slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. WARSZAWA , 23 MAJA 2012 R. Tematy prezentacji. Informacja o miejscu pracowników wojska w sferze budżetowej i działach budżetu, z których są opłacani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej' - nanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sytuacja p acowa pracownik w wojska materia na posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej

SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKAmateriał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

WARSZAWA, 23 MAJA 2012 R.

tematy prezentacji
Tematy prezentacji
 • Informacja o miejscu pracowników wojska w sferze budżetowej i działach budżetu, z których są opłacani.
 • Płace pracowników wojska na tle płac w sferze budżetowej i państwowej sferze budżetowej.
 • Możliwości wzrostu wynagrodzeń pracowników wojska.
 • Sprawy do uregulowania w ramach dialogu społecznego;
przeci tne p ace pracownik w wojska wed ug dzia w bud etu i za cz 29 obrona narodowa
Przeciętne płace pracowników wojska według działów budżetu i za część 29 Obrona narodowa
slide8
Poziom przeciętnego wynagrodzenia w dziale 752 Obrona narodowa na tle przeciętnych płac w sferze budżetowej i państwowej sferze budżetowej
r nice pomi dzy p acami w dziale 752 obrona narodowa a sfer bud etow i pa stwow sfer bud etow
Różnice pomiędzy płacami w dziale 752 Obrona narodowa a sferą budżetową i państwową sferą budżetową
poziom p ac cz onk w ksc wed ug poszczeg lnych rodzaj w jednostek organizacyjnych resortu on
Poziom płac członków KSC według poszczególnych rodzajów jednostek organizacyjnych resortu ON
wynagradzanie cz onk w korpusu s u by cywilnej zatrudnionych w resorcie on
Wynagradzanie członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w resorcie ON

Pracowników niemnożnikowych opłacanych z działu 752 Obrona narodowa trudno przyrównać do jakiejś jednej grupy zawodowej w państwie.

Można natomiast porównać poziom płac w Urzędzie MON z płacami w innych ministerstwach, a także poziom płac w terenowych organach administracji wojskowej (WSzW, WKU) z płacami w urzędach pozostałej administracji niezespolonej.

slide14
Poziom płac w terenowych organach administracji wojskowej na tle poziomu płac w administracji niezespolonej
udzia rodk w na nagrody w funduszu wynagrodze cz onk w korpusu s u by cywilnej
Udział środków na nagrody w funduszu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej
specyfika gospodarowania rodkami na wynagrodzenia w odniesieniu do pracownik w wszw i wku
Specyfika „gospodarowania” środkami na wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników WSzW i WKU

Pracownicy Urzędu MON otrzymują wynagrodzenia w kwocie stanowiącej 89 % przeciętnego poziomu płac we wszystkich ministerstwach, natomiast pracownicy WSzW i WKU otrzymują wynagrodzenia jedynie w wysokości 75% poziomu płac w pozostałej administracji niezespolonej.

Dlaczego przy takiej różnicy wynagrodzeń i niższej wysokości realizowanego funduszu nagród, środki na płace pracowników WSzW i WKU zostały w 2011 r. obniżone

o kwotę 10 mln zł?!

16

specyfika gospodarowania rodkami na wynagrodzenia w odniesieniu do pracownik w wszw i wku cd
Specyfika „gospodarowania” środkami na wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników WSzW i WKU (cd.)

2. W I kwartale br. wydatki na wynagrodzenia tych pracowników zrealizowano jedynie na poziomie 18,3% przy upływie czasu 25%.Czy znów zakłada się zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników WSzW i WKU, tym razem o kwotę 20 mln zł? (wydatek za I kwartał 15,1 mln zł wskazuje na realizację na poziomie ok. 60 mln zł, a plan stanowi kwotę 82,5 mln zł).

Refleksja: Te decyzje zapadają w MON.

Kto zatem odpowiada za gospodarowanie zaplanowanymi i ujętymi w ustawie budżetowej środkami na wynagrodzenia członków KSC?

17

mo liwo ci wzrostu p ac pracownik w wojska
Możliwości wzrostu płac pracowników wojska
 • ustawowy zapis dotyczący wzrostu płac na dany rok w ustawie budżetowej;
 • zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON, np. na zamianę stanowisk wojskowych na cywilne; w tym celu należałoby wykorzystać przepisy ustawy o modernizacji Sił Zbrojnych (podobnie jak w innych resortach mundurowych);
 • przeznaczenie środków z racjonalizacji zatrudnienia na wzrost płac pracowników.
1 ustawowy zapis dotycz cy wzrostu p ac na dany rok
1. Ustawowy zapis dotyczący wzrostu płac na dany rok

Uwzględniając fakt, że od trzech lat płace w państwowej sferze budżetowej pozostają w zasadzie na niezmienionym poziomie trudno założyć, aby w ustawie budżetowej została zapisana podwyżka dla pracowników wojska, np. jak to ma miejsce w odniesieniu do nauczycieli.

2 zwi kszenie funduszu p ac w ramach bud etu mon
2. Zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON

„Ministerstwo Obrony Narodowej ma możliwości i podstawy finansowania dodatkowego wzrostu wynagrodzeń na mocy przepisów ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.).

Z uwagi na znaczny wzrost środków w budżecie resortu Obrony Narodowej, istnieje możliwość dodatkowego finansowania wynagrodzeń pracowników wojska.”

