Ch ng 1
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

CHÖÔNG 1. TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI. Chöông 1 : TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI. I . TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI II. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI. TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - najwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ch ng 1

CHÖÔNG 1

TYÛ GIAÙ

HOÁI ÑOAÙI


Ch ng 1 ty gia ho i oa i
Chöông 1 : TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

I . TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

 • II. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

  III. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI


Ty gia ho i oa i
TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

 • Laø nhaân toá raát quan troïng aûnh höôûng raát lôùn ñeán hieäu quaû caùc hôïp ñoàng kinh teá

 • Laø giaù ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy ñöôïc theå hieän baèng 1 soá tieàn cuûa nöôùc kia.

 • Laø quan heä so saùnh giöõa tieàn teä hai nöôùc nhö tyû giaù hoái ñoaùi ngang giaù vaøng, tyû giaù hoái ñoaùi theo ñoàng giaù söùc mua.


Ty gia ho i oa i1
TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

 • Kinh doanh hoái ñoaùi bao goàm vieäc mua baùn ngoaïi hoái (Foreign exchange) laø caùc phöông tieän coù giaù trò thanh toaùn theå hieän döôùi daïng ngoaïi teä (Foreign currency) hoaëc caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû baèng ngoaïi teä


Ho i oa i bao go m
Hoái ñoaùi bao goàm :

 • -Ngoaïi teä Tieàn maët vaø Tín duïng ( Foreign Currency)

 • -Caùc phöông tieän thanh toaùn quoác teá baèng ngoaïi teä nhö Hoái phieáu (Bill of exchange), Seùc ( Cheque), Kyø phieáu ( Promission Note), Thö chuyeån tieàn ( Mail Transfer), Ñieän chuyeån tieàn ( Telegraphic Transfer), Theû tín duïng ( Credit Card), Thö tín duïng ( L/C).

 • -Caùc chöùng khoaùn baèng ngoaïi teä nhö Coå phieáu ( Stock), Traùi phieáu coâng ty ( Debenture), Coâng traùi ( Government Loan)…

 • - Hieän vaät, hieän kim, tieàn noäi teä ôû nöôùc ngoaøi hoaëc tieàn noäi teä laø lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi.


Ty gia ho i oa i2
TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

 • Tyû giaù coâng boá cuûa NH Nhaø nöôùc Vieät nam ngaøy 9/1 /09 laø

 • 1 USD = 17.448VND

 • Moät tôø seùc coù meänh giaù laø 170 trieäu ñoàng Vieät nam vôùi giaù laø 10,000 USD.

 • 1 USD = 17.000 VND

 • Ñaây laø tyû giaù hoái ñoaùi giöõa ñoàng Vieät Nam vaø ñoàng ñoâ la Myõ


Tuo i tre ghi nha n nga y 9 1 07

Ngoaïi teä

Mua tieàn maët

Mua chuyeån khoaûn

Baùn

Ñoâ la Myõ

USD/ VND

16.042

16.052

16.070

Baûng Anh

GBP/VND

31.066

31.066

31.319

EURO

EUR/VND

20.840

20.860

21.030

Ñoâla UÙc

AUD/VND

12.476

12.488

12.615

Yen Nhaät

JPY/VND

134,43

134,57

135,80

Ñoâla Singapore

SGD/VND

10.375

10.390

10.506

Ñoâla HongKong

HKD/VND

2.046

2.049

2.073

Baht Thai

THB/VND

416

432

468

Tuoåi treû ghi nhaän ngaøy 9/1/07


Ngoại tệ

Mua TM

Mua CK

Bán

Vàng

1229000

1234000

USD(50,100)

16062

16062

16070

USD(1)

16062

USD(5,10,20)

16062

JPY

131.25

131.57

132.5

EUR

20798

20850

20996

CHF

12879

12969

GBP

31741

31948

AUD

12503

12534

12641

SGD

10402

10428

10491

CAD

13527

13561

13649

Ngày   24/01/2007


Foreign exchange currency converter www oanda com
Foreign Exchange Currency Converter < www.oanda.com >

Wednesday, January 24, 2007

1 US Dollar = 0.77042 Euro

1 Euro (EUR) = 1.29799 US Dollar (USD)

Interbank rate +/- %

This means:You buy 1 US Dollar :     0.77042 EuroYou sell 1 US Dollar :     0.77033 EuroYou buy 1 Euro : 1.29799 US DollarYou sell 1 Euro :     1.29814 US Dollar

