ingenj rsmetodik it me 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011. Föreläsare : Universitetslektor Gunnar Malm Email: gunta@kth.se Tel. 790 43 32 Mitt kontor Electrum- huset C4. Första föreläsningen. Kursöverblick, lärare, viktiga datum, kursPM Innehåll/tema Mål Krav, betygssystemet, eget engagement i lärandet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ingenjörsmetodik IT & ME 2011' - morton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ingenj rsmetodik it me 2011
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
 • Föreläsare:Universitetslektor Gunnar Malm
 • Email: gunta@kth.se
 • Tel. 790 43 32
 • Mitt kontor Electrum-huset C4
f rsta f rel sningen
Första föreläsningen
 • Kursöverblick, lärare, viktiga datum, kursPM
 • Innehåll/tema
 • Mål
 • Krav, betygssystemet, eget engagement i lärandet
 • Litteratur/hemsidan
 • Förväntningar på utbildningen
 • Ingenjörsrollen (CDIO, HFS)
ingenj rsmetodik it me 20111
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
 • Föreläsningar: 32 h schemalagt som 142,
 • Skriftlig presentation 3 gemensamma + 1 individuellt tillfälle med Richard Nordberg
 • Plus eventuella studiebesök eller gästföreläsningar, just nu Oracle v.37 men kan tillkomma ytterligare
ingenj rsmetodik it me 20112
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
 • Övingar: 14 h schemalagt som 72 (4 övningsgrupper)
 • WS: 8 h schemalagt som 42 Workshop eller studenträkneövning
 • Datorlabbar: 16 h schemalagt som 22 + 34 (4 labbgrupper)
ingenj rsmetodik it me 20113
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
 • Övningsgrupper
 • Anders Eklund
 • Valur Guðmundssoneller Maziar Manouchehry (på engelska, enklaresvenska OK)
 • Oscar Gustafsson
 • Workshop/Studenträkneövningar – självständigtarbete med tentaliknandeuppgifter (sammalärare)
ingenj rsmetodik it me 20114
Ingenjörsmetodik IT & ME 2011
 • Labgrupper, allanamn på lärareinteklaraännu
 • Labbarnaärbaserade på att man jobbar med egen laptop med handledningav en lärare
 • Jobbar med datainsamlingochanalys i programmet MATLAB
 • Kommerattgöras en gruppindelning/bokningslistor i daisy-systemet
kurs verblick viktiga datum
Kursöverblick/viktiga datum
 • Skriftliga inlämningar vid två tillfällen
  • Måndag 26 sept. Ett utkast (första version)
  • Mån 31 okt. Slutligt inlämning av problemslösningsrapporten
 • Tentamen onsdag 19 okt 14-19 (får ej komma för sent, blir då inte insläppt).
 • Tentamensanmälan sker via Daisy, stänger några dagar innan tentan.
hemsidan p kth social
Hemsidan på KTH Social
 • Material från föreläsningar
 • Diskussioner/vissa inlämningar
 • Använder även Bilda för inlämningar
 • Instruktioner och uppgifter till övningar och datorlabbar och skriftliga inlämningar
kursplanens m l
Kursplanens mål
 • Efter kursen ska studenten kunna redogöra för tekniska modeller med varierande komplexitet, från uppskattningar till datorbaserade algoritmer och effektivt kunna använda dessa modeller i sin ingenjörsroll.
 • Studenten ska kunna härleda eller ställa upp en modell från en problemtext genom att t.ex. använda dimensionsanalys av ingående parametrar.
kursplanens m l1
Kursplanens mål
 • Studenten ska kunna analysera kvaliteten på ett modelleringsresultat med avseende på osäkerheten i sina antaganden och i modellparametrarna.
 • Studenten ska kunna använda grundläggande statistiska begrepp och metoder som standardavvikelse och felfortplantning för analys av mätresultat.
 • Studenten ska kunna presentera sina modellresultat på ett strukturerat sätt, med tyngdpunkt på tydliga figurer och kurvor och enligt en given mall för en teknisk rapport.
slide11
Mål
 • I kursplanen finns 5 mål redovisade
 • Kan examineras på många olika sätt men huvudsakligen skriftligt
 • Rapport, Tenta
 • Även vissa muntliga redovisningar vid labbar
slide12
Mål
 • Målrelaterade betyg
 • 7-gradig betygsskala (A, B, C, D, E) godkänt (Fx, F) underkänt
 • Betyget sätts på tentamen
 • Labmomenten använder bara godkänd/underkänd.
slide13
Krav
 • Tentamen onsdag 19 oktober eller vid omtenta i januari 2012.
 • Godkända labbar och skriftliga uppgifter, först då registreras slutbetyget i LADOK.
 • Brister i labbar och skriftliga uppgifter kompletteras ’omedelbart efter rättning’.
 • Närvaro uppmuntras men inget krav
inneh ll tema
Innehåll/tema
 • Energi eller hållbar utveckling
 • Berör exempelvis miljöaspekten och/eller specifikt teknikområde
 • Tidigare år
  • Solceller
  • Hybridbilar
  • Energi i IT-sektorn
  • Batteriteknik
inneh ll tema1
Innehåll/tema
 • Årets tema är solceller- Kommer in i 2 moment i kursen
 • Språk- och textskrivandeAtt skriva en problemlösningstext där en specifik fråga analyseras
 • DatorlabbarAnlysera verkliga mätningar på en solcell kopplad till laptop via USB
inneh ll
Innehåll
 • Matematiska modeller
   • Derivator, logaritmer, polynom
   • Statistik, medelvärde, felgränser
 • Datormodeller
   • Enkla program i matlab
 • Skriftlig presentation & informationssökning
 • Ingenjörsrollen
inneh ll1
Innehåll
 • Kursen utmanar er att använda gymnasiematten på ett ’nytt’ sätt
 • Datorvana ses som ett krav, men labuppgifterna bygger vidare på tydliga exempel som alla får en introduktion till
 • Vissa delar av kursen kommer ’tillbaks’ i t.ex. statistik och numerisk analys, även mattekurserna i period 2 kopplar tillbaks
 • Måste kunna skriva en välformulerad text på svenska, särskilt stöd finns
litteratur
Litteratur
 • Boken Ingenjörens verktyg av Göran Grimvall (ISBN 978-91-44-04062-2), Studentlitteratur, 2007.
 • Introduction to Matlab(Pocket)av Etter, Dolores 2010, (ISBN 0136081231) eller den tidigare upplagan
 • Kårbokhandeln, plan 5 i FORUM huset 10-16 (lunch 13-14)
 • Ladda gärna ner material från kursens hemsida
eget engagement i l randet
Eget engagement i lärandet
 • Frihet under ansvar
 • Skaffa böckerna
 • Förbered föreläsningar och övningar genom att ta reda på dagens innehåll (kursPM + KTH Social)
 • Det finns läsanvisningar och rekommenderade uppgifter i kursPM
 • Förbered datorlabbar noga, hitta nåpon att jobba med, installera MATLAB från KTH progdist
eget engagement i l randet1
Eget engagement i lärandet
 • Håll inlämningstiderna
 • Ställ frågor på det som är OKLART
 • Räkna själv både på WORKSHOPS och rekommenderade uppgifter
f rv ntningar p utbildningen
Förväntningar på utbildningen
 • Varför valde ni just ME och IT?
 • Vad är viktigast - få jobb eller intressant utbildning?
 • Vilka kurser/ämnen verkar intressantast?
varf r civilingenj r
Varför civilingenjör?

Intressanta tekniska utmaningar

Föräldrar/syskon

Bra med utbildning på arbetsmarknaden

Specialintresse för matte/datorer/fysik

ingenj rsrollen
Ingenjörsrollen
 • Problemlösning
 • Bryta ner problemet i delar
 • Göra rimliga uppskattningar
 • Söka information
 • Inte uppfinna hjulet på nytt
ingenj rsrollen1
Ingenjörsrollen
 • Nästan alla ingenjörer jobbar i projekt
 • Därför är det naturligt med labgrupper och liknande under utbildningen
 • Projekt ska hålla tidplan och budget
 • Ganska styrt vad som ska levereras
ingenj rsrollen2
Ingenjörsrollen
 • Högskoleförordningen (HFS) talar om vad som menas med civing examen
 • KTH följer i praktiken något som kallas CDIO syllabus i alla sina utbildningar
 • http://www.cdio.org/benefits-cdio/cdio-syllabus/cdio-syllabus-topical-form
civilingenj rsexamen
Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen Omfattning Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Mål För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse För civilingenjörsexamen skall studenten - visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, - visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, - visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete) För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

slide28

Engineering programs must demonstrate that their graduates have

(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and

engineering

(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze

and interpret data

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired

needs within realistic constraints, such as economic, environmental,

social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and

sustainability

(d) an ability to function on multidisciplinary teams

(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems

(f) an understanding of professional and ethical responsibility

(g) an ability to communicate effectively

(h) the broad education necessary to understand the impact of

engineering solutions in a global, economic, societal and

environmentalcontext

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in, life-long

learning

(j) a knowledge of contemporary issues

(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools

necessary for engineeringpractice.

sammanfattning n sta g ng
Sammanfattning + nästa gång
 • Godkänd krav: labb + rapporter + tenta, målrelaterat
 • Litteratur att köpa! Ingenjörens verktyg + MATLAB bok
 • Nästa gång: enheter, dimensioner, uppskattningar
 • Att läsa Grimvall Kap 1 & 6!
 • Frågor???
funka@kth se
funka@kth.se

http://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning