slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

นพ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗. ความเป็นมา. ระยะที่ 1 พัฒนาความร่วมมือ สธ.-สปสช. 2551-2555. 1. แยกตามเป้าหมาย (PPA, PPE, PP ทันตกรรม).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗' - murphy-williams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ความเป็นมา

ระยะที่ 1 พัฒนาความร่วมมือ สธ.-สปสช. 2551-2555

1. แยกตามเป้าหมาย (PPA, PPE, PP ทันตกรรม)

2. “ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ” ใช้แผนส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเป็นเครื่องมือ

3. ส่งเสริมบทบาทของ อปท. ผ่านกองทุนตำบล

4. ริเริ่มกระบวนการ M&E

ระยะที่ 2 ความร่วมมือ ‘PP Model’2556

1. ปรับบทบาทของ สปสช.-สธ. (Purchaser-provider)

2. แผนงานตามกลุ่มวัย + บูรณาการ 5 กรม

3. จัดทำแผนสุขภาพเขต จังหวัด อำเภอ

slide3

การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

 • การกำหนดบทบาท 3 ส่วนให้ชัดเจน
  • National Health Authority (NHA) & Regulator
  • Purchaser หมายถึง สปสช.
  • Providerหมายถึง เครือข่ายบริการ และหน่วยบริการ

2. การพัฒนาบทบาท NHAของ กสธ. เบื้องต้นได้กำหนด “เป้าหมาย” ในรูป KPIระดับกระทรวง ซึ่งปี 2557 มี 50 ตัว

3. พัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง กสธ. และ สปสช. โดยใช้ PP model เป็นตัวอย่างนำร่อง

slide4

การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

 • 3. การพัฒนาบทบาท ผู้ให้บริการ (Provider)
  • การจัด “เขตบริการสุขภาพ”12 เขต ปกด. ผตร. CEO, คกก.เขตบริการสุขภาพ และ สนง.เขตบริการสุขภาพ
  • จัดทำ “Service plan” ในแต่ละเขตบริการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการ ปกด. แผนพัฒนา 10 สาขา, แผน พบส., แผนลงทุน ปี 2558-60 และแผนบุคลากร
  • กำหนดให้ทุกเขตจัดทำ “แผนสุขภาพเขต” เป็นครั้งแรก ปกด. แผนบริหารจัดการ แผนบริการ และแผน สสปก.
  • รูปแบบการทำงาน “บริหารงานร่วม” ปกด. งานบริการ บริหารงบประมาณ/กำลังคน งานจัดซื้อร่วม
slide5

แนวทางบริหารยุทธศาสตร์แนวทางบริหารยุทธศาสตร์

KPI กระทรวง (44)

KPI กรม

KPI เขต (6)

แผนงานแก้ไขปัญหา

การตรวจราชการนิเทศงาน

การจัดสรรงบประมาณ

การนำแผนสู่การปฏิบัติ

slide6

โครงสร้างแผนงานเขตสุขภาพ ปี ๕๗

บริการ

สส ปก

บริหาร

สุขภาพสตรี และเด็ก 0-5 + BS

การเงินการคลัง

พัฒนาบริการ 10 สาขา

การบริหารกำลังคน-จริยธรรม

สุขภาพเด็กวัยเรียน + BS

พัฒนาระบบส่งต่อ

การบริหารระบบข้อมูล

คุณภาพบริการ

สุขภาพวัยรุ่น + BS

การบริหารเวชภัณฑ์

การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย

สุขภาพวัยทำงาน

พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง

ยาเสพติด

สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการพระราชดำริ

อาหารปลอดภัย

การควบคุมโรคติดต่อ

แผนสุขภาพเขต

สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ

(๒๐ แผน)

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

slide7

แผนพัฒนาสุขภาพ

ยุทธศาสตร์สุขภาพเขต

แผนสุขภาพเขต

แผนงบประมาณ เขต

แผนแก้ไขปัญหาในภาพรวม

แผนสุขภาพจังหวัด

แผนปฏิบัติของ จังหวัด

แผนแก้ไขปัญหาพื้นที่

แผนสุขภาพอำเภอ

แผนปฏิบัติของ หน่วยบริการ

pp model realignment of work

แผนสุขภาพเขต / จังหวัด

การบริหารบประมาณแบบบูรณาการ

PP ModelRealignment of Work

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ

national programs

Health Promotion & Prevention

Basic Services

Area Health

National Programs

กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน

slide10

บทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข

(งานส่งเสริมป้องกัน)

กระทรวง / กรม

การจัดทำแผนงาน PP ตามกลุ่มวัยระดับประเทศ (5 Flagship Programs)

2. เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ

การจัดทำ MOU ร่วมกับ สปสช. เขต ในกรอบงาน PP (BS, NP, AH)

ทบทวนและปรับบทบาทหน้าที่ของ เขต และ สปสช.

slide11

บทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข

(งานส่งเสริมป้องกัน)

3. จังหวัด

มีหน้าที่บริหารจัดการ นำแผนงานไปสู่การดำเนินงาน ผ่านหน่วยบริการในพื้นที่

ปรับบทบาท จากผู้ชี้แจง สั่งการ จัดสรรงบประมาณ และจัดกิจกรรมในส่วนของ สสจ. มาเป็นผู้กำหนดกลยุทธการดำเนินงาน

slide12
การบูรณาการ PP 5 กรม

1. เน้นแผนงานแต่ละกลุ่มวัย บูรณาการภารกิจของกรมที่เกี่ยวข้อง

2. กรมร่วมกันจัดทำแนวทาง คู่มือ เครื่องมือ ฯลฯ

โดยมี Focal Point ดังนี้

กรมอนามัย รับผิดชอบ แผนงานกลุ่มสตรีและทารก และกลุ่มเด็กวัยเรียน

กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบ แผนงานกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น

กรมควบคุมโรค รับผิดชอบ แผนงานกลุ่มวัยทำงาน

กรมการแพทย์ รับผิดชอบ แผนงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

กรมสนับสนุนบริการ สนับสนุนในภารกิจ Health Literacy

สป.สธ. รับผิดชอบ การประสานพื้นที่ และการติดตามประเมินผล

slide13

แนวคิดการจัดทำแผนงาน ๕ กลุ่มวัย

1. กำหนดประชากรกลุ่มวัยเป็นตัวตั้งการดำเนินงาน แทนการยึดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกรมในแบบเดิม

2. บูรณาการความเชี่ยวชาญของกรมต่างๆ เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานร่วมกัน ... “แผนสุขภาพกลุ่มวัย”

- บูรณาการกิจกรรมบริการที่ลงกลุ่มวัย

- บูรณาการการบริหารจัดการ และงบประมาณ

3. จัดทำกรอบยุทธศาสตร์กลุ่มวัย เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานแก่ระดับเขต/จังหวัด ... “ทุกกรมเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยมีเจ้าภาพหลัก (Focal point)”

4. ระดับกิจกรรม : กรม มีหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

เขต/จังหวัด มีหน้าที่สนับสนุน/ดำเนินงาน

slide14

กลไกรองรับแผนงาน ๕ กลุ่มวัย

1. แผนยุทธศาสตร์ ๕ กลุ่มวัย ระดับกระทรวง

- ระยะที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๗

- ระยะที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘-๖๐

2. แต่งตั้ง คกก. และอนุ กก. ๕ ชุด

- เวทีหมุนเวียน “PP Forum” ทุกเดือน

- คณะ สธน. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญของกรม

- ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และภาคส่วนต่างๆ

3. งบประมาณร่วมกันของ กรม และ สปสช. (NPP)

4. ความร่วมมือระดับเขตภายใต้ MOU

5. การกำกับ และประเมินผล (M&E)

- กำกับประเมิน “กระบวนการ” และ “ผลลัพท์”

- การประเมินผลและการวิจัย

slide15

องค์ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย ปี 2557

บูรณาการแผนกองทุนตำบล

DHS.

slide17

แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมป้องกัน และการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์

2. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ และเข้าถึงได้

กรมอนามัย

3. มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์

1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม

องค์ประกอบ

2. คลินิคสุขภาพผู้สูงอายุระดับอำเภอ

3. ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

กลวิธีดำเนินงาน

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ

1. คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้อายุ CUP

2. จัดตั้งคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ

3. มี Aging Manager ระดับอำเภอ

3. พัฒนาต้นแบบ LTCโดยชุมชน ท้องถิ่น

slide18

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สู่การปฏิบัติระดับเขต / จังหวัด

slide19
การบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 57

P&P Capitation

( 288.88 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 64.871ล้านคน)

คำนวณจาก

383.61 บาท/ปชก.UC 48.852 ล้านคน

(1)

NPP & Central procurement

(23 บ./คน)

(4)

สนับสนุนและส่งเสริม

(7.50บ./คน)

(3)

P&P Basic Services

(192 บ./คน)

(2)

P&P Area Health services

(66.38 บ./คน)

กองทุนฯท้องถิ่น

(40+5 บ./คน)

หักเงินเดือน

Capitation

+workload

(162 บ./คน)

Quality Performance

(20 บ./คน)

P&P Dental

(10 บ./คน)

จังหวัด/เขต

(21.38 บ./คน+ส่วนที่เหลือจากจัดสรรกองทุนฯท้องถิ่น)

หน่วยบริการ/อปท.,/ หน่วยงานต่างๆ

กรณี สปสช.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ให้สามารถบูรณการการบริหารงบ (2) และ (3)

เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กำหนด เนื่องจากไม่มีสาขาจังหวัดและบริบทพื้นที่แตกต่าง

slide20

นโยบายสุขภาพ ปี 57

สปสช.

กรม

สป

กรม

PPNP

บูรณาการ

5 Flagships

สปสช.เขต

MOU

MOU

(BS,NP)

(NP)

เขต สธ.

PPA

งบ UC

งบ สป.สธ.

แผนยุทธ

กำกับติดตาม

(1000 ล้าน)

(6,000 ล้าน)

จังหวัด

PPA

แผนยุทธ

กำกับติดตาม

อำเภอ

PPB

slide21

แผนบูรณาการเชิงรุก

เห็นทิศทางในภาพรวม

แผนยุทธศาสตร์

เน้นปัญหาสำคัญ

จัดกลุ่มปัญหา/บูรณาการ

แผนแก้ปัญหา

แต่ละปัญหามีกลยุทธ์/งบประมาณชัดเจน

มาตรการชัดเจน

แผนปฏิบัติ

งบประมาณตามกิจกรรม

กิจกรรม

slide23

กลไกการบูรณาการระดับจังหวัดกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด

นพ.สสจ.

คทง. กลุ่ม

วัยทำงาน

คทง. กลุ่มวัยเรียน

คทง. กลุ่มวัยรุ่น

คทง. กลุ่มสูงอายุ

คกก. MCH

บูรณาการระหว่างกลุ่มงาน

Provincial Program Managers

MCH Manager

Child Dev. Manager

Teenage Manager

NCD Manager

Aging Manager

District Program Managers

MCH Manager

Child Dev. Manager

Teenage Manager

NCD Manager

Aging Manager

slide24

บทบาทของจังหวัดที่ปรับเปลี่ยนบทบาทของจังหวัดที่ปรับเปลี่ยน

1. มองการดูแลสุขภาพ บูรณาการกิจกรรมเป็นกลุ่มวัยแทนที่จะมองเป็นกิจกรรมแยกตามฝ่าย/หน่วยงาน

2. จังหวัดมีหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงาน ทั้งหน่วยงานในสังกัด ท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆ

3. ตัวชี้วัด เป็นเพียงสะท้อนผลลัพท์ แต่ กระบวนการ เป็นตัวส่งให้เกิดผลลัพท์ ความชัดเจนของมาตรการดำเนินงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

4. แผนสุขภาพ แตกต่างจาก แผนยุทธศาสตร์ในอดีต

slide25

แนวทางดำเนินงาน PP 57

1. อิงกรอบแนวทางร่วม สธ.-สปสช. (PP Model)

2. จาก KPI ยุทธศาสตร์ 44 ตัว (PP 11 ตัว) สู่การปฏิบัติที่บูรณาการโดยยึดประชากรกลุ่มวัยเป็นตัวตั้ง ส่วนกลางควรวาง “กรอบแผนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย” 5 แผนหลัก ที่มีองค์ประกอบของงานครบถ้วน

3. พัฒนาพื้นฐานของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

4. สร้างกลไก M&E ผลการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพ

slide26

ความท้าทายในอนาคต

1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพตามกลุ่มวัย ระยะ ๓ ปี

2. การรวบรวมคลังความรู้และข้อมูลสถานการณ์จากแหล่งต่างๆ ที่สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงได้ทันการ

3. การกำหนดมาตรการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล