kwalifikacje nauczycieli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU. KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI. zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. podstawa prawna. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn . zm.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI' - nakia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kwalifikacje nauczycieli

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI

zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

podstawa prawna
podstawa prawna
 • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji

2 ust 1 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§ 2 ust. 1rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

poziom wykształcenia a typ szkoły

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
slide4

rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164,

poz. 1166)

studia podyplomowe
studia podyplomowe

zgodnie z punktem XI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć, jeżeli:

 • program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie

z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach,

a ponadto został opracowany z uwzględnieniem posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania, tak aby studia umożliwiały uzyskanie wiedzy i umiejętności odpowiednich do prowadzenia zajęć

 • w trakcie studiów są realizowane zajęcia z zakresu dydaktyki przedmiotowej (zajęć)
 • studia są prowadzone w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry
poprzez studia wy sze rozumie si

poprzez studia wyższe rozumie się:

studia magisterskie

studia pierwszego stopnia:

licencjackie

inżynierskie

wyższe zawodowe

2 ust 2 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§ 2 ust. 2rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
11 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§ 11rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach posiada osoba, która ukończyła:

 • studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy
 • studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
 • studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu
 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych
slide10

§ 11

rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach posiada osoba, która ukończyła:

 • ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych lub też świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym

lub biegłym

 • legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych
 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia; są to:
wiadectwa potwierdzaj ce znajomo j zyk w obcych
świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych
 • Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University

of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C

 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt. -7,0 pkt.
 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL),Princeton, USA:
  • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt.
  • wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt. i dodatkowo minimum 4,5 pkt. z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt. z egzaminu ustnego - TSE
  • wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt. i dodatkowo minimum 4,5 pkt. z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, funkcjonującyrównież pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom ,,Expert’’3, łącznie z City

& Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, funkcjonującymrównież

pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom ,,Expert’’

 • Certificate of Proficiency in English (CPE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University

of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C

 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 7,5 pkt. -9,0 pkt.
 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:
  • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt.
  • wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt. i dodatkowo minimum 5 pkt. z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE
  • wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt. i dodatkowo minimum 5 pkt. z pracy pisemnej -TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE
 • City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6, funkcjonującyrównież pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom ,,Mastery’’, łącznie z City

& Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8, funkcjonującymrównież

pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom „Mastery”)

kwalifikacje do nauczania j zyk w obcych w klasach i iii szk podstawowych i przedszkolach
kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach

kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia; są to:

 • First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub B
 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt. — 6,0 pkt.
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Educational Testing Service, Princeton, USA:
  • wersja iBT (internetowa) — z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt.
  • wersja CBT (komputerowa) — minimum 173 pkt. i dodatkowo minimum 3,5 pkt. z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt., z egzaminu ustnego (TSE)
  • wersja PBT (tradycyjna) — minimum 500 pkt. i dodatkowo minimum 3,5 pkt. z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt. z egzaminu ustnego (TSE)
  • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2, funkcjonującyrównież pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) — poziom „Communicator”, łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5, funkcjonującymrównież pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) — poziom „Communicator”
przygotowanie pedagogiczno metodyczne nauczycieli j zyk w obcych
przygotowanie pedagogiczno-metodyczne nauczycieli języków obcych
 • poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli języków obcych powinno ono obejmować:
  • metodykę nauczania danego języka obcego
  • realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego)
  • gramatykę pedagogiczną
  • pedagogikę
  • psychologię
 • przygotowanie pedagogiczne można uzyskać poprzez ukończenie studiów podyplomowych, które zgodnie z pkt. XI załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) powinny trwać co najmniej trzy semestry i być prowadzone w wymiarze co najmniej 330 godzin oraz realizować praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin
 • kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny w zakresie metodyki nauczania danego języka obcego; zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego wydaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby placówki doskonalenia nauczycieli, a świadectwo ukończenia jest dokumentem uznawanym na terenie kraju; na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w boksie Nauczyciele/Doskonalenie znajdują się informacje o instytucjach, które uzyskały zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych
art 10 ust 3 karty nauczyciela
art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela

na podstawie art. 10 ust. 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu

slide16

od 31 października 1991 r. do 29 stycznia 1994 r. – organ zatrudniający nauczyciela

