slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Framtid RIB - en omvärldsspaning! Andra nationella RIB-konferensen, 25-26 april i Göteborg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Framtid RIB - en omvärldsspaning! Andra nationella RIB-konferensen, 25-26 april i Göteborg

play fullscreen
1 / 16

Framtid RIB - en omvärldsspaning! Andra nationella RIB-konferensen, 25-26 april i Göteborg

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Framtid RIB - en omvärldsspaning! Andra nationella RIB-konferensen, 25-26 april i Göteborg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Framtid RIB - en omvärldsspaning! Andra nationella RIB-konferensen, 25-26 april i Göteborg Per Björkman, räddningstjänsten Syd

 2. Om man vägrar att se bakåt, och inte vågar se framåt så måste man se upp! Tage Danielsson

 3. Utveckling, räddningstjänstens personal 2000-2011 Källa: MSB

 4. Utveckling, antal kvinnor inom räddningstjänsten 2007-2011 4,8 % 3,2 % 2,8 % 1,2 % Källa: MSB

 5. Hur uppmärksammades RIB-frågorna under 00-talet.. Deltidsanställda brandmän, kartläggning av orsaker till rekryteringsproblem och förslag till fortsatt arbete m.m. 2001 (Regeringsuppdrag, SRV, BRF, K-förbundet) Lag om skydd mot olyckor i kommunen 2007 - en uppföljning (SRV) En strategi för utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (2008/09:167), skrivelse till riksdagen). 2009, Regeringen. Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling , Ds 2009:47. (MSB) Stärkt samverkan mellan blåljusmyndigheter!? PM, Utveckling räddningstjänstens personal. 2011 (MSB) Nationella RIB-konferenserna, 2012-2013. Räddningstjänsten

 6. DEMOGRAFI • Demografi handlar om befolkningslära, bl. a. gällande befolkningens geografiska fördelning, storlek & sammansättning • 5 utvalda trender inom fokusområdet demografi: - Förändrad befolkningsstruktur - Ökande urbanisering & regionalisering - Socioekonomi & levnadsvanor (- Invandring & integration) (- Fortsatt individualisering)

 7. Förändrad befolkningsstruktur • Nödvändigt för fortsatt förståelse bl. a. samhällsplanering, dimensionering av rtj • År 2030 har Sveriges befolkning ökat med 12 % • På grund av regionala omflyttningar förväntas förändringen bli kraftigare i vissa regioner än andra

 8. Ökande urbanisering & regionalisering • År 2005 nåddes en milstolpe då hälften av jordens befolkning var bosatt i städer • Enligt FN beräknas 80 procent av mänskligheten att bo i städer år 2040 • Sverige urbaniseras snabbast i Europa • Utmaning för myndigheter & kommuner

 9. Socioekonomi & levnadsvanor • Arbetsmarknadsprognoser för brandmän, RiB och brandingenjörer • Rökning är den vanligaste orsaken till brand som leder till dödsfall • 40 procent av de som omkommer i bränder hade druckit alkohol före olyckan • En ökad konsumtion av alkohol, tobak & droger kan på sikt generera fler olyckor

 10. Den demografiska utvecklingens utmaningar.. (Svenska framtidsutmaningar, slutrapport) Den yrkesverksamma åldern som tidigare var mellan 20-65 år har stigit, etableringsåldern är numera ca 29 år. Samtidigt ökar medelåldern till ca 85-90 år. En sjunkande andel av den arbetsföra befolkningen innebär ökade utmaningar för att finansiera välfärden. Fortsatt stora utmaningar när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Stora pensionsavgångar förväntas för de kommande decennierna. Fler behöver nyrekryteras till den offentliga sektorn, framförallt inom sjukvård och äldreomsorg. Svårigheter med att rekrytera rätt kompetens i det privata näringslivetsamt att utföra välfärdsjobben (RIB!?) Urbaniseringen förutspås fortsätta. En allt större andel bor i storstäder, förortskommuner och större städer.

 11. Den demografiska utvecklingens utmaningar.. (Svenska framtidsutmaningar, slutrapport) Skillnaderna mellan stad och land tenderar att bli större även beträffande utbildningsnivåer och skattekraft. Försörjningskvoten är redan idag högre för glesbygdskommuner. Migrationens och integrationens utmaningar. Tar lång tid innan utrikesfödda får sysselsättning. Särskilt bland anhöriga och de som kommer hit av flyktingskäl. Troligen kommer det att bli svårare i framtiden att locka hit utländsk arbetskraft då den demografiska utvecklingen även i andra länder gör att efterfrågan på arbetskraft ökar internationellt (Europa). Arbetslösheten är högre för individer med utländska föräldrar än för svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Utmaningar för jämställdheten. Löneskillnader mellan könen, högre ohälsotal för kvinnor än män i takt med att sysselsättningsgraden för kvinnor har ökat sedan 80-talet. Fler män än kvinnor driver egna företag. Kvinnorna har sedan 80-talet högre utbildningsnivå än männen i arbetsför ålder, trenden förväntas fortsätta de närmaste decennierna.

 12. 500 texter om Sverige - från Trelleborg till Arjeplog http://www.framtidenssverige.se/#kommuner

 13. Summa summarum! Demografin beträffande ålderssammansättning, befolkningsunderlag, sysselsättningsgrad samt en fortsatt urbanisering är den allt överskuggande utmaningen, då-nu och framöver, för svensk räddningstjänst och dess RIB-verksamhet. Det finns dock stora skillnader regionalt och lokalt i landet samt bakomliggande mönster.. Möjligheterna, som är många, förutsätter...

 14. Internationella utblickar Danmark Tyskland England