Median price = 0.77033 / 0.77042 Minimum price = 0.76657 / 0.76666 Maximum price = 0.77339 / 0.77348


Ty gia ho i oa i ngang gia va ng
Tyû giaù hoái ñoaùi ngang giaù vaøng

 • Haøm löôïng vaøng trong 1 baûng Anh laø 2,5657 gam , vaø trong 1 USD laø 1,3157 gam, do ñoù tyû giaù hoái ñoaùi ngang giaù vaøng giöõa ñoàng baûng Anh vaø ñoàng USD laø :

 • 2,5657 gam / 1,3157 gam = 1, 950

 • GBP / USD = ?


Ty gia ho i oa i theo o ng gia s c mua ppp purchasing power parity
Tyû giaù hoái ñoaùi theo ñoàng giaù söùc mua ( PPP- Purchasing Power Parity)

 • Moät ñoâi giaày mua ôû Thaùi coù giaù laø 384.600 Baht, taïi Myõ coù giaù laø 100 USD

 • Tyû giaù hoái ñoaùi theo ñoàng giaù söùc mua laø :

 • 384.600 Baht/ 100 USD = 3.846

 • USD/ THB = ?


Ca c loa i ty gia
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Caên cöù vaøo giaù trò :

 • * Tyû giaù danh nghóa : laø tyû soá ño löôøng giaù caû töông quan giöõa hai ñoàng tieàn do Nhaø nöôùc coâng boá. (Tyû giaù naøy khoâng tính ñeán aûnh höôûng cuûa laïm phaùt).

 • * Tyû giaù thöïc teá : laø tyû soá giöõa haøng hoùa baùn ra nöôùc ngoaøi vaø giaù cuûa noù tieâu thuï trong nöôùc.

 • ( Tyû giaù naøy tính ñeán aûnh höôûng cuûa laïm phaùt)


Ca c loa i ty gia1
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Caên cöù vaøo phöông tieän chuyeån ngoaïi hoái :

 • * Tyû giaù ñieän hoái : Laø tyû giaù ñöôïc nieâm yeát taïi ngaân haøng duøng ñeå chuyeån ngoaïi hoái baèng ñieän, laø cô sôû ñeå xaùc ñònh caùc loaïi tyû giaù khaùc.

 • * Tyû giaù thö hoái : Laø tyû giaù ñöôïc nieâm yeát taïi ngaân haøng duøng ñeå chuyeån ngoaïi hoái baèng thö.


Ca c loa i ty gia2
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Tyû giaù cuûa hoái phieáu traû ngay baèng tyû giaù ñieän hoái tröø soá tieàn laõi cuûa giaù trò hoái phieáu phaùt sinh ñeå chuyeån hoái phieáu töø nöôùc naøy sang nöôùc khaùc vaø soá ngaøy keå töø luùc ngaân haøng baùn hoái phieáu ñeán luùc hoái phieáu ñöôïc traû tieàn.

 • Tyû giaù cuûa hoái phieáu coù kyø haïn baèng tyû giaù ñieän hoái tröø soá tieàn laõi phaùt sinh töø luùc ngaân haøng baùn hoái phieáu ñeán luùc hoái phieáu ñöôïc traû tieàn.


Ca c loa i ty gia3
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Ví duï : Tyû giaù ñieän hoái taïi LONDON ñi NEWYORK : 1 GBP = 1.90 USD vaø laõi suaát cuûa ngaân haøng Anh laø 5% / naêm thì giaù cuûa hoái phieáu 20.000 GBP kyø haïn 180 ngaøy ?

 • 20.000 GBP = (20.000x 1,90) – (38.000x5x6)/(100x12) = 37.050 USD

 • Töông ñöông 1 GBP = 1.8525USD


Ca c loa i ty gia4
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Caên cöù vaøo quaûn lyù ngoaïi hoái :

 • * Tyû giaù chính thöùc : laø tyû giaù do ngaân haøng TW coâng boá. Caên cöù vaøo tyû giaù naøy caùc ngaân haøng thöông maïi seõ aán ñònh tyû giaù mua, baùn ngoaïi teä giao ngay, coù kyø haïn, hoaùn ñoåi. Beân caïnh vieäc coâng boá tyû giaù chính thöùc, ngaân haøng TW cuõng quy ñònh bieân ñoä giao dòch , ví duï ngaøy 12/01/07 ngaân haøng TW coâng boá tyû giaù lieân ngaân haøng USD/VND laø 16.042 vôùi bieân ñoä +/- 0,25%, caùc ngaân haøng thöông maïi seõ caên cöù vaøo tyû giaù naøy ñeå aán ñònh tyû giaù mua, baùn ngoaïi teä theo bieân ñoä giôùi haïn, hieän nay ngaân haøng TW VN chæ coâng boá giaù bình quaân lieân ngaân haøng thay cho tyû giaù chính thöùc nhö tröôùc ñaây

 • Tyû giaù mua toái thieåu vaø tyû giaù baùn toái ña ?


