slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Webquests , Caza de tesouros e viaxes virtuais

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Webquests , Caza de tesouros e viaxes virtuais - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Webquests , Caza de tesouros e viaxes virtuais. Santiago. Webquests : Que son?. Webquest é unha actividade de aprendizaxe que aproveita a inmensa riqueza de informacións que , día a día , crece no Web.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Webquests , Caza de tesouros e viaxes virtuais' - myra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Webquests: Que son?
 • Webquest é unhaactividade de aprendizaxequeaproveita a inmensariqueza de informaciónsque, día a día, crece no Web.
 • O concepto de webquestfoicriado en 1995, por Bernie Dodge, profesordauniversidadeestatalda California, EUA, comopropostametodolóxicaparausar Internet de forma creativa.
slide3
WebQuests, porque?
 • Utilizaestratexias de motivación:
  • Paralelismo con tarefasauténticas
  • Recursosreais.
  • Atribución de papeis no traballocooperativo
  • O produto final estásuxeito a “feedback”
slide4
Desenvolvecapacidadescognitivas
 • Promove o aprendizadocooperativo
 • Permite a integración de recursosactuais
 • Orienta a navegación en Internet
 • É novidoso
slide5
Actividades de grupo (aprendizadocooperativo)
 • Conténelementos de motivación (intrínseca)
  • osalumnoscolócanse ante un desafíoou un problema
  • atribución dun papel a cadaparticipante
  • establecemento dun escenario de traballo
  • simulacióndunhaentrevista e un personaxe
  • ....
 • Poden ser disciplinaresouinterdisciplinares
slide6
Estrutura
 • Introdución
 • Tarefa
 • Proceso
 • Recursos - previamenteavaliados
 • Orientacións
 • Conclusión
 • Avaliación
slide7
INTRODUCIÓN
 • Define un escenario e ofrecealgunhainformación de fondo
 • Debedespertar o interese do alumnado a travésdunhavariedade de medios en tornoaotema:
  • relevantepara as experienciasanteriores dos alumnos e para o seufuturo.
  • importantepolassúasimplicacións
  • urxente, polanecesidade de proporcionarunhasolución nun breveperíodo de tempo.
  • divertida (polospapeisdesempeñados, polo produto final a elaborar, ...)
slide8
Tarefa
 • Asequible e interesante
 • Podecomprender:
  • resolución de problemas.
  • participación en debates/discusiónstemáticas
  • simulación de papeis
  • Elaboración de produtos
  • Planeamento/organizacióndunhaacción (viaxes, seminarios...)
  • ...
slide9
Descrición dos pasosnecesariospara a execucióndatarefa
 • Podeincluír:
  • unhadivisióndatarefa en sub-tarefas
  • descrición dos papeis a desempeñar
  • perspectivas a desenvolver.
 • Podeademaisincluírconsellossobre o aprendizadoousobrerelacións inter-persoais (ex: comoconducirunha “chuvia de ideas”)
 • A súadescricióndebe ser curta e clara
slide10
Recursos
 • Os recursos son os sites e páxinas Web que o profesorescolle e quedeben ser consultadospolosalunospararealizar a Tarefa.
slide11
Avaliación

Na seciónAvaliación, o alunodebe ser informadosobrecomo o seutraballoseráavaliado e en quecasos a verificaciónserá individual oucoletiva.

slide12
Conclusión
 • A Conclusión debe resumir, en poucas frases, os asuntos explorados na webquest e os obxectivos supostamente atinxidos. A conclusión é tamén o espazo para incentivar o aluno a continuar refletindo sobre o asunto, através de cuestións retóricas e links.
slide13
Créditos
 • A seción de Créditosdebepresentar as fontes de todososmateriaisutilizadosnawebquest: imaxes, músicas, textos, libros, sites, páxinas Web.
slide14
Compilación

Misterio

Periodísticas

Analíticas

Deseño

Taxonomía de tarefas

Produtos creativos

Recapitulación

Científicas

Autocoñecemento

Consenso

Persuasión

Xuízos

slide15
Reproduce o queaprendeu a través dun póster, dunhapresentación en PowerPoint, comunicación oral ... que:
 • deberáterunha forma diferentedapresentadanosrecursos
 • ser flexíbeltanto no contidocomona forma