(pismo od Podsekretarza Stanu – Zastępcy Szefa Kancelarii Rady Ministrów Znak: DSCPZK.WZ-3560-5(4)/09 z dnia 6 marca 2009 r.)

2 zwi kszenie funduszu p ac w ramach bud etu mon cd
2. Zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON (cd.)

W resorcie ON dokonano w ostatnich latach zamiany ok. 6000 stanowisk wojskowych na cywilne, bez zwiększania z tego tytułu funduszu wynagrodzeń, chociaż Minister Klich w 2008 r. informował SKON, że istnieje mechanizm przenoszenia środków z uposażeń na wynagrodzenia. Dlaczego dotychczas nie skorzystano z tego mechanizmu?

2 zwi kszenie funduszu p ac w ramach bud etu mon cd1
2. Zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON (cd.)

Dostrzegając niski poziom płac pracowników, Kierownictwo MON w 2008 roku zrealizowało pierwszy – z rozłożonego na trzy lata (2008-2010) – etap przeszacowania funduszu wynagrodzeń pracowników. W kolejnym roku odstąpiono jednak od realizacji dalszych etapów tego przeszacowania.

M. in. takie działanie Kierownictwa MON spowodowało, że udział wynagrodzeń pracowników w budżecie obrony narodowej systematycznie maleje.

udzia wynagrodze pracownik w wojska w bud ecie cz ci 29 obrona narodowa wed ug ustaw bud etowych
Udział wynagrodzeń pracowników wojska w budżecie części 29 – Obrona narodowa według ustaw budżetowych
3 przeznaczenie rodk w z racjonalizacji zatrudnienia na wzrost p ac
3. Przeznaczenie środków z racjonalizacji zatrudnienia na wzrost płac
 • Od kilku lat w odpowiedziach na interpelacje poselskie kierowane do Marszałka Sejmu, Kierownictwo MON niezmiennie wskazywało, że jedyną droga do poprawy poziomu płac pracowników wojska jest racjonalizacja zatrudnienia.
 • W latach 2010-2011 zmniejszono poziom zatrudnienia o ok. 3300 pracowników (z 49302 do 46020), natomiast oszczędności z tego tytułu oszacowano jedynie na poziomie 40,5 mln zł!

Uwzględniając poziom płac pracowników szacunki te powinny być trzykrotnie wyższe! Szereg naszych pism w tej sprawie do resortu… pozostaje bez odpowiedzi.

slide26
„Informacja o kierunkach polityki zatrudnieniowo-płacowej wobec pracowników wojska w latach 2009-2011” przedłożona Przewodniczącemu SKON w dniu 20 listopada 2008 r. określała niżej wymienione kierunki działania:

racjonalizacja zatrudnienia pracowników;

zwiększenie funkcji motywacyjnej płac i uprawnień pracodawców wojskowych;

modyfikacja informatycznych systemów ewidencyjno-sprawozdawczych odnoszących się do wynagradzania i zatrudniania pracowników;

przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy.

Poza wymienioną racjonalizacją zatrudnienia o ok. 3300 pracowników, żaden nie został zrealizowany.

slide27
Przepisy decyzji Nr 88/ MON z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
 • została wprowadzona na okoliczność braku regulacji dotyczących zarządzania pracownikami wojska oraz instrumentów regulujących ich poziom zatrudnienia;
 • poza koniecznością zwolnienia w okresie trzech lat ponad 4600 pracowników i ścieżką dojścia do docelowego zatrudnienia, nie zawiera żadnych systemowych rozwiązań;
 • w praktyce przepisy tej decyzji wymieniane są jako podstawa do dokonywania zwolnień pracowników wojska.

Okoliczności wymienione w pkt 1), dla których wprowadzono tę decyzję w dalszym ciągu pozostają nie uregulowane.

kwestie dotycz ce pracownik w wojska wymagaj ce pilnego uregulowania
Kwestie dotyczące pracowników wojska wymagające pilnego uregulowania
 • Opracowanie i realizacja polityki zatrudnieniowo-płacowej;
 • Wypracowanie i wdrożenie w życie czytelnego systemu przepływu środków na wynagrodzenia od dysponenta głównego do pracodawców wojskowych;
 • Konsolidacja przepisów płacowych (włączenie do PUZP pracowników upowszechniania kultury i urzędników państwowych);
 • Przestrzeganie w praktyce zapisów Ponadzakładowego UZP i innych przepisów resortowych, w tym dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i uzgadniania ze Związkami Zawodowymi reprezentującymi pracowników wojska szeregu dokumentów i przepisów – na etapie ich tworzenia.
podsumowanie
Podsumowanie

Bez podjęcia konstruktywnych działań, których skutkiem będzie podniesienie poziomu wynagrodzeń pracowników wojska i wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania środkami na wynagrodzenia, nadal aktualnym będzie hasło, które pojawiło się na majowej pikiecie przed siedzibą MON w 2009 roku, że….

Tania Siła Robocza Polskiej Armii - to MY.

przechodzenie od brutto do netto miesi cznego wynagrodzenia i najni szego uposa enia zasadniczego
Przechodzenie od brutto do netto miesięcznego wynagrodzenia i najniższego uposażenia zasadniczego