Ca c loa i ty gia5
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • * Tyû giaù coá ñònh : laø tyû giaù khoâng bieán ñoäng trong moät phaïm vi naøo ñoù.

 • * Tyû gíaù töï do (thò tröôøng) : laø tyû giaù ñöôïc hình thaønh do quan heä cung caàu ngoaïi hoái treân thò tröôøng töï do. Ngaøy nay, thanh toaùn quoác teá ôû caùc nöôùc döïa vaøo tyû giaù töï do.


Ca c loa i ty gia6
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • * Tyû giaù kinh doanh : laø tyû giaù do ngaân haøng ñöa ra aùp duïng cho kinh doanh ngoaïi hoái, bao goàm :

 • * Tyû giaù giao ngay : laø tyû giaù do toå chöùc tín duïng ñöa ra taïi thôøi ñieåm giao dòch hoaëc do caùc beân thoûa thuaän nhöng phaûi baûo ñaûm trong bieân ñoä do ngaân haøng nhaø nöôùc quy ñònh.

 • * Tyû giaù giao dòch kyø haïn : laø tyû giaù do toå chöùc tín duïng ñöa ra taïi thôøi ñieåm giao dòch hoaëc do caùc beân thoûa thuaän nhöng phaûi baûo ñaûm trong bieân ñoä qui ñònh veà tyû giaù kyø haïn hieän haønh cuûa ngaân haøng Nhaø nöôùc taïi thôøi ñieåm kyù hôïp ñoàng.


Ca c loa i ty gia7
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • * Tyû giaù kinh doanh :

 • * Tyû giaù mua (buying rate= bid rate) : laø tyû giaù maø ngaân haøng mua vaøo.

 • * Tyû giaù baùn (selling rate= ask rate) : laø tyû giaù maø ngaân haøng baùn ra.

 • (Tyû giaù baùn thöôøng lôùn hôn tyû giaù mua )


Ca c loa i ty gia8
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Ví duï : Ngaân haøng ACB coâng boá tyû giaù USD/VND nhö sau :

 • USD/VND = 16.042/16.055 ( soá tröôùc tyû giaù mua, soá sau tyû giaù baùn )

 • Vaäy tyû giaù mua laø 16.042 vaø tyû giaù baùn laø 16.055, tyû giaù baùn cao hôn tyû giaù mua laø 13 ñieåm ( hai soá cuoái laø haøng ñieåm, 100 ñieåm baèng 1 soá)

 • Ví duï : Ngaân haøng ACB coâng boá tyû giaù GBP/VND =31.066/15,

 • Tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn ?

 • Vaäy tyû giaù mua laø 31.066, tyû giaù baùn laø 31.115, cheânh leäch hay laõi goäp ( spread) laø 49 ñieåm.


Ca c loa i ty gia9
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • * Tyû giaù môû cöûûa (open rate): laø tyû giaù coâng boá vaøo giôø môû cuûa giao dòch (tyû giaù naøy chæ mang tính baùo giaù, chöa phaûi laø tyû giaù aùp duïng).

 • * Tyû giaù ñoùng cöûûa (closed rate): laø tyû giaù coâng boá vaøo cuoái giôø giao dòch (ñaây laø tyû giaù giao dòch mua baùn ngoaïi teä)


Ca c loa i ty gia10
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • Tyû giaù môû cöûûa vaø ñoùng cöûûa seõ leä thuoäc vaøo tình hình cung caàu ngoaïi teä :

 • * Cung > Caàu thì :

 • Tyû giaù môû cöûûa > ñoùng cöûûa

 • * Cung < Caàu thì :

 • Tyû giaù môû cöûûa < ñoùng cöûûa

 • * Cung = Caàu thì :

 • Tyû giaù môû cöûûa = ñoùng cöûûa .


Ca c loa i ty gia11
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • *Tyû giaù trong kinh doanh xuaát nhaäp khaåu:

 • * Tyû giaù xuaát khaåu :

 • Giaù mua haøng hoùa trong nöôùc baèng noäi teä/ giaù xuaát khaåu haøng hoùa ñoù baèng ngoaïi teä .

 • * Tyû giaù nhaäp khaåu :

 • Giaù baùn haøng nhaäp khaåu baèng noäi teä / giaù nhaäp khaåu baèng ngoaïi teä .


Ca c loa i ty gia12
Caùc loaïi tyû giaù PPP- Purchasing Power Parity)

 • * Khi tyû giaù hoái ñoaùi taêng thì xuaát khaåu coù lôïi.

 • * Khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûm thì nhaäp khaåu coù lôïi.

 • Tyû giaù xuaát  Tyû giaù coâng boá treân thò tröôøng taøi chính Tyû giaù nhaäp

 • USD N VND?


Ph ng th c bie u th ty gia ye t gia quotation
Phöông thöùc bieåu thò tyû giaù ( yeát giaù ) – Quotation :

 • Tyû giaù hoái ñoaùi thöôøng ñöôïc bieåu thò nhö sau :

 • USD/ VND = 16.042/ 16.055

 • ·Ñoàng tieàn USD ñöùng tröôùc laø tieàn yeát giaù baèng 1 ñôn vò.

 • ·Ñoàng tieàn VND ñöùng sau laø tieàn ñònh giaù.

 • ·Tyû giaù 16.042 ñöùng tröôùc laø tyû giaù mua USD cuûa ngaân haøng.

 • ·Tyû giaù 16.055 ñöùng sau laø tyû giaù baùn USD cuûa ngaân haøng.


Co hai ph ng pha p bie u th ty gia
Coù hai phöông phaùp bieåu thò tyû giaù : – Quotation :

 • a.Phöông thöùc tröïc tieáp ( yeát giaù ngoaïi teä) :

 • Laø phöông phaùp ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong vieäc coâng boá

 • tyû giaù hoái ñoaùi cuûa caùc nöôùc.

 • Ví duï : Ngaân haøng ngoaïi thöông coâng boá tyû giaù

 • USD/VND = 16.042

 • ·Ñoàng ngoaïi teä laø ñoàng tieàn yeát giaù .

 • ·Ñoàng baûn teä laø ñoàng tieàn ñònh giaù .

 • Ví duï : Ngaân haøng ACB coâng boá USD/VND = 16.042/16.075

 • ·Tyû giaù 1 USD = 16.042 laø tyû giaù ngaân haøng mua USD

 • ·Tyû giaù 1 USD = 16.075 laø tyû giaù ngaân haøng baùn USD

 • Giaù ngoaïi teä USD ñöôïc theå hieän tröïc tieáp ra beân ngoaøi.


Co hai ph ng pha p bie u th ty gia1
Coù hai phöông phaùp bieåu thò tyû giaù : – Quotation :

 • a. Phöông phaùp giaùn tieáp :

 • Duøng ñoàng tieàn trong nöôùc ñeå so saùnh vôùi tieàn quoác teá, raát ít söû duïng tröø Anh .

 • Ví duï : Taïi Myõ ngaân haøng coâng boá tyû giaù :

 • 1USD = 0.5163 GBP hay USD/GBP = 0.5163

 • Taïi Anh ngaân haøng thöông maïi coâng boá tyû giaù :

 • 1GBP = 1.936 USD hay GBP/USD = 1.936

 • Taïi Myõ ñoàng USD laø ñoàng yeát giaù vaø ñoàng GBP laø ñoàng ñònh giaù, giaù 1 GBP ( ngoaïi teä) chöa theå hieän ra beân ngoaøi chæ theå hieän giaùn tieáp.

 • Taïi Anh ñoàng GBP laø ñoàng yeát giaù vaø ñoàng USD laø ñoàng ñònh giaù , giaù 1 USD ( ngoaïi teä) chöa theå hieän ra beân ngoaøi chæ theå hieän giaùn tieáp.


Ty gia che o crossed rate
Tyû giaù cheùo (crossed rate) – Quotation :

 • Trong thò tröôøng hoái ñoaùi quoác teá, caùc nhaø giao dòch thoâng thöôøng chæ thoâng baùo tyû giaù USD so vôùi ñoàng noäi teä cuûa moãi nöôùc, ví duï taïi Ñöùc laø USD/EUR, taïi Thuïy Syõ laø USD/CHF(Confoederatio Helvetica Franc( , taïi Nhaät laø USD/JPY… do vaäy neáu caàn xaùc ñònh tyû giaù cuûa moät ñoàng tieàn naøo ñoù caàn phaûi söû duïng phöông phaùp tính cheùo.