Pon a énfasenacapacidade de síntese

slide16
Proporcionaprácticanaselección e explicación das selecciónsefectuadas
 • Nota: A informaciónrecollidadeberá ser transformada de algúnmodo
 • O alumnorecolle e organizainformaciónproveniente de variasfontes en formatosdiferentes.
 • desenvolvecriteriospara a selección dos items a compilar
slide17
MISTERI0
 • Implica un puzzleouunhahistoria de detectives
 • Non se encontra a respostanunhapáxinaespecífica.
 • Require sínteses de información de múltiplesfontes
 • Induce a concentrar a informaciónfacendoinferenciasouxeneralizacións a partir de fontesdiversas
slide18
Periodísticas
 • Actúacomoxornalista.
 • Reúnedatos e organízaos en textosperiodísticos
 • Maiorimportancia do rigor, lealtade e xustiza.
 • Menorimportanciadacreatividade.
 • Incorporaopiniónsdiverxentes das dos alumnos
 • Tomaconciencia dos propiospreconceptosouminimízaosnaescritura.
slide19
Buscasemellanzas, diferenzas e as súasimplicacións
 • Mostra , nun determinadotema, como as cousas se relacionanentreelas
 • Especulaouinfere o quesignificanas diferenzas e as semellanzas
 • Permitea comprensión de como as cousasfuncionan en conxunto
 • Buscarelacións de causa e efectoentre as variables
slide20
DESEÑO
 • Requereque se produza un produto o un plan de acciónquesatisfagaunhadeterminadafinalidade
 • Funcionadentro de límitesreais
 • Desperta a creatividade
 • Revelarecursos e obstáculoscomoosverdadeirosdeseñadores

Exemplos:

- Elaborar un plano

- Deseñarunhacripta nun estilodunhaépoca dada

slide21
Elaboración de produtos creativos
 • Son menosprevisiblesque as tarefas de deseño
 • Enfatizaa creatividade e a auto-expresión
 • Desempéñaseo papel dun creativo, enxeñeiro, ...
 • Podetomar a forma dunhahistoria, poema, pintura, xogo, canción, sátira,...
 • Exemplos
  • reproducir un cadro dun pintor
slide22
Requerequesexanconsideradosdiferentespuntos de vista
 • Expónosalumnos a diferentessistemas de valores.
 • Estimula a capacidade de resolverconflitos.
 • Aborda a historia e acontecementosrecentes.
 • Boa paratópicosquexerancontroversia.
 • Conduce a:
  • Produción de criteriospropiosparaseleccionaritems
  • Avaliación do produto
  • Uso de recursos en diferentessoportes (queseránreescritos)
  • Transformacióndainformación
slide23
Deseñadapara:
  • Desenvolver un casoconvincente
  • influenciaropinións
  • simularousatirizar
   • xuízos
   • asembleasmunicipais, ....
 • Como produto, elaborar un póster, un vídeo...
slide24
Xuízos
 • O alumnodesempeña case sempre un papel
 • Ordenaouclasifica items
 • Tomaunhadecisiónfundamentada a partir de algunhasopcións
 • Explicaoudefende un sistema de avaliación.
 • Requere e induce osalumnosnaaplicación dos seuspropioscriterios
 • Reforza un conxunto de criteriosparaemitir un xuízo.
slide25
Autocoñecemento
 • Asegura un maiorcoñecemento de simesmo.
 • Induce osalumnos a responder a cuestiónssobresímesmos
 • Desenvolta a travésdunhaexploraciónorientada
 • Organizada a partir de:
  • tópicos
  • autocoñecemento
  • Obxectivos a longoprazo.
  • Interesepola arte
  • Resposta a estímulosliterarios
slide26
Axudaosalumnos a comprendercomofunciona a ciencia
 • Formula hipóteses a partir dos recursos
 • Verifica as hipótesesreunindodatos a partir dos recursos
 • Describe osresultados e as implicacións no formatopropio do mundocientífico
slide27
Orientacións
 • Indicaciónssobre a forma de organizar a

información

 • Podeadquirir a forma de:
  • Cuestiónsorientadoras
  • Indicaciónsparacompletarsistemas de organización tales comotáboascronolóxicas, mapasconceptuais etc., ...
  • indicaciónspara a xestión do tempo,
  • ....
slide28
Cerra a aventura
 • Recorda o que se aprendeu
 • Anima a aplicar a experiencianoutrassituacións.
slide29
AVALIACIÓN
 • Referencia a formas de avaliación dos alumnos (produtosfinais, cuestionarios, ...)
slide30
Como desenvolver un webquest
 • Familiarizarsecosrecursosdisponibles en Internet
 • Organizar los recursos en categorías
 • Identificartópicos/contidoscurricularesparaosquehaxamateriaisadecuados
 • Construir un WebQuest
 • Aplicar a WebQuest
 • Avaliar a WebQuest
slide31
Curtoprazo(adquisición e integración do coñecemento)
  • 1 a 3 sesións
 • Longo prazo (permiteunhaanálisemáisprofunda dos conceptos e incitaosalumnos a desenvolver un coñecementomáisprofundo do asunto)
  • 1 semana a 1 mes
slide32
O papel do profesor (2 planos)
 • Plano daexploración no contexto curricular
  • A WebQuestdebeestarligadaásactividadesanteriores e posteriores
  • ..
 • Plano daconstrución dos propiosWebQuests.
slide33
Resolución de problemas
 • Personalización e contextualización de recursos
 • Pragmatismo
 • Traballocooperativo e/oucolaborativo
 • Innovación
 • Autoría
slide34
Os cazatesouros
 • Unhacaza do tesouro é un tipo de actividadedidácticamoisinxelaqueconsistenunhaserie de preguntas e unhalista de enderezos web das quepodenextraerseouinferirse as respostas. Taménpodenincluírunha “grandepregunta” ao final, que require integraroscoñecementosadquiridos no proceso. Tamén se chamanminiquests e a súarealización non debesuperar as dúasaulas.
slide35
Como preparar
 • Preparación do tema e obxectivosdidácticos.
 • Deseñodafolla de traballo, en papelou html
 • Introdución
 • Preguntas
 • Recursos
 • A grandepregunta
 • Avaliación
 • Exemplo de cazatesouros
slide36
Xeradores: Podemos facer con editores web ou con xeradoresespecíficos. Entreestes
 • ..\..\..\Mislugares Web\cazaga\cazaga.htm
 • Tamén se poden facer en forma blogcomoeste
 • http://unacazadeltesorosobrebaroja.blogspot.com/
slide37
Obxectivos educativos

A metodoloxíawebquestpodeaxudar o educador a alcanzarobxectivoseducacionaisimportantes:

Modernizarmodos de facer educaciónGarantiraceso a informaciónsauténticas e actualizadasPromoveraprendizaxecooperativa

slide38
DesenvolverhabilidadescognitivasTransformarinformaciónsactivamenteFavorecer o traballo de autoría dos profesoresFavorecer o compartillar de saberespedagóxicos
slide39
Exemplos
 • As páxinasWebQuest de Bernie Dodge:
 • "Four NETS for better searching"Páxina"Specialized Search Engines and Directories"Páxina"Taskonomy"Sitio "WebQuest"
 • OutraspáxinasWebQuest:
 • "A Forest Forever""Design a Canadian Vacation""Witchcraft or Witchhunt"
 • Ferramentas de busca:
 • AltaVista
 • Dogpile
 • Google
 • Internet Movie Database
 • Northern Light
 • TV Episode Guide
 • Yahoo!
slide40
Recurso en galego
 • http://www.edugaliza.org/inicio/webquest
slide41
As viaxesvirtuais
 • As viaxesvirtuaisteñenporobxectoaprender.
 • Son planificadas, comocalqueraoutraviaxe.
slide42
Software a utilizar
 • Hot potatoes
 • Quiz faber
 • Webquestions
 • eXeLearning
 • Editores web:
 • Procesadores de texto.
ad