modely riadenia k l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modely riadenia škôl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modely riadenia škôl

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Modely riadenia škôl - PowerPoint PPT Presentation

nancy
319 Views
Download Presentation

Modely riadenia škôl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modely riadenia škôl 1. Formálny model 2. Demokraticko-kolegiálny model 3. Politický model 4. Subjektívny model 5. Ambivalentný model 6. Integrovaný model

 2. 1. Formálny model Ciele – východisko pre plánovanie; sú všeobecné, hmlisté nepresne formulované, pre riaditeľa východisko ďalšej činnosti Štruktúra školy – každý člen má presnú pozíciu v rámci štruktúry, s presnou náplňou práce, stanovenými úlohami a kompetenciami Vedenie školy – riaditeľ na vrchole s najvyššou právomocou, vertikálna prepojenosť štruktúr Vzťah školy k okoliu – rešpektovanie nariadení nadriadených orgánov

 3. 2. Demokraticko-kolegiálny model Ciele – učitelia sa stotožňujú s cieľmi školy Štruktúra školy – horizontálne vzťahy medzi členmi organizácie Vedenie školy – riadiaci pracovník rovnocenný partner, existencia spoločných hodnôt, noriem Vzťah školy k okoliu – riaditeľ formálne zodpovedný za chod školy

 4. 3. Politický model Ciele – podliehajú neustálej zmene Štruktúra školy – nestála podľa politiky školy Vedenie školy – učitelia sa môžu zúčastňovať na rozhodovacích procesoch, rokovaniach, riaditeľ má rozhodujúce slovo Vzťah školy k okoliu – vplyv záujmových skupín

 5. 4. Subjektívny model Ciele – zaznávanie potreby stanovenia cieľov Štruktúra školy – premenlivá, výsledkom interakcie členov organizácie Vedenie školy – sústredené na kvalitu osobnosti človeka, jeho rozvoj, formálna kontrola podriadených Vzťah školy k okoliu – vplyv rodinného, spoločenského a sociálneho zázemia

 6. 5. Ambivalentný model Ciele – nekonzistentné Štruktúra školy – nestála, nejasná hierarchizácia vzťahov Vedenie školy – nekontrolovateľnosť výchovných a vzdelávacích procesov Vzťah školy k okoliu – školu obklopuje nestabilné prostredie

 7. 6. Integrovaný model - vzájomná súvislosť výchovy, organizácie a riadenia - centrum pozornosti výchovy sa orientuje na žiaka - znížená miera praktickej realizovateľnosti

 8. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) organizácia – spolupráca ľudí a kolektívov za účelom dosiahnutia spoločne stanovených cieľov organizačná štruktúra – hierarchické usporiadanie ľudí a tímov

 9. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 1. segmentálny 2. hierarchický 3. kolegiálny 4. maticový 5. modulárny

 10. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 1. segmentálny - autonómne postavenie učiteľa v rámci školy - kontakty medzi učiteľmi, ich vzájomné ovplyvňovanie sú minimálne - metódy vyučovania sú zastaralé, formálne, jednostranné, uniformné - vyučovacia činnosť učiteľa nemá vplyv na iných učiteľov, iné činnosti v škole - časté sú hospitácie riaditeľa (povrchná kontrola)

 11. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 1. segmentálny - každý učiteľ je samostatný - vyučovací predmet má vypracovaný presný učebný plán - diferenciácia žiakov – nemožnosť vymaniť sa zo skupiny * disciplinárne priestupky výhody: - jasne a presne definované požiadavky na kognitívne vedomosti žiakov - efektívne využívanie času profesionálnej činnosti učiteľa

 12. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 2. hierarchický - prispôsobenie požiadaviek individuálnym schopnostiam žiakov - koordinácia činností - preraďovanie do výkonnostných skupín na základe výsledkov v testoch - učitelia sa nezúčastňujú na riadiacich procesoch v škole – javy a procesy sú chápané jednoznačne - výchova podriadená kognitívnym cieľom

 13. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 2. hierarchický - stimulácie žiakov, doučovania, - riaditeľ zodpovedný za právne, finančné záležitosti a politiku výchovy a vzdelávania

 14. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 3. kolegiálny - neexistuje univerzálne platný hodnotiaci systém na umožnenie prestupu žiakov z jednej vedomostnej skupiny do druhej difereciácia žiakov sa uskutočňuje priamo v triede individuálny prístup k žiakom učiteľ pracuje s heterogénnymi skupinami spolupráca učiteľov v rámci metodických orgánov, tie majú silné postavenie okrem kognitívnych schopností sa rozvíjajú aj sociálne, afektívne, normatívne kompetencie žiakov orientácia na inovácie

 15. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 4. maticový konzultatívny, spolupracujúci charakter- zohľadňuje spoluprácu na rôznych stupňoch pravidelné konzultácie učiteľov v rámci metodického orgánu konzultácie poradenských pracovníkov s učiteľmi príležitostné konzultácie učiteľov o projektoch rovnováha medzi princípom zhora-dole, zdola-hore - pre veľké školy je rizikový

