legislat vne zmeny v zdravotnom poisten od 1 1 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Legislatívne zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Legislatívne zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Legislatívne zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2013. 1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. ► Definovanie zárobkovej činnosti - §10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. ▪ Výnimky z platenia odvodov do ZP a) príjem z dohody o brigádnickej práci študentov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legislatívne zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2013' - naeva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 dohody o pr cach vykon van ch mimo pracovn ho pomeru

1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

► Definovanie zárobkovej činnosti - §10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.

▪ Výnimky z platenia odvodov do ZP

a) príjem z dohody o brigádnickej práci študentov

b) príjem  z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti u poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu (zákon č. 461/2003 Z. z.), poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov

c) príjem z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti u poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku

► z vyššie uvedených príjmov sa odvody do ZP neplatia, zamestnávateľ takéto osoby ako zamestnancov do ZP neprihlasuje

► v prípade, ak študent pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti vyššie uvedená výnimka sa na takéhoto poistenca nevzťahuje – zamestnávateľ ho prihlasuje do ZP a z tohto príjmu sa odvody platia

► v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. sa poistenec dosahujúci príjmy z dohôd (okrem vyššie uvedených výnimiek) bude považovať za zamestnanca.

1 dohody o pr cach vykon van ch mimo pracovn ho pomeru1
1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

► Vykazovanie preddavkov za poistencov, ktorí majú príjmy z dohôd mimo pracovného pomeru sa bude realizovať na výkazoch preddavkov (MV) rovnako ako vykazovanie preddavkov za zamestnancov, ktorí majú príjmy z pracovného pomeru

►oznamovanie – určuje Metodický pokyn UDZS č. 3/4/2009 „Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni“

►forma a rozsah vykazovania – určuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z. z.

► vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z.

  • Príloha č. 1 – výkaz zamestnávateľa v listinnej forme
  • Príloha č. 4 – štruktúra výkazu v elektronickej forme
1 dohody o pr cach vykon van ch mimo pracovn ho pomeru2
1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

► Poistenca, ktorý má príjmy u zamestnávateľa iba z dohôd, zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje pod osobitným kódom 2D

► Zamestnávateľ kódom 2D prihlasuje zamestnanca pracujúceho na dohodu v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. na tie dni, ktoré vykonáva činnosť a má nárok na príjem (§5 ods. 1 písm. a) až h), j) až k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov)

► na dni, kedy poistenec nepracuje na dohodu a nemá iného platiteľa poistného, je povinný sa nahlásiť ako samoplatiteľ

►V prípade, že poistenec pracujúci na dohodu sa stane počas trvania dohody osobou podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zamestnávateľ nahlási poistenca na dni kedy sa začal  považovať za osobu podľa § 11 ods. 7 .m) a s). ako zamestnanca kódom 2D a zároveň ako osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s).

►Ak osoba, vykonávajúca činnosť na základe dohody počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni , tieto dni sa pokladajú za obdobie zamestnania - za tieto dni sa pokladajú presne 2 dni zo 7 dní, v súlade s ustanovením § 93 zákonníka práce, podľa ktorého má zamestnanec nárok raz za týždeň na dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku

1 dohody o pr cach vykon van ch mimo pracovn ho pomeru3
1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Súbeh pracovného pomeru a práce na dohodu u toho istého zamestnávateľa

► postupuje sa podľa § 29b ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. tzn., že poistenec má byť v mesačnom výkaze vykázaný len raz a príjmy z oboch činností t. j. z pracovného pomeru a z dohody sa spočítajú

►pri nahlasovaní poistenca do ZP v prípade súbehu práce na pracovný pomer a dohodu u toho istého zamestnávateľa má prednosť pracovný pomer

► ak dohoda bola uzatvorená počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ neprihlasuje do ZP poistenca kódom 2D, v mesačnom výkaze sa príjmy spočítajú

► ak je poistenec v ZP prihlásený ako zamestnanec z titulu pracovného pomeru a pracovný pomer sa ukončí, ale práca na dohodu naďalej trvá, zamestnávateľ poistenca ku dňu skončenia pracovného pomeru odhlási kódom 2 a zároveň prihlási kódom 2D

► ak poistenec pracuje na dohodu zamestnávateľ ho prihlási ako zamestnanca do ZP kódom 2D. V čase trvania práce na dohodu zamestnávateľ prijme poistenca do pracovného pomeru. Zamestnávateľ ukončí poistenca kódom 2D a prihlási ho ako zamestnanca kódom 2.

1 dohody o pr cach vykon van ch mimo pracovn ho pomeru4
1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody uzatvorené pred 01.01.2013

► Ak bola dohoda uzatvorená pred 1.1.2013 a aj bola ukončená pred 1.1.2013 a k vyplateniu príjmu z tejto dohody došlo až po 1.1.2013 , tieto príjmy nepodliehajú odvodovej a oznamovacej povinnosti.

► Ak bola dohoda uzatvorená pred 1.1.2013 a jej realizácia pokračuje aj po tomto dátume, vzniká oznamovacia a vykazovacia povinnosť od 1.1.2013 voči ZP.

Zmena statusu osoby počas obdobia vykonávania práce na dohodu

► ak počas výkonu prác na dohodu dôjde k zmene statusu poistenca (napr. sa stane poberateľom invalidného dôchodku), zamestnávateľ odhlási poistenca ako zamestnanca ku dňu kedy táto skutočnosť nastala. Do vymeriavacieho základu vstupuje alikvotná časť príjmov z dohody, pripadajúca na časť obdobia, v ktorom poistenec nebol poberateľom invalidného dôchodku.

slide7
2.Zavedenie nového platiteľa – §11 ods. 1 písm. e) platiteľ dividend a platenie preddavkov z príjmov z dividend

►Dividendy { §3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods.7 písm. i) zákona o dani z príjmov} – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. – pojem zavedený novelou zákona č. 580/2004 Z. z. účinnou od 01.01.2011

► V prípade príjmov z dividend sa bude uplatňovať dvojaký spôsob platenia poistného a to jednak preddavkovo a jednak v rámci ročného zúčtovania. Rozdiel v platení vyplýva zo skutočnosti či dividendy vypláca právnická osoba so sídlom na území SR alebo právnická osoba so sídlom mimo územia SR.

►Výška preddavku: výška preddavku z príjmov z dividend je najviac 14 % zo 120 násobku priemernej mesačnej mzdy

►Sadzba pri príjmoch z dividend: 14 %

►Vymeriavací základ: je suma vyplatených dividend v predchádzajúcom kalendárnom roku, rozdiel oproti minulému obdobiu je v tom, že do 31.12.2012 bola vymeriavacím základom pri príjmoch z dividend suma presahujúca sumu minimálneho základu

slide8
2.Zavedenie nového platiteľa – §11 ods. 1 písm. e) platiteľ dividend a platenie preddavkov z príjmov z dividend

A: dividendy, ktoré vypláca právnická osoba so sídlom na území SR

►Platiteľ dividend sa považuje sa platiteľa poistného v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.

► Za platiteľa dividend sa považuje právnická osoba so sídlom na území SR

► Preddavok na poistné vypočítava a odvádza platiteľ dividend za poistenca, ktorý má takéto príjmy. Platiteľ dividend si môže overiť poistný vzťah (k zdravotnej poisťovni) poistenca, ktorému vypláca dividendy prostredníctvom UDZS, alebo si môže overiť poistný vzťah na stránke UDZS v centrálnom registri poistencov.

► Preddavok na poistné za poistenca, ktorému bude platiteľ dividend vyplácať dividendy je splatný do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

slide9
2.Zavedenie nového platiteľa – §11 ods. 1 písm. e) platiteľ dividend a platenie preddavkov z príjmov z dividend

►Preddavok na poistné môže platiteľ dividend vykázať písomne alebo elektronicky do 8 dní odo dňa vyplatenia dividend poistencovi.

► Formu a spôsob vykázania dividend určuje vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z.

B. dividendy, ktoré vypláca právnická osoba so sídlom mimo územia SR

► V prípade, ak dividendy vypláca právnická osoba so sídlom mimo územia SR, je poistenec povinný oznámiť výšku takto vyplatených dividend do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku v ktorom boli dividendy vyplatené. Oznámenie sa realizuje na tlačive, ktoré tvorí prílohu vyhlášky MZ SR SR č. 130/2012 Z. z.

Maximálny ročný vymeriavací základ pri príjmoch z dividend

V prípade, že poistenec bude mať príjem z dividend v ročnom zúčtovaní sa maximálny ročný vymeriavací základ zvýši o sumu vyplatených dividend najviac však o sumu 120 násobku priemernej mesačnej mzdy. Uvedené sa použije prvýkrát v ročnom zúčtovaní za rok 2013, ktoré sa bude vykonávať v roku 2014.

3 neplaten skon enie pracovn ho pomeru a n hrada mzdy
3. Neplatené skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy

V prípade, ak súd rozhodne o neplatnom skončení pracovného pomeru postupuje zamestnávateľ nasledovne:

►Zamestnávateľ prihlási zamestnanca na obdobie neplatne skončeného pracovného pomeru

►Vykáže zamestnanca za obdobie neplateného skončenia pracovného pomeru, pričom sa nepoužijú ustanovenia o minimálnom preddavku tzn., že za predmetné obdobie bude na MV vykázaný s príjmom 0 Eur

►Náhrada mzdy bude predstavovať vymeriavací základ v mesiaci v ktorom bola zúčtovaná. Výška preddavku v takom mesiaci bude rešpektovať maximálny mesačný vymeriavací základ

Upozornenie: vyššie uvedený postup sa uplatní aj v prípade, ak dôjde k vyplateniu náhrady mzdy pri mimosúdnom vysporiadaní sporu

► Vyššie uvedený postup sa uplatní len na tie prípady, ktoré nastanú po 01.01.2013

3 neplaten skon enie pracovn ho pomeru a n hrada mzdy1
3. Neplatené skončenie pracovného pomeru a náhrada mzdy

►Do 31.12.2012 sa v prípade, ak súd rozhodol o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi postupovalo tak, že vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi bola časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac.

slide12
5. Zmena výšky minimálneho základu SZČO a samoplatiteľa a zmena výšky maximálneho vymeriavacieho základu

►Minimálny základ samoplatiteľa a SZČO sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy (do 31.12.2012 to bolo 44,2 %). Pre rok 2013 je minimálna výška preddavku SZČO a samoplatiteľa v sume 55,02 Eur

►Maximálny mesačný vymeriavací základ sa mení z 3 - násobku priemernej mesačnej mzdy na 5 - násobok priemernej mesačnej mzdy

► Maximálny ročný vymeriavací základ sa mení z 36 – násobku priemernej mesačnej mzdy na 60 - násobok priemernej mesačnej mzdy

► Priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu tzn. pre rok 2013 je to priemerná mzda z roku 2011.