1 / 15

Produktivitāte.lv

Produktivitāte.lv. Agrita Landzāne Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāja. Jēkabpils, 11.08.2011. Par projektu. Apmācību programma Latvijas un ārvalstu treneru kursi Pasniedzēju atlase un atklāti mācību kursu iepirkumi www.produktivitate.lv

naasir
Download Presentation

Produktivitāte.lv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Produktivitāte.lv Agrita Landzāne Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāja Jēkabpils, 11.08.2011

 2. Par projektu • Apmācību programma • Latvijas un ārvalstu treneru kursi • Pasniedzēju atlase un atklāti mācību kursu iepirkumi • www.produktivitate.lv • Projekta dokumentācija

 3. Fakti par projektu

 4. Par programmu • 79 mācību programmas • augustā iepirkumā vēl jaunas 18 programmas • partneru skaits - 133 • plānotais partneru skaits 250 (līdz 2012. gada beigām) • par Partneri uzņēmēji var kļūt bez maksas • projekts beidzas: 2013.gada novembris

 5. Galvenās mācību kursu tēmas

 6. Eksporta akadēmija • Eksporta Akadēmija • EksportaAkadēmijasstudijuvizīte • Eksporta stratēģijas izstrāde • EksportaRītuMeistarklases • Zīmolaadaptācijaeksportam • Eksportapārdošanasorganizācija • Starpkultūrupārrunuprasmes • Eksportaproduktaradīšana un kārodaseksporta „zvaigznes” • Spēcīgu Baltijas zīmolu izveide: Zīmola vadības procesi un stratēģijas eksporta veiksmei ES • Krievijas uzņēmējdarbības vide un eksporta iespējas Latvijas uzņēmējiem • Nīderlandesbiznesa vide un eksportaiespējasLatvijasuzņēmējiem • EksportsuzCentrāloĀziju (Kazahstāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna) u.c.

 7. Projekta īstenošanas shēma LTRK LIAA Pašnodarbinātais Komersants 1 Komersants 2 Apmācību sniedzējs**A Apmācību sniedzējs**B IUB

 8. Kā kļūt par Partneri?

 9. Uz finansējumu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas atbalstāmajās nozarēs • Šajā projektā neatbalstāmās nozares: • Ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība • Azartspēles un derības • Operācijas ar nekustamo īpašumu • Tirdzniecība • Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi • Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana • (MK noteikumi Nr. 328, 7 pielikums)

 10. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja: • projekta iesniedzējam vai partneriem ir nodokļu un citu noteikto obligāto maksājumu parādi • vai • partneri atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam* • * Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas - ceturtdaļu no pamatkapitāla. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti pirms mazāk nekā trijiem gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

 11. Lai pieteiktos programmā: 1. Iesniegums LTRK 2. Informatīva anketa par uzņēmumu 3. VID izziņa par nodokļu nomaksu

 12. Apmācību Finansējums • ESF atbalsta intensitāte programmas Partneriem: • 72.5% līdz 50 darbiniekiem • 62.5% no 50 līdz 250 darbiniekiem • 52.5%virs 250 darbiniekiem • Partneri avansā finansē savu darbinieku apmācības • ESF līdzfinansējums Partneriem tiek samaksāts pēc 3-4 mēnešiem • Projekta vadība, administrēšana: 7% no apmācību summas

 13. Projekta realizācijas kārtība • Partnerības līgums ar LTRK • Nosaka apmācības vajadzības • Izvēlas sev interesējošos mācību kursus • Vienojas ar pasniedzēju • 100% finansē apmācību izmaksas • Nodrošina savu darbinieku klātbūtni apmācībās • LTRK sagatavo atskaites • Saņem attiecināmo atbalsta finansējumu 3 mēnešu laikā pēc apmācībām.

 14. Projekta mājaslapa: www.produktivitate.lv

 15. Paldies par uzmanību! Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Agrita Landzāne Ervīns Butkevičs Jēkabpils reģionālā nodaļas vadītāja Produktivitate.lv koordinators Brīvības iela 157, Jēkabpils Kr. valdemāra iela 35, Rīga jekabpils@chamber.lvervins.butkevics@chamber.lv Tel. 26147741 Tel. 29454417

More Related