slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS. REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA. www.m ddsz .gov.si, e: gp. mddsz @gov.si Kotnikova 5 , 1000 Ljubljana , Slovenia t: 01 369 77 00 , f: 01 369 78 32.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA' - morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Predstavitev Navodil PT o izvajanju in sofinanciranju projektov

Urška Kavčič, Polona Samec

Služba za evropski socialni sklad

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

1

slide2

Namen navodil je podati temeljne informacije, usmeritve in pravila za izvajanje projektov, izbranih na javnem razpisu »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«. Upravičenci so v skladu z podpisano pogodbo o sofinanciranju projektov dolžni ta navodila ter morebitne spremembe navodil dosledno upoštevati.

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

2

slide3

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Naloge in odgovornosti posameznih udeležencev

v postopkih izvajanja instrumenta in operacije so določene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 17/09) (v nadaljevanju: Uredba) in drugih dokumentih evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013.

3

slide4

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Upravičenci

V projektih kot upravičenci nastopajo tako izbrani prijavitelji, s katerimi je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju, kot njihovi projektni partnerji.

Podlaga za njihovo sodelovanje je vloga na JR ter partnerski sporazum, ki so ga dolžni PT posredovati v 30 dneh po podpisu pogodbe o sofinanciranju.

4

slide5

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Partnerski sporazum
 • mora poleg osnovnih podatkov o vseh sodelujočih partnerjih (naziv, naslov, odgovorne osebe, TRR, davčna številka, ipd) vsebovati tudi naslednje obvezne sestavine:
 • Predmet sporazuma;
 • Trajanje sporazuma;
 • Finančna razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih;
 • Poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje ZzI ter drugih zahtevanih poročil s strani PT drugih nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil partnerjev;
 • Natančno opredeljene aktivnosti po posameznih partnerjih in roki za njihovo izvedbo;

5

slide6

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Partnerski sporazum…
 • Imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni partnerji vodijo ločeno računovodstvo;
 • Način in roki za prenakazilo sredstev partnerjem za potrjene in izplačane ZzI-je;
 • Dogovor o delitvi morebitnih produktov oz. rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;
 • Druge obveznosti prijavitelja in posameznih partnerjev;
 • Način in postopek spremembe sporazuma.

6

slide7

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Upravičene stroške določa:
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
 • Pogodba o sofinanciranju projekta
 • Splošna pravila upravičenosti:
 • - so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene in za njih obstaja dokazilo, da so bili plačani;
 • -so v skladu s cilji operacije;
 • -so nastali v obdobju upravičenosti;
 • -se jih dokazuje z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti;
 • -so v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili (upoštevanje določil veljavnega Zakona o javnem naročanju, informiranje in obveščanje javnosti, hramba dokumentacije, ipd.).

7

slide8

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Neupravičeni stroški
 • stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
 • stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
 • stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki presegajo 15 % vseh upravičenih stroškov projekta;
 • stroški nakupa rabljene opreme;
 • amortizacija nepremičnin in opreme;
 • posredni stroški, če presegajo vrednost 10 % od neposrednih upravičenih stroškov projekta;
 • stroški obresti na dolgove;
 • davek na dodano vrednost (DDV);
 • stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih javnih virov;
 • drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
 • Morebitne neupravičene stroške krije upravičenec sam.

8

slide9

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Obdobje upravičenosti stroškov

V okviru izvajanja projektov so upravičeni le stroški, ki so nastali od dneva izdaje Sklepa predstojnika posredniškega telesa o sofinanciranju projekta do najkasneje 31.12.2011.

To pomeni, da npr. račun za storitev, ki je bila opravljena v okviru izvajanja projektnih aktivnosti ne sme biti izdan po tem datumu.

9

slide10

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca

V okviru izvajanja projektov so upravičeni le izdatki, ki so nastali od dneva izdaje Sklepa predstojnika posredniškega telesa o sofinanciranju projekta in bodo s strani upravičenca plačani najkasneje do 05.01.2012.

10

slide11

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Obdobje izvajanja aktivnosti

Vsak posamezen upravičenec je dolžan zaključiti vse aktivnosti v skladu z 9. členom podpisane pogodbe o sofinanciranju projekta.

11

slide12

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Vrste upravičenih stroškov
 • stroški dela zaposlenih na projektu,
 • stroški potovanj doma in v tujini za zaposlene na projektu,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, neposredno vezanih na projekt,
 • stroški, ki so neposredno povezani z aktivnostmi usposabljanja in priprave na zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine,
 • stroški izvedbe dogodkov informiranja, motiviranja in usposabljanja oseb iz ranljive ciljne skupine,
 • subvencija za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine,
 • stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta,
 • stroški nakupa strojev, opreme in pohištva do največ 15 % vseh upravičenih stroškov operacije
 • na podlagi dopolnilnega financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 • posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta in so preverljivi (kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, stacionarni telefon, komunalne storitve, stroški najema poslovnih prostorov, ipd.) do največ 10 % neposrednih upravičenih stroškov operacije.

12

slide13

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Stroški dela zaposlenih na projektu
 • Postopek izbora (v primeru da gre za novo zaposlitev),
 • Pogodba o zaposlitvi/sklep/odločba
 • Dokazila v skladu s temi navodili 
 • Opozorilo: upravičenec je dolžan preprečiti dvojno financiranje v projektu in zagotoviti, da stroški za delo zaposlenih, ki jih uveljavljajo v okviru projekta, niso že sofinancirani iz drugih javnih virov ali drugih evropskih skladov.

13

slide14

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Stroški potovanj doma in v tujini za zaposlene na projektu
 • Potni nalog, poročilo, lista prisotnosti, račun;
 • Potovanja v območju EU;
 • Stroški vinjet niso upravičen strošek.

14

slide15

Izdatki za delo zunanjih sodelavcev niso upravičeni do sofinanciranja v primeru, da je delo zunanjih sodelavcev, katerih plačilo je opredeljeno kot odstotek celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti, razen če taka plačila upravičenec utemelji z dejansko vrednostjo opravljenega dela ali storitve.

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Izdatki za delo zunanjih sodelavcev niso upravičeni do sofinanciranja v primeru, da je delo zunanjih sodelavcev, katerih plačilo je opredeljeno kot odstotek celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti, razen če taka plačila upravičenec utemelji z dejansko vrednostjo opravljenega dela ali storitve.
 • Pri naročanju blaga in storitev morajo upravičenci in partnerji ravnati skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) ter upoštevati njegova temeljna načela.

15

slide16

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Stroški dodatka za aktivnost in prevoz za vključene osebe iz ranljive ciljne skupine v usposabljanje
 • Osebe iz ranljive ciljne skupine ob vključitvi v projekt ne smejo biti v delovnem razmerju.
 • V projekt so lahko vključene brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ in t.i. neaktivne osebe oz. osebe, ki niso v delovnem razmerju in niso prijavljene v evidenci brezposelnih, ki jo vodi ZRSZ.
 • V kolikor bo upravičenec v usposabljanje vključil osebe, ki niso prijavljene na ZRSZ kot brezposelne osebe, dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz nista upravičena stroška.

16

slide17

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Tristranska pogodba, sklenjena med upravičencem oz. projektnim partnerjem, ki bo brezposelno osebo vključil v usposabljanje, brezposelno osebo in Zavodom RS za zaposlovanje

Pogoj za povračilo dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz za osebe iz ranljive ciljne skupine, ki so vključene v usposabljanje, je prijava osebe v evidenco brezposelnih na ZRSZ, zaposlitveni načrt in predlog o vključitvi brezposelne osebe v program usposabljanja ter sklenjena tristranska pogodba o vključitvi brezposelne osebe v aktivnost usposabljanja.

Tristranska pogodba je sklenjena med upravičencem oz. projektnim partnerjem, ki bo brezposelno osebo vključil v usposabljanje, brezposelno osebo in Zavodom RS za zaposlovanje.

17

slide18

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Subvencija za zaposlitev oseb iz vključene ciljne skupine
 • Pogoj za dodelitev subvencije je sklenitev zaposlitve za najmanj 1 leto (polnih 12 mesecev), za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, ki se izplača ob zaposlitvi, in sicer v višini 7.500,00 EUR za vsako zaposleno osebo.
 • V primeru, da zaposlena oseba predčasno preneha delovno razmerje, je upravičenec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev. V kolikor upravičenec ne more zagotoviti nadomestne zaposlitve, je posredniškemu telesu dolžan povrniti sorazmeren del izplačane subvencije za čas prenehanja delovnega razmerja.

18

slide19

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Stroški nakupa strojev, opreme in pohištva

Nakup strojev, opreme in pohištva je upravičen v višini, ki je določena v finančnem načrtu za vsak posamezen projekt.

Ne glede na to, pa znesek nakupa strojev, opreme in pohištva na podlagi določil dopolnilnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih stroškov projekta.

PT bo ob pregledu zadnjega ZzI preverilo višino izplačanih sredstev za nakup strojev, opreme in pohištvo ter višino vseh realiziranih upravičenih stroškov projekta. V kolikor bo PT ugotovilo, da znesek izplačanih sredstev za nakup strojev, opreme in pohištva presega 15% vseh realiziranih upravičenih stroškov operacije bo upravičenca še pred

izplačilom zadnjega ZzI pozvalo k vračilu preveč izplačanih sredstev.

19

slide20

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Stroški nakupa strojev, opreme in pohištva
 • Kupljeni stroji, oprema in pohištvo morajo biti ustrezno evidentirani ter označeni z obveznimi logotipi.
 • Namen uporabe opreme se ne sme spreminjati še najmanj 5 let po zaključku izvajanja projekta.

20

slide21

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Posredni stroški
 • Posredni stroški so upravičeni v pavšalu do 10 % (izkazanih in potrjenih) neposrednih upravičenih stroškov projekta oz. v %, ki je določen v finančnem načrtu za vsak posamezen projekt.
 • Stroškov pri poročanju ni potrebno posebej dokazovati, vendar jih mora upravičenec hraniti in voditi enako kot neposredne stroške operacije.
 • Pri vsakem ZzI lahko upravičenec uveljavlja posredne stroške le v določenem % od vseh neposrednih stroškov, uvrščenih na posamezen ZzI.

21

slide22

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Posredni stroški
 • V kolikor bodo z naknadnimi revizijami in kontrolami ugotovljeni neupravičeni neposredni stroški, ki jih bo upravičenec moral vrniti PT, se bo hkrati preverilo, da izplačani posredni stroški ne presegajo višine 10%.
 • V kolikor bodo izplačani posredni stroški presegli 10% od ugotovljene višine upravičenih neposrednih stroškov operacije, se bo razlika ustrezno prištela k ugotovljenim neupravičenim stroškom.

22

slide23

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Označba SM na dokazilih

Na vseh dokazilih mora biti jasno označeno stroškovno mesto in navedba, da stroški sodijo k operaciji ESS.

23

slide24

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTA
 • Zahtevek za izplačilo (ZzI)
 • Posreduje se mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Izjema sta prvi in zadnji ZzI.

24

slide25

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Zahtevek za izplačilo (ZzI)
 • ZzI se izpiše iz informacijskega sistema ISARR.
 • Priloži se vse obvezne priloge in ostala dokazila v skenirani obliki na CD/DVD elektronskem nosilcu.
 • ZzI se lahko posreduje v predhodno usklajevanje 5 dni pred uradno oddajo.
 • Prenakazilo prejetih sredstev partnerjem takoj po prejemu sredstev s strani PT, posredovanje dokazila o prenakazilu v roku 3 dni.

25

slide26

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Obvezne priloge ZZI
 • vsebinsko poročilo o izvajanju operacije/projekta (Priloga št. 1),
 • finančno poročilo o izvajanju operacije/projekta in (Priloga št. 2)
 • zbirni obrazec (Priloga št. 3)- Zbirni obrazec je izpis vseh vnesenih listin v sistem ISARR, ki imajo finančno vrednost.
 • seznam dokazil (Priloga št. 4)- seznam dokazil je seznam vseh dokazil, ki jih upravičenec priloži k ZzI in sicer za vsak posameznem strošek, kot je navedeno v točki 2.2.3 Dokazila upravičenih stroškov ter mu priloži vsa dokazila iz seznama.

26

slide27

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Druga poročila upravičencev

27

slide28

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Druga poročila upravičencev…

28

slide29

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Računovodstvo

Upravičenec je dolžan voditi ločeno računovodstvo ter pri izvajanju projekta voditi in spremljati prihodke in odhodke na posebnem stroškovnem mestu (ločena računovodska evidenca), tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev in zagotovljena revizijska sled.

Na stroškovno mesto je potrebno knjižiti tudi posredne operativne stroške za izvajanje projekta, ki jih sicer v poročilih ni potrebno izkazovati in je njihova višina določena v pavšalnem znesku.

29

slide30

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Revizijska sled

Revizijska sled mora vsebovati opis aktivnosti in dokumentov vseh udeležencev, uporabljenih v postopkih izvajanja operacije. To pomeni, da se vsi podatki in dokumenti, ki so pomembni za nastale stroške v okviru operacije, lahko izsledijo.

30

slide31

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Hramba dokumentacije
 • Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj 10 let po zaključku projekta na MDDSZ. Ob ugotovljenih nepravilnostih, se to obdobje smiselno podaljša glede na zaključek projekta.
 • Upoštevanje nacionalne zakonodaje.

31

slide32

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Dostopnost dokumentacije o projektu
 • Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta zaveže, da bo:
 • posredniškemu telesu,
 • organu upravljanja,
 • organu za potrjevanje,
 • revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU,
 • ..predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta oziroma posameznih aktivnosti.

32

slide33

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Informiranje in obveščanje javnosti

Upravičenec je pri izvajanju instrumenta dolžan izpolnjevati zahteve informiranja in obveščanja javnosti in uporabe logotipov v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, ki jih je izdal OU in so objavljena na spletni strani http://www.euskladi.si.

33

slide34

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Informiranje in obveščanje javnosti
 • objave na spletnih straneh upravičenca,
 • označevanje različnih tiskanih in drugih pisnih gradiv, ki nastanejo med izvajanjem operacije, zloženkah in plakatih, izobešenih v prostorih, kjer se izvajajo oz. koristijo sredstva pomoči Skupnosti, vključno z logotipom;
 • v medijih – izjavah za javnost, tiskovnih konferencah, intervjujih ipd.
 • na splošnih informativnih dogodkih – konferencah, seminarjih, sejmih, ki jih organizira oz. pri katerih sodeluje upravičenec;
 • nalepke, namenjene označevanju.

34

slide35

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

 • Informiranje in obveščanje javnosti- Splošno pravilo
 • Kadar koli se pri izvajanju projekta uporabi logotip upravičenca, je obvezno uporabiti tudi logotip Evropskega socialnega sklada v skladu z veljavnimi specifikacijami.
 • Natančneje so pravila uporabe logotipa določena v Priročniku celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov EU v programskem obdobju 2007-2013.

35

slide36

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Hvala za pozornost

36