abc 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ABC 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

ABC 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

北美華人基督徒教育大會 A ccess B ible C onvention. ABC 2010. 莊瑞陽 ( 台語 ). 從路加 15 章學習 公義和慈愛. 有公義 與 有 憐憫. 有 義氣 , 與 有 慈悲. 北美華人基督徒教育大會 A ccess B ible C onvention. ABC 2010. 全能的上帝 , 是無形無像的造物主 ; 全能的上帝 , 是慈愛公義的統治主 ; 全能的上帝 , 是賞罰公平的審判主 ;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ABC 2010' - morty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
abc 2010

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

莊瑞陽

(台語)

從路加15章學習

公義和慈愛

slide2

有公義

與有憐憫

有義氣,

與有慈悲

abc 20101

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

全能的上帝,

是無形無像的造物主;

全能的上帝,

是慈愛公義的統治主;

全能的上帝,

是賞罰公平的審判主;

abc 20102

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

創 世 紀

1:27 神就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。

1:27 Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê.

abc 20103

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

心存詭詐,身行逆理,

魔鬼必再來.”

仁愛

義理

abc 20104

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

?

When?

Where?

?

abc 20105

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

失落到找著了的比喻

“主耶穌用三個失落的比喻來教導我們,這可應用在許多不同處境:教會,家庭,工作和事業中,學習以智慧來判斷,用公義和憐憫,正義和慈心來處事。”

abc 20106

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15 章

15:2 法利賽人和文士、私下議論說、這個人接待罪人、又同他們喫飯。

15:2 Hoat-lī-sài lâng kap keng-ha̍k-sū nga̍uh-nga̍uh-liām kóng, Chit ê lâng chiap-la̍p pháiⁿ lâng, sòa kap in chia̍h.

議論?

abc 20107

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15 章

15:1 眾稅吏和罪人、都挨近耶穌要聽他講道。

15:2 法利賽人和文士、私下議論說、這個人接待罪人、又同他們喫飯。15:3 耶穌就用比喻、說

15:1 Chèng thiu-hiòng ê kap pháiⁿ lâng teh chiū-kūn Iâ-so͘ lâi thiaⁿ I.

15:2 Hoat-lī-sài lâng kap keng-ha̍k-sū nga̍uh-nga̍uh-liām kóng, Chit ê lâng chiap-la̍p pháiⁿ lâng, sòa kap in chia̍h.

15:3 Iâ-so͘ siat chit ê phì-jū tùi in kóng,

abc 20108

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

稅吏

罪人

接待

挨近

abc 20109

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

法利賽人

和文士

(領袖)

15

稅吏

罪人

接待

挨近

耶穌?

上帝?

abc 201010

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15 章

15:3 耶穌就用比喻、說、

15:3 Iâ-so͘ siat chit ê phì-jū tùi in kóng,

abc 201011

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

3的失落

到找著了

的比喻

法利賽人

文士

耶穌用

abc 201012

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

失落一隻羊的比喻

4-7

失落一塊錢的比喻

8-10

失落一個兒子的比喻

11-32

abc 201013

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:4-7 “失落一隻羊的比喻”

15:4 你們中間誰有一百隻羊、失去一隻、不把這九十九隻撇在曠野、去找那失去的羊直到找著呢。

15:5 找著了、就歡歡喜喜的扛在肩上、回到家裡。

15:6 就請朋友鄰舍來、對他們說、我失去的羊已經找著了、你們和我一同歡喜罷。

15:4 Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū chi̍t-pah chiah iûⁿ, sit-lo̍h chi̍t chiah, kiám bô chhiáⁿ pàng káu-cha̍p-káu chiah tī soaⁿ-ni̍h, khì chhē só͘ sit-lo̍h ê kàu tit-tio̍h mah?

15:5 Í-keng chhē-tio̍h chiū hoaⁿ-hí, pē i tī keng-thâu téng.

15:6 Kàu chhù chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ, kā in kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê iûⁿ góa í-keng chhē-tio̍h.

abc 201014

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:4-7 “失落一隻羊的比喻”

15:7 我告訴你們、一個罪人悔改、在天上也要這樣為他歡喜、較比為九十九個不用悔改的義人、歡喜更大。

15:7 Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe, chiū tī thiⁿ-ni̍h iā beh án-ni ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí, pí ūi-tio̍h káu-cha̍p-káu ê gī lâng m̄ bián hóan-hóe ê, koh khah hoaⁿ-hí.

abc 201015

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

15:8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、豈不點上燈、打掃屋子、細細的找、直到找著麼。

15:9 找著了、就請朋友鄰舍來、對他們說、我失落的那塊錢已經找著了、你們和我一同歡喜罷。

15:10 我告訴你們、一個罪人悔改、在 神的使者面前、也是這樣為他歡喜。

15:8 Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, kiám bô tiám teng, sàu chhù, khûn-khûn chhē kàu tio̍h mah?

15:9 Í-keng chhē-tio̍h, chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê gûn-á góa í-keng chhē-tio̍h.

15:10 Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe, chiū tī Siōng-tè thiⁿ-sài ê bīn-chêng ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí iā sī án-ni.

abc 201016

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:11 耶穌又說、一個人有兩個兒子。

15:12 小兒子對父親說、父親、請你把我應得的家業分給我.他父親就把產業分給他們。

15:13 過了不多幾日、小兒子就把他一切所有的、都收拾起來、往遠方去了.在那裡任意放蕩、浪費貲財。

15:14 既耗盡了一切所有的、又遇著那地方大遭饑荒、就窮苦起來。

15:11 Koh kóng, Bó͘ lâng ū n̄ ê kiáⁿ;

15:12 hit-ê tē jī ê kā lāu-pē kóng, A-pà ah, chiong góa èng tit ê gia̍p, pun hō͘ góa. I ê lāu-pē chiū kā in pun ke-hé.

15:13 Koh bô kúi ji̍t, hit ê tē jī kiáⁿ it-chīn siu-si̍p i ê mi̍h, chhut-gōa khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi; tī hia hòng-tōng húi-hōai i ê gia̍p.

15:14 Í-keng sńg liáu-liáu, tú-tio̍h hit só͘-chāi tōa ki-hng, i chiah chai khiàm-kheh ê kan-khó͘.

abc 201017

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:15 於是去投靠那地方的一個人.那人打發他到田裡去放豬。

15:16 他恨不得拿豬所喫的豆莢充飢.也沒有人給他。

15:17 他醒悟過來、就說、我父親有多少的雇工、口糧有餘、我倒在這裡餓死麼.

15:18 我要起來、到我父親那裡去、向他說、父親、我得罪了天、又得罪了你.

15:15 Chiū khì óa hit só͘-chāi chi̍t ê peh-sìⁿ; hit lâng chhe i khì soaⁿ-ni̍h chhī ti;

15:16 ài chiong ti só͘ chia̍h ê tāu-koeh lâi chí-ki, iā bô lâng hō͘ i.

15:17 I chhíⁿ-gō͘ chiū kóng, Góa ê lāu-pē ū jōa chōe tn̂g-kang, bí-niû chia̍h ū chhun; nā-sī góa tī chia teh-beh gō-sí ah.

15:18 Góa beh khí-lâi khì chhē góa ê lāu-pē, kā i kóng, A-pà ah, góa ū tek-chōe thiⁿ kap tī lí ê bīn-chêng;

abc 201018

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:19 從今以後、我不配稱為你的兒子、把我當作一個雇工罷。

15:20 於是起來往他父親那裡去。相離還遠、他父親看見、就動了慈心、跑去抱著他的頸項、連連與他親嘴。

15:21 兒子說、父親、我得罪了天、又得罪了你.從今以後、我不配稱為你的兒子。

15:22 父親卻吩咐僕人說、把那上好的袍子快拿出來給他穿.把戒指戴在他指頭上.把鞋穿在他腳上.

15:19 taⁿ liáu-āu góa bōe kham-tit kiò chòe lí ê kiáⁿ, tio̍h hō͘ góa chhin-chhiūⁿ lí ê tn̂g-kang ê chi̍t ê.

