Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ Szociális Szolgáltatások megújítása ” konferencia, SzMI 2007. PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ Szociális Szolgáltatások megújítása ” konferencia, SzMI 2007.

„ Szociális Szolgáltatások megújítása ” konferencia, SzMI 2007.

71 Views Download Presentation
Download Presentation

„ Szociális Szolgáltatások megújítása ” konferencia, SzMI 2007.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Szociális Szolgáltatások megújítása ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSKOZÁS SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET Szociális Szolgáltatások Megújítása Műhely „Jogosultsági és rászorultsági kritériumok” munkacsoport Javaslat a szociális szolgáltatások jogosultsági kritériumainak megújítására, továbbfejlesztésére Dr. Győri Péter 2007. május

 2. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására • Miről lesz szó? • Előzmények • Milyen keretek között értelmezzük a rászorultságot, jogosultságot? • Milyen keretek között értelmezzük a szabályozást? • Javaslat a rászorultság, jogosultság szabályozására, vizsgálatára • Javaslat a rászorultság, jogosultság újraszabályozásához tartozó új támogatási rendszerre • Egyéb szabályok

 3. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására • A munkacsoport 2007. évi eddigi munkája • Rászorultság megállapításának legfőbb eldöntendő kérdéseit tartalmazó tematikus kérdéssor összeállítása • Szociális törvény rászorultságot szabályozó fejezetéből kodifikációs táblázatösszeállítása akonkrét javaslatok és indoklások érdekében • Két segédanyag és két koncepcionális dokumentumvéleményezése, javaslatok: az egyes szolgáltatási alágazatok (fogyatékos, idős, hajléktalan stb.), az egyes ellátó szektorok (önkormányzat, civil-egyházi, piaci) szakembereinek. • A beérkezett szakértői válaszok és törvény-módosítási javaslatok alapján a törvény-módosítási javaslat0. tervezetének elkészítése. • A törvény-módosítási javaslat 0. tervezetének megküldése ugyanannak a szakértői körnek, írásbeli véleményüket kérve, éskonzultáció szevezése, annak érdekében is, hogy a szakértők egymás nézeteit is ütköztethessék. • A törvény-módosítási javaslatvéglegesítése.

 4. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására • Szakértő előkészítés: • tematikus kérdéssor • kodifikációs táblázat törvénymódosítási javaslat 0. tervezetének elkészítése törvény-módosítási javaslat véglegesítése • Munkacsoport tagjai: • fogyatékosügyi, • idősügyi, • hajléktalanügyi • önkormányzat, • civil-egyházi, • piaci • javaslatok, • válaszok • Munkacsoport tagjai: • Véleményezés • Kiegészítés • Konzultáció A munkacsoport munkájában részt vettek: Csoó Lászlómé, Gellén Imre, Kovacsics Zsuzsanna, Kovácsné Kecskés Andrea, Maróthy Márta, Mózer Péter, Nyírcsák János, Pelle József, Pósfai Gábor, Skultéti József, Varga Zsolt . Szervező: Jeszenszky Zita

 5. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Távolabbi előzmények 2002. Medgyesi Péter meghírdeti a „Jóléti fordulat” programját Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumban (ESzCsM) megkezdődnek a "Szociális Törvény Lehetséges Megújítása és a Szociális Igazgatás Demokratikus, Távlatos Fejlesztése" megnevezésű, ún. SZOLID projekt munkálatai 2004. január 21-i ülésén a Kormány jóváhagyta a SZOLID Projekt célkitűzéseit, úgy döntött, hogy tovább kell folytatni a megkezdett reform-munkálatokat, ki kell dolgozni a szolidaritási törvény koncepcióját. 2004. Az Ifjúsági, Szociális és Családügyi Minisztériumban (ISzCsM) tovább folynak a Szociális törvény átalakítására irányuló ún. SZOLID projekt munkálatai 2005. Gyurcsány Ferenc a reformok helyett meghírdeti a „100 lépés programját”. 2006. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumban (SzMM) nem folytatódnak a Szociális törvény átalakítására irányuló ún. SZOLID projekt munkálatai A program egyfajta zárásaként megjelenik a „Szükség van a változásra!” c. tanulmánykötet (Darvas - Győri Kőnig – Mózer – Tóth) Az NCsSzI munkacsoportokat szervez a szakértői munkák folytatására 2007. Kiss Péter meghirdeti a „Paradigma-váltás programját” Ez idő alatt a Szociális törvényt egy tucat alkalommal módosítgatták.