 • a)Khaùi nieäm

 • Tyû giaù cheùo giöõa 2 ñoàng tieàn laø vieäc xaùc ñònh tyû giaù cuûa 2 ñoàng tieàn treân cô sôû caùc tyû giaù ñaõ coâng boá (thöôøng tyû giaù cheùo ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua USD.)


Ty gia che o
Tyû giaù cheùo – Quotation :

 • Xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi cheùo cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù giaùn tieáp(hai ñoàng tieàn ñònh giaù)

 • Tyû giaù cheùo giöõa 2 ñoàng tieàn xaùc ñònh theo caùch giaùn tieáp thì baèng tyû giaù cuûa USD so vôùi ñoàng tieàn ñònh giaù chia cho tyû giaù cuûa USD so vôùi ñoàng tieàn yeát giaù.


Ty gia che o1
Tyû giaù cheùo – Quotation :

 • Ví duï 1 : Taïi TP HCM Ngaân haøng ngoaïi thöông coâng boá tyû giaù hoái ñoaùi :

 • USD/VND = 16,042/16,070 ; USD/FRF = 5,8615/5,8695

 • Tyû giaù hai ñoàng tieàn yeát giaù giaùn tieáp (hai ñoàng tieàn ñònh giaù)VND/FRF?

 • + Tyû giaù baùn VND/FRF cuûa khaùch haøng :

 • ASK ng USD/VND = 16,070 ( Ngaân haøng baùn USD thu ñoàng VND)

 • BID ng USD/FRF = 5,8615 (Ngaân haøng mua USD traû ñoàng FRF)

 •  16,070 VND = 5,8615 FRF

 • VND/FRF = 5,8615 /16,070

 • = 0,3647

 •  ASK kh = BID ng/ ASK ng


Ty gia che o2
Tyû giaù cheùo – Quotation :

Tyû giaù mua VND/FRF cuûa khaùch haøng : USD/VND=16,042/16,070;USD/FRF=5,8615/5,8695

 • ASK ng USD/FRF = 5,8695(Ngaân haøng baùn USD thu ñoàng FRF)

 • BID ng USD/VND = 16,042(Ngaân haøng mua USD traû ñoàng VND)

 • Töông töï VND/FRF = 5,8695/16,042

 • = 0,3658

 •  BID kh = ASK ng / BID ng

 • Ngaân haøng ngoaïi thöông coâng boá tyû giaù hoái ñoaùi

 • VND/FRF ???


Ty gia ho i oa i che o cu a hai o ng tie n ye t gia hai v tr kha c nhau
Tyû giaù hoái ñoaùi cheùo cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù ôû hai vò trí khaùc nhau :

 • Ví duï 3 :Taïi TP HCM Ngaân haøng ngoaïi thöông coâng boá tyû giaù hoái ñoaùi :

 • GBP/USD = 1,7825/75

 • USD/FRF = 5,8615/95

 • Tyû giaù giöõa GBP/FRF :

 • GBP/FRF = GPB/USD x USD/FRF

 • = 1,7825x 5,8615 =10,448

 • = 1,7875x 5,8695 =10,491

 •  BID kh = ASKng x ASKng

 • ASKkh =BID ng x BID ng


Xa c nh ty gia ho i oa i che o cu a hai o ng tie n ye t gia tr c tie p
Xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi cheùo cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù tröïc tieáp

 • Ví duï 2: Taïi Myõ City Bank coâng boá tyû giaù

 • GBP/USD = 1,6780

 • AUD/USD = 0,8520

 • GBP/AUD = (GBP/USD)/( AUD/USD )

 • = 1,6780/0,8520 =1.9694

 • Tyû giaù cheùo cuûa 2 ñoàng tieàn ñònh theo caùch tröïc tieáp thì baèng tyû giaù cuûa ñoàng yeát giaù so vôùi USD chia cho tyû giaù cuûa ñoàng ñònh giaù so vôùi USD.

 • Caùch xaùc ñònh ASKkh vaø BID kh töông tö nhö ví duï 1.


Ty gia ho i oa i cu a hai o ng tie n ye t gia kha c nhau
Tyû giaù hoái ñoaùi cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù khaùc nhau

 • Muoán xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi cuûa ñoàng tieàn ñònh theo caùch tröïc tieáp so vôùi ñoàng tieàn ñònh theo giaùn tieáp ta laáy tyû giaù giöõa ñoàng yeát giaù so vôùi USD roài nhaân tyû giaù cuûa USD so vôùi ñoàng tieàn ñònh giaù.

 • ·Tyû giaù hoái ñoaùi cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù khaùc nhau cuøng ôû vò trí laø tieàn ñònh giaù caùch tính töông töï nhö ví duï 1.

 • USD/GBP ; USD/FRF

 • Tyû giaù hoái ñoaùi cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù khaùc nhau cuøng ôû vò trí laø tieàn yeát giaù caùch tính töông töï nhö ví duï 2 .

 • GBP/VND; FRF/VND


Ty gia o i ng
Tyû giaù ñoái öùng giaù khaùc nhau

 • Laø tyû giaù nghòch ñaûo, ñoàng tieàn yeát giaù thaønh ñoàng tieàn ñònh giaù vaø ngöôïc laïi.

 • Ví duï : Ngaân haøng coâng boá tyû giaù hoái ñoaùi EUR/USD = 1,9505

 • Tyû giaù ñoái öùng :

 • USD/EUR = 1/(EUR/USD)

 • = 1/ 1,9505 = 0,5126


Nha n to a nh h ng ty gia
NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TYÛ GIAÙ giaù khaùc nhau

 • Haøng A ôû nöôùc Myõ coù giaù laø 1 USD vaø ôû Phaùp laø 10 FRF, USD/FRF = 10. Neáu ôû Myõ coù möùc laïm phaùt laø 5% vaø ôû Phaùp laø 10% thì giaù loaïi haøng A ôû Myõ taêng leân laø 1,05 USD, ôû Phaùp taêng leân laø 11 FRF. Tyû giaù sau laïm phaùt laø bao nhieâu?

 • Ngang giaù söùc mua ñoái noäi seõ laø 1,05 USD = 11 FRF

 • hay laø USD/FRF =11/1,05 = 10,4761

 • Tyû giaù tröôùc laïm phaùt USD/FRF = 10

 • Tyû giaù sau laïm phaùt USD/FRF = 10,4761

 • Möùc cheânh leäch tyû giaù = 0,4761 FRF hay laø 4,67% trong khi ñoù möùc cheânh leäch laïm phaùt laø 5%, hai möùc cheânh leäch naøy coù theå coi laø töông ñöông nhö nhau.

 • Qua ñoù coù theå nhaän thaáy tyû gíaù bieán ñoäng do laïm phaùt phuï thuoäc möùc cheânh leäch laïm phaùt cuûa hai ñoàng tieàn yeát giaù vaø ñònh giaù.


1 s c mua cu a n v tie n te va to c o la m pha t
1. Söùc mua cuûa ñôn vò tieàn teä vaø toác ñoä laïm phaùt :

 • Neáu möùc ñoä laïm phaùt ôû Myõ laø IA, ôû Phaùp laø IF.

 • Tyû giaù tröôùc laïm phaùt: USD = a FRF

 • Tyû giaù sau laïm phaùt: USD + USD. IA = a FRF + a FRF. IF

 • USD (1 + IA) = a FRF (1 + IF)

 • USD = aFRF (1 + IF)/(1 + IA)

 • USD = a FRF + aFRF (IF – IA)/(1 + IA)

 • Neáu möùc ñoä laïm phaùt ôû Myõ nhoû, thì coù theå coi:(1 + IA) = 1

 • Do ñoù, tyû giaù sau laïm phaùt seõ laø:

 • USD = a FRF + a FRF(IF – IA)

 • Keát luaän: Nöôùc naøo coù möùc ñoä laïm phaùt lôùn hôn nöôùc kia thì ñoàng tieàn cuûa nöôùc ñoù coù söùc mua thaáp hôn nöôùc kia.


Nha n to a nh h ng ty gia1
NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG TYÛ GIAÙ laïm phaùt

 • Tính tyû giaù USD/VND :

 • Ví du 1ï: Tyû giaù USD/VND bình quaân naêm 2006 = 16.000,00. Möùc ñoä laïm phaùt cuûa Myõ laø 5% naêm, cuûa Vieät Nam laø 18% naêm. Döï ñoaùn tyû giaù USD/VND naêm 2007 seõ laø :

 • USD/VND = 16.000,00 + 16.000,00(0,18 – 0,05)

 • = 16.000,00 + 2.080,00

 • Ví duï 2 : GBP/VND bình quaân naêm 2006 = 31.000,00. Möùc ñoä laïm phaùt cuûa Anh laø 6% naêm, cuûa Vieät Nam laø 12% naêm. Tyû giaù GBP/VND naêm 2007 ?


