Warto przedsi biorstwa
Download
1 / 50

Warto?? przedsi?biorstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

Wartość przedsiębiorstwa. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY - rozmiary udziałów w innych firmach - stan prawny firmy - zadłużenie - zdolność do spłacania kredytów - lokalizacja - metoda wyceny. Podstawowe pojęcia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warto?? przedsi?biorstwa' - naeva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Warto przedsi biorstwa

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY

- rozmiary udziałów w innych firmach

- stan prawny firmy

- zadłużenie

- zdolność do spłacania kredytów

- lokalizacja

- metoda wyceny


Podstawowe poj cia
Podstawowe pojęcia

 • Zysk księgowy- jest różnicą między przychodami i kosztami, jest równy wynikowi obliczonemu z rachunku zysków i strat.

 • Zysk ekonomiczny kwota, jaka pozostaje po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów, łącznie z kosztem alternatywnym i kosztem ryzyka. Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa zwany czasami rzeczywistą wartością dodaną- jest równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, które można by uzyskać wypożyczając równowartość kapitału wg przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie.


Warto przedsi biorstwa

 • Zysk kapitałowy - to wzrost wartości samego kapitału, np. w wyniku wzrostu cen posiadanych papierów wartościowych na giełdzie, różnic kursowych walut lub cen nieruchomości, maszyn i materiałów.

 • Zysk rezydualny jest to różnica między stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału a kosztem tego kapitału, jest to suma zysków netto pomniejszonych o odsetki od kapitału ustalone według aktualnej stopy procentowej.


Warto przedsi biorstwa

 • Normalny zysk przedsiębiorstwa - ma miejsce wtedy gdy zysk ekonomiczny jest równy 0. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorstwo nie tworzy rzeczywistej wartości dodanej

 • Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr; suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac.


Warto przedsi biorstwa

 • Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości), ilość dobra, z którego produkcji należy zrezygnować, by zwiększyć produkcję innego dobra; występuje, gdy istnieją ograniczone (rzadkie) zasoby czynników produkcji.

 • koszt ryzyka możliwa do przewidzenia strata związana z niepowodzeniem pewnej części przedsięwzięć firmy; stanowi składnik kosztów przedsiębiorstwa.


Zysk ekonomiczny
Zysk ekonomiczny=

=Przychody – koszty ekonomiczne

KOSZTY EKONOMICZNE dzielą się na:

- Jawne (koszty amortyzacji, wynagrodzeń, zużycia materiałów),

- Ukryte ( alternatywny koszt kapitału; odpowiada dochodowi jaki producent mógłby osiągnąć gdyby zaangażował ten kapitał w inną inwestycję)


Zysk ksi gowy kosztom ekonomicznym
Zysk księgowy = kosztom ekonomicznym

wówczas występuje zysk normalny

Jeśli zysk księgowy > kosztów ekonomicznych

wówczas występuje zysk ekonomiczny, nazywany nieraz zyskiem czystym lub rezydualnym


Warto przedsi biorstwa

Przyrost wartości przedsiębiorstwa zależy od oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zysk netto niewiele mówi o przepływach i nie może być miernikiem tworzenia wartości dla akcjonariuszy.Dlatego stworzono narzędzia oceny przedsiębiorstwa z punktu widzenia maksymalizacji jego wartości.

Ekonomiczna wartość dodana

EVA

(ekonomic value added)

Rynkowa wartość dodana

MWA

(market value added)


Warto przedsi biorstwa
EVA przyszłych przepływów pieniężnych. to wartość różnicy między dochodem uzyskiwanym przez właściciela a dochodem przez niego oczekiwanym:

 • dochód uzyskany = EBIT * (1-T) = NOPAT

 • dochód oczekiwany = IC * WACC

 • a więc: EVA = EBIT * (1-T) – IC * WACC

 • objaśnienia:

 • EBIT– zysk operacyjny przed opodatkowaniem;

 • T – stopa podatku dochodowego

 • IC – wartość kapitału, która została zainwestowana przez właścicieli oraz wartość oprocentowanego kapitału wierzycieli (majątek trwały + kapitał obrotowy ale bez oprocentowanych zobowiązań bieżących)


Ekonomiczna warto dodana eva
Ekonomiczna wartość dodana przyszłych przepływów pieniężnych.EVA

 • Miara ta informuje czy dana firma kreuje wartość dla właścicieli.

 • Właściciel firmy (np. akcjonariusz spółki giełdowej) oczekuje wzrostu jej wartości. Wzrost wartości przedsiębiorstwa następuje gdy w toku bieżącej działalności i działalności inwestycyjnej stopa zwrotu od zainwestowanego kapitału będzie wyższa od kosztu pozyskania i dysponowania tym kapitałem.


Warto przedsi biorstwa

 • EVA jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa różniącym się od większości innych tym, że potrąca z zysku koszty całego kapitału zainwestowanego przez firmę.

 • Stanowi szkielet kompleksowego zarządzania finansami i stymulującego systemu wynagrodzeń, który może ukierunkować każdą decyzję podejmowaną w firmie, poczynając od gabinetu zarządu, a kończąc na hali produkcyjnej: może przekształcić kulturę przedsiębiorstwa, polepszyć życie zawodowe wszystkich członków organizacji, pozwalając im odnieść większy sukces, i pomóc pracownikom w pomnożeniu bogactwa akcjonariuszy, klientów oraz ich samych.


Warto przedsi biorstwa

 • W koncepcji EVA koszt kapitału to to, co ekonomiści nazywają kosztem utraconych korzyści.

 • Jest to stopa zwrotu, jakiej mogliby oczekiwać inwestorzy, lokując pieniądze w portfelu składającym się z akcji innych firm oraz obligacji o porównywalnym ryzyku, i z którego rezygnują jako właściciele papierów wartościowych danego przedsiębiorstwa.

 • Koszt kapitału wiąże się z fundamentalną zasadą, pochodząca jeszcze z czasów Adama Smitha, że firma musi osiągnąć minimalną, konkurencyjną stopę zwrotu z całego zainwestowanego w niej kapitału.


Warto przedsi biorstwa

 • Tak jak pożyczkobiorcy domagają się należnych im odsetek, tak akcjonariusze żądają przynajmniej minimalnej akceptowalnej stopy zwrotu z pieniędzy, które ryzykują.

 • Z drugiej strony, ekonomiczna wartość dodana to zysk obliczany z punktu widzenia akcjonariuszy.

 • Jeżeli oczekują minimalnej stopy zwrotu z inwestycji równej, powiedzmy 12 procent, nie zaczynają „zarabiać pieniędzy”, dopóki nie przekroczą tej granicy.


Warto przedsi biorstwa

 • Ekonomiczna wartość dodana opiera się na zasadzie, że to, co nazywamy zyskiem, pieniądze, które zostają na obsługę kapitału własnego, nie jest zazwyczaj żadnym zyskiem.

 • Dopóki przedsiębiorstwo nie zarobi kwoty przewyższającej jej koszty kapitału, dopóty ponosi stratę. Nieważne, że płaci podatki, tak jakby osiągała prawdziwy zysk. Przedsiębiorstwo wciąż oddaje gospodarce mniej, niż od niej bierze w postaci zasobów. (...) Nie dodaje bogactwa, ale je niszczy”.


Warto przedsi biorstwa

 • Wielu dyrektorów przedsiębiorstw zapomniało o tej prostej zasadzie, ponieważ przyzwyczajano ich do koncentrowania się na tradycyjnych zyskach księgowych, od których potrąca się odsetki od zadłużenia, ale nie odejmuje wcale kosztu kapitału własnego.

 • Co gorsza, większość menedżerów liniowych skupia się na zysku operacyjnym, który nie uwzględnia nawet opłat za kapitał obcy.

 • Prawdziwe zyski zaczynają się dopiero wtedy, gdy koszt kapitału zostaje pokryty tak jak wszystkie inne koszty.


Warto przedsi biorstwa

 • Ekonomiczna wartość dodana jest miernikiem tych prawdziwych zysków.

 • Z matematycznego punktu widzenia równa się różnicy pomiędzy zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu i odpowiednim kosztem kapitału zarówno obcego, jak i własnego.

 • To, co pozostaje, to wyrażona kwota, o którą zyski w danym okresie są wyższe lub o którą są niższe od kosztu całego kapitału, zainwestowanego dla ich osiągnięcia.

 • Wielkość tę ekonomiści określają mianem dochodu rezydualnego, jest to reszta pozostała po pokryciu wszystkich kosztów. Ekonomiści nazywają ją również zyskiem ekonomicznym lub ekonomiczna rentą lub EVA.


Eva ekonomiczna warto dodana
EVA- ekonomiczna wartość dodana prawdziwych zysków.

(Oparta na wielkościach zysku rezydualnego)

EVA = NOPATt– WACC t x Kt-1

NOPATt –zysk operacyjny po opodatkowaniu w okresie t (skorygowany),

WACC t – średni ważony koszt kapitału w okresie t.

K t-1 -Kapitał zainwestowany w okresie t-1 (skorygowany),


Warto przedsi biorstwa

lub prawdziwych zysków.

EVA = (ROICCt – WACCt) x Kt-1

gdzieROICCt = NOPATt/Kt-1

ROICC t- stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału w okresie t

Wzrost wartości firmy występuje wówczas gdy rentowność zainwestowanego kapitału przekracza całkowity koszt jego pozyskania czyli jeśli jest wyższa od średnioważonego kosztu kapitału.

gdy ROICC t> WACCt

(czyli EVA = (ROI – WACC) x K ; EVA >O jeśli ROI>WACC)


Eva economic value added
EVA ( prawdziwych zysków. economic value added)

„Wzrost wartości firmy następuje wówczas gdy rentowność zainwestowanego kapitału przekracza koszt jego pozyskania, jest wyższa od średnioważonego kosztu tego kapitału.

Jest to równocześnie wielkość zysku, która pozostaje po odjęciu kosztu kapitału całkowitego, w tym również kapitału własnego, który nie jest uwzględniany w wielkości obliczonego zysku”

(A. Skowronek-Mielczrek, Z. Leszczyński,Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, wyd. PWE, Warszawa 2008)


Eva economic value added1
EVA prawdziwych zysków. (economic value added)

Zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) jest ujmowany jako zysk przed odjęciem (kosztów finansowania aktywów kapitałem obcym)odsetek, po odjęciu amortyzacji, podatku.

NOPAT jest obliczany następująco:

NOPAT = PS – KO –PD (T)= EBIT – PD(T)

PS – przychody ze sprzedaży,

KO – koszty działalności operacyjnej z amortyzacją

EBIT – zysk ze sprzedaży przed opodatkowaniem i

odsetkami, PD (T) – podatek dochodowy naliczony od EBIT


Warto przedsi biorstwa
EVA prawdziwych zysków.

Zysk operacyjny po opodatkowaniu jest skorygowany o zmianę ekwiwalentu kapitału własnego i obcego.

Wartość kapitału jest skorygowana o zobowiązania nie-odsetkowe czyli zobowiązania wobec dostawców, publiczno – prawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze socjalne, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, rozliczenie międzyokresowe bierne.


Warto przedsi biorstwa
EVA prawdziwych zysków.

EVA wyraża efektywność działania przedsiębiorstwa – określa efekt jaki przyniosło zainwestowanie określonego kapitału na początku okresu.

Jeśli mamy ujemną wartość EVA (stratę ekonomiczną) to oznacza, że podmiot skonsumował część powierzonego przez właścicieli kapitału. Zmniejszyła się wartość przedsiębiorstwa.