 6. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására • Javaslat a szociális törvény szociális szolgáltatásokról szóló IV. fejezete és a térítési díjról szóló V. fejezet III. címe módosítására • A támogatott szociális szolgáltatások igénybe vételének feltételei • A gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások igénybe vételének feltételei • A gondozást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások egyes fajtái • A gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások igénybe vétele feltételeinek a vizsgálata • A támogatott szociális szolgáltatások díjfizetési feltételei • A gondozási díj megállapításának szabályai a támogatott szociális szolgáltatások körében • Gondozási díj-támogatás • A lakhatási díj megállapításának szabályai a gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások körében • Lakhatási díj-támogatás • Egyéb eljárási szabályok • Mellékletek (HGCS)

 7. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A javaslat új alapokra helyezi a szociális szolgáltatások igénybe vételének szabályozását. intézmény-centrikus szabályozás ügyfél-centrikus szabályozás helyett • Ez mit jelent? • az egyes intézményi formák leírása helyett a szolgáltatásra szoruló csoportokat, élethelyzeteket határozza meg • áttekinthetőbbé, közérthetőbbé teszi azt is, hogy mely élethelyzetben vehet valaki igénybe támogatott szociális szolgáltatást • azt a lehetőséget határozza meg, hogy milyen élethelyzetben lévők vehetnek igénybe támogatottszociális szolgáltatásokat • az intézmények jelenlegi formális, túlbonyolított, mégis pontatlan és belső ellentmondásokkal teli törvényi körülírásai így pontosíthatóak • ez a fajta szabályozás jelentős deregulációs előnyökkel jár

 8. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A javaslat új alapokra helyezi a szociális szolgáltatások igénybe vételének szabályozását. Első helyre helyezi az érintett személy mellett a család, a háztartásban együttélők, a lakókörnyezetben élő közeli hozzátartozók felelősségét, s csak ezek hiányában nyújt módot támogatott szociális szolgáltatás igénybe vételére. Ez mit jelent? „Támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe az a személy, aki – különösen a) kora, b) egészségi, mentális állapota, c) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, d) szenvedélybetegsége, vagy e) hajléktalansága, lakhatás hiánya miatt – önmaga, vagy a vele egy háztartásban élő, egyes esetekben közvetlen lakókörnyezetében élő közeli hozzátartozói segítségével tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes……”

 9. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására HGCS-n túli szolgáltatásra való rászorultság hivatalos segítő karitatív szervezetek családtagok szomszédok segítségre szoruló családtagok barátok

 10. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Ha nem elég körültekintően szabályozzuk a jogosultságot hivatalos segítő karitatív szervezetek családtagok szomszédok segítségre szoruló családtagok barátok

 11. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Milyen szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságot szabályozunk? Szociális törvény eljárási szabályai alá tartozó szolgáltatások Gondozást nyújtó szolgáltatások Nem támogatott szolgáltatások Támogatott szolgáltatások Támogatott szolgáltatások Gondozást és lakhatást nyújtó szolgáltatások

 12. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Jelenlegi törvény Szolgáltatások melyek a Szociális törvényben megnevezett csoportoknak bármilyen szolgáltatást nyújtanak (közüzemek, étkezdék, közlekedési vállalatok, ügyfélszolgálatok stb.) „Szociális” szolgáltatások melyek a Szociális törvényben megnevezett csoportoknak bármilyen „szociális” szolgáltatást nyújtanak (munkaügyi, egészségügyi, gyermekvédelmi, egyéb…) Szociális törvényben megnevezett szolgáltatások Működési engedéllyel normatíva nélkül normatívával

 13. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

 14. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására intézmény-centrikus szabályozás ügyfél-centrikus szabályozás Példák a javasolt szabályozásból: § Az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy (a továbbiakban: időskorú) aki – aktuálisan és előre láthatóan tartósan, legalább két éven keresztül - önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes és gondozásáról az otthonában, saját lakókörnyezetében nem lehet gondoskodni, egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, idősek otthonában nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. § Az a fogyatékos, mozgás-, illetőleg látássérült személy, akinek gondozására – aktuálisan és előre láthatóan tartósan, legalább két éven keresztül - csak intézményi keretek között van lehetőség, fogyatékos személyek otthonában nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. § Az a hajléktalan személy, aki vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt, hajléktalan személyek átmeneti szállásában nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. § Az az egyéb rászoruló személy, akinek a gondozásáról, a … § a) – l) pontbeli feladatok ellátásáról az otthonában, saját lakókörnyezetében nem lehet gondoskodni, egyéb gondozást és lakhatást is nyújtó támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe. § A települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben szabályozott gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatásokat kiegészítheti, és - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más gondozást és lakhatást nyújtó szociális szolgáltatásokat is működtethet.

 15. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata A: Gondozást nyújtó szolgáltatás Szociális hatóság Jegyző határozatot hoz a feltételek meglétéről felülvizsgál Kijelölt esetfelelős szociális segítő vizsgál kijelöl kapacitásai alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról Háziorvos vizsgál Szolgáltató Ügyfél Szak(fő)orvos, (OOSZI)… vizsgál

 16. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata B: „Egyéb” gondozást nyújtó szolgáltatás (pl. családsegítés) Jegyző Szociális hatóság felülvizsgál Kijelölt esetfelelős szociális segítő vizsgál kijelöl kapacitásai alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról Szolgáltató Ügyfél Szolgáltató

 17. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata C: Gondozást és lakhatást nyújtó szolgáltatás Szociális hatóság Jegyző határozatot hoz a feltételek meglétéről és arról, hogy otthonában nem gondozható felülvizsgál Kijelölt esetfelelős szociális segítő vizsgál kijelöl kapacitásai alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról Háziorvos vizsgál Szolgáltató Ügyfél Szak(fő)orvos, (OOSZI)… vizsgál

 18. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata során érvényesítendő célok. alapelvek • Egyszerűség, megvalósíthatóság • Szakszerűség, megbízhatóság • Költséghatékonyság • Összhang egyéb (pénzbeli) ellátások vizsgálatával • Átláthatóság • Ellenőrizhetőség

 19. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A támogatott szociális szolgáltatások díjfizetési feltételei • „§ A támogatott szociális szolgáltatás költségeit • az igénybe vevő, illetve a kötelezettek által fizetendő díj, • az elismert önköltségre ezt kiegészítő díj-támogatás és • az egyéb költségvetési, fenntartói hozzájárulások, egyéb támogatások • fedezik. • § Ha e törvény másként nem rendelkezik, a támogatott szociális • szolgáltatás igénybe vételéért díjat kell fizetni. • § Díjmentesen kell biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyeket • a rászoruló személy a …§-ban szereplő élethelyzete miatt vehet igénybe. • § A …fizetendő gondozási díj mértéke • az igénybe vevő saját jövedelme, • a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme, • a gondozási szolgáltatás szintje és • a szolgáltatás tényleges önköltségének a mértékétől függ …. „

 20. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Rászorultság - jogosultság – hozzáférés – fizetendő díj összefüggései és alapelvek • Az igénybe vett szolgáltatásokért – többnyire – fizetni kell • A fizetendő díj ne zárja ki az alacsonyabb jövedelműeket • Ne váljon külön a szegények és a gazdagok ellátása • Ne jöjjön létre szakadék a piaci és a közszolgáltatók között • A fizetésképtelenséget pénzbeli támogatás korrigálja • Legyen átmenet a szolgáltatási formák között • A támogatások e célokat szolgálják, erre ösztönözzenek

 21. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A jelenlegi egységes intézményi normatíva „lefölözésre” ösztönöz Tényleges önköltség Egyéb támogatás Fizetendő térítési díj Nyereség Fizetendő térítési díj Tényleges önköltség Normatív támogatás Normatív támogatás

 22. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A díjtámogatás a fizetendő díjat egészíti ki az elismert önköltségig Elismert (normatív) önköltség Tényleges önköltség Egyéb támogatás Díjtámogatás Tényleges önköltség Díjtámogatás Fizetendő díj Fizetendő díj

 23. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A gondozási és a lakhatási díjtámogatás nem csak intézményben nyújtott szolgáltatáshoz használható, átjárhatóbbá teszi a szolgáltatásokat és a pénzbeli ellátásokat Személyes szolgáltatás önköltsége Fizetendő díj Gondozási díjtámogatás Egyéb támogatás Hotel szolgáltatás önköltsége Lakhatási díjtámogatás

 24. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Hogyan illeszkedjen a támogatás a fizetendő díjhoz? Egy működő példa: a normatív lakásfenntartási támogatás HTJ-0,5Önym TM = 0,2 – x 0,1 Önym Támogatás = EK x TM Ahol: HTJ : a háztartás egy főre jutó havi jövedelme (Ft/fő/hó) Önym: az öregségi nyugdíj legkisebb összege TM: a „támogatás mértéke” megnevezésű számolási együttható EK: az egy háztartásra jutó elismert lakásköltség (Ft/hó)

 25. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Hogyan illeszkedjen a támogatás a fizetendő díjhoz? Támogatás (Elismert költség %-a) Minél magasabb az egy főre jutó jövedelem, annál kisebb a támogatás összege 30 % 20 % 10 % 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Egy főre jutó Öregségi nyugdíjminimum jövedelem

 26. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Hogyan illeszkedjen a támogatás a fizetendő díjhoz? Példa: Sj: igénybe vevő saját jövedelme 65.000 Ft Jh: irányadó jövedelemhányad, az igénybe vevő saját jövedelme százalékában szabályozva a …. §-ban 30 % HTj: a háztartás egy főre jutó jövedelme70.000 Ft R: az önym.§-ban szabályozott hányada 250 % Önym: öregségi nyugdíjminimum 28.000 Ft DG: fizetendő gondozási díj összege DG =65.000 x (0,3 x 70.000 / 2,5 x 28.000) = 19.500 Ft Díjtámogatás = elismert önköltség – fizetendő díj Jh x HTj DG = Sj x R x Önym

 27. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására saját és háztartási jövedelem – fizetendő díj – díjtámogatás

 28. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Egy-két jövedelem sáv, vagy folytonos függvény? Támogatás (Elismert önköltség – fizetendő díj) Minél magasabb az egy főre jutó és/vagy a saját jövedelem, annál kisebb a támogatás összege „Küszöb hatás” ! Durva lépcsőzés Folyamatos 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Egy főre jutó Öregségi nyugdíjminimum jövedelem

 29. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Egyéb előírások • § Támogatott szociális szolgáltatás esetén az illetékes közjegyzőnél hagyatéki teherként kell bejegyezni • a folyósított gondozási és lakhatási díj-támogatás összegét a Magyar Állam, illetve a folyósító önkormányzat javára, annak arányában, amilyen arányban azok a támogatás forrását biztosították, • b) az egy igénybe vevőre jutó önköltség – megfizetett díjon és díj-támogatáson felül fennmaradó – fenntartói támogatásának, valamint a folyósított költöpénznek az összegét az ezt fedező szervezet javára.

 30. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Egyéb előírások § Ha szolgáltatás biztosítására törvény kötelezi a települési önkormányzatot, akkor annak a támogatott szociális szolgáltatónak a fenntartója, amely nem törvényi kötelezettség alapján nyújtja a szolgáltatást, a szolgáltatás biztosítására kötelezett települési önkormányzattól követelheti az egy igénybe vevőre jutó önköltség – megfizetett díjon és díj-támogatáson felül fennmaradó – fenntartói támogatásának, valamint a folyósított költőpénznek az időarányos összegét, ha a) a kötelezett települési önkormányzat, ….. vagy a bíróság az igénybe vevő jogosultságát megállapította, és b) a kötelezett települési önkormányzat a szolgáltatást az igénybe vevő részére nem biztosítja. ….

 31. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Összefoglalva Azt az élethelyzetet (feltételeket) kell szabályba foglalni, melyben támogatás nyújtható – nem az intézményeket A feltételek vizsgálatának körültekintőnek, de életszerűnek, olcsónak kell lennie – nem túlszabályozottnak, drágának A hozzáférést elsősorban pénzbeli (természetbeni) támogatással és szolgáltatás-szervezéssel kell elősegíteni – nem látszat-kötelezéssel A pénzbeli támogatások és a szolgáltatások, illetve az otthon közeli és intézményes szolgáltatások szabályozása és finanszírozása egy, összehangolt és átjárható rendszert kell alkosson – nem csupán a jelszavak szintjén

 32. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Köszönöm a figyelmüket! A részletesebb dokumentumok megtalálhatóak a www.bmszki.hu honlapon. Aktív részvételükre számítunk a délutáni szekció munkájában!

 33. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására • Akkor most gondolkodjunk együtt! • Jogosultság – hozzáférési esélyek (és a valóság) • Kistérségi szolgáltatásszervezés? • Kockázatok • Jól működnek-e a kistérségi társulások? Hol igen, hol nem • Centrum – periféria probléma lesz-e? Hol igen, hol nem • Fennmaradnak-e egyenlőtlenségek? Igen • Lesznek-e ellátatlan/kevésbé ellátott települések, emberek? Igen • Van-e más alternatívája a hozzáférési esélyek növelésének? ? • Enyhítenék-e ezeket az esélyegyenlőtlenségeket a csoportosan célzott univerzális (a feltételekhez kötött jogosultság-alapú) pénzbeli ellátások? Igen • Része-e ez a „paradigmaváltás” programjának? Nem

 34. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására • „Szeretnék pizzát enni!…” • Mert eltörött a lábam, nem tudok elmenni érte • Mert éhes vagyok, nincs pénzem, nem tudom megvenni • Mert lusta vagyok elmenni érte • Kitől? Mennyiért? Honnan? • „Építsünk konyhákat?”

 35. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Otthonában segítségre szorul Házi gondozás Vizsgáló Ügyfél Teljes ellátásra nem szorul (?) Teljes ellátásra szorul Tartós (?) bentlakásos Intézménybe (?)

 36. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

 37. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

 38. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Támogatás (Elismert önköltség – fizetendő díj) Minél magasabb az egy főre jutó és/vagy a saját jövedelem, annál kisebb a támogatás összege 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Egy főre jutó Öregségi nyugdíjminimum jövedelem

 39. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására