kartl ggning av farliga kemikalier
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kartläggning av farliga kemikalier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kartläggning av farliga kemikalier - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Kartläggning av farliga kemikalier. Västmanlands län. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. "Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”. Vad var målet?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kartläggning av farliga kemikalier' - morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj kvalitetsm let giftfri milj
MiljökvalitetsmåletGiftfri miljö

"Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

vad var m let
Vad var målet?
 • Belysa kemikaliefrågorna inom verksamheterna
 • Stimulera egenkontrollsarbete vad gäller kemikalier
 • Lägga grund för arbete med riskhantering och substitution
 • Informera om REACH och vattendirektivet
genomf rande
Genomförande
 • Urval av tillsynsobjekt
 • Utbildningsdag om farliga kemikalier
 • Begäran om uppgifter
 • Ev. kompletteringar
 • Sammanställning
 • Rapport
avgr nsningar
Giftiga [T]

Mycket giftiga [T+] *

Miljöfarliga [N] *

Utfasningsämnen [U]

Prioriterade Riskminskningsämnen [R]

Vattendirektivsämnen [V]

Avgränsningar

*) Drivmedel och eldningsolja ingår ej i kartläggningen

vilka var med
Vilka var med?
 • Alla A- och B-verksamheter
 • (täkter, lantbruk och återbruk undantagna)
 • C-verksamheter med verksamhetskoderna:
  • 18 Päls, skinn, läder
  • 24 Kemiska produkter
  • 25 Gummi- och plasttillverkare
  • 27 Gjuterier
  • 28 Ytbehandlare
  • 34 Metallbearbetning
  • 39 Organiska lösningsmedel
  • 85.10 Sjukhus
  • 63.50 Flygplatser
slutsats
98% av företagen har svarat

78% har redovisat

Ökade kunskaper om

Nuvarande och kommande lagstiftning (REACH)

Mängder farliga kemikalier

Typer av farliga kemikalier

Slutsats
felk llor
PRIO är endast en exempeldatabas

Naftor är inte alltid utfasningsämne (överskattning?)

52 företag har meddelat att de ej har några farliga kemikalier

Samma typ av produkt kan ha redovisats flera gånger

Olika kommuner har gjort olika urval

Endast produkter som klassificeras som T+, T samt N är inkluderade

Vissa företag har inte redovisat alla sina produkter och råvaror

Redovisade mängder och typer kan vara underskattade (ex. nickel)

Felkällor
h lla information tillg nglig
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006

av den 18 december 2006

om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en

europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning

(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv

76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

Artikel 36

Skyldighet att spara information

1. Alla tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och

distributörer skall

sammanställa all information

hålla den tillgänglig under minst tio år

Miljöbalken, 29 kap.9 §11p.

9 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet…

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006

Hålla information tillgänglig
uppf ljning mm
Uppföljning mm.
 • Miljöledning och Giftfri miljö – kemikaliefrågorna i teori och praktik, Kemikalieinspektionen (KemI Rapport 4/07) http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport4_07.pdf
 • Handbok för mer hållbart kemikaliearbete inom miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen i Jönköpings län (Rapport 2008:01) http://www.f.lst.se/jonkoping/Publikationer/2008/2008_01.htm
 • Kemikalier på företag – 19 frågor om företagens kemikaliehantering! Miljösamverkan Sydost, pågående projekt (2009) http://www.miljosamverkansydost.se/kemikaliekontroll_enl_reach.asp
 • Handledning för tillsynskampanj SÄKERHETSDATABLAD Hösten 2007, Miljösamverkan Västra Götaland, http://www.miljosamverkan.se/SDB
 • Mer kemikalier och bristande kontroll – tillsynen av tillverkare och importörer av kemiska produkter, Riksrevisionen (RiR 2006:4) http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=5967
 • Projekt som tidigare genomförts i Västmanlands län anknyter till viss del till denna kemikaliekartläggning:
  • Sammanställning av Verkstadsindustriprojekt 2002-2003 Västmanlands län (Rapport 2003:15)
  • Egenkontroll enligt miljöbalken – Resultat från tillsyn vid tillståndspliktig verksamhet i Västmanlands län 2004 (Rapport 2005:21)