnosť - § 43a – voči platiteľovi dane pri pochybnostiach o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň,
 • registračná a oznamovacia povinnosť -§49a, definícia vyplácajúceho zástupcu, úrokového príjmu, oznamovanie úhrad v hotovosti a pod.
 • organizačná jednotka FO alebo PO už nebude platiteľom dane – do 30.6.2012 povinnosť zrušiť registráciu na DÚ
ozna ovanie platieb na da ov rad alebo coln rad od 1 1 2012
Označovanie platieb na daňový úrad alebo colný úrad od 1.1.2012
 • Vyhláška MF SR č.378/2011 Z. z. pre:

- bezhotovostný prevod z účtu,

- platba dane poštovým poukazom.

Číslo účtu správcu dane:

 • bude oznámené daňovému subjektu správcom dane,
 • obsahuje 16 číslic: prvých 6 číslic = druh dane

10 číslic označuje daňový subjekt

 • identifikačný kód Štátnej pokladnice = 8180

Variabilný symbol (desaťmiestny):

- identifikátor určený v doručenom rozhodnutí, alebo

- platba bez rozhodnutia na daňový úrad = príloha č.1 vyhlášky

- platba bez rozhodnutia na colný úrad = príloha č. 2 vyhlášky

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

a

želám príjemný zvyšok dňa !