2 cung ca u ngoa i ho i
2. Cung caàu ngoaïi hoái laïm phaùt

 • Tình hình dö thöøa hay thieáu huït cuûa caùn caân thanh toaùn quoác teá. Neáu caùn caân thanh toaùn quoác teá dö thöøa thì coù theå daãn ñeán khaû naêng cung ngoaïi hoái lôùn hôn caàu ngoaïi hoái. Ngöôïc laïi, thì caàu ngoaïi hoái lôùn hôn cung ngoaïi hoái.

 • -Thu nhaäp thöïc teá (töùc möùc ñoä taêng GNP thöïc teá) taêng leân seõ laøm taêng nhu caàu veà haøng hoaù vaø dòch vuï nhaäp khaåu, do ñoù laøm cho nhu caàu ngoaïi hoái ñeå thanh toaùn haøng nhaäp khaåu taêng leân.

 • -Nhöõng nhu caàu ngoaïi hoái baát thöôøng taêng leân do thieân tai, haïn haùn, baõo luït, maát muøa, chieán tranh v.v… cuõng nhö do naïn buoân laäu haøng nhaäp khaåu gaây ra.


D2 laïm phaùt

P

S

D1

B

16.060

16.000

A

O

Q

AÛNH HUÔÛNG TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ ÑEÁN TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI

USD/VND


AÛNG HÖÔÛNG CUÛA SUY THOAÙI KINH TEÁ ÑEÁN TYÛ GIAÙ USD/VND

P

D

S2

16.060

S1

16.000

O

Q


3 che nh le ch la i sua t t n du ng ngoa i te gi a ca c n c
3. Cheânh leäch laõi suaát tín duïng ngoaïi teä giöõa caùc nöôùc

 • Nöôùc naøo coù laõi suaát ngaén haïn cao hôn nöôùc khaùc hoaëc cao hôn LIBID thì voán ngaén haïn seõ chaûy vaøo nhaèm thu phaàn cheânh leäch do tieàn laõi taïo ra ñoù, do ñoù seõ laøm cho cung ngoaïi hoái taêng leân, caàu ngoaïi hoái giaûm ñi, tyû giaù hoái ñoaùi seõ giaûm xuoáng.


Iii p pha p ie u ch nh ty gia 1 ie u ch nh la i sua t chie t kha u
III.P/PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH TYÛ GIA giöõa caùc nöôùc1. Ñieàu chænh laõi suaát chieát khaáu :

 • Laø chính saùch cuûa ngaân haøng trung öông duøng caùch thay ñoåi tyû suaát chieát khaáu cuûa ngaân haøng mình ñeå ñieàu chænh tyû giaù hoái ñoaùi treân thò tröôøng. Khi tyû giaù hoái ñoaùi leân cao ñeán möùc nguy hieåm muoán laøm cho tyû giaù haï xuoáng thì ngaân haøng trung öông naâng tyû suaát chieát khaáu leân, do ñoù laõi suaát treân thò tröôøng cuõng taêng leân, keát quaû laø voán ngaén haïn treân thò tröôøng theá giôùi seõ chaûy vaøo nöôùc mình ñeå thu laõi cao. Löôïng voán chaûy vaøo seõ goùp phaàn laøm dòu söï caêng thaúng cuûa caàu ngoaïi hoái, vaø do ñoù, tyû giaù hoái ñoaùi seõ coù xu höôùng haï xuoáng.


2 can thie p va o th tr ng tie n te
2.Can thieäp vaøo thò tröôøng tieàn teä : giöõa caùc nöôùc

 • Laø bieän phaùp tröïc tieáp taùc ñoäng vaøo tyû giaù hoái ñoaùi, coù nghóa laø ngaân haøng trung öông hay caùc cô quan ngoaïi hoái cuûa nhaø nöôùc duøng nghieäp vuï tröïc tieáp mua baùn ngoaïi hoái ñeå ñieàu chænh tyû giaù hoái ñoaùi.

