新約希臘文入門
Download
1 / 36

新約希臘文入門 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

新約希臘文入門. 呂學一 (Hsueh-I Lu) http://www.csie.ntu.edu.tw/~hil/greek/. 大綱. 假設語氣 (subjunctives) 現在式 過去第一式 過去第二式. 假設語氣的人稱字尾變化. 一. 三. 六. eivmi, 的假設語氣. 現在式只有主動語態,沒有關身與被動 單數第一人稱: w= 單數第二人稱: h|=j 單數第三人稱: h|= 複數第一人稱: w=men 複數第二人稱: h=te 複數第三人稱: w=si ( n ) eivmi, 在所有語氣都沒有過去式. 假設語氣的時態.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '新約希臘文入門' - muncel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

新約希臘文入門

呂學一 (Hsueh-I Lu)

http://www.csie.ntu.edu.tw/~hil/greek/

新約希臘文入門


大綱

 • 假設語氣 (subjunctives)

  • 現在式

  • 過去第一式

  • 過去第二式

新約希臘文入門假設語氣的人稱字尾變化

新約希臘文入門


Eivmi
eivmi,的假設語氣

 • 現在式只有主動語態,沒有關身與被動

  • 單數第一人稱:w=

  • 單數第二人稱:h|=j

  • 單數第三人稱:h|=

  • 複數第一人稱:w=men

  • 複數第二人稱:h=te

  • 複數第三人稱:w=si(n)

 • eivmi,在所有語氣都沒有過去式

新約希臘文入門


假設語氣的時態

 • 現在式: 472次、過去式(無augment): 1495次

 • 新約沒有不完成式(imperfect)與未來式(future)

  • 雖然s讓過去式第一式看起來「很像未來式」

 • 完成式(perfect)只出現10次

  • 都是oi=da (know)這個怪字

   • 過去完成時態(pluperfect)字形當作現在式使用,

   • 完成時態的字形當作不完成式(imperfect)使用.

 • 假設語氣的時態跟時間沒有關係,是表aspect.

  • 現在  continuous、過去  summary

新約希臘文入門


假設語氣v.s.直說語氣

 • 一個簡單(但可能是過度簡化)的對比

  • 直說語氣:確定性的描述

  • 假設語氣:可能性的描述

 • 比較準確的說法

  • 在好幾個特定狀況下,一定得使用假設語氣的動詞。

  • 我們看六種狀況,前兩種是附屬字句中用法,後四種則是主要句子中的用法。

新約希臘文入門


第一種狀況:i[na子句

 • 「i[na子句」的兩個可能的用法:

  • 做名詞(i[na 等於 that)

   • o[ti子句(必須使用直說語氣)也有這樣的用法

  • 做副詞(i[na 等於 in order that)

   • o[ti子句(必須使用直說語氣)的副詞用法則是表示原因

新約希臘文入門


I na that
範例:i[na子句 = that+假設

 • 林前4:2w-de loipo.n zhtei/tai evn toi/j oivkono,moij( i[na pisto,j tij eu`reqh/|Å

 • 所求於管家的、是要他有忠心。

 • 太14:36kai. pareka,loun auvto.n i[na mo,non a[ywntai tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou auvtou/\ kai. o[soi h[yanto diesw,qhsanÅ

 • 只求耶穌准他們摸他的衣裳繸子、摸著的人、就都好了。

新約希臘文入門


O ti that
範例:o[ti子句= that+直說

 • John 4:17 avpekri,qh h` gunh. kai. ei=pen auvtw/|\ ouvk e;cw a;ndraÅ le,gei auvth/| o` VIhsou/j\ kalw/j ei=paj o[ti a;ndra ouvk e;cw\

 • 婦人說、我沒有丈夫。耶穌說、你說沒有丈夫、是不錯的.

 • John 4:19le,gei auvtw/| h` gunh,\ ku,rie( qewrw/ o[ti profh,thj ei= su,Å

 • 婦人說、先生、我看出你是先知。

新約希臘文入門


I na in order that
範例:i[na子句 = in order that +假設

 • 約3:16ou[twj ga.r hvga,phsen o` qeo.j to.n ko,smon( w[ste to.n ui`o.n to.n monogenh/ e;dwken( i[na pa/j o` pisteu,wn eivj auvto.n mh.avpo,lhtai avllV e;ch| zwh.n aivw,nionÅ

 • 神愛世人、甚至將他的獨生子賜給他們、叫一切信他的、不至滅亡、反得永生。

新約希臘文入門


I na in order that1
範例:i[na子句 = in order that +假設

 • 約5:34evgw. de. ouv para. avnqrw,pou th.n marturi,an lamba,nw( avlla. tau/ta le,gw i[na u`mei/j swqh/teÅ

 • 其實我所受的見證、不是從人來的.然而我說這些話、為要叫你們得救。

新約希臘文入門


第二種狀況:有a;n的子句

 • eva,n (其實是eiv a;n的縮寫): if

 • o[tan (其實是o]te a;n的縮寫): whenever

 • o[j a;n: whoever

 • o[pou a;n: wherever

 • e]wj (a;n): until

新約希臘文入門


Eva n if
範例:eva,n子句=if + 假設

 • 可13:21Kai. to,te eva,n tij u`mi/n ei;ph|\ i;de w-de o` cristo,j( i;de evkei/( mh. pisteu,ete\

 • 那時若有人對你們說、看哪、基督在這裡.或說、基督在那裡.你們不要信。

新約希臘文入門


O tan whenever
範例:o[tan子句=whenever + 假設

 • 太 21:40o[tan ou=n e;lqh| o` ku,rioj tou/ avmpelw/noj( ti, poih,sei toi/j gewrgoi/j

 • 園主來的時候、要怎樣處治這些園戶呢?

新約希臘文入門


O j a n whoever
範例:o[j a;n子句=whoever + 假設

 • 可10:44kai. o]j a'nqe,lh| evn u`mi/n ei=nai prw/toj e;stai pa,ntwn dou/loj\

 • 在你們中間、誰願為首、就必作眾人的僕人。

新約希臘文入門


O pou a n wherever
範例:o[pou a;n子句=wherever + 假設

 • 啟14:4ou-toi, eivsin oi] meta. gunaikw/n ouvk evmolu,nqhsan( parqe,noi ga,r eivsin( ou-toi oi` avkolouqou/ntej tw/| avrni,w| o[pou a'nu`pa,gh|Å ou-toi hvgora,sqhsan avpo. tw/n avnqrw,pwn avparch. tw/| qew/| kai. tw/| avrni,w|(

 • 這些人未曾沾染婦女、他們原是童身。羔羊無論往那裡去、他們都跟隨他。他們是從人間買來的、作初熟的果子歸與 神和羔羊。

新約希臘文入門


E wj a n until
範例:e[wj a;n子句=until + 假設

 • 太 23:39le,gw ga.r u`mi/n( ouv mh, me i;dhte avpV a;rti e[wj a'nei;phte\ euvloghme,noj o` evrco,menoj evn ovno,mati kuri,ouÅ

 • 我告訴你們、從今以後、你們不得再見我、直等到你們說、奉主名來的、是應當稱頌的。

新約希臘文入門


E wj until
範例:e[wj子句=until + 假設

 • 雅 5:7Makroqumh,sate ou=n( avdelfoi,( e[wj th/j parousi,aj tou/ kuri,ouÅ ivdou. o` gewrgo.j evkde,cetai to.n ti,mion karpo.n th/j gh/j makroqumw/n evpV auvtw/| e[wjla,bh| pro,i?mon kai. o;yimonÅ

 • 弟兄們哪、你們要忍耐、直到主來。看哪、農夫忍耐等候地裡寶貴的出產、直到得了秋雨春雨。

新約希臘文入門


第三種狀況:勸告句帶假設語氣

 • Hortatory subjunctive

 • 主詞(explicit or implicit)必須是第一人稱,幾乎都是複數主詞、只有非常少數是單數。

 • 表示勸告:「讓我們…」、「讓我」

 • 可以想成是第一人稱的「命令語氣」

  • 命令語氣只有第二人稱與第三人稱。

新約希臘文入門


範例:第一人稱複數

 • 可 4:35Kai. le,gei auvtoi/j evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ovyi,aj genome,nhj\ die,lqwmen eivj to. pe,ranÅ

 • 當那天晚上、耶穌對門徒說、我們渡到那邊去罷。

 • 帖前5:6a;ra ou=n mh. kaqeu,dwmen w`j oi` loipoi, avlla. grhgorw/men kai. nh,fwmenÅ

 • 所以我們不要睡覺、像別人一樣、總要儆醒謹守。

新約希臘文入門


範例:第一人稱單數

 • 使 7:34ivdw.n ei=don th.n ka,kwsin tou/ laou/ mou tou/ evn Aivgu,ptw| kai. tou/ stenagmou/ auvtw/n h;kousa( kai. kate,bhn evxele,sqai auvtou,j\ kai. nu/n deu/ro avpostei,lw se eivj Ai;guptonÅ

 • 我的百姓在埃及所受的困苦、我實在看見了.他們悲歎的聲音、我也聽見了.我下來要救他們、你來、我要差你往埃及去。』

新約希臘文入門


第四種狀況:強烈否定

 • Emphatic Negation Subjunctive

 • ouv mh, + 假設語氣

  • 這是希臘文最強烈的否定法

新約希臘文入門


Ouv mh
範例:ouv mh, + 假設=斷不會

 • 太 24:35o` ouvrano.j kai. h` gh/ pareleu,setai( oi` de. lo,goi mou ouv mh.pare,lqwsinÅ

 • 天地要廢去、我的話卻不能廢去。

新約希臘文入門


Ouv mh1
範例:ouv mh, + 假設=斷不會

 • 約 11:26 kai. pa/j o` zw/n kai. pisteu,wn eivj evme. ouv mh.avpoqa,nh| eivj to.n aivw/naÅ pisteu,eij tou/toÈ

 • 凡活著信我的人、必永遠不死。你信這話麼。

新約希臘文入門


第五種狀況:禁止

 • Prohibitive subjunctive

 • mh, + 第二、三人稱的假設語氣

  • 功能類似第二、三人稱命令語氣的否定

新約希臘文入門


範例:第二人稱單數的禁止

 • 太1:20tau/ta de. auvtou/ evnqumhqe,ntoj ivdou. a;ggeloj kuri,ou katV o;nar evfa,nh auvtw/| le,gwn\ VIwsh.f ui`o.j Daui,d( mh. fobhqh/|j paralabei/n Mari,an th.n gunai/ka, sou\ to. ga.r evn auvth/| gennhqe.n evk pneu,mato,j evstin a`gi,ouÅ

 • 正思念這事的時候、有主的使者向他夢中顯現、說、大衛的子孫約瑟、不要怕、只管娶過你的妻子馬利亞來.因他所懷的孕、是從聖靈來的。

新約希臘文入門


範例:第二人稱複數的禁止

 • 太 6:7Proseuco,menoi de. mh. battalogh,shte w[sper oi` evqnikoi,( dokou/sin ga.r o[ti evn th/| polulogi,a| auvtw/n eivsakousqh,sontaiÅ

 • 你們禱告、不可像外邦人、用許多重複話.他們以為話多了必蒙垂聽。

新約希臘文入門


範例:第三人稱單數的禁止

 • 林前10:12{Wste o` dokw/n e`sta,nai blepe,tw mh. pe,sh|Å

 • 所以自己以為站得穩的、須要謹慎、免得跌倒。

新約希臘文入門


第六種狀況:思慮性問句

 • Deliberative subjunctive

 • 太6:31mh. ou=n merimnh,shte le,gontej\ ti, fa,gwmenÈ h;\ ti, pi,wmenÈ h;\ ti, peribalw,meqaÈ

 • 所以不要憂慮、說、喫甚麼?喝甚麼?穿甚麼?

 • 羅 6:1Ti, ou=n evrou/menÈ evpime,nwmen th/| a`marti,a|( i[na h` ca,rij pleona,sh|È

 • 這樣、怎麼說呢?我們可以仍在罪中、叫恩典顯多麼?

新約希臘文入門


梅晨21課翻譯練習

 • eva.n euvaggelisw,meqa u`ma/j( lh,myesqe swthri,an kai. evlpi,da)

 • eva.n mh. de,xhsqe th.n marturi,an h`mw/n( ouv swqh,sesqe)

 • eva.n mh. i;dh| ou-toj to.n ku,rion( ouv pisteu,sei eivj auvto,n)

 • eiv khru,ssetai h`mi/n o[ti avgaqo,j evstin o` ku,rioj( avgaqoi. w=men kai. h`mei/j( i[na dida,skwmen tou.j loipou,j)

新約希臘文入門


梅晨21課翻譯練習

 • euvhggelisa,mhn auvtou.j i[na swqw/sin kai. e;xwsin zwh,n)

 • mhke,ti a`marta,nwmen( i[na genw,meqa maqhtai. pistoi,)

 • maka,rioi, eivsin oi` o;xloi( eva.n avkou,swsin ta. r`h,mata, mou)

 • eva.n eivse,lqwsin eivj evkei,nhn th.n oivki,an oi` pisteu,ontej eivj to.n ku,rion( euvaggeliso,meqa auvtou.j evkei/)

新約希臘文入門


梅晨21課翻譯練習

 • evkhru,xamen tou,tw| tw/| law/| ta. r`h,mata th/j zwh/j( i[na de,xwntai th.n avlh,qeian kai. swqw/sin)

 • prose,lqwmen tw|/ ivdo,nti to.n ku,rion( i[na dida,xh| h`ma/j peri. auvtou/)

 • tau/ta eivpo,ntwn auvtw/n evn tw|/ i`erw|/ oi` avkou,santej evde,xanto ta. lego,mena( i[na khru,xwsin auvta. kai. toi/j loipoi/j)

新約希臘文入門


梅晨21課翻譯練習

 • pisteu,swmen eivj to.n avpoqano,ta u`pe.r h`mw/n( i[na gra,yh| ta. ovno,mata h`mw/n eivj to. bibli,on th/j zwh/j)

 • evleu,somai pro.j to.n sw,santa, me( i[na mh. lu,w ta.j evntola.j auvtou/ mhde. poreu,wmai evn tai/j o`doi/j tou/ qana,tou)

 • tau/ta ei=pon evn tw|/ i`erw|/( i[na oi` avkou,santej swqw/sin avpo. tw/n a`martiw/n auvtw/n kai. e;cwsin th.n dikaiosu,nhn tou/ qeou/)

新約希臘文入門


梅晨21課翻譯練習

 • eiv ei;dete tau/ta evn tai/j h`me,raij tai/j kakai/j( o;yesqe ta. auvta. kai. nu/n kai. eivj to.n aivw/na)

 • eva.n mh. didacqh|/j u`po. tou/ kuri,ou( ouv gnw,sh| auvto.n eivj to.n aivw/na)

 • o` lu,wn ta.j evntola.j tou/ qeou/ ouvk e;cei evlpi,da( eva.n mh. evpistre,yh| pro.j to.n ku,rion)

新約希臘文入門


梅晨21課翻譯練習

 • tau/ta pare,laben avpo. avpoqano,ntoj u`pe.r auvtou/( i[na paralabo,ntej auvta. oi` loipoi. swqw/sin kai. auvtoi,)

 • sunelqo,ntej eivj th.n oivki,an dexw,meqa th.n marturi,an tou/ euvaggelisame,nou h`ma/j)

 • diwxa,ntwn tw/n stratiwtw/n tou.j a`gi,ouj i[na mh. pisteu,swsin eivj to.n sw,santa auvtou,j( sunh/lqon ou-toi eivj th.n sunagwgh,n)

新約希臘文入門


ad