Achtergrond - PowerPoint PPT Presentation

achtergrond n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Achtergrond PowerPoint Presentation
Download Presentation
Achtergrond

play fullscreen
1 / 40
Achtergrond
166 Views
Download Presentation
morna
Download Presentation

Achtergrond

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Achtergrond Onderdeel van de onderwijsdiensten gekoppeld met wijkkringen. Dit najaar zijn de volgende drie toespraken over het Kruis gepland • Kruisvuur: waarom het kruis? • Kruisverband: aarde en hemel • Kruispunt: het kruis in de praktijk

 2. De Bron en het kruis

 3. Het Christendom is uniek Het kruis en de dood van Christusstaancentraal in het Christendom. Bijalleanderegodsdienstenstaat het leven en werk van hunleiderscentraal en is met hundoodhunmissiebeëindigd Hun dood is op zichnietbelangrijk, water toe doet is hunleven, hunleer en het inspirerendevoorbeelddatzijgaven. Zijleefdenallenrelatieflang en zijneen “natuurlijke” doodgestorven: • Mohammed 62 jaar • Confucius 72 jaar • Buddha 80 jaar • Mozes 120 jaar

 4. Christus is uniek Christusleven, leer envoorbeeldzijnonvergelijkbaar. MaarChristusstierfbovendien de verschrikkelijkedoodaan het kruis en koosdaarzelfvoor. Hij was begin 30, verguisd door Zijnvolk, verlaten door Zijnvolgelingen. Zijndood was ogenschijnlijkeentotalemislukking , tochbeweerdeHijdatHijzijnmissievervulde door Zijndood en datHijzijnopdrachtvoleindigd had aan het KRUIS. (Joh 17:4, 19:30)

 5. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij te doen hebt gegeven; (Joh 17:4) Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. (Joh 19:30)

 6. Het woord van het Kruis • Is dwaasheid voor hen die verloren gaan • Kracht van God voor het die behouden worden • Voor de Joden een aanleiding tot vallen • Voor de volken een dwaasheid • Voor de geroepenen de kracht van God en de wijsheid van God

 7. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God; want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. (1Cor 1:18, 23-25)

 8. De noodzaak van het kruis God is rechtvaardig en heilig. Nietsonreinsmag in zijnaanwezigheidkomen(1 Pet 1:16, Jes 6:2-3. Op 21:27) De mens is zondig en doetzonden die scheidingbrengentussen God en de mens(Rom 3:9, Jes 59:2, Rom 3:23, Rom 5:12) De zondemoetgeoordeeldworden(Rom 2:3,12, Rom 6:23) Zonderbloedstorting (dood) is ergeenvergeving(Heb 9:22) Er is een offer nodig! (Heb 10:5-10)

 9. God is rechtvaardig en heilig want er staat geschreven: 'Weest heilig, want Ik ben heilig'. (1Pe 1:16 ) Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. (Jes 6:2-3) En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. (Op 21:27)

 10. De mens is zondig en zondigt. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, (Rom 3:9) maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. (Jes 59:2) Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, (Rom 3:23 ) Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben. (Rom 5:12) ..

 11. De mens heeft oordeel verdient Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Rom 2:3 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; Rom 2:12 Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Rom 6:23

 12. Zonderbloedstortinggeenvergevinger is een offer nodig En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. (Heb 9:22) Want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij zijn komen in de wereld: 'Slachtoffer en offerande hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam toebereid; in brandoffers en zondoffers hebt U geen behagen gehad. Toen zei Ik: zie, Ik kom ( in de boekrol is over Mij geschreven ) om uw wil te doen, O God!‘ Terwijl Hij vooraf zei: 'Slachtoffers en offeranden, brandoffers en zondoffers hebt U niet gewild en U hebt er geen behagen in gehad' ( die naar de wet geofferd worden ) zei Hij daarna: 'Zie, Ik kom om uw wil te doen'. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Door die wil zijn wij geheiligd door middel van de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. (Heb 10:4-10)

 13. De HeerJezus is het offerlam van God Abraham (Gen 22:6-10) Jesaja (Jes 53) Johannes de doper (Joh 1:29,36) Philipus (Hand 8:28-35) Petrus (1 Pet 1:19) Johannes in de Openbaringen (Op 5:6:13)

 14. Abraham en Isaak Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide: Mijn vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. (Gen 22:6-10)

 15. Abraham en Isaak Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen.

 16. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffergesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

 17. Johannes de doper De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh 1:29) En toen hij op Jezus zag, die daar wandelde, zei hij: Zie, het Lam van God. (Joh 1:36)

 18. Petrus daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam het bloed van Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard ter wille van u (1 petr 1:18-20)

 19. Openbaringen En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten een Lam staan als geslacht; het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde. (Op 5:6) en zij zeiden met luider stem: Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. (Op 5:12)

 20. De evangelisten De laatste week van het leven van de Here Jezus beslaat in: • Mattheus 30 % • Markus 30 % • Lukas ongeveer 25 % • Johannes 50%

 21. De Heer Jezus zelf over zijn dood Hij noemt b.v. zijn dood 3 keer in het evangelie naar Markus en vertelt het aan zijn discipelen (Mar 8:31,9:31, 10:32-34, 45) Hij stelt een gedenkteken (avondmaal) in om aan zijn dood te denken op de laatste avond van Zijn leven op aarde. (Luk 22:19-20, Mark 14:22-26)

 22. Jezus eigen aankondiging Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd, ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden; en na drie dagen zal Hij opstaan. (Mar 10:32-34 ) Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (Mar 10:45)

 23. Instelling avondmaal En Hij nam brood en nadat Hij had gedankt, brak Hij het en gaf het hun en zei: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Luk 22:19:20)

 24. Christus is gestorven • Als zoenoffer voor onze zonden • Om het wezen van God aan ons bekend te maken • Om de macht van het kwaad te overwinnen

 25. Als zoenoffer • Voor onze zonden (1Joh 2:2, 1Joh 4:10) • Om ons met God te verzoenen (Rom 5:10, 2 Cor 5:18,19)

 26. Zoenoffer voor onze zonden en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. (1 Joh 2:2) Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. (1 Joh 4:10)

 27. Met God verzoend Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. (Rom 5:10) En alles is uit God, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening legde. (2Cor 5:18, 19)

 28. De betekenis van Christuszoenoffer Hij nam onze plaats in Hij droeg mijn(onze) zonden Hij betaalde onze schuld Hij stierf onze dood De relatie met God is hersteld

 29. Christus als offer • Veel verschillende soorten offers om de rijkdom van het offer van Christus te illustreren: b.v. • Brandoffer • Spijsoffer • Zondoffer • Schuldoffer • De grote verzoendag

 30. Christus is gestorven • Alszoenoffervooronzezonden • Om het wezen van God aanonsbekendtemaken • Om de macht van het kwaadteoverwinnen

 31. Gods wezen bekend maken Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God; tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. (Rom 3:25,26) Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Rom 5:8)

 32. Christus is gestorven • Alszoenoffervooronzezonden • Om het wezen van God aanonsbekendtemaken • Om de macht van het kwaadteoverwinnen

 33. Om de macht van het kwaadteoverwinnen de schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. (Kol 2:14,15)

 34. Het slachtoffer wordt overwinnaar En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. (Gen 3:15 ) Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen - want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (Openbaring 17:14) En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam (Openbaring 21: 23)

 35. De grote ruil aan het kruis JezusChristusOpdatwij werdgestraftvergevingontvangen werdgewondgenezingontvangen werd tot zondegemaaktZijngerechtigheidontvangen stierfonzedoodZijnlevenzoudenontvangen werd arm vooronswijrijkzoudenworden droegonzeschandewijdelen in Zijnheerlijkheid verdroegonzeverwerpinggeaccepteerdworden werd tot eenvloekgemaaktgezegendworden

 36. Wat doe je met Gods Zoon? En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

 37. Wat doe je met Gods Zoon? • Er zijn twee groepen mensen • Kinderen van de ongehoorzaamheid ook genoemd kinderen van de toorn (Ef 2:2-3; 5:6) • Kinderen van God, erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus (Rom 8:16-17, Gal 3:26)

 38. Geloof maakt het verschil! Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. ! (Joh 3:36)

 39. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. En alles is uit God, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening legde. Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2 Kor 5:17)

 40. Het lam van God