1 / 43

643

הרוגים בתאונות דרכים לאורך השנים. 709. 643. 643. 625. 596. 568. 534. 522. 510. 457. 430. 13.0-. 461. 401. 6.2-. 2,081. 1,952. 5.1-. 15,804. 15,004. 5.4-. 18,346. 17,357. ניתוח ת"ד ארצי. תאונות. %השינוי. חומרה. 2007. 2006. 7.3-. 376. 407. קטלניות. 12.6-. 1,732.

Download Presentation

643

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. הרוגים בתאונות דרכים לאורך השנים 709 643 643 625 596 568 534 522 510 457 430

 2. 13.0- 461 401 6.2- 2,081 1,952 5.1- 15,804 15,004 5.4- 18,346 17,357 ניתוח ת"ד ארצי תאונות %השינוי חומרה 2007 2006 7.3- 376 407 קטלניות 12.6- 1,732 1,983 קשות קלות 8.5- 14,100 15,413 8.9- 16,208 17,803 סה"כ נפגעים חומרה %השינוי 2007 2006 6.1- 430 457 הרוגים 12.0- 2,166 2,464 פ. קשה 11.7- 30,376 34,405 פ. קל 11.6- 32,972 37,326 סה"כ

 3. 13.0- 13.0- 461 461 401 401 6.2- 6.2- 2,081 2,081 1,952 1,952 5.1- 5.1- 15,804 15,804 15,004 15,004 5.4- 5.4- 18,346 18,346 17,357 17,357 ניתוח ת"ד עירוני תאונות חומרה %השינוי 2007 2006 13.0- 173 199 קטלניות 12.6- 1,122 1,284 קשות 7.4- 10,716 11,583 קלות 8.0- 12,011 13,066 סה"כ נפגעים חומרה %השינוי 2007 2006 12.5- 182 208 הרוגים 12.1- 1,241 1,413 פ. קשה 9.1- 19,682 21,676 פ. קל 9.4- 21,105 23,297 סה"כ

 4. 13.0- 13.0- 461 461 401 401 6.2- 6.2- 2,081 2,081 1,952 1,952 5.1- 5.1- 15,804 15,804 15,004 15,004 5.4- 5.4- 18,346 18,346 17,357 17,357 ניתוח ת"ד בינעירוני תאונות חומרה %השינוי 2007 2006 2.8- 203 208 קטלניות 12.7- 610 699 קשות 11.6- 3,384 3,830 קלות 11.4- 4,197 4,737 סה"כ נפגעים חומרה %השינוי 2007 2006 0.4- 248 249 הרוגים 11.9- 925 1,051 פ. קשה 15.9- 10,694 12,729 פ. קל 15.4- 11,867 14,029 סה"כ

 5. הרוגים לפי חודשים במבט רב שנתי ממוצע חודשי ב- 2004 43 הרוגים ב- 2005 40 הרוגים ב- 2006 38 הרוגים ב- 2007 36 הרוגים

 6. נפגעים מגמות בת"ד ונפגעים בעשור האחרון 32972 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 הרוגים 457 430 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 תאונות 16,208 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 7. תאונות חמורות (קשות+קטלניות) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 תאונות קטלניות 376 407 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 מגמות בת"ד ונפגעים בעשור האחרון

 8. 6.1 20

 9. 9.8 ישראל אוסטריה

 10. שיעור הרוגים ל- מליארד ק"מ נסועה מגמות במדדים לבטיחות בדרכים בעשור האחרון 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 שיעור הרוגים ל- 10,000 כלי רכב 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 שיעור הרוגים ל- 100,000 תושבים 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 11. שיעור ת"ד למאה מליון ק"מ נסועה מגמות במדדים לבטיחות בדרכים בעשור האחרון 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 שיעור ת"ד ל- 1,000 כלי רכב 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 שיעור ת"ד ל- 1,000 תושבים 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 12. הרוגים בחלוקה למחוזות 2007-2006 עירוני + בינעירוני -9.2% מחוז צפוני 138 - 152 -7.6% מחוז ת"א 65 - 60 -2.8% מחוז ש"י 35- 34 -4.8% מחוז מרכז 83 - 79 - מחוז ירושלים 26 - 26 -3.1% מחוז דרום 96 - 93

 13. סה"כ ת"ד במחוזות בהשוואה לאשתקד עירוני + בינעירוני 2006 2007 %-11.7 %-2.6 5,343 4,896 4,763 4,715 %-11.1 3,416 3,036 %-12.2 %-13.2 2,049 1,798 1,602 %12.2+ 1,389 558 497 מרכז דרום ש"י ירושלים צפון ת"א

 14. מחוז צפוני 151 138 סה"כ ת"ד סה"כ ת"ד

 15. מחוז תל אביב 65 סה"כ ת"ד סה"כ ת"ד

 16. מחוז ירושלים 26 סה"כ ת"ד סה"כ ת"ד

 17. מחוז דרום 96 סה"כ ת"ד סה"כ ת"ד

 18. מחוז מרכז סה"כ ת"ד סה"כ ת"ד

 19. מחוז ש"י 35 34 סה"כ ת"ד סה"כ ת"ד

 20. סה"כ ת"ד והרוגים ארצי 2007 לפי ימי השבוע סה"כ ת"ד הרוגים 16% 15% 15% 15% 14% 13% 10% 19% 15% 15% 14% 13% 12% 11% ש' ו' ה' ד' ג' ב' א' ש' ו' ה' ד' ג' ב' א'

 21. סה"כ ת"ד לפי שעות היממה ארצי 2007 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% * ריבוי ת.ד. משעה 13:00 עד 19:00. 2% 1%

 22. הסיבות העיקריות לתאונות הדרכים בישראל 2007 קטלניות סה"כ מהירות 6.6% התנהגות ה"ר 3.9% סטייה מנתיב 11.5% אי מתן ז.קדימה 7.8% 17.5% 17.5% 14.0% 9.0% 7.5% 6.5% 5.0% 2.2% שיכרות / סמים 3.1% אי שמירת רווח 9.7% אי ציות לרמזור 14.8% אמז"ק לרכב 7.8%

 23. הולכי רגל נפגעים סה"כ נפגעים 8%- 3,271 3,013 258- הרוגים 2006 2007 15%- 152 129 30% הולכי רגל הרוגים 23- 2006 2007

 24. מגזר ערבי סה"כ ת"ד 10%- 5193 4,698 495- 2006 2007 הרוגים 7%- 111 103 20% מהאוכלוסייה 15% מהנהגים 24% הרוגים השנה 8- 2006 2007

 25. מעורבות כלי רכב בת"ד קטלניות 2006 2007 37

 26. נהגים צעירים 17-23 6,268 2006 בסה"כ ת"ד בת"ד קטלניות 16%- 5,259 18%- 1,125- 131 108 23- 2006 2007 2007 קטלניות בסופ"ש סה"כ ת"ד בסופ"ש 22%- 27%- 2,437 66 1,898 539- 48 18- 2006 2007 2006 2007

 27. מעורבות קשישים (גיל 64 ומעלה) סה"כ ת"ד 9%- 2,823 2,561 262- 2006 2007 הרוגים 14%- 94 81 13- 2006 2007

 28. מעורבות ילדים ( עד גיל 15 ) סה"כ ת"ד 7%- 2,774 2,570 204- 2006 2007 הרוגים 33%- 57 38 19- 2006 2007

 29. מוקדי תאונות דרכים לפי ישובים 2007

 30. סה"כ דוחות 10%+ 1,070,597 969,371 2007 2006

 31. סה"כ עבירות איכות 15%+ 930,473 811,699 2007 2006

 32. התפלגות הדוחות 2006 2007 744,213 748,251 (77%) (70%) +60% +18% 216,698 135,649 (20%) 105,648 89,509 (14%) (10%) (9%) ברירת משפט הזמנה לדין אזהרה * האחוזים בסוגריים מציגים את החלק היחסי מתוך סך הדוחות.

 33. התפלגות סוגי עבירות 2007 סה"כ עבירות : 1,071,693

 34. בדיקות נהיגה בשכרות מס' שיכורים 175,315 8,996 נשיפונים 120,491 5,353 תחילת בדיקות 4.2.2007 07 06 29,999 ינשופים(אלכוהולמטר) 54,824 2006 2007

 35. השבתות רכבים 10,444 5,013 2007 *2006 * החוק החל לפעול מאמצע מאי 2006 ואילך

 36. פסילות מנהליות 40%+ 21,006 14,921 2007 2006

 37. שדרוג טכנולוגי מד מהירות אלקטרוני – F 6 ינשוף ונשיפונים "דבורה" ( (MOVING RADAR מסופונים מעבדה ניידת LPR מעבדה ניידת לאכיפת סמים ואלכוהול פלא בוחנים

 38. פרוייקטים שת"מ סטודנטים גיוס שח"מים משקיפי תנועה אחריות אישית - כבישים מתנדבים בתנועה הקמת יח' לטיפול במפגשי מסילה -דרך חידושי חקיקה טיפול ברצידיביסטים תיקים אדומים החמרה בענישה ימ"ר תחילת הפעילות כנגד נהיגה תחת השפעת סמים הקמת יחידת צח"מ עצמאית

 39. המבצעים הדומיננטים ב- 2007 4 מבצעי מסלול חיים בצפון 5, 6, 7, 8, 9 מבצע רמזורים – בשת"פ עם הרשות לבטיחות בדרכים - באפריל מבצע אכיפה והסברה בנושא התקני ריסון עם עמותת בטרם - בינואר 3 מבצעים במחוז מרכז שת"פ עירוני + בינעירוני כולל במגזר בערבי פרוייקט אחריות אישית בכבישים הבינעירוניים מבצעים בחגי ישראל

 40. המבצעים הדומיננטיים ב- 2007 מבצעי שיכורות/מהירות בסופי שבוע מבצעים בנושא הולכי רגל מבצעים במגזר מבצע שחר – משאיות פעם בשבוע מבצעים במגזר הערבי פרוייקט מוקדי סיכון = כבישים אדומים פרוייקט אחריות אישית בכבישים הבינעירוניים

More Related