regenerace nepr myslov ch deprimuj c ch z n rozvoj libereck ho kraje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regenerace neprůmyslových deprimujících zón – rozvoj Libereckého kraje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regenerace neprůmyslových deprimujících zón – rozvoj Libereckého kraje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Regenerace neprůmyslových deprimujících zón – rozvoj Libereckého kraje - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Regenerace neprůmyslových deprimujících zón – rozvoj Libereckého kraje. Projekt WB-13-04 http://ndz.hf.vslib.cz 1. 2. 2005. Cíl presentace dne 26. 1. 2005. Popis přístupu týmu k projektu. Metodika projektu. Informace o postupu činností v období 1. 9. až 31. 12. 2004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Regenerace neprůmyslových deprimujících zón – rozvoj Libereckého kraje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regenerace nepr myslov ch deprimuj c ch z n rozvoj libereck ho kraje

Regenerace neprůmyslových deprimujících zón – rozvoj Libereckého kraje

Projekt WB-13-04

http://ndz.hf.vslib.cz

1. 2. 2005

c l presentace dne 26 1 2005
Cíl presentace dne 26. 1. 2005
 • Popis přístupu týmu k projektu.
 • Metodika projektu.
 • Informace o postupu činností v období 1. 9. až 31. 12. 2004.
 • Návrh dalších činností.
i popis t mu
I. Popis týmu

Do projektu jsou zapojena 3 pracoviště

 • Katedra podnikové ekonomiky a
 • Katedra ekonomie z Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci
 • ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. v Liberci
z kladn terminologie
Základní terminologie
 • Brownfields: oblasti s rostoucí nezaměstnaností, útlumem celého odvětví, znečištěným životním prostředím…

}http://www.cabernet.org.uk

 • Brownfield sites: upuštěná území s ohraničením plochy
 • Podvyužitá území
 • Narušená území, pozemky (Dle Ministerstva živ. pr.)
 • Dříve urbanizované území v současnosti opuštěné
 • Deprimující zóny (Dle Ministerstva pro místní rozvoj)
z kladn terminologie1
Základní terminologie

Tyto a jiné termíny charakterizují pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území i ve volné krajině, které ztratily svoji původní funkci a ekonomicky i fyzicky deprimují své okolí. Vyznačují se často přítomností ekologických zátěží, zdevastovanými budovami, vylidněným okolím a složitými vlastnickými vztahy.

S ohledem na zadavatele tohoto projektu budeme používat termín deprimující zóny. Při průzkumu v terénu (obce, apod., doporučujeme přidat i pojem „Brownfields“).

deprimuj c z ny
Deprimující zóny

Deprimující zóny MMR dále rozlišuje:

 • Průmyslové deprimující zóny - lze je vymezit jako plochy se značným rozvojovým potenciálem, určené pro velké investory a zařazené do databáze Agentury pro podporu podnikání a investic (CzechInvest).
 • Neprůmyslové deprimující zóny - nejsou zajímavé pro velké investory a po jejich regeneraci se předpokládá jejich využití např. pro malé a střední podnikání nebo pro projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).
v projektu wb 13 04 bylo stanoveno 5 c l
V projektu WB-13-04 bylo stanoveno 5 cílů
 • Č. 1 Vytipování neprůmyslových deprimujících zón na příkladu regionu NUTS 3 Liberecký kraj.
 • Č. 2 Vytvoření souboru případových studií neprůmyslových deprimujících zón.
 • Č. 3 Definování metrik neprůmyslových deprimujících zón.
 • Č. 4 Návody na revitalizaci jednotlivých typů neprůmyslových deprimujících zón.
 • Č. 5 Sociálně-ekonomické zhodnocení projektu.
ii metodika projektu
II. Metodika projektu

Pro dosažení uvedených cílů projektu byla vytvořena následující metodika řízení projektu:

1. Vytvoření základní databáze NDZ

 • V programu Excel přehledná databáze NDZ se základními údaji z monitoringu NDZ.
 • V prostředí Microsoft Access základní databáze NDZ propojující data z monitoringu, makro- a mikro- prostředí (původně úvaha o mezzo- prostředí), v rámci této databáze budou jednotlivé NDZ bodově ohodnoceny.
monitoring
Monitoring

Monitoring (kritéria pro vytvoření dotazníku č. 1: září 2004 – březen 2005)*.

 • Identifikace DZ (záměrně ne neprůmyslové)
 • Charakteristika DZ včetně jejich popisu
 • Vztah DZ k okolí
 • Vztah DZ k okolí včetně infrastruktury
 • Ekologické zatížení DZ

*Vychází z: GREMLICA, T., ŠTÍPKOVÁ, R., NOVÝ, J. Revitalizace „brownfields“ v ČR.

Zpracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2003

ii metodika projektu1
II. Metodika projektu

2. Tvorba případových studií revitalizovaných NDZ v zahraničí a ČR

3. Hodnocení NDZ dle (bodové hodnocení bariér):

 • vlivu NDZ na okolí (hledisko vlastnictví),
 • možnosti dalšího využití NDZ (viz schéma č. 1),
 • vhodnosti NDZ pro investiční příležitost.
slide11

Hodnocení využitelnosti NDZ např. pro inovační podnikání

Specifika využitelnosti NDZ

Prostorové vymezení okolí NDZ

Dopravní napojení a obslužnost NDZ

Identifikovaná odvětvová seskupení

Doplňující kritéria

Reálná využitelnost objektu

Oblast bydlení

Dálnice, silnice

Měkká infrastruktura

Zpracovatelský průmysl v obci

Oblast podnikání

železnice

Omezení výstavby včetně ekol. zátěže

Potenciál pracovní síly, vzdělání, V+V, kritéria klastrů…

Veřejně prospěšná zařízení

autobusové spoje

Turistický potenciál

Územní omezení

vlakové spoje

Vliv ceny

Zařízení komerční

Vlastnické vztahy

Průmysl (lehký, těžký)

Inženýrské sítě

Zemědělská půda, lesy

plocha

Turistické atrakce

Schéma č. 1

Pozn. Jedná se o upravený model Barbary Vojvodíkové, která je autorkou modelu pro hodnocení vhodnosti budoucího využití areálu bývalých důlních podniků v Ostravě.

ii metodika projektu2
II. Metodika projektu

4. Výběr představitelů jednotlivých typů neprůmyslových deprimujících zón dle možností dalšího využití (viz následující tabulka č. 1), včetně možností financování.

5. Případové studie vybraných představitelů pro ukázku revitalizace neprůmyslových deprimujících zón.

6. Sociálně-ekonomické zhodnocení.

mo nosti financov n revitalizace ndz lze stru n charakterizovat
Možnosti financování revitalizace NDZ lze stručně charakterizovat:
 • z rozpočtu obcí (záleží na vlastnictví NDZ)
 • ze státního rozpočtu
 • účelové dotace z fondů
 • z fondů evropské unie
 • ze soukromých zdrojů
 • kombinací (PPP)
 • kombinací financování se zapojením majitelů infrastrukturních médií
iii aktivity v prvn etap v zkumu 1 9 30 11 2004
III. Aktivity v první etapě výzkumu (1.9. – 30.11.2004)
 • Průzkum (1) v terénu na úrovni NUTS 3 – Liberecký kraj.
 • Informační výzkum na makroekonomické úrovni.
 • Informační výzkum a výběr kritérií pro definování NDZ, tvorba databáze NDZ.
 • Analýza potenciálních klastrů dle koeficientů LQ.
 • Zahájení mapování stávajících zkušeností v zahraničí včetně studie, Velká Británie, SRN, Finsko.
 • Zahájení mapování stávajících zkušeností v  ČR.
 • Analýzy územní samosprávy, pracovní setkání.
 • Možnosti financování NDZ: Partnerství veřejného a privátního sektoru- PPP.
monitoring dotazn k 1
Název lokality

Katastrální území

Obec

Počet obyvatel obce

Plocha deprimující zóny

Vlastnictví

Technická infrastruktura

Dopravní napojení

Omezení výstavby

Regulativy dle územně plánovací dokumentace

Původní využití

Poslední využití

Od kdy nevyužíváno

Návrhy využití do budoucna

Kontakt

Monitoring – dotazník č. 1
regenerace nepr myslov ch deprimuj c ch z n jako sou st strategie region ln ho rozvoje
Regenerace neprůmyslových „deprimujících zón“ jako součást strategie regionálního rozvoje

Stav k 24. 1. 2005

Monitoring: 184 měst a obcí

Počet „deprimujících zón“: 256 objektů

centrum vzd lanosti libereck ho kraje
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
 • Cílem CVLK je rozvoj celoživotního vzdělávání.
 • Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o., bude zatím sídlit v budově krajského úřadu na Masarykově třídě v Liberci, kde se nachází část odboru školství.
 • V budoucnosti by CVLK mělo sídlit v komplexu budov na Masarykově třídě, tam by už kromě koordinace probíhala i výuka.
 • V současné době vzniká projekt, v roce 2007 se Liberecký kraj bude ucházet o peníze z Evropské unie.
deprimuj c z na kate insk dol v liberci
Deprimující zónaKateřinské údolí v Liberci
 • Území Kateřinského údolí kopíruje údolí říčky Černé Nisy, asi 3 km severně od centra města Liberce.
 • Údolí je nástupem do Jizerských hor směrem od Frýdlantu v Č.
 • Délka řešeného úseku je 5 km.
 • Na konce 19. století zde proběhla výstavba náročných výrobních objektů s realizací náhonů na řece, výstavby nájemních domů a vil továrníků.
 • Ukončení výstavby bylo přibližně v r. 1920.
 • V 60. letech 20. stol. zde byly umístěny státní podniky bez respektování krajinného prostředí.
deprimuj c z na kate insk dol v liberci1
Deprimující zónaKateřinské údolí v Liberci
 • V současné době je to nejzanedbanější lokalita v Liberci s:
  • výrobními závody těsně vedle bydlení,
  • velkým množstvím chátrajících budov, které hrozí zřícením,
  • černými skládkami,
  • nevyrovnanou sociální strukturou obyvatelstva.
anal za potenci ln ch klastr dle koeficient lq
Analýza potenciálních klastrů dle koeficientů LQ
 • Klastry byly vymezeny na základě výpočtu koeficientu lokalizace (LQ).
 • Pro výpočet LQ byla použita data MPO o počtu pracovníků a přidané hodnotě podle odvětví OKEČ.
 • V dalších fázích byla provedena dekompozice koeficientů LQ na úroveň obcí s rozšířenou působností (RP) a úroveň obcí, dle ukazatelů počtu pracovníků, přidané hodnotě podle odvětví OKEČ a vlivu infrastruktury.
revitalizace deprimuj c ch z n v liberci zku enosti z r
Revitalizace deprimujících zón v Liberci - zkušenosti z ČR
 • Babylon, Liberec (textilní průmysl)
  • Nové využití od roku 1998
 • Golfcentrum Liberec (textilní průmysl)
  • Nové využití od roku 2004
 • Centrum Vzdělanosti LK (areál výstaviště, historická budova lázní,…)
  • Ve fázi zpracované studie a přípravy projektu a zaregistrování CVLK, p.o. , projekt bude podán v roce 2007.
 • Kateřinské údolí (postprůmyslová oblast)
  • cyklostezka s historickou stezkou po průmyslu 19. a 20. století.
  • Ve fázi provedené analýzy současného stavu.
   • Ukázka ze zahraničí viz příspěvek K. Maršíkové
zmapov n st vaj c ch zku enost v r babylon liberec r
Zmapování stávajících zkušeností v  ČR: Babylon, Liberec, ČR
 • 1946 Znárodnění Tkalcovny hedvábí.
 • 1949 Textilní továrna Silka n.p.
 • 1965 Hedva n. p., závod 05 (pod. ředitelství Moravská Třebová)
 • 1990 Privatizace a změna právní formy na akciovou společnost.
 • 1996 Zánik společnosti Hedva Liberec a.s.
 • 1997 Změna vlastníka, registrace v OR Centrum Babylon, a.s. a zahájení revitalizace.
 • 1998 CENTRUM BABYLON LIBEREC – otevření (1. etapa)
zmapov n st vaj c ch zku enost v r babylon liberec r1
Zmapování stávajících zkušeností v  ČR: Babylon, Liberec, ČR
 • Revitalizace zcela hrazena ze soukromých zdrojů – Ing. Vajner
 • Nově byl objekt otevřen jako centrum rodinné
 • zábavy s:
  • aquaparkem,
  • lunaparkem,
  • bowlingem,
  • diskotékou,
  • nákupním městem,
  • byznys centrem s konferenčními sály,
  • restauracemi a hotelem.
revitalizovan objekt na v stavi ti v liberci
Revitalizovaný objekt na Výstavišti v Liberci
 • Bývalý prodejní pavilon BYTEXU, po ukončení provozu zcela rozebrán – zůstala pouze konstrukce.
 • Prodej koberců
 • Nové golfové centrum
 • http://www.golfcentrumliberec.cz
 • Majitelem je občanské sdružení Golfcentrum Liberec
dopl uj c podklady pro tvorbu db anal za zemn samospr vy
Doplňující podklady pro tvorbu db: Analýza územní samosprávy

Členění obcí

Obce se liší podle objemu výkonu přenesené působnosti.

Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů:

 • obce I. stupně
 • obce II. stupně = obce s pověřeným obecním úřadem (v Libereckém kraji 11)
 • obce III. stupně = obce s rozšířenou působností (v Libereckém kraji 10)
partnerstv ve ejn ho a priv tn ho sektoru ppp
Partnerství veřejného a privátního sektoru- PPP

Označuje soubor nástrojů a metod pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru při přípravě, realizaci a provozování určitých typů veřejných služeb.

U projektů PPP patří mezi potenciální výhody:

 • mobilizace soukromého kapitálu,
 • urychlení realizace projektu,
 • snižování nákladů po celou dobu životnosti projektu,
 • větší rozložení rizika,
 • zvýšení motivace pro soukromý sektor,
 • zvýšení kvality vytvořených aktiv,
 • přínos dalších příjmů pro soukromý sektor,
 • posilování veřejného řízení.
iv n vrh postupu projektu 1 12 2004 31 3 2005
IV. Návrh postupu projektu 1. 12. 2004 – 31. 3. 2005
 • Průzkum v terénu na úrovni NUTS 3 – dokončení.
 • Informační výzkum na makroekonomické úrovni:
  • Zjištění odvětvové struktury národního hospodářství.
  • Obecní rozpočty.
 • Modely (hypotézy) ztracené příležitosti a negativních externalit z neprůmyslových deprimujících zón.
 • Informační výzkum a výběr kritérií pro definování NDZ – 2. dotazník.
 • Případová studie „Revitalizace železnic“ (viz M. Žižka).
 • Zmapování stávajících zkušeností v zahraničí včetně studie z Velké Británie.
 • Případová studie „Historická stezka po textilních továrnách“
 • Zmapování stávajících zkušeností v  ČR.
 • Daňová výtěžnost na úrovních: kraj, OsRP, OOU, O (Z. o rozpočtovém určení daní).
 • Úvaha nad faktorem infrastruktury ve vztahu k revitalizaci NDZ.
konference semin e
Konference, semináře
 • 1. – 2. února (Hradecké Ekonomické Dny 2005), Hradec Králové
 • V průběhu měsíců březen – duben semináře na úrovni OsRP – NDZ jako investiční příležitost.
 • 7. 4. 2005 (Seminář na HF TUL – KEK): Liberec Ekonomické efekty z rozšíření Evropské unie.
 • 25. 5. 2005 (Mezinárodní sympózium na HF TUL – KPE): České podnikatelství v evropském prostoru 2004, tento 4. ročník bude zaměřen na Neprůmyslové deprimující zóny. Liberec.
 • 13. – 14. 9. 2005 (Mezinárodní konference HF TU v Liberci), sekce rozvoj regionů.
d kujeme za pozornost
Děkujeme za pozornost

Katedra podnikové ekonomiky

Petra Rydvalová

Ivan Jáč