 • Khi tyû giaù hoái ñoaùi leân cao, ngaân haøng trung öông tung ngoaïi hoái ra baùn ñeå keùo tyû giaù hoái ñoaùi tuït xuoáng. Muoán thöïc hieän ñöôïc bieän phaùp naøy, ngaân haøng trung öông phaûi coù döï tröõ ngoaïi hoái lôùn. Song, neáu tình hình thieáu huït cuûa caùn caân thanh toaùn quoác teá cuûa moät nöôùc keùo daøi thì khoù coù nguoàn döï tröõ ngoaïi hoái lôùn ñeå thöïc hieän chính saùch naøy.


Nha n xe t
NHAÄN XEÙT giöõa caùc nöôùc

 • Chính saùch chieát khaáu vaø chính saùch hoái ñoaùi ñeàu daãn ñeán maâu thuaãn giöõa caùc taäp ñoaøn tö baûn trong nöôùc, giöõa thöông nhaân xuaát khaåu muoán naâng cao tyû giaù hoái ñoaùi leân, vôùi thöông nhaân nhaäp khaåu muoán haï thaáp tyû giaù hoái ñoaùi xuoáng, giöõa nhaø xuaát khaåu voán muoán haï thaáp tyû giaù hoái ñoaùi vôùi nhaø nhaäp khaåu voán muoán naâng cao tyû giaù hoái ñoaùi vaø maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn chuû nghóa vôùi nhau, vì tyû giaù cuûa moät nöôùc naâng leân thì haïn cheá xuaát khaåu haøng cuûa nöôùc khaùc nhöng laïi khuyeán khích vieäc xuaát khaåu voán cuûa nöôùc khaùc, do ñoù, laøm cho caùn caân thöông maïi vaø caùn caân thanh toaùn cuûa nöôùc ngoaøi ñoù vôùi nöôùc thöïc hieän hai chính saùch naøy bò thieät haïi.


3 pha gia tie n te devaluation
3. Phaù giaù tieàn teä (Devaluation) giöõa caùc nöôùc

 • Phaù giaù tieàn teä laø haï söùc mua cuûa tieàn teä nöôùc mình so vôùi ngoaïi teä hay laø naâng cao tyû giaù hoái ñoaùi cuûa moät ñôn vò ngoaïi teä.

 • Taùc duïng cuûa phaù giaù tieàn teä :

 • -Khuyeán khích xuaát khaåu, haïn cheá nhaäp khaåu, taùc duïng khoâi phuïc söï caân baèng cuûa caùn caân ngoaïi thöông, goùp phaàn caûi thieän caùn caân thanh toaùn quoác teá.

 • -Khuyeán khích nhaäp khaåu voán vaø haïn cheá xuaát khaåu voán ra beân ngoaøi cuõng nhö chuyeån tieàn ra nöôùc ngoaøi, do ñoù coù taùc duïng laøm taêng khaû naêng cung ngoaïi hoái, giaûm nhu caàu veà ngoaïi hoái, nhôø ñoù tyû giaù hoái ñoaùi seõ giaûm xuoáng.

 • -Khuyeán khích du lòch vaøo trong nöôùc, haïn cheá du lòch ra nöôùc ngoaøi, vì vaäy quan heä cung vaø caàu ngoaïi hoái bôùt caêng thaúng.


4 na ng gia tie n te revaluation
4. Naâng giaù tieàn teä giöõa caùc nöôùc (Revaluation) :

 • Laø vieäc naâng giaù chính thöùc ñôn vò tieàn teä nöôùc mình so vôùi ngoaïi teä, töùc laø naâng cao haøm löôïng vaøng cuûa tieàn nöôùc mình leân, tyû gíaù cuûa ngoaïi hoái so vôùi ñoàng tieàn naâng giaù bò suït xuoáng, hay laø haï thaáp tyû giaù hoái ñoaùi xuoáng.

 • Aûnh höôûng cuûa naâng giaù tieàn teä ñoái vôùi ngoaïi thöông cuûa moät nöôùc hoaøn toaøn ngöôïc laïi vôùi phaù gíaù tieàn teä. Naâng giaù tieàn teä trong nhöõng ñieàu kieän hieän nay thöôøng xaûy ra döôùi aùp löïc cuûa nöôùc khaùc maø caùc nöôùc naøy mong muoán taêng khaû naêng caïnh tranh haøng hoaù cuûa mình vaøo nöôùc coù caùn caân thanh toaùn vaø caùn caân thöông maïi dö thöøa.


ad