 16. Modely organizačnej štruktúry školy (OŠŠ) 5. modulárny - predpokladá vysoko kvalifikovaných učiteľov, ktorí musia byť „univerzálni“, vedia sa pohotovo zhostiť rozmanitých problémov, nadväzujú kontakty a vzťahy za každých okolností. malé skupiny autonómnosť pracovných tímov kultúra práce – homogénnosť správania učiteľov v rámci modulu

 17. Štýly vedenia - autoritatívny - demokratický (participatívny) - liberálny - Likertove štýly (orientácia na ľudí, na úlohy) - exploatačno-autoritatívny, benevolentne- autoritatívny, konzultatívny, participatívny * manažérska mriežka

 18. Osobnosť manažéra Manažér – človek , ktorý plánuje, organizuje, vedie, kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje (predseda vlády, riaditeľ podniku, dekan fakulty, riaditeľ školy)

 19. Osobnosť manažéra podmienky pre riadiacu činnosť: • dostatočná kvalifikácia – súbor osobných vlastností, odborných vedomostí pre adekvátnu reakciu v danej situácii • primeraná právomoc spojená s formálnou autoritou mu umožňuje zadávať pracovníkom úlohy, vyžadovať ich plnenie, kontrolovať výsledky práce • vhodná motivácia – túžba ovplyvňovať iných ľudí, sebavedomie, túžba presadiť sa, zmysel pre zodpovednosť • kompetentnosť

 20. Osobnosť školského manažéra manažérske roly: schopnosti: vlastnosti: • interpersonálna - odborné - osobnostné • informačná - interpersonálne - pracovné • rozhodovacia - koncepčné - diagnostické - analytické

 21. Riaditeľ školy • najvyšší vedúci zamestnanec školy, ktorý školu v súlade so štatútom a organizačným poriadkom školy pedagogicky riadi, kontroluje, hospodársko-administratívne spravuje • vydáva vnútorný poriadok školy • v súčinnosti so zriaďovateľom a nadriadeným orgánom zabezpečuje pre školu priaznivé pracovné, organizačné, personálne, sociálne, ekonomické a materiálno-technické podmienky.

 22. Riaditeľ školy Zodpovedá za a) dodržiavanie ŠVP určených pre školu, ktorú riadi b) vypracovanie a dodržiavanie ŠkVP c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a ŠZ g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo ŠZ h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo ŠZ

 23. Riaditeľ školy • vymenúva zástupcov • určuje triednych učiteľov, výchovného poradcu • zastupuje školu navonok • organizuje a kontroluje výchovu a vzdelávanie podľa požiadaviek záväzných predpisov, pokynov nadriadených orgánov • zriaďuje poradné orgány, metodické orgány • vykonáva štátnu správu na prvom stupni • rozhoduje o prijímaní žiakov do školy, o zabezpečení povinnej školskej dochádzky o vykonávaní opravných a komisionálnych skúšok, o uložení výchovných opatrení

 24. Riaditeľ školy • R SŠ rozhoduje o povolení študovať podľa individuálneho študijného plánu, o prerušení štúdia, o povolení zmeny študijného alebo učebného plánu, o priznaní štipendia • predkladá rade školy návrh na počet prijímaných žiakov, na zavedenie študijných a učebných odborov, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania, správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch práce, návrh rozpočtu, správu o hospodárení školy, návrh koncepcie rozvoja školy • pri zabezpečovaní personálneho obsadenia školy spolupracuje s obcou, samosprávnym krajom, krajským školským úradom

 25. Riaditeľ školy • R školy s právnou subjektivitou je štatutárnym predstaviteľom a najvyšším vedúcim zamestnancom školy • ustanovuje ho do funkcie zriaďovateľ školy na základe výberového konania

 26. Riaditeľ školy predpoklady: všeobecné základné vedomosti o organizácii a riadení školy a správe školstva vysokoškolské vzdelanie učiteľského zamerania najmenej 5-ročná pedagogická prax absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky pg. zamestnancov osobnostné a charakterové vlastnosti: morálna a občianska bezúhonnosť, dôslednosť, rozhodnosť, humánnosť, demokratickosť,... široká vzdelanostná základňa, poznávanie a zdokonaľovanie seba samého, vytváranie vzájomných vzťahov

 27. Použitá literatúra Horváthová, K. – Manniová, J. 2008. Úvod do školského manažmentu. Ivanka pri Dunaji ISBN: AXIMA, 180 s., 978-80-969178-6-0. Obdržálek, Z. 1994. Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava : Univerzita Komenského, 221 s., ISBN 80-223-0799-8. Sedlák, M. 1993. Základy manažmentu. Bratislava : Ekonomická univerzita. ISBN 80-05-01162-8