Marie Curie Fellowship
Download
1 / 29

Piešťany, jún 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Marie Curie Fellowship. doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, Košice [email protected] Piešťany, jún 2007. Marie Curie Fellowship. Marie Curie štipendiá - štipendiá poskytované Európskou komisiou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Piešťany, jún 2007' - naif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Marie Curie Fellowship

doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, Košice

[email protected]

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Marie Curie štipendiá- štipendiá poskytované Európskou komisiou

Akcie pod hlavičkou Marie Curie (Marie Curie Actions) patrili medzi najpopulárnejšie v rámci všetkých predchádzajúcich rámcových programov. Za ten čas sa vyprofilovali z jednoduchých mobilitných štipendií na štipendiá stimulujúce rozvoj kariéry výskumníkov.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

V 7. rámcovom programe sa aktivity združené pod hlavičkou Marie Curie Actions presunuli do programu People, ktorý je celý venovaný ľudským zdrojom vo výskume. Na tento program je vyčlenených 4,7 bilióna eur až do roku 2013.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Cieľmi programu People je kvantitatívne aj kvalitatívne posilňovať ľudský potenciál vo výskume v Európe pomocou:

- stimulovania ľudí stať sa výskumníkom

- povzbudzovania európskych výskumníkov ostať

v Európe

- vytvárať atraktívne prostredie pre výskumníkov

z iných kontinentov tak, aby sa Európa stala

atraktívnym miestom pre najlepších výskumníkov.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

 • Aktivity v rámci programu People:

 • Tréning mladých výskumníkov (Initial training of researchers)

 • Celoživotný tréning a rozvoj kariéry (Life-long training and career development)

 • Partnerstvo priemysel a akademická obec (Industry-academia pathways and partnerships)

 • Medzinárodná dimenzia (International dimension)

 • Špecifické akcie – snaha o odstránenie problémov s mobilitami a podporu kariérneho rozvoja výskumníkov v Európe

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Všetky akcie pod hlavičkou programu People sú adresované výskumníkom vo všetkých fázach ich rozvoja počnúc dňom, kedy ukončili vysokoškolské vzdelanie. Marie Curie akcie sa týkajú všetkých vedeckých oblastí a technologického vývoja.

Základné pojmy

Early-stage researcher

Experienced researcher

- od 4 do 10 rokov praxe

- nad 10 rokov praxe

Prijateľnosť žiadateľa z pohľadu národnej príslušnosti

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Aktivity pre rok 2007

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

 • Aktivita 1: Tréning mladých výskumníkov

 • Vytvorenie siete pracovísk pre tréning mladých výskumníkov (Initial training networks - ITN)

 • early- stage researcher

 • Cieľ - zatraktívnenie práce výskumníka medzi mladými ľuďmi prostredníctvom medzinárodnej siete.

 • Personal Career Development Plan

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Aktivita 2: Celoživotný tréning a rozvoj kariéry (Life-long training and career development)

2.1. Vnútro európske štipendiá (Intra-European Fellowships for Career Development - IEF)

2.2. Európske reintegračné granty (European Reintegration Grants – ERG)

2.3. Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (Co-funding of Regional, National and International Programmes – COFUND)

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

2.1. Vnútro európske štipendiá - IEF

Cieľ - podpora rozvoja kariéry skúsených výskumníkov (experienced researchers) s dôrazom na rozšírenie ich osobných znalostí z rôznych odborov, ale aj pri vytváraní ich vlastných vedeckých tímov a získavaní vedúcich pozícií

- pre individuálne štipendiá

- 12 – 24 mesiacov

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

2.2. Európske reintegračné granty - ERG

Cieľom tejto akcie je pomôcť skúseným výskumníkom (experienced researchers) v reintegrácii do pracovného procesu po ukončení stáže v rámci Marie Curie Action. Umožňuje výskumníkom vybudovať si na výsledkoch získaných počas stáže svoj vlastný projekt a napomôcť svojej vlastnej kariére.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

 • Aktivita 3: Partnerstvo priemysel a akademická obec

 • 3.1 Partnerstvo priemysel a akademická obec – IAPP

 • Cieľom tejto akcie je vytvoriť alebo vylepšiť komunikáciu medzi verejnými výskumnými organizáciami a komerčnými podnikmi vrátane tradičných výrobných odvetví v dlhodobom časovom horizonte.

 • Realizácia projektu predpokladá:

  • - výmenu znalostí a skúseností medzi partnermi formou výmenných pobytov zamestnancov

  • - zamestnanie skúsených výskumníkov z vonku s cieľom vyškoliť vlastných zamestnancov

  • - organizácia workshopov a konferencií

 • Trvanie projektu je na 3 – 4 roky.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Aktivita 4: Medzinárodná dimenzia

4.1 Medzinárodné štipendium pre odchádzajúcich výskumníkov zamerané na rozvoj kariéry (International Outgoing Fellowship for Career Development - IOF)

4.2 Medzinárodné štipendium pre prichádzajúcich výskumníkov (International Incoming Fellowship -IIF)

4.3 Medzinárodné reintegračné granty (International Reintegration Grants – IRG)

4.4 Iné medzinárodné aktivity

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

4.1 Medzinárodné štipendium pre odchádzajúcich výskumníkov zamerané na rozvoj kariéry (IOF)

Cieľ - posilnenie medzinárodnej dimenziu v rozvoji kariéry európskych vedcov, tým že im je poskytnutá možnosť pracovať a študovať v tretej krajine.

