1 / 14

sejarah

trrtr

munir46
Download Presentation

sejarah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Peradaban Sungai kuning dan hasil kebudayaannya Sejarah

 2. Peradaban lembah Sungai Kuning PeradabanLembah Sungai KuningadalahperadabanbangsaCina yang munculdilembahSungai Kuning (Hwang Ho atau yang sekarangdisebut Huang He).Sungai Hwang Ho disebutsebagai Sungai Kuningkarenamembawalumpurkuningsepanjangalirannya. Sungai inibersumberdariPegununganKwen-LundiTibetdanmengalirmelaluidaerahPegununganCina UtarahinggamembentukdataranrendahdanbermuaradiTelukTsii-Li, LautKuning. Padadaerahlembahsungai yang suburinilahkebudayaanbangsaCinaberawal.

 3. Pertanian Padadaerah yang suburmasyarakatCinahidupbercocoktanamsepertimenanamgandum, padi, teh, jagungdankedelai. PertanianCinakunosudahdikenalsejakzamanNeolitikum, yaknisekitartahun 5000 SM. KemudianpadamasapemerintahanDinasti Chin (221-206 SM) terjadikemajuan yang mencolokdalamsistempertanian. Padamasainipertaniansudahdiusahakansecaraintensif. Pupuksudahdikenaluntukmenyuburkantanah. Kemudianpenggarapanlahandilakukansecarateratur agar kesuburantanahdapatbertahan. Irigasisudahtertatadenganbaik. Padamasainilahangandumsudahdiusahakansecaraluas

 4. Filsafat PadamasapemerintahanDinasti Chou, filsafatCinaberkembangdenganpesatkarenalahirnyatigaahlifilsafatCina, yaituLao Zi, Kong Fu Zi (Kong Hu Cu), danMengzi. Lao Zimenuliskanajarannyadalambukuberjudul Tao Te Ching.Beliaumenjunjungtinggisemangatkeadilandankesejahteraan yang kekaldanabadi yang dinamakan Tao. Ajaran Kong Fu ZijugaberdasarkanpadaTaoisme. Menurut Kong Fu Zi, Tao adalahkekuatan yang mengaturalamsemestainihinggatercapai. Menurut Kong Fu Zi, masyarakatterdiridarikeluargadandalamkeluargaseorangbapakmerupakanpusatnya.Olehkarenaitu raja harusmemerintahdenganbaikdanbijaksanasertarakyatharushormatdantaatpada raja sepertihubunganbapakdananak yang seharusnya. Lain halnyadengan Kong Fu Zi, MengZi yang merupakanmurid Kong Fu Zimengajarkanpengetahuankepadarakyatjelatadanmenurutajarannya, rakyatlah yang terpentingdalamsuatunegara.

 5. AksaradanBahasa MasyarakatCinasudahmengenaltulisan, yaitutulisangambar. Tulisangambaritumerupakansebuahlambangdariapa yang hendakditunjukkan. Tulisanitumerupakansalahsatusaranakomunikasi. Untukmemupuk rasa persatuandan rasa persaudaraan, padapermulaanabad ke-20 dikembangkanpemakaianbahasapersatuan, yaitubahasaKuo-Yu.

 6. Kepercayaan Sebelumajaran Kong Fu ZidanMengZi, bangsaCinamenganutkepercayaankepadadewa-dewa yang dianggapmemilikikekuatanalam. Dewa-dewa yang menerimapemujaantertinggidarimerekaadalahFeng-Pa (dewaangin), Lei-Shih (dewanangintaufan yang digambarkansebagainagabesar), T'sai-Shan (dewapenguasabukitsuci), danHo-Po.MenurutkepercayaanCinakuno, duniadigambarkansebagaisebuahsegiempat yang dibagianatasnyaditutupioleh 9 lapisanlangit. Di tengah-tengahduniaitulahterletakdaerah yang didiamibangsaCina yang disebutT'ien-hsia. Daerah diluarT'ien-hsiadianggapsebagaidaerahkosongtempattinggalparahantudanDewi Pa (penguasamusim semi).

 7. Pemerintahan Dalamperjalansejarahnya, adaduamacamsistempemerintahan yang pernahdianutdalamkehidupankenegaraanCinakuno, yaitu: • ·    SistemPemerintahanFeodal, dalammasapemerintahanini, kaisartidakmenanganilangsungurusankenegaraan. Kondisiiniberlatarbelakangbahwakedudukankaisarbersifatsakral. Kaisardihormatisebagaiutusanataubahkananakdewalangit, sehinggatidaklayakmengurusipolitikpraktis.·    SistemPemerintahanUnitaris, kaisarberkuasamutlakdalammemerintah. Kekuasaannegaraberpusatditangankaisar, sehinggakaisarcampurtangandalamsegalaurusanpolitikpraktis

 8. KaisarQin Shi HuangdariDinasti Qin. KaisarHan WudidariDinasti Han

 9. Ilmupengetahuandanteknologi MasyarakatCinakunomemilikibanyakahliastronomi (ilmuperbintangan) yang dapatmembantumasyarakatdalampembuatansistempenanggalan[4]. BerkembanganilmuastronomimerupakandasardariberbagaiaktivitaskehidupanbangsaCinakarenasistempertanian, pelayaran, danusahalainnyamemerlukaninformasitentangpergantiandanperputaranmusim. PerkembanganteknologimasyarakatCinakunoterlihatdaripembuatanbarang-barangperdagangansepertibarangtambangdanhasilolahannyaberupaperabotrumahtangga, senjata, perhiasan, danalatpertanian. Cinakayaakanbarangtambangsepertibatubara, besi, timah, emas, wolfram, dantembaga.

 10. Hasil Kebudayaan TembokBesarCina TembokBesarCina (The Great Wall of China) dibangunpadamasapemerintahanDinasti Chin. Namun, sebelumdinasti Chin berkuasadiCina, sebenarnyadidaerahCinautarasudahdibangundindingterpisahuntukmenangkalserangan yang dilakukanolehsukudisebelahutaraCina.

 11. KuilSalahsatukuil yang terkenaldiCinabernamaKuilDewa Beijing. Terbuatdaribatupualam yang dikelilingitigapelataran yang amatindahsertadibagiantengahterdapattangga yang terbuatdaribatupualampilihan. Atapbangunandibuatberlapistiga. IstanaIstana kaisaratau raja Cinadibangundengansangatmegahdanindah. Tujuannyasebagaitandapenghormatanterhadap raja ataukaisar.

 12. SenikerajinanSeniLukisPerkembangansenilukissangatpesat, bahkanlukisan-lukisanhasilkaryadaritokoh-tokohternamamenghiasidindingtembokistanaataukuil-kuil. KeramikKeramikmerupakancirikhasdarihasilkaryamasyarakatCina. Keramik-keramikinimemilikinilaisangattinggidanbahkanmenjadibarang yang diperdagangkanolehmasyarakatCina

 13. Bejana ritual (You), darizamanDinasti Zhou Barat Bejanapuberdesainnaga, dariZamanMusim Semi danGugur LenteraminyakDinasti Han, abad ke-2 SM.

 14. KartunpolitikPerancis, akhir 1890-an. KuemelambangkanCinadibagi-bagiantaraInggris, Jerman, Rusia, Perancis, danJepang PatungBodhisattvadaribatukapur, DinastiQi Utara, 570 Masehi, provinsiHenan

More Related