ความตกลง
Download
1 / 20

ความตกลง เขต การค้าเสรี อาเซียน -ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

ความตกลง เขต การค้าเสรี อาเซียน -ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์. ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area AANZFTA. อาเซียน-จีน. อาเซียน-อินเดีย. อาเซียน-ญี่ปุ่น. อาเซียน-เกาหลี. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์. การเจรจาของอาเซียน.  ความเป็นมา . ผลการศึกษาของคณะทำงานระดับสูงอาเซียน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ความตกลง เขต การค้าเสรี อาเซียน -ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์' - nami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area

AANZFTA


อาเซียน-จีน

อาเซียน-อินเดีย

อาเซียน-ญี่ปุ่น

อาเซียน-เกาหลี

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

การเจรจาของอาเซียน


ความเป็นมา

 • ผลการศึกษาของคณะทำงานระดับสูงอาเซียน

 • 30 พฤศจิกายน 2547

  ผู้นำอาเซียนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลงนามแถลงการณ์ร่วมตกลงให้เริ่มการเจรจา

 • มีนาคม 2548 เริ่มการเจรจา


การค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์การค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์


การค้าระหว่างไทย การค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์- ออสเตรเลีย

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ


การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย


การค้าระหว่างไทย การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ


การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์


การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์


AANZFTAการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โครงการ/ความร่วมมือ

เศรษฐกิจ

เกื้อหนุน

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่าง 2 ภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AFTA-CER Closer Economic Partnership)


การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

 • คำนึงถึงความ

 • แตกต่างของระดับ

 • การพัฒนาทาง

 • เศรษฐกิจของ

 • ประเทศสมาชิก

 • คำนึงถึงความ

 • แตกต่างของระดับ

 • การพัฒนาทาง

 • เศรษฐกิจของ

 • ประเทศสมาชิก

มีขอบเขตครอบคลุมอย่างกว้างขวางการค้าสินค้า บริการ การลงทุน

ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้า

 • ความตกลงจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ

 • ตกลงกันได้ในทุกเรื่อง


การลดภาษีสินค้า การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

พิธีการศุลกากร

มาตรการสุขอนามัย /มาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า

ขอบเขตของความตกลง

การค้าสินค้า

การค้าบริการ

การลงทุน

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อบททั่วไป


การลดภาษีสินค้าการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

 • แบ่งสินค้าออกเป็น กลุ่มสินค้าปกติ และกลุ่มสินค้าอ่อนไหวในสัดส่วน 90:10

 • ใช้ MFN Applied Rates ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็น อัตราภาษีฐาน

 • ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถลดภาษีเป็นศูนย์ได้ทั้งหมด


มีทั้งการใช้เกณฑ์ การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์RVC 40%,เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด (CTH)และเกิดขบวนการผลิต (Process Rule)ภายใต้กฎทั่วไป(General Rule)และกฎเฉพาะรายสินค้า (PSR)

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า


กลุ่มสินค้าที่ไทยได้ประโยชน์ เช่น กลุ่มปลากระป๋อง กลุ่มน้ำตาล กลุ่มน้ำผลไม้ กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ กลุ่มรองเท้า กลุ่มอัญมณี กลุ่มเครื่องจักรกลและไฟฟ้า

สินค้าที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจน ได้แก่ อัญมณี สิ่งทอ รองเท้า

ปลาทูน่ากระป๋อง ทองแดง เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรการเกษตร เครื่องพิมพ์

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า


การค้าบริการ เช่น กลุ่มปลากระป๋อง กลุ่มน้ำตาล

 • สาระสำคัญ - การเปิดตลาดด้านบริการ และการให้การปฏิบัติต่อ

  ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และไม่ลำเอียง


การลงทุน เช่น กลุ่มปลากระป๋อง กลุ่มน้ำตาล

 • ประกอบด้วยเรื่อง การเปิดเสรีด้านการลงทุน และการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

 • ความตกลงด้านการลงทุน

  • สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในไทย /นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในประเทศอื่น

  • ช่วยดึงดูดและส่งเสริมการลงทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์


Hazardous wastes
ขยะ เช่น กลุ่มปลากระป๋อง กลุ่มน้ำตาล พิษ (Hazardous Wastes)

 • จัดทำเอกสารความเข้าใจ

 • Understanding on Article 1 of Trade in Goods Chapter

 • สาระสำคัญ - ข้อผูกพันภายใต้มาตรา 1 ของบทการค้าสินค้า

 • (การลด/เลิกภาษี) ไม่ได้ ห้ามไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการที่

 • อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ ภายในประเทศที่สอดคล้องกับ

 • อนุสัญญาบาเซล หรือความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

 • ผู้แทนภาคเอกชน โดยผ่าน

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 • คณะกรรมการร่วมWTO และผู้แทนภาคอุตสาหกรรม

 • ร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบการเจรจา และร่วมการประชุมรับทราบความคืบหน้าของการเจรจา


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ

อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000

Call center 0-2507 7555

www.thaifta.com


ad