Podpora je určená individuálnym projektom, podávaných skúsenými výskumníkmi v spolupráci s materskou organizáciou.

maximálne 3 roky

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

4.2 Medzinárodné štipendium pre prichádzajúcich výskumníkov – IIF

Cieľ - posilnenie vedeckej komunity v členských a asociovaných krajinách EÚ príchodom vynikajúcich vedcov z tretích krajín

Podpora je určená individuálnym projektom, podávaných prichádzajúcimi skúsenými výskumníkmi (teda obyvateľmi tretích krajín) v spolupráci s prijímajúcou organizáciou.

Trvanie je medzi 1 – 2 rokmi

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

4.3. Medzinárodné reintegračné granty – IRG

Cieľ - posilnenie atraktívnosti európskych pracovísk tak, aby výskumníci, ktorí pracovali v tretích krajinách počas doby viac ako 3 rokov sa chceli a mohli vrátiť pracovať do niektorej z členských krajín.

Táto akcia je určená pre skúsených výskumníkov, ktorí pracovali v tretích krajinách počas doby viac ako 3 rokov.

Trvanie je 2 – 4 roky

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Aktivita 5: Špecifické akcie

5.1 Noc výskumníkov (Researchers Night - NIGHT)

5.2 Cena Marie Curie 2007 (Marie Curie Awards 2007 - AWARDS)

5.3 Ceznárodná spolupráca medzi ERA-MORE členmi (Trans-national collabortion among ERA-MORE members (ERA-MORE)

5.4 Ceznárodná spolupráca medzi Národnými kontaktnými bodmi (Trans-national collabortion among NCPs - NCP)

5.5 Špecifické akcie, ktoré nie sú začlenené v predchádzajúcich výzvach

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Realizácia

Work Program 2007

formuláre

Aktivita 1: Tréning mladých výskumníkov – 240 miliónov eur

Aktivita 2.1: Vnútro európske štipendiá – 72 miliónov eur

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Finančná podpora - štipendium

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

 • Štipendium sa skladá:

 • mesačné štipendium (korigované koeficientom platným pre prijímajúcu krajinu)

 • mesačný príspevok na mobilitu (500 Euro pre slobodných, 800 Euro pre rodiny)

 • jednorazový príplatok 2000 Eur určený na preklenutie obdobia po ukončení štipendia a uľahčenie návratu do pracovného procesu v mieste pôvodu

 • raz ročne príplatok na cestovanie v závislosti od vzdialenosti bydliska

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

 • Príspevok pre organizáciu:

 • 500 Euro ak si projekt nevyžaduje laboratórny výskum alebo 800 euro mesačne, ak je súčasťou projektu laboratórny výskum

 • 3% z celkovej výšky poskytnutých prostriedkov na aktivity súvisiace s riadením projektov - administratíva a pod

 • 10% z celkovej sumy na mimoriadne výdavky.

 • Platby sa však môžu líšiť podľa typu poskytnutého grantu.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Marie Curie Fellowship Association

http://mcfa.eu, www.mariecurie.org

Medzinárodná asociácia združujúca vedcov, ktorým bolo poskytnuté Marie Curie štipendium Európskym spoločenstvom.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Výhody plynúce z členstva sú:

- prístup do databázy členov

- prístup na diskusné fórum

- možnosť e-mailovej schránky na doméne mariecurie.org s možnosťou preposielania správ na inú zvolenú adresu

- zľava na poplatky na MCFA konferencie a workshopy

- právo voliť predsedníctvo MCFA

- možnosť byť volený do predsedníctva MCFA alebo za národného koordinátora

- možnosť navštíviť konferencie ako predstaviteľ MCFA

- možnosť stať sa spoluautorom prehlásení, ku ktorým bolo MCFA prizvané

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Okrem toho majú členovia 13 - 30% zľavu na nákup kníh v kníhkupectve AMAZON a zľavy na prenájom áut v HERTZ.

Najväčšou výhodou je dostupnosť informácií, získavanie nových kontaktov, možnosť zúčastňovať sa školení organizovaných MCFA

Základom organizácie MCFA sú národné skupiny, ktoré dnes existujú v 17 krajinách.

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Konferencia organizovaná Academia Europaea

„The Scientific and Cultural Architecture of Man in Nature“

v Postupime

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Výročné zasadnutie asociácie držiteľov štipendia Marie Curie (MCFA) v Benátkach

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Marie Curie Development Host Fellowship

Technická univerzita Kréty

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Chania

Piešťany, jún 2007


Marie Curie Fellowship

Ďakujem za pozornosť

Piešťany, jún 2007


ad