Dodatnia wartość EVA oznacza, że przedsiębiorstwo zwiększyło bogactwo właścicieli.


Warto przedsi biorstwa
EVA prawdziwych zysków.

Jest to wielkość zysku jaka pozostaje po odjęciu kosztu kapitału całkowitego, w tym również kapitału własnego, który nie jest uwzględniany w wielkościach obliczonego zysku.

Należy pamiętać, że w uproszczeniu zainwestowany kapitał otrzymuje się odejmując od wartości aktywów zobowiązania bieżące a dokładniej sumę aktywów pomniejsza się o nieoprocentowane pasywa i powiększa o ekwiwalenty kapitału.


Warto przedsi biorstwa
Formuła obliczeniowa zainwestowanego kapitału prawdziwych zysków. (dokonywana na podstawie obecnych sprawozdań finansowych)

Aktywa

-niematerialna wartość firmy,

+skapitalizowany leasing operacyjny,

-nieoprocentowane zobowiązania

-rozliczenia międzyokresowe bierne,

-rezerwy na zobowiązania,

-środki trwałe w budowie łącznie z zaliczkami.


Warto przedsi biorstwa

 • EVA prawdziwych zysków. jest o wiele bardziej wymagającym kryterium efektywności funkcjonowania niż zysk netto ponieważ w swej kalkulacji uwzględnia koszt kapitału własnego.


Warto przedsi biorstwa

 • Zapewne zgodzicie się, iż ekonomiczna wartość dodana to rewolucja z prawdziwego zdarzenia, która w każdym przedsiębiorstwie może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników dla akcjonariuszy, pracowników i klientów.

 • Dotyczy to zarówno firm znajdujących się w obrocie publicznym, jak i prywatnym, a także każdej branży.


Przyk ad 1
Przykład 1. rewolucja z prawdziwego zdarzenia, która w każdym przedsiębiorstwie może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników dla akcjonariuszy, pracowników i klientów.

 • Jan Kowalski prowadzi własną działalność gospodarczą i osiąga zysk księgowy 4000 zł.

 • Jeśli osoba o jego kwalifikacjach zarabia na stanowisku menedżera w korporacji 3200 zł, to jest to dokładnie wartość potencjalnie utraconych możliwości.

 • Panu Kowalskiemu opłaca się więc praca na własny rachunek. Gdyby jednak korporacja oferowała pensję na poziomie np. 5200 zł, to mimo że pan Kowalski osiąga zysk księgowy, nie udaje mu się zrealizować zysku ekonomicznego, ponieważ z własnej działalności dostaje mniejsze wynagrodzenie, niż gdyby pracował w korporacji.


Warto przedsi biorstwa

 • W przykładzie nie są uwzględniane niewymierne zmienne, takie jak swoboda podejmowania decyzji w prowadzeniu własnej działalności czy elastyczny czas pracy, jaki może być udziałem pana Kowalskiego prowadzącego własną działalność.

 • Należy jednak zaznaczyć, że ujęcie księgowe opiera się na twardych faktach i cyfrach, co umożliwia sporządzanie zestawień finansowych, natomiast podejście ekonomiczne jest znacznie szersze, ale obejmuje zjawiska trudne do zmierzenia.


Warto przedsi biorstwa

 • Z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie przedsiębiorstwa można utożsamiać z pewnym sposobem zagospodarowania kapitału stanowiącego zasób przedsiębiorstwa.

 • Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa oznacza wybór najlepszego sposobu wykorzystania kapitału, przy jednoczesnym odrzuceniu gorszych, ale możliwych rozwiązań.

 • Nie można pominąć faktu, że gdyby udało się w miarę wiarygodny sposób oszacować alternatywny koszt wykorzystania kapitału, pomogłoby to przy podejmowaniu najbardziej efektywnych czy zyskownych decyzji w przedsiębiorstwie.

 • Jak wiadomo, przedsiębiorstwo ma za zadanie wygenerowanie jak największego zysku. W związku z tym zarówno osoby podejmujące decyzje w firmie, jak i te, które przygotowują zestawienia finansowe, powinny mieć świadomość, że można zmierzyć ekonomiczną efektywność przedsiębiorstwa.


Obliczanie ekonomicznej warto ci dodanej przedsi biorstwa eva
Obliczanie ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA)

 • EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu – koszt kapitału

 • gdzie koszt kapitału obliczamy przy użyciu średniego ważonego kosztu kapitału pomnożonego przez wartość aktywów netto. Wtedy:

 • EVA = zysk operacyjny netto po opodatkowaniu – WACC × aktywa netto

 • gdzie:

 • EVA – oznacza ekonomiczną wartość dodaną przedsiębiorstwa,,

 • WACC – oznacza średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa,


Warto przedsi biorstwa

 • Ekonomiczna wartość dodana jest kreowana w przedsiębiorstwie odnoszącym sukcesy na rynku powodujące dodatni wynik księgowy.

 • Pokazuje to wysokość zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu. Niemniej jednak kryterium dodatniego wyniku księgowego wynikającego z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa nie jest wystarczające przy tworzeniu ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa.

 • Z przytoczonego wzoru ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA) wynika, że głównym czynnikiem kreacji ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa jest zysk operacyjny netto po opodatkowaniu, natomiast czynnikiem oddziałującym negatywnie na ekonomiczną wartość dodaną przedsiębiorstwa jest koszt kapitału.


Eva to r nica mi dzy zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu a kosztem kapita u
EVA to różnica między zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu a kosztem kapitału.

 • Ekonomiczna wartość dodana przedsiębiorstwa pozostaje zatem w silnym związku z czynnikami kreacji zysku z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, takimi jak przychody ze sprzedaży oraz pozycje kosztów bezpośrednich, przypisanych kosztom prowadzenia działalności operacyjnej.


Warto przedsi biorstwa

 • W pesymistycznych scenariuszach zmniejszenie przychodów ze sprzedaży powinno motywować w pierwszej kolejności do redukcji kosztów prowadzenia działalności operacyjnej, a dopiero później powinno wpłynąć na zmniejszenie kapitału.

 • Umożliwi to zmniejszenie kosztów obsługi kapitału i najprawdopodobniej ocali ekonomiczną wartość dodaną przedsiębiorstwa poprzez zrównoważenie wielkości kapitału niezbędnego do obsługi przedsiębiorstwa.

 • W przeciwnym razie zaniechanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa spowoduje, że koszt kapitału będzie nieproporcjonalny w stosunku do osiąganego zysku z działalności operacyjnej netto po opodatkowaniu.

 • Pesymistyczna wersja scenariusza rozwoju zdarzeń z EVA przytrafia się przedsiębiorstwu, którego produkt znajduje się w schyłkowej fazie cyklu, tzn. jest wypierany z rynku albo jest zastępowany substytutem.


Warto przedsi biorstwa

 • W optymistycznej wersji zdarzeń, kiedy ekonomiczna wartość dodana przedsiębiorstwa rośnie wraz z zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu, należy mieć na uwadze, że przyczyną polepszenia zysku operacyjnego może być wzrost przychodów ze sprzedaży albo zmniejszenie kosztów bezpośrednich, przypisanych działalności operacyjnej.

 • Na korzyść EVA działa wtedy konkurencja cenowa, kiedy zmniejszające się koszty bezpośrednie pozwalają na obniżenie ceny produktu i zwiększenie udziału w rynku, potwierdzone właśnie rosnącymi przychodami ze sprzedaży.

 • Takie umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa wiąże się zazwyczaj ze wzrostem ekonomicznej wartości dodanej, jeśli tylko ta ekspansja rynkowa nie została okupiona drogim kapitałem.

 • Dlatego celem funkcjonowania przedsiębiorstwa ukierunkowanego na pozytywny rozwój ekonomicznej wartości dodanej powinno być racjonalne operowanie kapitałem, aby zyski z działalności operacyjnej wystarczały przynajmniej na pokrycie kosztu kapitału.


Zalety eva
Zalety EVA wartość dodana przedsiębiorstwa rośnie wraz z zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu, należy mieć na uwadze, że przyczyną polepszenia zysku operacyjnego może być wzrost przychodów ze sprzedaży albo zmniejszenie kosztów bezpośrednich, przypisanych działalności operacyjnej.

 • syntetyczny miernik, który informuje o sytuacji przedsiębiorstwa,

 • łatwy w interpretacji zarówno przez finansistów, jak i osoby nieposiadające wiedzy finansowej,

 • pozwala na porównanie efektów działalności przedsiębiorstw niezależnie od struktury ich kapitałów,

 • sprawia, że pracownicy przedsiebiorstw zachowują się jak właściciele,

 • stosowanie tego wskaźnika zapewnia właściwą alokację kapitału na różnych poziomach agregacji i dezagregacji działaności przedsiębiorstwa.


Wady eva
Wady EVA wartość dodana przedsiębiorstwa rośnie wraz z zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu, należy mieć na uwadze, że przyczyną polepszenia zysku operacyjnego może być wzrost przychodów ze sprzedaży albo zmniejszenie kosztów bezpośrednich, przypisanych działalności operacyjnej.

 • EVA jest niedoszacowane w niedawno powstałych spółkach,

 • wyższy wskaźnik mają te przedsiębiorstwa, które opóźniają lub przejściowo wstrzymują realizację planowanych inwestycji,

 • wybór metody amortyzacji może zniekształcać wielkość EVA,

 • ze względu na liczne korekty obliczeń, ich zastosowanie lub nie, czy też możliwości przyjęcia przez analityków odmiennych metod kalkulacji, mogą pojawiać się problemy z wykorzystaniem EVA do porównań między przedsiębiorstwami i między sektorami,

 • nie wykazuje zbyt wysokiej zgodności z wartością rynkową przedsiębiorstwa.


Rynkowa warto dodana mva market value added jest uzupe nieniem eva
Rynkowa wartość dodana wartość dodana przedsiębiorstwa rośnie wraz z zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu, należy mieć na uwadze, że przyczyną polepszenia zysku operacyjnego może być wzrost przychodów ze sprzedaży albo zmniejszenie kosztów bezpośrednich, przypisanych działalności operacyjnej. MVA(market value added)jest uzupełnieniem EVA

Jest to nadwyżka rynkowej wartości

przedsiębiorstwa (V) nad wartością

zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału (K).

MVA = V-K

Odzwierciedla wzrost bogactwa inwestorów angażujących swój kapitał w przedsiębiorstwie, jest to więc przyrost wartości ponad zainwestowany kapitał.

Określa kondycję zewnętrzną przedsiębiorstwa .

Jest miernikiem na dany moment, przedstawia efekt kreacji wartości przedsiębiorstwa od początku jego istnienia.


Rynkowa warto kapita u r c x n c cena akcji n liczba akcji czyli mva c x n k k kapita skorygowany
Rynkowa wartość kapitału wartość dodana przedsiębiorstwa rośnie wraz z zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu, należy mieć na uwadze, że przyczyną polepszenia zysku operacyjnego może być wzrost przychodów ze sprzedaży albo zmniejszenie kosztów bezpośrednich, przypisanych działalności operacyjnej.R=c x n c – cena akcji, n – liczba akcjiczyliMVA = c x n – K K- kapitał skorygowany


Warto przedsi biorstwa

MVA jest miarą chwilową, ponieważ jej wartość zmienia się z każdą zmianą rynkowej ceny akcji.Jest różnicą między sumą gotówki jaką właściciele spółki (w danym momencie) mogliby otrzymać ze sprzedaży swoich akcji a wielkością uprzednio zainwestowanego kapitału.


Warto przedsi biorstwa

Wysoka i rosnąca wartość MVA świadczy o wysokiej, kreowanej przez przedsiębiorstwo wartości dla właścicieli. Rynkowa wartość kapitału akcyjnego zależy od oceny perspektyw rozwojowych jednostki, której dokonują inwestorzy.


Mi dzy eva i mva istnieje cis y zwi zek
Między EVA i MVA kreowanej przez przedsiębiorstwo wartości dla właścicieli. istnieje ścisły związek

n

MVA = ∑ EVA/(1+WACC)ⁿ

t=1

Na rynkową wartość dodaną składają się zdyskontowane na dzisiaj przewidywane wartości EVA z poszczególnych okresów.

EVA jest miernikiem wewnętrznym bieżących wyników działalności w ciągu roku. MVA jest miernikiem zewnętrznym (rynkowym).


Warto przedsi biorstwa

Wzrost MVA może towarzyszyć spadkowi EVA, czyli dodatnie MVA może towarzyszyć ujemnej EVA.Pomimo słabych wyników – uszczuplenia bogactwa właścicieli, inwestorzy korzystnie oceniają przyszłość przedsiębiorstwa.


Warto przedsi biorstwa

EVA i MVA można wykorzystać do porównań wyników rożnych jednostek, do tworzenia różnego rodzaju zestawienia i rankingów.1. Oblicza się wskaźnik standaryzowanej MVAMVA/K (skorygowany kapitał zainwestowany)Umożliwia on porównanie spółek o różnej wielkości kapitału zainwestowanegoJeśli np. otrzymamy wynik równy 32% możemy stwierdzić, iż rynkowa wartość kapitału własnego jest wyższa od skorygowanej wartości kapitału własnego o 32%.


2 tworzy si standaryzowany wska nik eva
2. Tworzy się standaryzowany wskaźnik EVA rożnych jednostek, do tworzenia różnego rodzaju zestawienia i rankingów.

EVA/Kinformujący o względnej efektywności procesu kreacji wartości przedsiębiorstwa. Jest odpowiednikiem ROA


Standaryzowany eva

EVA/Przychodów ze sprzedaży rożnych jednostek, do tworzenia różnego rodzaju zestawienia i rankingów.

Odpowiednik rotacji przychodów;

Informuje o efektywności sprzedaży (ile groszy z ekonomicznej wartości dodanej przypada na 1 zł przychodów).

Wystąpienie dodatniego wskaźnika rentowności

opartego na zysku netto (bilansowym) i ujemnego

wskaźnika opartego na wartości dodanej oznacza, że

spada efektywność działania.

Przedsiębiorstwo może osiągnąć nawet znaczne zyski netto a co za tym idzie wysoką rentowność jednocześnie marnotrawiąc powierzony jemu kapitał- uszczuplając bogactwo właścicieli.

Standaryzowany EVA


Warto przedsi biorstwa

Mierniki (wskaźniki) EVA i MVA obrazują przyrost wartości danej jednostki gospodarczej a więc wartość dodaną. Nie ustalają one wartości całego podmiotu. Wartość podmiotu można ustalić stosując odpowiednie metody wyceny przedsiębiorstw.


Przyczyny wyceny ca ej jednostki gospodarczej
Przyczyny wyceny danej jednostki gospodarczej a więc wartość dodaną. Nie ustalają one wartości całego podmiotu. (całej) jednostki gospodarczej

 • Transakcje kupna sprzedaży

 • Notowania na giełdzie,

 • Oferty publiczne,

 • Systemy wynagradzania bazujące na tworzeniu wartości,

 • Decyzje strategiczne dotyczące dalszego działania przedsiębiorstw,

 • Planowanie strategiczne (dotyczące przyszłości),

 • Identyfikacja determinant wartości (wycena pozwala zaobserwować, które z determinant mają wpływ na bieżącą wartość osiąganą przez przedsiębiorstwo).


Metody wyceny podmiot w
Metody wyceny podmiotów danej jednostki gospodarczej a więc wartość dodaną. Nie ustalają one wartości całego podmiotu.