DZIAŁANIA
Download
1 / 33

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

DZIAŁANIA Samorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój gospodarki i regionalnego rynku pracy. Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiego Gdańsk, 22 marca 2012 r.' - mura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DZIAŁANIASamorządu Województwa Pomorskiego o największym wpływie na rozwój gospodarki i regionalnego rynku pracy

Radomir Matczak

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiegoGdańsk, 22 marca 2012 r.


Uwarunkowania
Uwarunkowania

Odpowiedzialność Regionów za procesy rozwojowe

 • wiele ww. obszarów wymaga interwencji z różnych poziomów zarządzania publicznego

 • zakresy zadań różnych szczebli zarządzania publicznego nakładają się

oznacza to odpowiedzialność dzieloną wymuszającą współpracę
Finansowanie strategii w latach 2005 2010 2
Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (2)

Wartość nakładów per capita


Finansowanie strategii w latach 2005 2010 3
Finansowanie Strategii w latach 2005-2010 (3)

Zagadnienia związane z rynkiem pracy

 • Główne źródła finansowania:

 • Środki publiczne krajowe (głównie FP, PFRON, jst) –60%

 • Środki publiczne zagraniczne (głównie UE) –40%

Interwencja w ramach Strategii w latach 2005-2009 przyczyniła się doutworzenia i zachowania blisko 80 tys. miejsc pracy


Bariery rozwojowe (1)

 • Utrzymująca się niska aktywność na rynku pracy:

 • niski poziom aktywności zawodowej i niski wskaźnik zatrudnienia (zwłaszcza kobiet);

 • silnie zróżnicowany przestrzennie popyt na pracę;

 • niska mobilność zawodowa i przestrzenna

 • malejąca liczba osób wchodzących na rynek pracy.

Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym wg płci


Bariery rozwojowe(2)

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej

Wyższy niż przeciętnie w kraju odsetek korzystających ze świadczeń pomocy społecznej –skutek niskiej aktywności zawodowej mieszkańców.

 • Nieefektywnie wykorzystany system

 • edukacyjny:

 • niski i zróżnicowany przestrzennie udział dzieci w edukacji przedszkolnej;

 • zróżnicowany dostęp do przedszkoli;


Bariery rozwojowe(3)

cz. humanistyczna

 • stale pogarszające się wyniki egzaminów zewnętrznych;

 • niski wskaźnik zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

cz. matem.-przyrodnicza


Bariery rozwojowe(4)

 • Nieefektywnysystem transportowy:

 • niska zewnętrzna dostępność transportowa

 • znaczne zróżnicowanie wewnętrznej spójności systemu (zwłaszcza w zachodniej i południowo-zachodniej części województwa)

 • dysproporcje w rozwoju różnych gałęzi transportu;

 • brak spójnej organizacji zarządzania regionalnym transportem kolejowym;

 • niski stopień integracji i koordynacji przewoźników;

 • niski poziom bezpieczeństwa.


Dojazdy do pracy (1)

Odsetek wśród pracujących mieszkańców gmin, którzy dojeżdżają do pracy w innej gminie

2006


Dojazdy do pracy (6)

Delimitacja obszarów dojazdówWybrane prognozy dla Regionu

POMORSKIE 2020: 

 • Najwyższy przyrost naturalny w kraju

 • Pozytywny napływ migracyjny

 • Liczba mieszkańców wzrośnie o blisko 50 tys.

 • Wolniejsze niż w Polsce starzenie się społeczeństwa.

 • Wzrost udziału ludności w wieku 65+ i spadekpopulacji osób do 24 lat

 • Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o ok. 90 tys.
Przykłady przedsięwzięć (1)

Inicjatywa JEREMIE dla mikro i małych firm


Przykłady przedsięwzięć (2)

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki

Cel: opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych

Formy: zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, informatyka), warsztaty psychologiczne,

stypendia

Szacowane efekty:

liczba uczniów objętych wsparciem: 1520

liczba nauczycieli objętych wsparciem: 0177


Przykłady przedsięwzięć (3)

Pomorskie – dobry kurs na edukację.Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

Cel: podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 132 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami

Szacowane efekty:

uczniowie uczestniczący w stażach i praktykach zawodowych: 29 600

uczniowie uczestniczący w zajęciach doradztwa zawodowego: 10 400

uczniowie uczestniczący w nauce języka obcego: 07 020

uczniowie, którzy ukończyli kurs dający dodatkowe kwalifikacje: 02 960

pracownie kształcenia zawodowego: 00 132


Przykłady przedsięwzięć (4)

InnoDoktorant

Cel: system wsparcia stypendiami doktorantów się na kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza

Formy: stypendia (po 30 tys.)

promocja doktorantów i wyników ich prac

regularne kontakty ze środowiskiem gospodarczym

Szacowane efekty:

liczba doktorantów: 270


Dotacja do regionalnych przewoz w kolejowych w latach 2004 2012
Dotacja do regionalnych przewozów kolejowych w latach 2004-2012

Przykłady przedsięwzięć (5a)

Dotacja do biletów ulgowych w przewozach autobusowych w latach 2007-2011


Liczba przewiezionych pasa er w w wojew dztwie pomorskim w latach 2002 2011
Liczba przewiezionych pasażerów w województwie pomorskim w latach 2002-2011

Przykłady przedsięwzięć (5b)

Wydatki Samorządu Województwa przeznaczone na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach 2003-2012 to blisko 145 mln zł


Przykłady przedsięwzięć (5c) w latach 2002-2011

213

Realizowane inwestycje kolejowe

201


Przykłady przedsięwzięć (5d) w latach 2002-2011

Kolej Metropolitalna

Realizowane inwestycje kolejowe


Przykłady przedsięwzięć (5e) w latach 2002-2011

Rozwój

szybkiej kolei miejskiej

w Trójmieście

Realizowane inwestycje kolejowe


Przykłady przedsięwzięć (6a) w latach 2002-2011

Inwestycje zagraniczne w regionie

Realizacja i prognoza na przykładzie BPO/SSC

 • Reinwestycje:

 • realizacja w ciągu roku: ok. 700 miejsc pracy

 • założenia na lata 2012-2015: 1000 miejsc pracy

 • Nowe inwestycje:

 • Projekty potwierdzone / bardzo zaawansowane: 950 – 1700 miejsc pracy

 • Założenia na lata 2013-2015: 1500 miejsc pracy


Przykłady przedsięwzięć (6b) w latach 2002-2011

Inwestycje zagraniczne w regionie

Cele do 2015 roku

 • Reinwestycje:

 • Przynajmniej 5 reinwestycji

 • Nowe inwestycje:

 • Przynajmniej 25 nowych inwestycji

 • 5000 dobrze płatnych miejsc pracy (powyżej średniej krajowej)

 • Trzy centra B+R

 • 3 nowe duże inwestycje o wartości powyżej 100 mln euro

 • Branże priorytetowe:

 • BPO/SSC

 • ICT

 • Logistyka

 • Energetyka

 • Motoryzacja

 • Chemia lekka (kosmetyka, farmaceutyka, biotechnologia)


Główny problem – poza rynkiem pracy w latach 2002-2011

Źródło: GUS, WUP


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę w latach 2002-2011

Radomir Matczak

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Debata na temat rynku pracy województwa pomorskiegoGdańsk, 22 marca 2012 r.


ad