1 / 44

Counting backwards

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään. toteutuma.

muniya
Download Presentation

Counting backwards

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Counting backwards • vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

 2. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään

 3. toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional drivers of accelerating CO2 emissions, PNAS Early Edition, The National Academy of Sciences of the USA 2007

 4. Mistä maailman päästöt tulevat?

 5. Energian tarve

 6. Autojen määrä

 7. Lentokilometrit

 8. Globaalit materiaalivirrat

 9. Eläinproteiinien kulutus

 10. Hiilidioksiidipäästöt

 11. “Forecasting” menetelmä perustuu tähän päivään eikä saa aikaiseksi vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

 12. Entä jos aloittaisimme tulevaisuudesta? CO2 - 80 %

 13. Ilmastonmuutos on ensimmäinen ja toinen maailman sota, sekä suuri lama yhdessä. Sir Nicholas Stern

 14. With climate change we are re-living moments of “peace in our lifetime” (Chamberlain) Bruce Sterling

 15. Mikään yksittäinen teknologia ei voi ratkaista ilmastonmuutosta. Tarvitsemme uuden teollisen vallankumouksen. Jeremy Rifkin

 16. Ilmastonmuutos on uusi teollinen vallankumous. Angela Merkel

 17. “Ilmastonmuutos asettaa taloudelle ainutlaatuisen haasteen: se on kaikkien aikojen suurin ja laaja-alaisin markkinavirhe. Aikaisen voimakkaan toiminnan edut ovat suuremmat kuin kustannukset.” Sir Nicholas Stern : The Economics of Climate Change

 18. Ajatushyppy yli uuden teollisen rakennemuutoksen 2050 2050 2008 2040 2030 2020 CO2 -80% CO2 -30%

 19. Markkinavirheen korjaaminen synnyttää sekä voittajia että häviäjiä

 20. Oletko osa ratkaisua vai ongelmaa?

 21. Osa ongelmaa: Jokaisesta tuotantoketjun osasta syntyy ympäristökuormitusta. Päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta on pakko nipistää kaikkialta.

 22. Osa ratkaisua: On pystyttävä kuvittelemaan vuoden 2050 maailma, jossa ympäristökuormitus on muutamia kymmeniä prosentteja nykyisestä. Muutos lähtee rakentamalla tulevaisuuden uudenlaisia toimintatapoja, joissa kuluttajat ja muu yhteiskunta toimivat eri tavalla kuin nykyään.

 23. Muutos tulee joka tapauksessa, nyt pitää valita onko osa ongelmaa vai ratkaisua. Counting backwards opettaa systeemisyyttä Mitkä ovat välttämättömimmät muutokset? Mitä toimia pitäisi priorisoida? Mitkä ovat oman organisaationi tärkeimmät toimet? Keiden kanssa on tehtävä yhteistyötä? Kaiken tulevan suunnittelun lähtökohtana on carbon neutral 2050, 2049, 2048.... Counting Backwards

 24. 1: Ekotehokas kasvu 2: Ei kasvua 3: Toisenlainen kasvu 2050 2008 2040 2030 2020 CO2 -80% CO2 -30% Vähähiilisen yhteiskunnan vaihtoehtoiset tulevaisuudet

 25. 1: Ekotehokas kasvu • Suuri teknologinen muutos: uusiutuvat energialähteet, hiilen talteenotto, rakennusten energiatehokkuus, raideliikenne, uudet teolliset prosessit • Kasvavat julkiset investoinnit (vrt. ikääntyminen): mihin rahat riittää? • Inkrementaalinen muutos, moni asia kallistuu • Asuminen: isot peruskorjaukset, sähköllä ja lämmöllä on vihdoin hinta, liikkuminen on kalliimpaa

 26. Perijäsukupolven kirous

 27. 2: Ei kasvua • Yhteiskunnan kehitystä aletaan ohjata talouskasvun sijaan muilla mittareilla (esim. onnellisuus) • Muotoilu, palvelut ja elämykset; elämänlaatua määrän sijaan • Kehittyneiden maiden taloudellinen aktiviteetti vähenee • Asuminen: Vähemmän tavaraa, enemmän yhdessäoloa, lähiyhteisöjen palvelutuotanto • Voiko tällainen muutos olla hallittu?

 28. 3: Toisenlainen kasvu • Tuotantojärjestelmien systeemitason muutos • Keskitetystä tuotannosta hajautettuun tuotantoon: energia ja ruoka • Uusia tapoja tyydyttää kuluttajien tarpeita • Politiikka ja hallinto muuttavat rakenteitaan: osallistuva tuotanto • Asuminen: Jokainen talo tuottaa energiaa ja ruokaa; hajautetut ja jaetut palvelut

 29. Social Silicon Valley

 30. Social Silicon Valley

 31. 39 Social Silicon Valley

 32. Pitää suunnitella vain sellaisia laitteita, joista voi kehittyä zero carbon -versio

 33. Pitää suunnitella vain sellaisia systeemeejä, jotka mahdollistavat zero carbon -elämäntapaa

 34. Kaiken suunnittelun lähtökohta: Vaihtoehtoisia polkuja nollapäästöisiin elämäntyyleihin (laitteisiin, systeemeihin).

More Related