15:20 Chiū khí-lâi khì chhē i ê lāu-pē. Saⁿ-lī iáu-kú hn̄g, i ê lāu-pē khòaⁿ-kìⁿ i, chiū lîn-bín i, cháu-khì phō i ê ām-kún, ti̍t-ti̍t kā i chim.

15:21 Kiáⁿ chiū kā i kóng, A-pà ah, góa ū tek-chōe thiⁿ kap tī lí ê bīn-chêng; taⁿ liáu-āu bōe kham-tit kiò chòe lí ê kiáⁿ.

15:22 Nā-sī lāu-pē tùi i hiah ê lô͘-po̍k kóng, Kín-kín hiaⁿh siōng-hó ê saⁿ lâi kā i chhēng, koh kā i kòa chhiú-chí, sòa kā i chhēng ôe;

abc 201019

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:23 把那肥牛犢牽來宰了、我們可以喫喝快樂.

15:24 因為我這個兒子、是死而復活、失而又得的。他們就快樂起來。

15:25 那時、大兒子正在田裡.他回來離家不遠、聽見作樂跳舞的聲音.

15:26 便叫過一個僕人來、問是甚麼事。

15:23 iā khan hit chiah pûi ê gû-á lâi thâi, lán chia̍h lâi hoaⁿ-hí.

15:24 In-ūi góa chit ê kiáⁿ sí ū koh-o̍ah, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h. In chiū saⁿ-kap hoaⁿ-hí.

15:25 Hit sî i ê tōa-kiáⁿ tī hn̂g-ni̍h; tò-lâi beh kàu chhù, thiaⁿ-kìⁿ chok-ga̍k kap thiàu-bú ê siaⁿ.

15:26 Chiū kiò chi̍t ê lô͘-po̍k lâi m̄ i teh siáⁿ tāi.

abc 201020

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:27 僕人說、你兄弟來了.你父親、因為得他無災無病的回來、把肥牛犢宰了。

15:28 大兒子卻生氣、不肯進去.他父親就出來勸他。

15:29 他對父親說、我服事你這多年、從來沒有違背過你的命.你並沒有給我一隻山羊羔、叫我和朋友、一同快樂.

15:27 I kā i kóng, Lín sió-tī lâi lah; lín lāu-pē in-ūi tit-tio̍h i hó-hó tò-lâi, só͘-í thâi hit chiah pûi ê gû-á.

15:28 Tōa-kiáⁿ siū-khì, m̄ ji̍p-khì; i ê lāu-pē chhut-lâi khǹg i.

15:29 I ìn i ê lāu-pē kóng, Lí khòaⁿ, góa ho̍k-sāi lí hiah chōe nî, lóng bē bat ûi-ke̍h lí ê bēng-lēng; lí iā bē bat hō͘ góa chi̍t chiah iûⁿ-á-kiáⁿ, thang kap góa ê pêng-iú saⁿ-kap hoaⁿ-hí.

abc 201021

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:30 但你這個兒子、和娼妓吞盡了你的產業、他一來了、你倒為他宰了肥牛犢。

15:31 父親對他說、兒阿、你常和我同在、我一切所有的、都是你的。

15:32 只是你這個兄弟、是死而復活、失而又得的、所以我們理當歡喜快樂。

15:30 Chóng-sī lí chit ê kiáⁿ, kau-pôe chhiong-ki, it-chīn phòa-hùi lí ê gia̍p, chi̍t-ē tò-lâi, lí chiū ūi-tio̍h i thâi pûi ê gû-á.

15:31 Lāu-pē chiū kā i kóng, Kiáⁿ ah, lí siông-siông kap góa tī-teh, hōan góa só͘ ū ê lóng sī lí ê;

15:32 nā-sī lí chit ê sió-tī sí ū koh-o̍ah, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h, lán eng-kai tio̍h hoaⁿ-hí khòai-lo̍k.

abc 201022

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

失落一隻羊:

4-7

失落一塊錢 :

8-10

失落一個兒子 :

11-32

abc 201023

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

牧者

4-7

婦人

塊錢

8-10

父親

兒子

11-32

slide26

路加15:4 你們中間誰有一百隻羊、失去一隻、 …。

15:4 Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū chi̍t-pah chiah iûⁿ, sit-lo̍h chi̍t chiah, …

abc 201024

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

?

15

牧者

4-7

單純!

無知!

愚直!

不會

abc 201025
ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

1

?

When?

Where?

2

?

slide29

路加15:4 你們中間誰有一百隻羊、失去一隻、不把這九十九隻撇在曠野、去找那失去的羊直到找著呢。

15:4 Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū chi̍t-pah chiah iûⁿ, sit-lo̍h chi̍t chiah, kiám bô chhiáⁿ pàng káu-cha̍p-káu chiah tī soaⁿ-ni̍h, khì chhē só͘ sit-lo̍h ê kàu tit-tio̍h mah?

abc 201026

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

15

牧者

4-7

abc 201027

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:4-7 “失落一隻羊的比喻”

15:5 找著了、就歡歡喜喜的扛在肩上、回到家裡。

15:6 就請朋友鄰舍來、對他們說、我失去的羊已經找著了、你們和我一同歡喜罷。

15:5 Í-keng chhē-tio̍h chiū hoaⁿ-hí, pē i tī keng-thâu téng.

15:6 Kàu chhù chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ, kā in kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê iûⁿ góa í-keng chhē-tio̍h.

abc 201028

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

abc 201029

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

憐憫

慈悲

1

?

牧 者

When?

Where?

2

?

abc 201030

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:4-7 “失落一隻羊的比喻”

15:7 我告訴你們、一個罪人悔改、在天上也要這樣為他歡喜、較比為九十九個不用悔改的義人、歡喜更大。

15:7 Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe, chiū tī thiⁿ-ni̍h iā beh án-ni ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí, pí ūi-tio̍h káu-cha̍p-káu ê gī lâng m̄ bián hóan-hóe ê, koh khah hoaⁿ-hí.

abc 201031

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

Luk 15:8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、 ….。

15:8 Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, ….

錢(銀)?

slide36
路加Luk 15:8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、 ..,。

15:8 Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, …?

abc 201032

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

?

婦人

塊錢

8-10

珍寶!

不會動!

abc 201033

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

15:8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、豈不點上燈、打掃屋子、細細的找、直到找著麼。

15:9 找著了、就請朋友鄰舍來、對他們說、我失落的那塊錢已經找著了、你們和我一同歡喜罷。

15:10 我告訴你們、一個罪人悔改、在 神的使者面前、也是這樣為他歡喜。

15:8 Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, kiám bô tiám teng, sàu chhù, khûn-khûn chhē kàu tio̍h mah?

15:9 Í-keng chhē-tio̍h, chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê gûn-á góa í-keng chhē-tio̍h.

15:10 Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe, chiū tī Siōng-tè thiⁿ-sài ê bīn-chêng ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí iā sī án-ni.

abc 201034

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

點燈!

打掃!

細找!

abc 201035

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

箴言 2:4-5 (銀=珍寶)

Pro 2:4 尋找他如尋找銀子、搜求他如搜求隱藏的珍寶、

Pro 2:5 你就明白敬畏耶和華、得以認識 神。

2:4 Nā chhē i chhin-chhiūⁿ chhē gûn, Chhiau-chhē i chhin-chhiūⁿ chhiau-chhē khǹg-ba̍t ê pó-pòe;

2:5 Lí chiū bêng-pe̍k kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê sū, Chhē-tio̍h bat Siōng-tè ê lí.

珍寶

abc 201036

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

15:8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、豈不點上燈、打掃屋子、細細的找、直到找著麼。

15:8 Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, kiám bô tiám teng, sàu chhù, khûn-khûn chhē kàu tio̍h mah?

abc 201037

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

詩篇(大衛) 119:105

119:105 你的話是我腳前的燈、是我路上的光。

119:105 Lí ê ōe chòe góa kha-chêng ê teng, Chòe góa lō͘-chiūⁿ ê kng.

你的話

abc 201038

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

15:8 或是一個婦人、有十塊錢、若失落一塊、豈不點上燈、打掃屋子、細細的找、直到找著麼。

15:8 Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, kiám bô tiám teng, sàu chhù, khûn-khûn chhē kàu tio̍h mah?

abc 201039
ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

1

?

When?

Where?

義理

2

?

婦 人

abc 201040

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

詩篇(大衛)

Psm 51:9 求你掩面不看我的罪、塗抹我一切的罪孽。

Psm 51:10 神阿、求你為我造清潔的心、使我裡面重新有正直的靈。〔正直或作堅定〕

Psm 51:11 不要丟棄我、使我離開你的面.不要從我收回你的聖靈。

51:9 Kiû Lí ng Lí ê bīn, bô khòaⁿ góa ê chōe, Chhat-siau góa it-chhè ê chōe-ok.

51:10 Siōng-tè ah, kiû Lí kā góa chhòng-chō chheng-khì ê sim, Hō͘ góa ê lāi-bīn ū ōaⁿ-sin chèng-ti̍t ê sîn.

51:11 M̄-thang kóaⁿ góa, hō͘ góa lī-khui Lí ê bīn; M̄-thang tùi góa siu-hôe Lí sèng ê sîn.

abc 201041

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

箴言 4:6

4:6 不可離棄智慧、智慧就護衛你.要愛他、他就保守你。

4:6 M̄-thang khì-sak tì-hūi, i beh pó-hō͘ lí; Tio̍h thiàⁿ i, i beh chiàu-kò͘ lí.

離棄

聖靈?

若失落

一塊銀??

離棄

智慧??

abc 201042

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

abc 201043

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

15:9 找著了、就請朋友鄰舍來、對他們說、我失落的那塊錢已經找著了、你們和我一同歡喜罷。

15:10 我告訴你們、一個罪人悔改、在 神的使者面前、也是這樣為他歡喜。

15:9 Í-keng chhē-tio̍h, chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê gûn-á góa í-keng chhē-tio̍h.

15:10 Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hóan-hóe, chiū tī Siōng-tè thiⁿ-sài ê bīn-chêng ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí iā sī án-ni.

abc 201044

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:11 耶穌又說、一個人有兩個兒子。

15:12 小兒子對父親說、父親、請你把我應得的家業分給我.他父親就把產業分給他們。

15:11 Koh kóng, Bó͘ lâng ū n̄ ê kiáⁿ;

15:12 hit-ê tē jī ê kā lāu-pē kóng, A-pà ah, chiong góa èng tit ê gia̍p, pun hō͘ góa. I ê lāu-pē chiū kā in pun ke-hé.

Prodigo Son?

abc 201045

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

?

父親

兒子

11-32

背叛!

故意!

不順服!

slide51

Prodigo Son

人?

我!

我應得的家業分給我?

abc 201046

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:30 但你這個兒子、和娼妓吞盡了你的產業、他一來了、你倒為他宰了肥牛犢。

15:30 Chóng-sī lí chit ê kiáⁿ, kau-pôe chhiong-ki, it-chīn phòa-hùi lí ê gia̍p, chi̍t-ē tò-lâi, lí chiū ūi-tio̍h i thâi pûi ê gû-á.

abc 201047

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

父 親

仁愛?

1

?

When?

Where?

父 親

義理?

2

?

abc 201048

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

給他

父親

兒子

11-32

abc 201049

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“自私,自利,無道理,

不可結交要遠離;

有仁,有義,有真理,

必須結交得神庇.”

abc 201050

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:13 過了不多幾日、小兒子就把他一切所有的、都收拾起來、往遠方去了.在那裡任意放蕩、浪費貲財。

15:14 既耗盡了一切所有的、又遇著那地方大遭饑荒、就窮苦起來。

15:13 Koh bô kúi ji̍t, hit ê tē jī kiáⁿ it-chīn siu-si̍p i ê mi̍h, chhut-gōa khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi; tī hia hòng-tōng húi-hōai i ê gia̍p.

15:14 Í-keng sńg liáu-liáu, tú-tio̍h hit só͘-chāi tōa ki-hng, i chiah chai khiàm-kheh ê kan-khó͘.

所得的逆境雖痛苦,

災害!

離開

父親

在活

黑暗

abc 201051

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:13 過了不多幾日、小兒子就把他一切所有的、都收拾起來、往遠方去了.在那裡任意放蕩、浪費貲財。

15:14 既耗盡了一切所有的、又遇著那地方大遭饑荒、就窮苦起來。

15:13 Koh bô kúi ji̍t, hit ê tē jī kiáⁿ it-chīn siu-si̍p i ê mi̍h, chhut-gōa khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi; tī hia hòng-tōng húi-hōai i ê gia̍p.

15:14 Í-keng sńg liáu-liáu, tú-tio̍h hit só͘-chāi tōa ki-hng, i chiah chai khiàm-kheh ê kan-khó͘.

父 親?

浪費貲財 , 既耗盡了!

abc 201052

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

父 親

1

?

When?

Where?

義氣!

2

?

父 親

abc 201053

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

給他

等候

父親

兒子

11-32

abc 201054

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:15 於是去投靠那地方的一個人.那人打發他到田裡去放豬。

15:16 他恨不得拿豬所喫的豆莢充飢.也沒有人給他。

15:15 Chiū khì óa hit só͘-chāi chi̍t ê peh-sìⁿ; hit lâng chhe i khì soaⁿ-ni̍h chhī ti;

15:16 ài chiong ti só͘ chia̍h ê tāu-koeh lâi chí-ki, iā bô lâng hō͘ i.

豬?

leviticus 11 7
利 未 記 Leviticus 11:7
 • 11:7 豬 、 因 為 蹄 分 兩 瓣 、 卻 不 倒 嚼 、 就 與 你 們 不 潔 淨 。 11:7Ti, in-ūi ū pun-tôe thiah-chhe, chóng-sī bô hoan-chháu, tùi tī lín sī bô chheng-khì.
leviticus 11 71
利 未 記 Leviticus 11:7
 • 11:7 豬 、 因 為 蹄 分 兩 瓣 、 卻 不 倒 嚼 、 就 與 你 們 不 潔 淨 。 11:7Ti, in-ūi ū pun-tôe thiah-chhe, chóng-sī bô hoan-chháu, tùi tī lín sī bô chheng-khì.
slide64

蹄 分 兩 瓣 、 倒 嚼

abc 201055
ABC 2010

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

abc 201056

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

7:6 不要把聖物給狗、也不要把你們的珍珠丟在豬前、恐怕他踐踏了珍珠、轉過來咬你們。

7:6 Bo̍h-tit ēng sèng ê mi̍h hō͘ káu, ia̍h bo̍h-tit ēng lín ê chin-chu hiat tī ti ê thâu-chêng; kiaⁿ-liáu in ēng kha ta̍h i, o̍at-lìn-tńg lâi kā lín.

abc 201057

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“自私,自利,無道理, (不潔淨)

不可結交要遠離;

有仁,有義,有真理, (潔淨)

必須結交得神庇.”

abc 201058

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

給他

等候

父親

兒子

11-32

abc 201059

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:17 他醒悟過來、就說、我父親有多少的雇工、口糧有餘、我倒在這裡餓死麼.

15:18 我要起來、到我父親那裡去、向他說、父親、我得罪了天、又得罪了你.

15:19 從今以後、我不配稱為你的兒子、把我當作一個雇工罷。

15:17 I chhíⁿ-gō͘ chiū kóng, Góa ê lāu-pē ū jōa chōe tn̂g-kang, bí-niû chia̍h ū chhun; nā-sī góa tī chia teh-beh gō-sí ah.

15:18 Góa beh khí-lâi khì chhē góa ê lāu-pē, kā i kóng, A-pà ah, góa ū tek-chōe thiⁿ kap tī lí ê bīn-chêng;

15:19 taⁿ liáu-āu góa bōe kham-tit kiò chòe lí ê kiáⁿ, tio̍h hō͘ góa chhin-chhiūⁿ lí ê tn̂g-kang ê chi̍t ê.

abc 201060

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:23 把那肥牛犢牽來宰了、我們可以喫喝快樂.

15:24 因為我這個兒子、是死而復活、失而又得的。他們就快樂起來。

15:23 iā khan hit chiah pûi ê gû-á lâi thâi, lán chia̍h lâi hoaⁿ-hí. 15:24 In-ūi góa chit ê kiáⁿ sí ū koh-o̍ah, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h. In chiū saⁿ-kap hoaⁿ-hí.

逆境不順利﹐應該立刻檢討我自己﹔

逆境雖痛苦﹐強迫悔改賜我得進步﹐

逆境是傷悲﹐末後發現上帝的美意。

abc 201061

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

父 親

憐憫

1

?

父 親

When?

Where?

2

?

abc 201062

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

詩篇 51(大衛)

51:17 神所要的祭、就是憂傷的靈. 神阿、憂傷痛悔的心、你必不輕看。

51:17 Siōng-tè só͘ ài ê chè, chiū-sī iu-siong ê sîn; Siōng-tè ah, iu-siong thòng-hóe ê sim, Lí bô beh khòaⁿ-khin i.

憂傷痛悔的心!

悔改認罪

上帝

abc 201063

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

去找

找著

扛在肩上

15

牧者

4-7

點燈

打掃

細找

婦人

塊錢

8-10

給他

等候

慈心

父親

兒子

11-32

abc 201064

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

恩典

憐憫

?

公義

abc 201065

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15 章

15:2 法利賽人和文士、私下議論說、這個人接待罪人、又同他們喫飯。

15:2 Hoat-lī-sài lâng kap keng-ha̍k-sū nga̍uh-nga̍uh-liām kóng, Chit ê lâng chiap-la̍p pháiⁿ lâng, sòa kap in chia̍h.

議論?

abc 201066

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

恩典

憐憫

真理

文士

眾稅吏和罪人

浪費和娼妓

法利賽人

公義

abc 201067

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:20 於是起來往他父親那裡去。相離還遠、他父親看見、就動了慈心、跑去抱著他的頸項、連連與他親嘴。

15:21 兒子說、父親、我得罪了天、又得罪了你.從今以後、我不配稱為你的兒子。

15:22 父親卻吩咐僕人說、把那上好的袍子快拿出來給他穿.把戒指戴在他指頭上.把鞋穿在他腳上.

15:20 Chiū khí-lâi khì chhē i ê lāu-pē. Saⁿ-lī iáu-kú hn̄g, i ê lāu-pē khòaⁿ-kìⁿ i, chiū lîn-bín i, cháu-khì phō i ê ām-kún, ti̍t-ti̍t kā i chim.

15:21 Kiáⁿ chiū kā i kóng, A-pà ah, góa ū tek-chōe thiⁿ kap tī lí ê bīn-chêng; taⁿ liáu-āu bōe kham-tit kiò chòe lí ê kiáⁿ.

15:22 Nā-sī lāu-pē tùi i hiah ê lô͘-po̍k kóng, Kín-kín hiaⁿh siōng-hó ê saⁿ lâi kā i chhēng, koh kā i kòa chhiú-chí, sòa kā i chhēng ôe;

父親 !

abc 201068

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:25 那時、大兒子正在田裡.他回來離家不遠、聽見作樂跳舞的聲音.

15:26 便叫過一個僕人來、問是甚麼事。

15:25 Hit sî i ê tōa-kiáⁿ tī hn̂g-ni̍h; tò-lâi beh kàu chhù, thiaⁿ-kìⁿ chok-ga̍k kap thiàu-bú ê siaⁿ.

15:26 Chiū kiò chi̍t ê lô͘-po̍k lâi m̄ i teh siáⁿ tāi.

父親

哥哥

abc 201069

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:27 僕人說、你兄弟來了.你父親、因為得他無災無病的回來、把肥牛犢宰了。

15:28 大兒子卻生氣、不肯進去.他父親就出來勸他。

15:27 I kā i kóng, Lín sió-tī lâi lah; lín lāu-pē in-ūi tit-tio̍h i hó-hó tò-lâi, só͘-í thâi hit chiah pûi ê gû-á.

15:28 Tōa-kiáⁿ siū-khì, m̄ ji̍p-khì; i ê lāu-pē chhut-lâi khǹg i.

abc 201070

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“心存仁愛,身行義理,

上帝就同在;

父 親

憐憫

1

?

父 親

When?

Where?

義理

2

?

哥哥

abc 201071

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:29 他對父親說、我服事你這多年、從來沒有違背過你的命.你並沒有給我一隻山羊羔、叫我和朋友、一同快樂.

15:29 I ìn i ê lāu-pē kóng, Lí khòaⁿ, góa ho̍k-sāi lí hiah chōe nî, lóng bē bat ûi-ke̍h lí ê bēng-lēng; lí iā bē bat hō͘ góa chi̍t chiah iûⁿ-á-kiáⁿ, thang kap góa ê pêng-iú saⁿ-kap hoaⁿ-hí.

abc 201072

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

大兒子 :牧師,傳道,長老,輔導,..

大兒子

(常常和上帝同在)

大兒子

(盡中的心)

父親

(上帝)

父親??

公義

公平

二兒子

(悔改認罪)

二兒子

(浪費)

二兒子: 悔改的人,求道者,

abc 201073

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:11-32 “失落一個兒子的比喻”

15:31 父親對他說、兒阿、你常和我同在、我一切所有的、都是你的。

15:32 只是你這個兄弟、是死而復活、失而又得的、所以我們理當歡喜快樂。

15:31 Lāu-pē chiū kā i kóng, Kiáⁿ ah, lí siông-siông kap góa tī-teh, hōan góa só͘ ū ê lóng sī lí ê;

15:32 nā-sī lí chit ê sió-tī sí ū koh-o̍ah, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h, lán eng-kai tio̍h hoaⁿ-hí khòai-lo̍k.

abc 201074

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

“主耶穌用三個失落的比喻來教導我們,這可應用在許多不同處境:教會,家庭,工作和事業中,學習以智慧來判斷,用公義和憐憫,正義和慈心來處事。”

abc 201075

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

牧者

耶穌

4-7

婦人

塊錢

8-10

聖靈

父親

兒子

上帝

11-32

jhn 10 11 10 11 g a chi s h bo k chi h bo k chi i tio h i p ng sak s mi
Jhn 10:11 我是好牧人、好牧人為羊捨命。10:11 . Góa chiū-sī hó ê bo̍k-chiá; hó ê bo̍k-chiá ūi-tio̍h iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā.
abc 201076

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

路加15:8-10 “失落一塊錢的比喻”

詩篇(大衛)

Psm 51:10 神阿、求你為我造清潔的心、使我裡面重新有正直的靈。〔正直或作堅定〕

Psm 51:11 不要丟棄我、使我離開你的面.不要從我收回你的聖靈。

51:10 Siōng-tè ah, kiû Lí kā góa chhòng-chō chheng-khì ê sim, Hō͘ góa ê lāi-bīn ū ōaⁿ-sin chèng-ti̍t ê sîn.

51:11 M̄-thang kóaⁿ góa, hō͘ góa lī-khui Lí ê bīn; M̄-thang tùi góa siu-hôe Lí sèng ê sîn.

abc 201077

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

15

牧者

1%

1/100

4-7

婦人

塊錢

8-10

10%

1/10

父親

兒子

50%

1/2

11-32

abc 201078

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

以賽亞書

1:2 天哪、要聽、地阿、側耳而聽.因為耶和華說、我養育兒女、將他們養大、他們竟悖逆我。

1:2 Thiⁿ ah, tio̍h thiaⁿ, tōe ah, tio̍h àⁿ hī-khang, in-ūi Iâ-hô-hoa ū kóng, Góa bat iúⁿ-chhī kiáⁿ-jî, pôe-ióng in tōa-hàn, in kéng-jiân pōe-ge̍k Góa.

上帝

abc 201079

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

全能的上帝,

是無形無像的造物主;

全能的上帝,

是慈愛公義的統治主;

耶穌

上帝

聖靈

abc 201080

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

創 世 紀

1:27 神就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。

1:27 Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê.

慈愛

公義

人的形像

神的形像

abc 201081

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

創 世 紀

1:27 神就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。

1:27 Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê.

慈愛

公義

人的形像

耶穌

的形像

abc 201082

北美華人基督徒教育大會

Access Bible Convention

ABC 2010

創 世 紀

1:27 神就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。

1:27 Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê.

慈愛

公義

人的形像

聖靈

的形像

slide94

上帝

耶穌

聖靈

有公義

與有慈愛

有義氣,

與有慈悲

ad