1 / 9

Lainrikkoja-asiakkaat kunnallisen sosiaalityön haasteena

Lainrikkoja-asiakkaat kunnallisen sosiaalityön haasteena. Maria Palmgren johtava sosiaalityöntekijä Tampere. Millaisesta asiakaskunnasta on kysymys? Mitä on tehty? Missä ollaan nyt? Mitä tarvitaan jatkossa?. Vapautuvat vangit. Tampereelle vapautui v. 2005 190 henkilöä

mulan
Download Presentation

Lainrikkoja-asiakkaat kunnallisen sosiaalityön haasteena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Lainrikkoja-asiakkaat kunnallisen sosiaalityön haasteena Maria Palmgren johtava sosiaalityöntekijä Tampere

  2. Millaisesta asiakaskunnasta on kysymys? • Mitä on tehty? • Missä ollaan nyt? • Mitä tarvitaan jatkossa?

  3. Vapautuvat vangit • Tampereelle vapautui v. 2005 190 henkilöä • vankiloissa kirjoilla 2/2006 149 tamperelaista • Kylmäkoskelta vapautuneista v. 2005 • n. 50 % asunnottomia • 71 % päihdeongelmaisia • 56 % vieroitushoidossa

  4. Sosiaalityön näkökulmasta • vapautumisen ”ensiaskeleet”; asioiden hoito • asunto ja tuki asumiseen • työvoima yms. asioiden hoito • perhesuhteet • päihdekuntoutus • yhteistyökumppaneiden kirjo; kuitenkin pieni asiakaskunta

  5. Mitä palveluja tarjottu? • alueelliset sosiaalityön palvelut 1990-luvun alkupuolelta • alueellinen hallinto; sosiaali- ja terveystoimi yhdessä • v. 2000 alusta alueellinen hallintomalli purettiin; nyk. tehtäväalueet, palvelut kuitenkin alueella • alueelliset sosiaali- ja terveysasemat • osittain eriytettyjä palveluita (Paussi, Satama, Sarvis perheasiainyksikkö) • v. 2007 alusta tilaaja-tuottaja –malli; uusi organisaatio??

  6. Sosiaalityön kokemuksia ypo-asiakkaista • Yksilöllisen palveluohjauksen (ypo) – asiakkaat • sosiaaliasema Paussissa 2001 – 5/2006 • 150 eri asiakasta; n. 100 yhtäaikaa palvelun piirissä • suurin osa muita kuin vankiloista vapautuneita • taustalla päihdeongelma, asunnottomuus • moniammatillinen tiimi: lääkäri, lääkkeiden jako • elämänlaatu ja hengissä pysyminen • tiivis ja joustava palvelu • sosiaalityön tarve päättynyt

  7. Alueellisen sosiaalityön malli • aikuissosiaalityö ja lapsiperheiden sosiaalityö eriytetty 2001 alkaen • aikuissosiaalityön asiakkaina yksin asuvat ja perheet, joissa ei alaikäisiä lapsia • lapsiperheiden sosiaalityössä perheet joissa alaikäisiä lapsia • sosiaalityön suunnitelmat, toimeentulotuki, päihdehuoltoon ohjaus molemmilla linjoilla • lastensuojelu lapsiperhelinjalla

  8. Yre - yhteistyömalli • Yhteistyössä rikoksettomaan elämään (Yre) -hankkeella mallinnettu yhteistyötä (hanke 2003-2005) • kuntouttavista toimenpiteistä vapautuvat • vankilasta yhteydenotto sosiaaliasemalle 3-6kk ennen vapautumista • palvelusuunnitelman laatiminen • nimetään toimijat ja vastuullinen palveluohjaaja • kartoitetaan tarvittavat palvelut ja toiminnot (asuminen, päihdehuolto, työvoima jne) • Yre-yhteistyöryhmä ja yre-tiimi edelleen jatkavat ; seuranta

  9. Mitä tarvitaan jatkossa? • sovittujen yhteistyökäytäntöjen ylläpitäminen • yhteistyöryhmät • koulutukset • marginaalisosiaalityön erityisosaamisen vahvistaminen • palveluiden järjestämisen linjasta päätettävä; erityispalvelut vs. yleispalvelut • aikuissosiaalityön kehittäminen • seutukunnallinen yhteistyö (seutukehittäjähanke?)

More Related