slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บรรยายสรุป PowerPoint Presentation
Download Presentation
บรรยายสรุป

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

บรรยายสรุป - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

บรรยายสรุป. สถานีตำรวจภูธรนาดี สังกัด ภ.จว .ปราจีนบุรี พ.ศ.2556. คำนำ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

บรรยายสรุป


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บรรยายสรุป

สถานีตำรวจภูธรนาดี

สังกัด ภ.จว.ปราจีนบุรี

พ.ศ.2556

slide2

คำนำ

สถานีตำรวจภูธรนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายสรุปขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจราชการ การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการที่มาตรวจเยี่ยมเป็นหมู่คณะ ให้ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอำเภอนาดี การแบ่งส่วนราชการ และการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรนาดี สถานภาพกำลังพล การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ฯลฯ ตลอดจนความต้องการและปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ

การจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายสรุปเล่มนี้ อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งผู้จัดทำขอน้อมรับคำแนะนำและติชม เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและข้าราชการตำรวจไม่มากก็น้อย

พันตำรวจเอก

( คมกฤษ ศรีผ่องงาม )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาดี

slide3

ตำรวจทำหน้าที่ที่สำคัญและกว้างขวางมาก คือ ต้องทำหน้าที่ด้านการปกครอง คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุข ตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทำผิด รวมทั้งปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย นับว่ามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหานานา และต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตตลอดมา ดังนั้น ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สำเร็จได้ครบถ้วน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ตำรวจทุกคนได้ภูมิใจที่ได้รับปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติอย่างนี้ และตั้งปณิธานให้แน่วแน่ที่จะพากเพียรปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานทุกด้านทุกระดับให้บรรลุผลอันเลิศ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคงของชาติไทยเรา

*********

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

slide4

วิสัยทัศน์

พัฒนาคน พัฒนางาน

สุจริตเป็นธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

พันธกิจ

รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

slide5

เป้าหมาย

การสร้างความสงบสุข ความปลอดภัย

ความเป็นธรรม และการให้บริการเป็นที่

พึงพอใจของชาวนาดี ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชาวนาดีจะได้รับ

เป็นสำคัญ

slide6

ประวัติความเป็นมา

สถานีตำรวจภูธรนาดี ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2517 โดยใช้บ้านเช่าของ นางถวิล สื่อเจริญสมเป็นที่ทำการ ตั้งอยู่ ม.3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีนายตำรวจระดับรองสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีตำรวจหลังใหม่ บริเวณริมถนนชมะนันท์

บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ของที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เลขที่ ปจ 677 ม.3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2525

slide8

ขอบเขตความรับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ 868 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง 5 ตำบล 53 หมู่บ้าน

ประชากรทั้งหมด 42,137 คน เป็นชาย 20,950 คน

เป็นหญิง 21,187 คน

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ศาสนา พุทธ 99% คริสต์และอิสลาม 1%

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

สถานีตำรวจภูธรนาดี ตั้งอยู่ละติจูดที่ 14.11141 องศา ลองติจูดที่

101.78628 องศา พิกัด RR012623 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 198 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี

จังหวัดปราจีนบุรี เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

slide9

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติปางสีดา พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขามีประมาณ 65% และส่วนที่เหลืออีก 35% เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของภาคตะวันออก จำนวน 4 สาย คือ แควโสมง แควลำพญาธาร แควใสใหญ่และแควใสน้อย ไหลมารวมกันเป็นแควหนุมานลงสู่แม่น้ำกบินทร์บุรี แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สำคัญ คือ แก่งหินเพิง โดยสามารถล่องแก่งได้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี

การศึกษา

ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปานกลาง มีอุปนิสัย

ใจคออยู่ในเกณฑ์ดี มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 28 แห่ง

ระดับประถมศึกษา 25 แห่ง

ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง

ระดับอนุบาล 2 แห่ง

slide10

การคมนาคม

สถานีตำรวจภูธรนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีเส้นทางสายสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรผ่านเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) ผ่านเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระยะทาง 30 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3209 (บ้านโคกอดุม-บ้านคลองทราย) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เข้าสู่พื้นที่อำเภอนาดี ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ 2032 (บ้านสระแท่น-บ้านสะพานหิน) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ 3004 (บ้านทุ่งโพธิ์-บ้านบุสูง) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ 3039 (บ้านทุ่งโพธิ์-บ้านเขาขาด) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ระยะทาง 18 กิโลเมตร

slide11

สถานภาพกำลังพล

หมายเหตุ : ระดับ ผบ.หมู่ รวมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร อายุ 53 ปี (กดต.)

slide14

สถานภาพเครื่องมือสื่อสารสถานภาพเครื่องมือสื่อสาร

slide18

สถิติผลการปราบปรามอาชญากรรมสถิติผลการปราบปรามอาชญากรรม

คดีอาญากลุ่มที่ 4

ระหว่าง ม.ค. - ธ.ค.2554

กับ ม.ค. - ธ.ค. 2555

slide20

สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด

ระยะแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555

slide21

การพัฒนาสถานีตำรวจ

ตามโครงการพัฒนา

สถานีตำรวจเพื่อประชาชน

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2554 – 2558)

ของ

สถานีตำรวจภูธรนาดี

จังหวัดปราจีนบุรี

slide23

ด้านการอำนวย

ความยุติธรรมทางอาญา

slide24

ด้านการรักษา

ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

slide25

ด้านการควบคุม

และจัดการจราจร

slide26

ด้านการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร