Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GİRİŞ ve AMAÇ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GİRİŞ ve AMAÇ

GİRİŞ ve AMAÇ

144 Views Download Presentation
Download Presentation

GİRİŞ ve AMAÇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AKCİĞER KANSELERİNDE BRONŞ BİOPSİYLE HİSTOPATOLOJİK TANI VE SINIFLANDIRMATARTIŞMALI POSTER13. YILLIK TORAKS KONGRESİ5-9 MAYIS 2010 İSTANBUL HALİDE NUR ÜRER* GÖNENÇ ORTAKÖYLÜ * * AYŞE BAHADIR * * NESLİHAN FENER * NUR BÜYÜKPINARBAŞILI ** YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ BÖLÜM** YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,GÖĞÜS HASTALIKLARI

  2. GİRİŞ ve AMAÇ • Akciğer kanserlerinde farklı histolojik alt tipler tedavinin planlanması ve prognozun değerlendirmesinde önemli role sahiptir. Çalışmamızda bronş biopsi örneklerinde akciğer malignite tanıları ve “küçük hücreli dışı karsinom” teriminin ne sıklıkta kullanıldığını değerlendirildi.

  3. YÖNTEM • 2009 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Patoloji Bölümü bronş biopsi raporu • 2004 WHO akciğer tümörlerinin histolojik sınıflandırmasına • İmmünhistokimya ve tümör tipi Küçük hücreli dışı karsinom(KHDK), Skuamöz hücreli karsinom(SKHK), Yuvarlak hücreli malign tümör(YHMT), Adenokarsinom(AK) Küçük hücreli karsinom(KHK), Karsinoid tümör(KT) Diğer tümörler(DT)

  4. BULGULAR Toplam 894 olgu Yaş ortalaması 60.39± 10.41(22-94) 830’u(%93) erkek, 64’ü(%7) kadın

  5. Tablo .İmmünhistokimya önce ve sonrası bronş biopsi örneklerinde kanser tiplerinin dağılım

  6. İmmünhistokimya önce ve sonrası bronş biopsi örneklerinde kanser tiplerinin dağılım

  7. TARTIŞMA • Akciğer malinitelerinde bronş biopsiyle kesin tipleme zor(1). • “Küçük hücreli dışı karsinom” terimi önerilir(2). • Preoperatif tanı oranı % 34 dür(3). Çalışmamızda tüm maligniteler içinde KHDK % 37 bulundu. 1. Kerr KM. Pulmonary adenocarcinomas: classification and reporting. Histopathology 2009, 54, 12–27 2. Thomas JSJ, Lamb D, Ashcroft T, Corrin B, Edwards CW, Gibbs AR, Kenyon WE,Stephens RJ, Whimster WF. How reliable is the diagnosis of lung cancer using small biopsy specimens? Lung Cancer Working Party. Thorax 1993;48:1135-1139 3. Edwards SL, Roberts C, McKean ME, Cockburn JS, Jeffrey RR, Kerr KM. Preoperativehistological classification of primary lung cancer: accuracy of diagnosis and use of the non-small cell category. J Clin Pathol 2000;53:537–540