2011 gada valsts bud eta likuma normas pa vald b m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011.gada valsts budžeta likuma normas pašvaldībām PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011.gada valsts budžeta likuma normas pašvaldībām

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

2011.gada valsts budžeta likuma normas pašvaldībām - PowerPoint PPT Presentation

najwa
111 Views
Download Presentation

2011.gada valsts budžeta likuma normas pašvaldībām

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2011.gada valsts budžeta likuma normas pašvaldībām

  2. Par IIN ieņēmumu garantiju apmēru: IIN ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību budžetiem — 82 procentu apmērā un valsts budžetam — 18 procentu apmērā; IIN maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 45 lati un IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu — 70 lati mēnesī. Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos ir 590 400 000 latu, tajā skaitā prognozētā Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa  ir 366 417 373 lati. Pašvaldībām, kas IIN saņem caur Valsts kases sadales kontu, tiek garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk kā 96% apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka tiek noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procen­tuālais sadalījums pa ceturkšņiem šādā apmērā: I ceturksnī – 20 %, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī –27 %, IV ceturksnī – 29 %. Finanšu ministrija līdz nākamā mēneša 10.datumam izvērtē faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto atbilstoši minētajam procentuālajam sadalījumam (viena trešā daļa no ceturkšņa prognozes). Gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 4 procentiem (no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas. Ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze pārpildās, Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un atdot to valsts budžetam.

  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa 2011.gadam prognozes apmēru • Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze 2011.gadam, kas ir izmantota PFI aprēķinam, ir noteikta pamatojoties uz pašvaldību iesniegto informāciju par nodokļa prognozi, kas aprēķināta, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumu Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” noteiktos nosacījumus.

  4. Pašvaldību vērtētie ieņēmumi (Ls uz iedzīvotāju) pēc PFI un valsts budžeta dotācija Valsts budžeta finansējums 5,7 milj. latu apmērā pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils, Liepāja)

  5. Pašvaldību aizņēmumi un galvojumi Pašvaldību aizņēmumu palielinājuma pieaugums 30,00 milj. latu apmērā 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu

  6. Pašvaldību aizņēmumi

  7. Pašvaldību ilgtermiņa saistības un ES līdzfinansētie projekti Pašvaldībām 2011.gadā būs tiesības uzņemties ilgtermiņa saistības līdz 3 gadiem pakalpojumiem, kas nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 2011.gadā paredzēs valsts budžetā avansa maksājumus pašvaldību un to komersantu īstenoto Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. 2011.gadā pārdalīs ministriju neapgūtos Eiropas Savienībaspolitikas instrumentu līdzekļuspašvaldībām projektu īstenošanai atbilstoši projekta līgumā paredzētajam un līdzekļu apguves prioritātēm, kā arī apguves iespējām.

  8. Sociālās drošības stratēģijas pasākumi Par papildu nepieciešamo finansējumu otrajam pusgadam tiks lemts, izvērtējot pirmā un otrā gada ceturkšņa izpildi visiem sociālā drošības tīkla pasākumiem, izskatīs iespējas veikt iekšējo pārdali starp pasākumiem. Darba praktizēšanas ar stipendiju programmu nav plānots pārtraukt, tās īstenošana tiks turpināta līdz 2011.gada beigām, novirzot pasākuma īstenošanai 14 073 233 latu. 2011.gadā saglabājami spēkā esošie nosacījumi attiecībā uz GMI un dzīvokļu pabalstiem