 • od 30 stycznia 1994 r. do 9 marca 1999 r. – organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • od 10 marca 1999 r. do 7 października 2002 r. – dyrektor szkoły
 • od 8 października 2002 r. do 31 maja 2004 r. – kurator oświaty

przepis dotyczący ustalenia czy dany kierunek (specjalność studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć został wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. (sygn. aktu 1/04) uznany za niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

od dnia 31 maja 2004 r. dyrektor nie mógł uznać ukończonego kierunku studiów za zbliżony

28 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§28rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki

1 pkt 4 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§ 1 pkt 4rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

przygotowanie pedagogiczne - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną- w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

nie można uznać przygotowania pedagogicznego

27 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§27rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002 r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155,

poz. 1288, z późn. zm.)

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z późn. zm.)

zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania

stanowiska nauczyciela

slide20

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (Dz. U. Nr 50, poz. 400) dopuszcza możliwość ustalenia zgodności ukończonego kierunku studiów wyższych z nauczanym przedmiotem

zapis ten dotyczy ustalenia zgodności, które jednakże nie jest tożsame z uznaniem kwalifikacji do nauczania

podstawa prawna1
podstawa prawna
 • art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie kształcenia integracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166)
slide23
w myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167) w przedszkolach

i szkołach integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się:

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole oraz dodatkowo
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz
 • odpowiednich specjalistów

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego

14 rozporz dzenia w sprawie kwalifikacji
§ 14rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

kwalifikacje wymagane odpowiednio do niepełnosprawności

 • ust. 1 - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim
 • ust. 2 – niepełnosprawności niewymienione w ust. 1 (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone, niewidomi, niesłyszący, przewlekle chorzy)
5 ust 1 rozporz dzenia w sprawie kszta cenia integracyjnego
§5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego

nauczyciel dodatkowo zatrudniony

winien posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych szkół i przedszkoli odpowiednie do następujących niepełnosprawności:

 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym – oligofrenopedagogika
 • niesłyszące, słabosłyszące – surdopedagogika
 • niewidome, słabowidzące – tyflopedagogika
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani społecznie – resocjalizacja, socjoterapia
 • przewlekle chorzy – pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
nauczyciel a specjalista
nauczyciel a specjalista
 • w myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stanowisko nauczyciela, może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
 • na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli w poszczególnych typach i rodzajach szkół odpowiednio do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • od dnia 1 września 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia (Dz. U. Nr 50, poz. 400)
slide27

nauczyciel a specjalista

 • art. 11 Karty Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do nawiązania z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego
 • akt mianowania lub umowa o pracę powinny w szczególności określić stanowisko pracy i miejsce pracy zgodnie z art. 14 pkt 1 KN
5 ust 1 w zwi zku z 1 pkt 2 i 3 rozporz dzenia w sprawie kszta cenia integracyjnego
§ 5 ust. 1 w związku z § 1 pkt 2 i 3rozporządzenia w sprawie kształcenia integracyjnego 

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpowiednich specjalistów

specjalistów nie zatrudnia się na stanowisku nauczyciela, nie mają w stosunku do nich zastosowania przepisy Karty Nauczyciela oraz nie mogą ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela

w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak podstaw do utworzenia w szkole stanowiska nauczyciela-rehabilitanta, nauczyciela-reedukatora; taką osobę można zatrudnić na stanowisku specjalisty

art 42 ust 3 karty nauczyciela wykaz stanowisk w poszczeg lnych typach szk i plac wek
Art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – wykaz stanowisk w poszczególnych typach szkół i placówek
wyrok s du najwy szego z dnia 5 lutego 2002 r i pkn 849 00
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00

pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

zesp do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli
ZESPÓŁ DO SPRAW PRAGMATYKI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI

Małgorzata Buchert – starszy wizytator

Maria Janeczko-Janicka – referent prawny

Agata Krzywania – referent prawny

Agnieszka Michalec – referent

Zofia Nowak – specjalista

Bartosz Popiołek – inspektor

tel. (61) 8541 573 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

pokój 107 budynek C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu